Економічні вісті

Підписатися на Економічні вісті потік

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Адреса URL: http://ev.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 20 годин 36 хв тому

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті розглянуто теоретичні основи управління інноваційними системами підприємств. Визначено загальні та специфічні теорії, на яких повинно ґрунтуватись управління інноваційними системами підприємств. До загальних теорій відносяться: теорії систем (загальна теорія систем, теорія економічних систем, теорія активних систем, теорія організаційних систем, теорія дисипативних систем) та теорії управління (теорія об’єктного управління, теорія управління за цілями, теорія організаційних ресурсів, теорія корпоративного управління). Усі ці теорії в сукупності формують методологічні засади управління інноваційними системами підприємств. Серед специфічних теорій виокремлено теорію підприємництва, теорію інновацій, концепцію відкритих інновацій. Було запропоновано аспекти управління інноваційними системами підприємств у рамках розглянутого теоретичного підґрунтя, які спрямовані на підвищення його ефективності та прискорення інноваційного розвитку підприємства.

ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Стаття присвячена дослідженню перспектив розвитку джерел енергії для підприємств старопромислових регіонів України. Проведено аналіз енергетичної бази України, виявлено проблеми нестачі викопних ресурсів. Внаслідок цього визначено і досліджено напрями розвитку альтернативних та відновлюваних джерел енергії в сучасній економіці України. Для вирішення проблем енергозабезпечення та енергозбереження в Україні виділено чотири напрямки: підвищення потенційних можливостей розвідки, видобутку і переробки нафти і газу, включаючи «сланцевий»; диверсифікація імпорту енергоносіїв; максимальне використання вторинних енергоресурсів; підвищення ефективності використання альтернативних джерел енергії шляхом запровадження інновацій. Основним напрямком інноваційної політики старопромислових регіонів є економічне стимулювання ресурсо- та енергозбереження, впровадження екологічно чистих і пріродообновляемих техніки і технології, розширення застосування технологій, в яких використовуються оновлювані ресурси.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічних категорій «інвестиції», «інвестиційна діяльність», визначено концептуальні відмінності щодо тлумачення зазначених категорій відповідно до теорій різних економічних шкіл та вітчизняної нормативно-правової бази. Запропоновано узагальнену класифікацію інвестицій, яка включає такі ознаки: напрям інвестування, об’єкти, суб’єкти, призначення, термін, мета, форма власності тощо. Доведено, що інвестиції включають у себе всі вкладення в оборотні та  необоротні активи підприємства та мають відображатися у всіх формах фінансової звітності. Встановлено, що фінансова звітність вітчизняних комерційних підприємств містить інформацію про інвестиційну діяльність, яка не відповідає економічній сутності даної економічної категорії. Запропоновано визначення інвестицій та інвестиційної діяльності відповідно на макро- та мікроекономічному рівні, що враховує особливості учасників інвестиційного процесу, тривалості здійснення інвестицій та їх мети.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті досліджено науково-теоретичні підходи до класифікації інновацій підприємств, що входять в міжорганізаційні об’єднання. Проаналізовані підходи зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері інновацій від  класиків економічної теорії до сучасників. Запропоновано власну класифікацію інновацій, що охоплює узагальнені ознаки класифікацій інновацій, а також ознаки, що характеризують інновації підприємств, які входять в об’єднання, а саме особливість організації інноваційних процесів, рівень розроблення і поширення нововведення, джерело ідеї, за джерелами фінансування. Визначено зміст кожної з інновацій та властиві їй якісні характеристики, набір яких і дає змогу визначити величину впливу інновації на інноваційну політику підприємства та розвиток підприємства в цілому.

ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Статтю присвячено розгляду та обґрунтуванню змісту поняття «технологічна конкурентоспроможність», висвітлено необхідність підвищення технологічної конкурентоспроможності виробничого підприємства як ключового фактору його розвитку. Визначено особливості управління підвищенням технологічної конкурентоспроможності. Запропоновано процедуру оцінювання технологічної конкурентоспроможності для прийняття рішень впровадження організаційно-економічних заходів, що складається з таких етапів: оцінювання технологічної конкурентоспроможності; виявлення базового рівня стану основних засобів для визначення необхідності технологічних перетворень; оцінювання перспективних показників підвищення технологічної конкурентоспроможності; встановлення  зміни технологічної  конкурентоспроможності продукту; збалансування отриманих результатів для прийняття рішень щодо впровадження технології.  Розглянуто впровадження технологічної інновації за використання бізнес-моделі. Сформульовано рекомендації щодо підвищення технологічної конкурентоспроможності та удосконалення виробництва на інноваційній основі.

ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті сформульовано і на прикладі патентів доведено гіпотезу про наявність функціонального зв’язку між індексом цитування патентів та їх вартістю. Пропозиції з цього приводу пов’язані не з загальною ціною (вартістю) патенту, а тільки з тою частиною вартості, яка знаходиться між мінімальною  та максимальною ціною. Значення мінімальної ціни патенту рекомендується визначати з використання витратного підходу, тобто з урахуванням всіх поточних витрат розробника. Розрахунок максимальної ціни патенту пропонується здійснювати з використанням прибуткового підходу, тобто з урахуванням максимальних потенційних можливостей власника патенту при його найбільш ефективному використанні. Запропоновано методичний підхід до оцінки вартості патентів з використанням індексу цитування. Розроблено пропозиції щодо визначення коефіцієнту впливу рівня цитування патентів на значення їх комерційного потенціалу. Проведено аналіз позитивних та негативних сторін запропонованих рекомендацій. Розроблені положення рекомендовано до використання при оцінці комерційного потенціалу інноваційно-інтелектуальних технологій. Вони також будуть корисними при формуванні продуктово-технологічних платформ машинобудівних підприємств на основі базового об’єкту інтелектуальної власності.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Втр, 06/06/2017 - 19:27

Функціонування вітчизняних промислових підприємств визначається господарсько-економічними умовами, сприятливість чи несприятливість яких визначається рівнем невизначеності зовнішнього середовища. Тому діяльність підприємств повинна спрямовуватись не лише на виживання в умовах конкуренції, але й на процес безперервного та ефективного розвитку. Технологічний розвиток в цьому випадку стає важливим процесом, спрямованим на вирішення зазначених завдань. Ціллю статті є дослідження проблем та шляхів техніко-технологічного розвитку промислових підприємств. У статті проаналізовано динаміку впровадження техніко-технологічних інновацій на вітчизняних промислових підприємствах та розглянуто фактори, які перешкоджають впровадженню прогресивних технологій. В результаті проведених досліджень авторами визначено ефективні заходи щодо успішного техніко-технологічного розвитку, запропоновано дієву систему показників для комплексної оцінки технологічного потенціалу підприємства.

Проаналізувавши соціально-економічну, політичну та екологічну ситуацію в країні, зроблено висновок, що найефективнішими умовами технологічного розвитку в сучасних умовах буде екологічно-спрямований розвиток. Це дозволить підприємствам забезпечити соціальну активність та економічну ефективність.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті запропоновано системний підхід до аналізу фінансових ризиків, зокрема операційних ризиків, які широко розповсюджені у фінансовій системі. Розглянуто задачі інтегрування існуючих елементів системного підходу в єдину методологію аналізу, розглянути деякі існуючі підходи до моделювання операційних ризиків з метою встановлення можливості їх подальшого використання у системах підтримки прийняття рішень відповідного призначення, запропонувати використання ймовірнісних моделей у формі байєсівських мереж для опису операційного ризику. Показано, що основними підходами до моделювання ризиків є моделювання розподілів втрат, регресійний аналіз (лінійні та нелінійні моделі), моделі байєсівського типу (регресія та байєсівські мережі) і нечітка логіка. Наведено приклад застосування теорії байєсівських мереж до оцінювання операційного ризику. Перевагою БМ порівняно з іншими математичними моделями для аналізу ризиків є гнучкість до надходження нових даних. Також створена БМ дає можливість оцінити можливі причини втрат, після того як вони мали місце, і швидко реагувати на допущені недоліки функціонування компанії. 

Сторінки