Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології"

1. Про журнал

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

2. Правила оформлення статей для журналу

 1. Cтаття з анотаціями подається у двох варіантах: 

  • для рецензування і редакційної роботи(друкується через 1,5 інтервала на папері формату А4 у двох прим., розмір шрифту 12 пт.);
  • для комп’ютерної верстки — два файли(тексти статті з анотаціями через один інтервал, розмір шрифту 11 пт.).

2. Анотація подається трьома мовами: російською, українською і англійською (не більше 5–6 рядків).
3. Текст статті набирається у редакторі Microsoft Word 98 (або пізнішої версії) шрифтом Times New Roman із вирівнюванням по ширині.
4. На початку статті вказується індекс УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора (авторів).
5. Список літератури складається у порядку посилання в тексті та подається наприкінці статті. Зразки оформлення літератури див. у журналі.
6. Набір формул здійснюється у редакторі формул «Equations».
7. Символи у формулах (крім особливих випадків) набираються курсивом. Допускаються прямі символи, але їх треба розмітити або включити до списку спеціальних символів.
8. Нумерувати бажано тільки ті формули (винесені на середину рядків), на які є посилання у тексті.
9. Таблиці та рисунки виконуються в одному стилі, нумеруються та подаються після посилань на них у тексті. Не слід повторювати ті ж самі відомості у підписах до рисунків та таблиць.
10. Стаття разом із таблицями, рисунками і списком літератури має бути не більше 15 стор. у форматі журналу.  Оглядові статті обсягом до 25 стор. приймаються до публікації за домовленістю із редколегією.
11. До рукопису додаються:

  • висновок експертної комісії (два прим.);
  • відомості про кожного автора (країна, місто, місце роботи, службова посада, вчений ступінь та звання, сфера наукових досліджень, контактний телефон, адреса).
     

3. Провідні тематичні розділи журналу:

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті.
 

4. Головний редактор журналу

Ректор Національного технічного університету України «КПI», директор Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України, академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.

Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» включено до переліку фахових видань ВАК України.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Журнал можна передплатити. Наш індекс 23918. Якщо ви не встигли передплатити журнал, його можна придбати безпосередньо в редакції.
 

5. Адреса редакції

Видавництво та поліграфія ВПК «Політехніка»
ВПІ НТУУ «КПІ».
03056, Київ–56, пр. Перемоги, 37, корп. 15.
Телефон редакції: (044) 406-81-44.
 

Редактор В.М. Мацуй

Спеціальності : 
113
122
124
Категорія: 
Б
Галузь: 
технічні
фізико-математичні