Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка орієнтовано на висвітлення результатів досліджень із створення компонен­тів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем авто­матизації програмування, контролю й діагностики, штучно­го інтелекту. Для аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної те­хніки, систем керування, автоматизації програмування, шту­чного інтелекту та інших інформаційно-обчислювальних си­стем. ISSN: 0201-744 Х 0135-1729. Мова ви­дання: українська, російська, англійська. Галузь науки: технічні науки. Періоди­чність: 2 рази на рік
Вимоги до статей
Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном. Статті, що надсилаються до редакції збірника, мають відповіда­ти вимогам ВАК України „Про підвищення вимог до фахових ви­дань, внесених до переліку ВАК України” (Постанова Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. // Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С. 2). До друку приймаються наукові статті, що мають таку структу­ру:
1. Вступ: а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами; б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; в) виділення невирішених раніше питань загальної пробле­ми, яким присвячується стаття.
2. Постановка задачі – формулювання мети статті.
3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами. У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:
а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);
б) актуальність поставленої задачі;
в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;
г) власне розв’язок поставленої задачі;
д) адекватність теоретичних рішень та переваги практич­них рішень над існуючими;
е) приклади застосування отриманих результатів.
4. Висновки:
а) підсумки даного дослідження;
б) перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
5. Список літератури.
Правила оформления статьи для сборника: текст аннотации на русском или украинском языке, текст аннотации на английском языке. ервый подзаголовок статьи: Текст статьи должен быть набран в редакторе MS Word 97-2003 (и выше) шрифтом Times New Roman, 12 pt с интервалом 1, абзацный отступ 0,5 см. На первой странице через пустую строку после каждого пункта следует писать:
Индекс по УДК
Название статьи, шрифт: все прописные, жирный шрифт
Текст аннотации на украинском или на русском языке, размеры символов: 11 pt. Текст аннотации и английском языке, размеры символов: 11 pt. Подзаголовки статьи следует печатать шрифтом Arial, 11 pt с интервалом 1. Математические формулы вставляются как объект редактора формул Microsoft Equation 3.0 и располагаются по центру. Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны иметь сквозную нумерацию. Номер формулы ставится в круглых скобках у края правого поля. Фамилии и инициалы авторов – каждый автор в новой строке, шрифт: все прописные, курсив. Название статьи, шрифт: все прописные, жирный шрифт. Текст аннотации на украинском или на русском языке, размеры символов: 11 pt. Текст аннотации и английском языке, размеры символов: 11 pt. Подзаголовки статьи следует печатать шрифтом Arial, 11 pt с интервалом 1. Математические формулы вставляются как объект редактора формул Microsoft Equation 3.0 и располагаются по центру. Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны иметь сквозную нумерацию. Номер формулы ставится в круглых скобках у края правого поля. Размеры символов в формулах: Обычный – 12 pt, крупный – 16 pt, мелкий – 10 pt, крупный индекс – 7 pt, мелкий индекс – 5 pt. Таблицы следует пронумеровать по порядку упоминания и дать на них ссылки в тексте. Прографка таблицы набирается шрифтом Times New Roman, 10 pt, головка таблицы 9 pt, полужирным шрифтом. Цифровой материал в таблицах печатают с двойным интервалом, текст головки и боковика с одинарным. Таблица располагается непосредственно после текста, в котором впервые упоминается, или на следующей странице. Рисунки должны быть пронумерованы в соответствии с порядком упоминания в тексте. Одни и те же сведения не должны повторяться в тексте и подрисуночной подписи. Все обозначения на рисунке должны быть четкими и легко читаемыми. Схемы и графики должны быть в тексте отдельным объектом, представленным в векторном формате. Подпись таблиц и рисунков центрируется, шрифт Times New Roman, 12 pt, полужирный, курсив. Список литературы (Перелік посилань) составляется в порядке упоминания источников в тексте. Названия источников в списке приводятся на языке оригинала. В тексте номер источника указывается в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Редакційна колегія
Головний редактор: Самофалов К.Г., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Заст. гол. ред.: Стiренко С.Г., к.т.н., доц. Пустоваров В.I., к.т.н., доц. Відповідальний секретар:Поспішний О.С.
Редакційна колегія: Павлов О.А., д.т.н., проф., Луцький Г.М., д.т.н., проф., Костюк В.I., д.т.н., проф., Теленик С.Ф., д.т.н., проф., Бузовський О.В., д.т.н., проф.,Симоненко В.П., д.т.н., проф., Жабін В.І., д.т.н., проф., Кулаков Ю.О., д.т.н., проф., Марковський О.П., к.т.н., доц., Стенiн Н.А., д.т.н., проф., Грiша C.Н., д.т.н., проф., Томашевський В.М., д.т.н., проф.
Адреса редакції
просп. Перемоги 37, корп. 18, к. 536, Київ, Украї­на, 03056
Тел./факс: (044) 454-90-42
E-mail: Stirenko@yandex.ru

 


просп. Перемоги 37, корп. 18, к. 536, Київ, Україна, 03056 Тел./факс: (044) 454-90-42 E-mail: Stirenko@yandex.ru