Інформаційні системи, механіка та керування

Підписатися на Інформаційні системи, механіка та керування потік

Рік заснування: 2008

Проблематика: висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами

ISSN: 2219-3804, eISSN: 2519-2256

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13992-2962Р від 14.04.2008

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

Індексування: Index Copernicus International

                      Impact Factor ICV 2014: 50,96    

                     Impact Factor ICV 2015: 62,14 

Адреса URL: http://ismc.kpi.ua/
Оновлено: 32 хв 41 сек тому

Фероценвмісні енергонасичені сполуки як регулятори швидкості термічного розкладу перхлорату амонію

Птн, 08/18/2017 - 12:40
Розроблено методи одержання основи Шифа із 1,1-діацетилфероцену та 5-аміно-1Н-тетразолу, а також гідразону із дигідразиду 2,6-диметил-3,5-піридиндикарбонової кислоти та ацетилфероцену. Будову одержаних сполук доведено за допомогою ІЧ-спектроскопії та диференційної скануючої калориметрії (ДСК). Досліджено термічний розклад перхлорату амонію в присутності каталітичної кількості одержаних сполук

Оценка текстуры и свойств труб из сплава Ti-3AL-2.5V после горячей деформации прессованием

Срд, 08/09/2017 - 11:49
В данной работе был исследованы трубы из сплава титана Ti-3Al-2.5V, которые используются в качестве элементов конструкций топливных систем самолетов. Трубы из сплава титана Ti-3Al-2.5V широко используются в гидросистемах современных самолетов ведущих мировых фирм, занимающихся самолетостроением «Боинг», Аэробус и др. В работе исследована структура, текстура и механические свойства этих труб на одной из стадий технологического процесса – при прессовании.Установлено, чтоструктурно-текстурное состояние в горячепрессованных трубах влияет на анизотропию и уровень механических свойств, которые определяют процесс формирования свойств и текстуры на последующих технологических переделах

Oцінка текстури та властивостей труб зі сплаву Ti-3Al-2.5V після гарячої деформації пресуванням

Срд, 08/09/2017 - 11:49
У даній роботі був досліджені труби зі сплаву титану Ti-3Al-2.5 V, які використовуються в якості елементів конструкцій паливних систем літаків. Труби зі сплаву титану Ti-3Al-2.5 V широко використовуються в гідросистемах сучасних літаків провідних світових фірм, що займаються літакобудуванням «Боїнг», Аеробус та ін. В роботі досліджені структура, текстура та механічні властивості цих труб на одній із стадій технологічного процесу – при пресуванні. Встановлено, що структурно-текстурний стан в гарячепресованих трубах впливає на анізотропію та рівень механічних властивостей, які визначають процес формування властивостей і текстури на наступних технологічних переділах.

Evaluation of the texture and properties of pipes made of the alloy Ti-3al-2.5V after hot deformation pressing

Срд, 08/09/2017 - 11:49

Titanium and its alloys are widely adopted in the aircraft equipment due to the high mechanical durability which will remain at high temperatures, corrosion resistance, thermal stability, specific durability, small density and other useful properties.

The Ti-3Al-2.5V alloy pipes investigated in this work are used for hydraulic systems of the Boeing planes and the Airbus A320. One of the requirements which are imposed, to these pipes is the requirement for the coefficient of relative compression (CRC) which characterizes texture of pipes. For the correct creation of technological process of pipes production it is necessary to know what texture exactly pipes have on all technological repartitions and how it changes in the course of the production. Pressed billets are used for pipes production.

Удосконалення технології термозміцнюючої обробки титанового сплаву

Срд, 08/02/2017 - 11:05

Об’єктом дослідження є кулебалон, який призначений для зберігання газів азоту або гелію в рідкому стані.

Мета дослідження – вибір матеріалу та вивчення його властивостей, удосконалення технологічного процесу виготовлення деталі типу «кулебалон». Дослідження  впливу режимів термічної обробки на титанові сплави та вибір найбільш технологічнішого режиму для об’єкта дослідження.