Право

Вестник НТУУ "КПИ". Серия Политология. Социология. Право

(перевод при создании сайта)

URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/ 
О журнале: издается с 2008 года. Учредитель: Факультет социологии НТУУ "КПИ" Свидетельство о государственной регистрации - КВ № 14568-3539р. Периодичность - 4 номера в год Язык издания - украинский, русский, английский. Аннотации на украинском, русском и английском языках.

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Розділи: