Вісник НТУУ КПІ

Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Вісник НТУУ "КПІ". "Філософія. Психологія. Педагогіка" публікує наукові праці українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти з метою висвітлення результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Вісник НТУУ "КПІ". "Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Розділи:

Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування

Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія машинобудування" є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". "Гірництво"

Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво" публікує інформацію про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.