Актуальні проблеми економіки та управління

Підписатися на Актуальні проблеми економіки та управління потік

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», висвітлювання результатів досліджень аспірантів за програмою PhD, підготовки атестаційних робіт магістрів та бакалаврів.

ISSN 2410-4973 (Online)

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (з 2016 року),  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

 Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Адреса URL: http://ape.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 13 годин 52 хв тому

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті визначено актуальність інноваційної діяльності, науково-дослідних робіт та розглянуто різні аспекти фінансування інноваційної діяльності в Україні. Проведено порівняння витрат на науково-дослідні роботи в Україні та країнах-членів Європейського союзу, їх частка у структурі валового внутрішнього продукту. Наведено та проаналізовано розподіл коштів на інноваційну діяльність на підприємствах України. Досліджено та проілюстровано регіональний розподіл витрат за напрямами інноваційної діяльності в Україні. Представлено джерела фінансування інноваційної діяльності та їх зміна протягом шести років. Із наведених даних визначено найбільш важливе джерело інвестування коштів. Розглянуто оцінку індексу конкурентоспроможності України та країн-сусідів. На основі проведеного у статті аналізу сформульовано висновки та запропоновано рекомендації щодо підвищення результативності процесу залучення коштів для фінансування інноваційної діяльності.

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті досліджено поняття «національна конкурентоспроможність», суть якої полягає в високому рівні добробуту громадян, високому рівні інноваційності країн та може спостерігатись лише у порівнянні. Оцінено місце України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності – країна займає відносно низькі позиції в даному рейтингу. Проаналізовано субіндекси індексу глобальної конкурентоспроможності, які охоплюють усі сфери економічного розвитку країн. З метою аналізу сучасної конкурентоспроможності України проаналізовано основні економічні показники країни, які впливають на рейтинг глобальної конкурентоспроможності, такі як рівень ВВП, рівні інфляції та безробіття та інші. Було зроблено висновок, що за основними економічними показниками Україна знаходиться на низькому рівні економічного розвитку, що супроводжується великою кількістю проблем в усіх сферах народного господарства України. Досліджено основні проблемні місця в економіці України та узагальнено висновки щодо необхідності кардинальних та глобальних змін в усіх сферах економіки задля покращення добробуту життя населення країни.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО КЛАСТЕРА

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті розглянуто можливість практичної реалізації теоретичних основ кластерообразованія. Визначено поняття кластероутворення. Висвітлено модель «національного ромба», запропонованої М. Портером у контексті кластерної теорії. Розкрито базові категорії механізму «потрійної спіралі» Г. Іцковіца. Зазначено, що інтелектуальний капітал є провідним фактором забезпечення належного рівня конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин. На прикладі функціонування кластерного об’єднання в США, а саме Кремнієвої долини, доведено доцільність включення до складу кластера навчального закладу як джерела людського капіталу. Надано характеристику наявної інноваційної інфраструктури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Запропоновано потенційних виконавців для кожного з етапів інноваційного ланцюга поліграфічного кластера. Розроблено схему інноваційного ланцюга потенційного інноваційно-виробничого поліграфічного кластера. Зазначено інститути підтримки інноваційних процесів.

ЗМІСТ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо підвищення конкурентоспроможності видавничих підприємств в умовах економічної нестабільності. Методологічне підґрунтя дослідження представлене науковими працями вітчизняних та зарубіжних авторів. Основними методами наукового пізнання, що використано у процесі дослідження, є методи конкретизації та наукового узагальнення На основі аналізу наявних у науковій літературі трактувань сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства» уточнено його зміст з урахуванням нестабільності розвитку ринкового середовища. Узагальнено чинники конкурентоспроможності видавничих підприємств Європи, які представлено у вигляді сильних та слабких сторін їх розвитку. Визначено, що залежно від рівня об’єкту конкурентоспроможності (мікро, макро, мезо), чинники формування конкурентних переваг різнитимуться. Зауважено, що дослідження впливу різних чинників на рівень конкурентоздатності підприємства доцільно здійснювати за кількісним підходом. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено діагностику конкурентного потенціалу видавничих підприємств у країнах з різним рівнем економічної нестабільності та суспільного розвитку.

ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ЗМІН ТЕХНІЧОГО ТА МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА – ЄС У СФЕРІ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
Співпраця з країнами ЄС вимагає роботи за правилами Європейського Союзу, технічного переоснащення виробництва, відповідність його європейським стандартам. Над цими викликами мають спільно працювати держава, в частині законодавства і регламентації, та бізнес, в сфері імплементації та реального переоснащення виробництва. Таким чином, дослідження процесів та наслідків підписання Угоди дозволить правильно зорієнтувати напрям української зовнішньої торгівлі, визначити отримані конкурентні переваги та пожвавити торгівлю з країнами Європейського Союзу. Розглянуто основні положення Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та її вплив на технічне та митне регулювання зовнішньої торгівлі України. Проведено аналіз останніх даних щодо динаміки зростання будівельного сектору країни та вплив цих показників на зовнішньоекономічну діяльність держави. Зроблено припущення про причини такого стану та рекомендації щодо оптимальної зовнішньої торгівлі в сфері будівництва.

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАШИНОБУДУВАННЯ В ХАРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті досліджено сучасний стан машинобудівних підприємств України. Проведено дослідження конкурентоспроможності продукції машинобудування України за індексами відносних порівняльних переваг RCA відносної експортної конкурентоспроможності RXA, відносної залежності від імпорту RMP, відносних торговельних переваг RTA. Показано, що переважна більшість українських машинобудівних підприємств мають низьку конкурентоспроможність як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Розглянуто основні пріоритетні види продукції машинобудування. Визначено основні центри розміщення підприємств, що виробляють устаткування для харчової промисловості. Проаналізовано індекс виробництва машин та устаткування для харчової промисловості. Запропоновано рекомендації щодо покращення стану машинобудування та виходу на зовнішні ринки. В результаті виявлено, що більш модернізованими є підприємства, що займаються машинобудуванням для харчової промисловості в західних регіонах України.

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
В статті досліджено сутність та динаміку розвитку агропродовольчого сектору економіки України. Стаття охоплює теоретико-методологічні аспекти становлення та розвитку агропродовольчого сектору економіки України.У статті розкрито теоретичні аспекти формування світового ринку агропродовольчого сектора та визначено фактори впливу на розвиток ринку. Також проаналізовано сучасний стан розвитку ринку аграрної продукції України та його можливостей в сучасному світовому економічному просторі, а саме досліджено основні тенденції щодо впливу східного партнерства за останні роки. На основі проведеного аналізу обґрунтована необхідність стосовно розробки ряду рекомендацій щодо стратегії розвитку агропродовольчого сектору економіки України.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У роботі систематизовано завдання державного регулювання, які спрямовано на подолання перешкод для наближення вітчизняного енергоринку до функціонуючих ринків міжнародного електроенергетичного простору з урахуванням особливостей діяльності суб’єктів ринку електроенергії. Визначено принципи діяльності учасників енергоринку, які покладено в основу формування стратегічних планів, концепцій та програм розвитку електроенергетичного комплексу на державному рівні. Сформовано перспективні напрями розвитку електроенергетичного ринку. Cформульовано та вирішено наукове завдання з узагальнення теоретико-методологічних засад та надання практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання ринку електроенергії, оцінці ризиків при впроваджені нової моделі ринку та пропозиції щодо їх зменшення та формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств електроенергетики в умовах міжнародної конкуренції та євроінтеграції. Систематизовано завдання державного регулювання на шляху до євроінтеграції.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦВА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті досліджено сутність та інструменти фінансового співробітництва на міжнаціональному рівні. Проаналізовано основні методичні підходи до оцінювання ефективності міжнародного фінансового співробітництва. Доведено відсутність єдиного методичного підходу до визначення результативності співпраці на міжнародному, макро-, мезо- та мікрорівнях. Запропоновано модель комплексного оцінювання ефективності міжнародної фінансової співпраці, яка враховує політичні, соціальні, економічні, фінансові чинники, а також вплив факторів ризику та невизначеності. Результативність розробленої моделі підтверджено обчисленням ефекту від співпраці країни з міжнародними фінансовими організаціями на прикладі проекту співпраці України з ЄБРР щодо фінансування будівництва найбільшого в Україні ТЕС, що працює на біомасі. Використання запропонованої моделі дозволило визначити реальні результати з врахуванням зміни політичних та економічних умов в Україні.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті визначено доцільність та ефективність розвитку авіаційної галузі в Україні. Проведено відбір найпотужніших компаній – виробників авіаційної техніки у світі, обрано найбільше підприємство українського авіабудування, проаналізовано основні економічні показники діяльності провідних підприємств світової та української авіації, визначено місце українського авіабудівного підприємства серед світових лідерів. Надано характеристику та проведено оцінку конкурентоспроможності ДП «Антонов» на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено основні проблеми, що впливають на конкурентоспроможність українських авіабудівних підприємств та авіаційної галузі України в цілому та стримують її розвиток. Сформовано можливі перспективи розвитку провідних світових виробників авіаційної галузі та українського виробника.

FACTORS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Пон, 10/16/2017 - 07:35
The article covers theoretical issues and practical aspects of the study of personnel management processes in transnational companies. Definition the essence of of transnational corporations. Features and functions of management and control in transnational corporations. The basic organizational structure of transnational companies. A generalized definition of the content of personnel management process, shown the typology of transnational structures and their comparison. By the example of Google Inc. illustrated the current applications of human resource management principles. In accordance with this article fleshed out the negative and positive consequences of the impact of human resource management system in transnational corporations. Developed provisions shall improve the stability of the company functionality. Exactly these provisions were aimed at improving precisely such tasks as: improving creation and motivation of staff, identification of problems in personnel management, improve the management structure, improvement of technical progress, and others.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
В цій статті розглянуто поняття потенціалу підприємства, як економічної категорії, особливості та структура інноваційного потенціалу підприємства, його розвиток. Досліджені проблеми в управлінні економічним потенціалом підприємства в умовах обмеженості ресурсів. Доведено необхідність удосконалення структури потенціалу підприємства для його конкурентоспроможності на ринку. Визначено стратегії розвитку потенціалу підприємства та взаємозв'язок потенціалу з інноваційними інвестиціями. Здійснено аналіз стану підприємств України. Обґрунтовано необхідність впровадження інноваційних технологій в Україні для розвитку підприємницького потенціалу. Доведено, що покращення економічного потенціалу підприємства призводить до зростання конкурентоспроможності підприємства не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку, тобто до збільшення авторитету країни, перебудови економіки, виходу з кризи, вирішення проблем безробіття та покращення рівня життя населення. Визначено шляхи до здійснення програм розвитку потенціалу підприємств в Україні за наявних економічних умов.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СВІТОГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
Виявлено та обґрунтовано проблемні аспекти економічного розвитку України в світогосподарському просторі. До актуальних в системі світогосподарських відносин віднесено:корупцію, зниження статусу України як транзитної країни, орієнтацію на ресурси, а не кінцеву продукцію, низький рівень використання можливостей світових інвестиційних ринків, низьку активність щодо експортних операцій на зовнішньому ринку, монетарну політику, орієнтовану на світову валюту, орієнтація економіки України на борговий розвиток. Визначено економічні заходи подолання окреслених проблем: побудова відповідних світовим вимогам транспортних коридорів, використання максимально можливих ресурсів тільки для виробництва на території України, формування умов для стимулювання міжнародних компаній створювати виробничі структури на території України, стимулювання на державному та регіональному рівнях створення спільних підприємств, обмеження імпорту неякісних товарів і зведення його до тих потреб, які не можуть задовольнятись вітчизняними товаровиробниками, зміщення акцентів на підтримку зовнішньоекономічної інтеграції тих галузей, які є продуктивними щодо міжнародної торгівлі, формування інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, створення інституту моніторингу кон’юнктури зовнішнього ринку та адаптації вітчизняної економічної системи до його потреб.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті досліджено основні визначення сутності конкурентних стратегій та методологічні підходи щодо їх формування. Було з’ясовано, пояснено та обґрунтовано відсутність єдиного методу формування конкурентних стратегій. Розглянуто причини, які спонукають компанії формувати власні конкурентні стратегії, доведено важливість конкурентних стратегій для забезпечення сталого розвитку підприємства, високої прибутковості та конкурентоспроможності на сучасних ринках товарів та послуг. Крім того, дана робота містить аналіз праць провідних вчених-дослідників стратегічного планування та управління, а також наведено основні принципи, за якими формуються конкурентні стратегії. Представлено основні методи та базові підходи формування конкурентних стратегій. Стаття конкретизує наявні проблеми стратегічного управління та пропонує компромісні шляхи їх вирішення.

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
 У статті розглянуто проблеми утилізації відходів в Україні, а також перспективи їх вирішення. Доведено, що невід’ємною частиною стійкого економічного і соціального розвитку України є забезпечення екологічної безпеки населення. Проведено аналіз світового досвіду вирішення проблеми утилізації відходів. Уточнено класифікацію відходів та детальну увагу приділено напрямкам вдосконаленню сфери утилізації відходів. Висвітлено проблеми безпечної переробки та зберігання відходів. Представлена динаміка статистичних даних щодо утилізації твердих промислових відходів в Україні. Розглянуто економічний аспект утилізації відходів. Доведено, що утилізація та вторинна переробка відходів допоможе забезпечити країну певною кількістю ресурсів, а саме: альтернативне органічне паливо, будівельні матеріали, предмети домашнього побуту, добрива та інші. Для удосконалення сфери утилізації та вторинної переробки відходів виділено основні напрями вирішення проблеми переробки  сміття.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
В статті розглянуті визначення тенденцій розвитку і використання сучасних інформаційних систем та технологій в контексті управління людськими ресурсами. Доведено, що застосування інформаційної та комунікаційної технологій стає необхідним компонентом процесу управління кадрами. Зазначено, що саме інформаційні системи людських ресурсів, які використовуються для збору, запису, збереження, аналізу та видачі даних, включають всі ранги управління організацією – операційний, тактичний і стратегічний; а в функціональному плані – кадровий облік, розрахунки з персоналом і систему управління трудовими ресурсами. Визначено фундаментальну відмінність між інформаційною системою людських ресурсів, електронним управлінням людськими ресурсами та системою управління людськими ресурсами. Здійснено уточнення і деталізація основних функцій інформаційної системи людських ресурсів, а саме: збір і моніторинг додатків для роботи або інтернет-рекрутингу; облік всіх персональних даних; розрахунок заробітної плати; вигідне перебування працівника в компанії; управління продуктивністю;  система самообслуговування співробітників.

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ( НА ПРИКЛАДІ ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»)

Пон, 10/16/2017 - 07:35

У статті на прикладі підприємства птахофабрики «Синятинська Нова», яка входить у групу компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт», доведено ефективність вертикальної інтеграції українського підприємства на міжнародному ринку та її роль у збільшенні конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку. На сьогодні інтеграція є актуальною стратегією для підвищення ефективності виробництва та стійкості функціонування та розвитку більшості підприємств. Перевагами вертикальної інтеграції є постійний контроль на всіх стадіях виробництва, обмеження конкуренції, покращення якості і зниження витрат, швидке пристосування до технологічних змін, посилення диверсифікаційного потенціалу,використання торгової марки, підвищення ефективності використання сировини, використання вторинних ресурсів та орієнтація на конкретного споживача.

Вертикальна інтегрованість промислових підприємств дає можливість підвищити виробничий потенціал, що в свою чергу підвищує конкурентні позиції підприємства за рахунок впровадження ефективної цінової політики, та можливість її регулювання як на зовнішньому так і внутрішніх ринках.  Використання інтеграції цього типу знижує залежність від державного регулювання,  а також регулює рівномірний та ефективний розподіл і використання ресурсів всіх підприємств, які входять до складу групи.

СУЧАСНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТУКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
Стаття присвячена аналізу інвестиційної привабливості України, що визначається низкою внутрішніх та зовнішніх факторів впливу. Розглянуто сутність категорії «інвестиційний клімат». У статті проаналізовано інвестиційний клімат України, визначено основні фактори, які впливають на інвестиційний клімат України і шляхи оцінки впливу кожного фактору. У статті було проаналізовано вплив наступних факторів: організаційно-правового, політичного, економічного факторів, потенціалу країни, фінансового та соціально-культурного факторів, впливу міжнародних економічних відносин, рівня розвитку економіки та загальних умов господарювання. У статті вказано рівень інвестиційної привабливості України згідно методики Європейської  Бізнес Асоціації. Було досліджено географічну структуру іноземних інвестицій, що спрямовуються в Україну, визначено основних інвесторів,вказано основні проблеми, що перешкоджають покращенню інвестиційної привабливості України. У статті проаналізовано сучасний рівень інвестиційної привабливості та запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату нашої держави.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВАЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
В статті досліджуються особливості управління інноваційним потенціалом вітчизняних підприємств та пріоритетні напрями інноваційного розвитку, перспективи конкурентоспроможності національної економіки. Розглянуто такі поняття, як «інноваційний потенціал» та «інноваційний розвиток». Авторами проаналізовано стан інноваційного розвитку України за останні роки в умовах ринкової економіки. Виявлено слабкі сторони розвитку інноваційної діяльності України. Досліджено напрями подальшого інноваційного розвитку та можливості інтеграції України у світову економіку. Проаналізовано динаміку кількості організацій,що здійснювали наукову і науково-технічну діяльність за секторами діяльності та галузями науки. Авторами також здійснено аналіз шляхів удосконалення інноваційного потенціалу на вітчизняних підприємствах. Представлено основні показники інноваційного розвитку України відносно інших країн світу, Глобальний індекс інновацій, Глобальний індекс інновацій у розрізі під-індексів в порівнянні з попередніми роками та з іншими державами.

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пон, 10/16/2017 - 07:35
У статті представлено аналітичний огляд профільних публікацій про  необхідність управління людським капіталом, зокрема, на підприємствах будівельної галузі та доведено, що людський капітал є основним ресурсом, який впливає на досягнення конкурентних переваг кожної організації. Визначено необхідність підвищення якості управління персоналом. Виокремлено основні кадрові проблеми на будівельних підприємствах, а саме нераціональне використання кадрового потенціалу, зростання плинності кадрів, недостатня кількість кваліфікованих працівників та низький рівень продуктивності праці.  Визначено вплив галузевих особливостей організації праці на ефективність використання персоналу на будівельних підприємствах. Запропоновано шляхи вирішення кадрових проблем підприємств будівельної галузі, до яких належить запровадження ефективної системи управління людським капіталом, яка буде включати підбір кваліфікованих працівників та раціональне використання кадрів, постійне підвищення кваліфікації працівників (як робітників, так і керуючих) та діючу систему мотивації, яка позитивно впливатиме на продуктивність праці персоналу.

Сторінки