Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Подписка на Лента Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження є науково-технічним фаховим виданням, адресованим спеціалістам, які цікавляться процесами та технологіями переробки сировини для створення сучасних матеріалів та засобів виробництва найбільш економічно вигідним та екологічно обґрунтованим шляхом.
Авторам рекомендується подавати рукописи англійською або українською мовою.
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN: 2617-9741 (Print)
ISSN: 2664-1763 (Online)

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями: 161 Хімічні технології та інженерія; 133 Галузеве машинобудування; 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 101 Eкологія. (відповідно наказам МОНУ №1643 від 28.12.2019р та № 409 від 17.03.2020р).
Обновлено: 4 дня 9 часов назад

Параметри сітки полотняного плетіння для насадки регенеративного теплообмінника

пн, 06/28/2021 - 00:00

Проектування теплообмінних апаратів регенераторного типу для теплообміну між газами ускладнений низьким коефіцієнтом тепловіддачі та значними витратами на подолання гідравлічного опору насадки. Перший недолік збільшує розміри апарату і, відповідно капітальні витрати, другий збільшує експлуатаційні. Для обґрунтованого вибору гідродинамічного режиму у регенераторі тепла газів з сітчастою дротовою насадкою проведено серію симуляційних експериментів з різними режимами руху теплоносія, результати узагальнено в вигляді кореляційних залежностей для визначення коефіцієнту тепловіддачі та гідравлічного опору.

Визначення механічних властивостей 3d-друкованих полімерних виробів методами структурної механіки

пн, 06/28/2021 - 00:00

Сформульовано математичні моделі задач напружено-деформованого стану (НДС) для моделювання випробувань зразків полімерних композитів, отриманих методом пошарового наплавлення fused deposition modeling; FDM), у наближеннях ізотропного і ортотропного середовищ та розроблено відповідні числові моделі розв’язання цих задач. Розроблено алгоритм розв’язання оберненої задачі НДС для визначення ефективних механічних властивостей композитних виробів, надрукованих за методом FDM, який базується на отриманні осереднених розв’язків задач НДС для гетерогенного ізотропного середовища і використанні закону Гука для гомогенного ортотропного середовища. Проведено числові експерименти з визначення ефективних механічних властивостей зразків композитних полімерних матеріалів в наближенні ортотропного гомогенного середовища. Виконано порівняння отриманих результатів з даними, одержаними за аналітичними залежностями для визначення ефективних механічних властивостей композитних матеріалів. Отримано залежності ефективних механічних властивостей полімерних композитів від об’ємної частки армувального волокна, що потрібно для оперативного прогнозування механічних характеристик під час розробки нових матеріалів.

Особливості ізотермічної кристалізації сульфату амонію

пн, 06/28/2021 - 00:00

Розглянуто ізотермічну кристалізацію сульфату амонію. Наведені базові теоретичні засади процесу масової кристалізації, визначено фактори, що впливають на морфологічну структуру кристалів сульфату амонію (температура, рівень пересичення розчину, рН розчину, наявність домішок, тощо) на стадії кристалізації та мають вплив на якість готового продукту. Обґрунтовано доцільність проведення подальших досліджень процесу кристалізації при підвищенному вмісті цільових домішок.

Екстракція жмиху томату «зеленим» розчинником та оцінка антиоксидантних властивостей

пн, 06/28/2021 - 00:00

Проведено екстракцію органічних сполук з продукту переробки томату (Lycopersicon esculentum. Mill.) при використанні низькотемпературного евтектичного розчинника [холін-хлорид]/[DL-молочна кислота]. Методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) встановлено, що основними компонентами екстракту є р-кумарова та хлорогенова кислоти, кверцети та рутин. Визначено кількісно в екстракті наявність фенольних сполук і флаваноїдів за допомогою спектрофотометричного методу Встановлено антиоксиданту активність одержаного екстракту за допомогою методу з використанням етанольного розчину стійкого вільного радикалу ДФПГ (а) і катіон-радикала АБТС.

Зниження кольоровості води матеріалами з капілярними властивостями

пн, 06/28/2021 - 00:00

В роботі приведені результати дослідження ефективності використання матеріалів з капілярними властивостями в процесах зниження кольоровості природних вод та модельних розчинів. В дослідженні використано капілярні фільтри, сформовані із бавовни, льону, поліестеру та габардину. Найбільшу ефективність зниження кольоровості води зафіксовано для всіх типів тканин в кислому середовищі при рН 2,0 – 4,0. За інших умов використання матеріалів з капілярними властивостями не забезпечує нормативного значення кольоровості для питних вод. Разом з тим, простота обладнання, його низька вартість, можливість реалізації на описаному принципі автономних пристроїв без підводу енергії дозволяє реалізувати каскадні схеми очищення з досягненням на виході необхідної залишкової кольоровості.

Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику «Вектор»

пн, 06/28/2021 - 00:00

Бентонітові та палигорськітові глини найбільшого в Україні Черкаського родовища визнані найперспективнішим основним компонентом ізолюючих (підстилаючих) екранів сховищ РАВ на майданчику «Вектор». Розглянуто основні показники складу і властивостей природної бентонітової глини Черкаського родовища (Дашуківська ділянка, II шар) і його різновиду ПБА-20 – модифікованого содою лужноземельного бентоніту, які можуть убезпечити ізоляцію РАВ, захоронених у сховищах. Показано, що бентонітові глини Черкаського родовища мають високі гідроізолюючі і бар’єрні властивості, а також значну сорбційну активність по відношенню до ізотопів 90Sr і 137Cs, що є одним із головних параметрів безпеки захоронення РАВ. Встановлено, що, порівняно із природним, лужноземельний бентоніт ефективніше сорбує 90Sr і 137Cs. Водночас, на обох різновидах бентоніту 90Sr сорбується в більшій кількості у порівнянні із 137Cs. При збільшенні тривалості контакту природної та модифікованої бентонітової глини із водним розчином відбувається перерозподіл рухомої (обмінної) і нерухомої (необмінної) форм радіонуклідів, при цьому відсоток останньої, яка не бере участь у процесах міграції, збільшується.

Інтелектуальна CBR система для автоматизації процесу пошуку ефективних методів очищення викидних газів

пн, 06/28/2021 - 00:00

В наш час більшість прикладних комп'ютерних засобів впроваджує методи та засоби штучного інтелекту. Одним з таких методів є так званий висновок заснований на прецедентах – Case based reasoning (CBR). Головна ідея CBR полягає у виборі рішення на основі досвіду. Тобто, розглянувши подібні випадки в минулому, можна класифікувати новий випадок. Саме цей підхід запропоновано авторами для використання в інтелектуальній системі вибору методів очищення викидних газів від оксидів азоту та сірки.

Оптимізація процесів планування розкрою полотна на виробництві картону та паперу

пн, 06/28/2021 - 00:00

Формалізовано задачу оптимізації процесів планування розкрою на виробництві картону та паперу: запропановано критерії оптимізації, складено цільову функцію та визначено математичні обмеження на змінні з урахуванням обмежень реального виробництва. Для вирішення задачі оптимізації був використан Симплекс метод разом з новим підходом до створення карт розкрою що дозволив отримати кращий план відповідно до обраних критеріїв. Проведені дослідження показали, що використання такого підходу до планування дозволяє збільшити прибуток виробництва за рахунок більш точного представлення замовлення  та збалансованного використання супутньої продукції у розрахунках задачи розкрою.