Актуальні проблеми економіки та управління

Підписатися на Актуальні проблеми економіки та управління потік

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», висвітлювання результатів досліджень аспірантів за програмою PhD, підготовки атестаційних робіт магістрів та бакалаврів.

ISSN 2410-4973 (Online)

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (з 2016 року),  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

 Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Адреса URL: http://ape.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 8 годин 31 хв тому

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

вт, 12/29/2020 - 00:00

Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації та стимулювання персоналу на сучасних підприємствах. Метою дослідження є вивчення та аналіз особливості мотивації персоналу, взаємозв’язку вмотивованості персоналу та підвищення ефективності функціонування підприємства. У статті розкрито сутність поняття мотивація з точки зору бізнесу та управління персоналом; здійснено аналіз діяльності успішних світових компаній, який дозволив узагальнити певні правила ефективної мотивації; доведено важливість керівникам володіти практичними знаннями з психології задля відчуття та аналізу потреб персоналу, здійснений опис переваг вмотивованих працівників та доведено взаємозв’язок мотивації та стимулювання персоналу із врахуванням їх потреб, мотивів та стимулів в ефективному управлінні підприємством та підвищенні показників його діяльності. У статті доведено, що такі фактори, як розширення можливостей та визнання, підвищують мотивацію працівників. Якщо розширення можливостей та визнання працівників збільшуватиметься, покращиться також їхня мотивація до роботи, а також їх задоволення та організаційна ефективність. Проте, невдоволення працівників, викликане монотонними робочими місцями та тиском клієнтів, може послабити організаційну діяльність. Тому рівень прогулів на робочих місцях може зрости, і працівники можуть залишити організацію спільних конкурентів, які пропонують кращі умови праці та більші стимули. Якщо керівники здатні зрозуміти, передбачити та контролювати поведінку працівників, вони також повинні знати, чого працівники хочуть від своєї роботи. Тому менеджеру важливо зрозуміти, що насправді спонукає працівників, не роблячи лише припущення. Запитуючи працівника, як він себе почуває. Таким чином, менеджери можуть підвищити свою ефективність, краще розуміючи реальні потреби працівників.

ВПЛИВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАРКЕТИНГОВОЇ КАМПАНІЇ ТА МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ

пт, 05/29/2020 - 10:27

Стаття описує права інтелектуальної власності, на які має зважати підприємство при створенні маркетингових кампаній задля уникнення юридичних колізій, а також об’єкти, на які дані права поширюються. Також дана наукова робота дає широке розуміння та роз’яснення елементів маркетингової стратегії компанії, яким може надаватися правова охорона як об’єкта інтелектуальної власності та яку користь це дає бізнесу. У статті розглядається розроблений авторами алгоритм аналізу інтелектуальної власності при розробленні маркетингової стратегії, а також правові наслідки для компанії, що не дотримуються принципів чесної конкуренції, які стосуються охорони прав інтелектуальної власності. Даний алгоритм повинен дати базові вміння маркетологу у сфері прав інтелектуальної власності задля уникнення ненавмисних порушень цих прав, що може негативно вплинути як на особу, що приймає маркетингові рішення, так і на компанію в цілому. Наведені аспекти охорони прав інтелектуальної власності, що пов’язані з маркетинговим аналізом, а також правові наслідки незаконних дій щодо захищеної інтелектуальної власності розписані та проаналізовані у роботі.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

пн, 05/25/2020 - 00:00

У статті досліджено доцільність впровадження технологічних інновацій для розвитку фармацевтичних підприємств. Фармацевтична галузь є однією з тих, що найбільше розвиває національну економіку, тому важливо сприяти її розвитку та виходу на ринок розвинених країн. Незважаючи на значний потенціал галузі, експортується лише 10% від обсягу ліків у порівнянні з показником імпорту. Це відбувається внаслідок невідповідності переважної більшості продукції стандартам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice or GMP), незначним обсягам технологічних змін у виробничих процесах, відсутності потужної наукової бази у сучасних фармацевтичних підприємств. Було проаналізовано статистичні дані щодо впровадження різних видів інновацій у фармацевтичній промисловості та виявлено, що фармацевтичні підприємства України більше зацікавлені у розробці та впровадженні продуктових інновацій, ніж у впровадженні технологічних інновацій. Виявлено, що причиною цього може бути несприятлива ситуація в Україні, зумовлена низькою якістю регулювання, несприятливим бізнес-кліматом та слабкою технологічно-професійною базою, а також наявністю великих податків на імпорт обладнання для фармацевтичного виробництва. Усе зазначене істотно підвищує вартість впровадження технологічних інновацій для фармацевтичних підприємств, у порівнянні з продуктовими. Було проаналізовано фінансову звітність підприємства-лідера фармацевтичного ринку України - ПАТ «Фармак» та кількість інвестицій, яку компанія здійснює у технологічні інновації. Аналіз результатів функціонування даного підприємства надав можливість виявити, що ПАТ «Фармак» стрімко розвивається, та кожного року збільшує свої прибутки. Визначено, що інвестування у технологічні інновації забезпечує успіх ПАТ «Фармак». Встановлено основні переваги впровадження технологічних інновацій для фармацевтичних підприємств, серед яких: зменшення технологічної складності виробів; зниження матеріаломісткості виробів; комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів; зниження технологічної трудомісткості продукції тощо.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

пн, 05/25/2020 - 00:00
Для сучасних компаній все більш нагальною стає проблема переходу від суто витратних форм благодійності до оптимізації корпоративної соціальної політики, від одноразових пожертвувань до вироблення довгострокової стратегії, від планування соціально значущих проектів і програм до оцінки їх результатів, тобто від філантропії - до продуктивних соціальних інвестицій. Відповідно до цього, вагоме значення набуває проблема оцінки ефективності соціальних програм, в кінцевому рахунку - корпоративної соціальної відповідальності. У статті розглянуто поняття корпоративної соціальної відповідальності як фактору підходу до підвищення конкурентоспроможності підприємства та складової формування соціально-орієнтованої економіки. Було зроблено спробу розкрити сутність корпоративної соціальної відповідальності з точки зору одержуваних результатів відповідно до проектного розумінням діяльності бізнесу. В статті узагальнено поняття ключових термінів, базові концепції корпоративної соціальної відповідальності і різні класифікації етапів розвитку взаємин бізнесу і суспільства, які виявляють проблему чіткого визначення того, в чому конкретно проявляється соціальна відповідальність бізнесу. В процесі вивчення матеріалу різних методологічних підходів, розкрито сутність концепції соціальної відповідальності бізнесу та наведено рекомендації, які можуть використовуватись під час роботи та оцінювання діяльності підприємства.  У статті визначено поняття «соціальної відповідальності підприємства» як комплексу заходів щодо формування позиції підприємства, яке дотримується соціальної відповідальності в якості ключового принципу своєї діяльності. Визначено основні елементи підходу до управління і їх взаємозв'язок. Показано шляхи підвищення конкурентоспроможності, обґрунтовано використання інструментів, які сприяють підвищенню ефективності. 

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

пн, 05/25/2020 - 00:00

Провайдери програмних послуг та провайдери інтернету стикаються з великою проблемою – яким чином побудувати оптичну мережу. На дворі 2020 рік, а це значить, що в 90% випадках побудова нової оптичної мережі буде в тому регіоні, де вже надаються подібні послуги. В епоху розвитку дротового зв'язку інтернет, більшість населених пунктів покривалося за принципом "нас там немає – потрібно "зайти". У той час ніхто особливо не рахував прибуток за перший рік, початкові витрати, рух ринку, оскільки тоді цінувалася абонентська база. Абонентська база, якій ще не один сервісний провайдер не надає свої послуги. Підключивши абонента – провайдер з часом здобуває у нього лояльність, і абонента буде вже важко схилити до переходу на іншого провайдера, незважаючи на підвищення вартості послуг.

Але ми розглядаємо іншу картину – 2020 рік, коли в населених пунктах можуть бути десятки провайдерів, всі оптичні мережі вже побудовані і провайдери вийшли на один рівень якості основної послуги – доступ в інтернет. Саме в такі моменти потрібно ставитися до будівництва мережі з особливою обережністю, оскільки найгострішою проблемою сьогодення є боротьба з лояльними абонентами, що тягне за собою неабиякі ризики, оскільки не завжди вдасться перебороти прихильність до сервісного провайдера. Окрім цього, ми повинні враховувати той фактор, що інтернет сервіс провайдер сьогодні не просто «труба» для доступу в мережу, а це і агрегатор послуг, бо зараз йде тенденція до укрупнення та підвищення вхідного порогу в цей бізнес за рахунок надання нових послуг (комплексі послуги, пакети сторонніх сервісів), а отже витрати на підключення будинку будуть неухильно зростати. То ж стикаємося з необхідністю ретельного аналізу. Необхідно почати з дослідження ринку, оцінки потенціалу відділу прямих продажів, пасивний приплив абонентів, ефективність активної реклами, «партизанської» реклами. Після цього вивести коефіцієнт ймовірності підключення до послуги, який основується на вищеназваних ймовірностях, скласти карту-граф потенційно можливих будинків, готових до підключення. Визначення ваг на ребрах з допомогою виведення коефіцієнта, після чого зробити прохід алгоритмом Дейкстри графа і визначити будинку до підключення виходячи з нашого бюджету. Дана проблематика досліджується в статті на основі даних ПП "Візит-Сервіс" в місті Кременчук.

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОПИТУ

пн, 05/25/2020 - 00:00

Стаття присвячена дослідженню управління запасами на підприємстві харчової промисловості. Невизначеність майбутніх обсягів реалізації та поставок породжує необхідність мати страхові запаси, зберігання яких водночас не приносило б збитків. Ефективне управління запасами на виробництві є необхідною умовою для задоволення потреб споживачів, адже запаси є частиною оборотного капіталу, тому правильне керування ними свідчить про високу ефективність діяльності підприємства в цілому. Завдяки комплексному підходу до управління запасами можна підвищити гнучкість та швидкість реакції підприємства на динамічні умови ринку, коли точний попит в майбутньому періоді є невідомим. Метою дослідження є застосування методів економіко-математичного моделювання для визначення кількості продукції, яку слід зберігати на складі в якості страхового запасу, а також визначення кількості продукції, яку слід виготовляти в майбутньому періоді. Для вирішення задачі було проаналізовано теоретичні основи управління запасами, а також існуючі моделі, що використовуються на реальних виробництвах, досліджено їхню сутність, недоліки та переваги, рекомендації до застосування. Також важливою частиною стало досліджено питання стохастичності в задачах управління запасами. Існуючий ряд детермінованих моделей керування запасами не враховує випадковість попиту, з якою і пов’язані основні джерела невизначеності, а також ризику виникнення дефіциту або ж навпаки, надлишковості запасів. Для вирішення стохастичності попиту в даній роботі було застосовано емпіричний підхід та імітаційне моделювання. З використанням отриманих результатів, було розроблено економіко-математичну модель управління запасами в умовах невизначеності попиту, використання якої суттєво зменшить витрати суб’єкта на створення, а також зберігання запасів. А таким чином підвищить і конкурентоспроможність на ринку. Задача була розв’язана для реальних даних, розміщених у річній фінансовій звітності досліджуваного суб’єкта господарювання. Також надано результати реалізації задачі.

МOДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ НАЯВНОСТІ НАВЧАННЯ

пт, 05/22/2020 - 00:00

IT-сфера в Україні активно розвивається. Відкривається багато нових IT-компаній, зарубіжні компанії теж заходять на український ринок інформаційних технологій. Основою ІТ-бізнесу є фаховий персонал, тому на ринку праці постійно зростає потреба у кваліфікованих фахівцях саме у сфері інформаційних технологій. IT-фахівці отримують високу зарплату за свої знання, а конкуренція на ринку праці є досить високою. Як наслідок, бізнес витрачає значні кошти на пошук та утримування працівників. Тому, з`явився тренд перенавчання своїх працівників за рахунок компанії задля зменшення витрат на пошук нових фахівців. Але виникає необхідність пошуку механізмів, інструментів оптимального розподілу трудових ресурсів компанії для забезпечення його ефективної роботи, професійного розвитку, ефективного використання їхніх професійних та персональних навиків задля досягення цілей компанії за умови найменших витрат. Дана робота є актуальною, оскільки зараз керівництво ІТ-компаній витрачають великі кошти на відділ кадрів для пошуку нових працівників та навчання своїх працівників. Але саме через це компанії несуть значні втрати. Модель, представлена в даній роботі, дає можливість оптимально розподілити працівників по проектам та навчанню за мінімальним витрат. Модель може бути перевірена та використана на практиці і, як наслідок, допоможе ІТ-компаніям зменшити їх витрати. Метою даної роботи є знаходження оптимального розподілу працівників по проектам та навчанню за умови найменших витрат. В даній статті було проведено моделювання ситуації розподілу працівників в ІТ-компанії задля знаходження оптимального складу проекту та вибору працівників на додаткове навчання за рахунок компанії за умови мінімізації витрат. Дану модель можна вдосконалити, якщо використовувати її не тільки у статичному стані а й в динаміці. Це дасть змогу врахувати усі додаткові фактори, які впливають на розподіл працівників по проектам та курсам. Також, можна розглянути випадок, коли працівник може працювати та навчатися одночасно за умови часткової зайнятості або віддаленої роботи.

IT-сфера в Україні активно розвивається. Відкривається багато нових IT-компаній, зарубіжні компанії теж заходять на український ринок інформаційних технологій. Основою ІТ-бізнесу є фаховий персонал, тому на ринку праці постійно зростає потреба у кваліфікованих фахівцях саме у сфері інформаційних технологій. IT-фахівці отримують високу зарплату за свої знання, а конкуренція на ринку праці є досить високою. Як наслідок, бізнес витрачає значні кошти на пошук та утримування працівників. Тому, з`явився тренд перенавчання своїх працівників за рахунок компанії задля зменшення витрат на пошук нових фахівців. Але виникає необхідність пошуку механізмів, інструментів оптимального розподілу трудових ресурсів компанії для забезпечення його ефективної роботи, професійного розвитку, ефективного використання їхніх професійних та персональних навиків задля досягення цілей компанії за умови найменших витрат. Дана робота є актуальною, оскільки зараз керівництво ІТ-компаній витрачають великі кошти на відділ кадрів для пошуку нових працівників та навчання своїх працівників. Але саме через це компанії несуть значні втрати. Модель, представлена в даній роботі, дає можливість оптимально розподілити працівників по проектам та навчанню за мінімальним витрат. Модель може бути перевірена та використана на практиці і, як наслідок, допоможе ІТ-компаніям зменшити їх витрати. Метою даної роботи є знаходження оптимального розподілу працівників по проектам та навчанню за умови найменших витрат. В даній статті було проведено моделювання ситуації розподілу працівників в ІТ-компанії задля знаходження оптимального складу проекту та вибору працівників на додаткове навчання за рахунок компанії за умови мінімізації витрат. Дану модель можна вдосконалити, якщо використовувати її не тільки у статичному стані а й в динаміці. Це дасть змогу врахувати усі додаткові фактори, які впливають на розподіл працівників по проектам та курсам. Також, можна розглянути випадок, коли працівник може працювати та навчатися одночасно за умови часткової зайнятості або віддаленої роботи.

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБОВ‘ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

пн, 04/27/2020 - 00:00

Основним завданням управлінського апарату країни є раціональний розподіл надходжень до бюджету, забезпечення та підтримка високих соціальних стандартів для населення в галузях сфери послуг, підвищення рівня життя і т. д. Однією з найбільш важливих компонентів соціальної сфери є система охорони здоров’я, яка є відображенням ефективності управлінської діяльності. Таким чином, на сьогодні медична галузь є однією з перших, що потребує реформування, оскільки певний час знаходиться в стані занепаду, що негативно вплинуло на якість життя населення в цілому. За період 2018-2019 рр. було ухвалено ряд нормативно-правових актів стосовно модернізації медичної галузі, які мали б вирішити основні проблеми – обсяг і рівень наданих послуг; фінансове забезпечення медичних установ. Остання причина є вирішальною для прийняття подальших управлінських рішень. Медична галузь належить до найбільш специфічних, оскільки потребує індивідуального підходу до системи в цілому. На сьогодні не існує ідентичних систем функціонування охорони здоров‘я. Використання міжнародного досвіду дозволятиме уникнути певного спектру проблем, тому для підготовки статті попередньо проаналізовано медичні системи Швейцарії, Південної Кореї, США, Ізраїлю, Іспанії, Японії, Великої Британії. Для визначення поточного стану галузі досліджено заходи реформування, що були здійснені протягом останніх років; способи фінансування та принципи розподілу коштів. На основі вивченого матеріалу запропоновано модернізацію механізму надходження фінансових потоків до галузі. За допомогою економіко-математичного моделювання мультиплікативного підходу до багаторічного медичного страхування, визначено оптимальний розмір обов‘язкового відсотку та бази страхування з врахуванням збільшення ризиків зростання захворюваності в наслідок вікових змін у населення. Таким чином, реалізація(розрахунок) моделі призвела до прогнозування зміни обсягів фінансових потоків галузі. При умові постійної нестачі фінансових ресурсів отримана самостійність галузі при мінімальних бюджетних дотаціях є можливим шляхом розвитку вітчизняної медичної системи. Варто акцентувати увагу на запропонованій перекваліфікації вже існуючих установ, що забезпечуватимуть вирішальні функції контролю за ринком приватних страхових послуг. Така система відповідає принципам «автономії» галузі, модель якої була поставлена за мету.

МОДЕЛЬ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПАНЕЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

чт, 04/02/2020 - 00:00

У статті розглянуто проблему діджиталізації підприємств в епоху інформаційного суспільства та цифрової економіки, і зокрема актуальність діджиталізації на ринку маркетингових панельних досліджень України в умовах його стагнації. Проаналізовано сучасний стан ринку маркетингових досліджень України, зокрема, напрямку панельних досліджень. Обгрунтовано доцільність системної імплементації діджиталізації у діяльність підприємств, що є операторами ринку маркетингових досліджень. Визначено ключові фактори актуалізації діджиталізації в сучасних ринкових умовах. Наведені та проаналізовані основні підходи до визначення поняття діджиталізації. На основі систематизації та аналізу матеріалів та праць провідних вчених та дослідників з вказаної тематики було розроблено комплексну модель діджиталізації діяльності підприємства та реалізовано її адаптацію для ринку панельних досліджень. Модель розглядає діяльність підприємства на двох рівнях: стратегічному та тактично-операційному. В межах стратегічного рівня розглянуто ключові елементи, що можуть підлягати діджиталізації, де ядром є система маркетингової інформації. Відповідно до кожного елемента стратегічного рівня було розглянуто перелік інструментів, які можуть бути реалізовані на тактично-операційному рівні в межах процесу діджиталізації. Запропонований перелік інструментарію не є вичерпним та може бути деталізованим і видозміненим у процесі адаптації для конкретного маркетингового випадку та оновлюватися з розвитком діджитальних маркетингових технологій. Розроблена модель діджиталізації може бути імплементована у маркетингову практику підприємства-оператора ринку маркетингових досліджень і дозволить оптимізувати розподіл і використання його ресурсів та покращити показники рентабельності.

CТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА КРЕДИТИТНИХ РИЗИКІВ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ

вт, 03/10/2020 - 00:00

В статті розкрито значення страхування експортних і кредитних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств. Зазначено вчених-економістів, що внесли вагомий внесок в дослідження проблем, пов’язаних зі розкриттям сутності і особливостей страхування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Розглянуто ключові характеристики, обмеження, особливості і проблеми розвитку страхування експортних і кредитних ризиків аграрних підприємств. На прикладі ТОВ «Агоротехсоюз», господарська діяльність якого передбачає ввезення сільськогосподарської техніки і запасних частин, Німеччини, Італії і Франції і подальший її продаж, проаналізовано механізм страхування експортних ризиків і приведено приклад використання переваг програм кредитування «Coface». Наведено критерії «Coface» задля співпраці з банками. Представлена модель «Coface» задля локальних і експортних поставок. Продемонстровані етапи прийняття рішення «Coface» стосовно надання страхового покриття експортних угод здійснюється у декілька етапів. Наведені  основні переваги від використання програм кредитування «Coface». Проведена оцінка ефективності удосконалення організаційної складової системи управління зовнішньоекономічної діяльності задля ТОВ «Агротехсоюз» в майбутніх періодах шляхом аналізу динамки прибутку від здійснення ЗЕД й тісно пов’язана  зі запровадженням митного ліцензійного складу і застосування кредитної системи «Coface». Проаналізовано комплексний ефект від запропонованих заходів в діяльності ТОВ «Агротехсоюз». Визначено, що інструменти страхування експортних позик, у контексті підтримки зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств потребують найбільш детального доопрацювання. Встановлено, що  функціонування експортних кредитних програм має певні переваги задля всіх суб’єктів ЗЕД. Експортно позикові програми найбільш тривалі, ніж при використанні інших кредитних інструментів. В той же час, залучення до  експортно кредитних програм у Україні, і співпраця з ним аграрних підприємств дозволить знизити ризиковість поставок сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки; отримати аграрним підприємствам кошти зі нижчими процентними ставками (ніж при кредитуванні «власними» коштами банку).

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ FMCG КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

вт, 03/10/2020 - 00:00

У статті досліджено поняття транснаціоналізації, як одного з явищ глобалізації, що сприяє посиленню світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК. Розглянуто роль транснаціональних корпорацій в національних економіках країн реципієнтів в цілому та в економіці Україні. Національні економіки та світова економічна система залежить від діяльності ТНК, оскільки отримує від їх господарської діяльності ряд позитивних впливів – інвестиції, поширення науково-технічних рішень, податкові надходження, робочі місця. Оперуючи одночасно у декількох країнах, ТНК забезпечують високу мобільність капіталу, технологій, робочої сили. Такі міжнародні компанії чинять як великий позитивний вплив на економіки приймаючих країн, так і мають певні негативні аспекти. У податковій площині розширення присутності міжнародного бізнесу сприяє збільшенню податкових відрахувань до бюджету країни. Діючи у приймаючій країні, дочірні компанії набувають ознак повноцінних платників податків згідно з державним законодавством. Компанії сплачують різні податкові платежі, фінансуючи тим самим суспільні товари та послуги. Виявлено, що значна частка ТНК в Україні відносяться саме до  FMCG сфери та висвітлено стан української FMCG сфери, роль діяльності міжнародних FMCG ТНК для української економіки. Визначено, що продукція FMCG є складовою базового споживчого кошика. Мережа ТНК в світі досить розгалужена та включає в себе представленість компаній практично у всіх галузях світового господарства. В даній статті досліджено сферу FMCG, так як вона є найбільш доступною, а швидкий оборот продукції цієї сфери характеризується масовістю споживання та частотою контакту споживача з нею.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.