Економічні вісті

Підписатися на Економічні вісті потік

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Адреса URL: http://ev.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 20 годин 36 хв тому

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ «СТРУКТУРА СЛІДУЄ ЗА СТРАТЕГІЄЮ»

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В даній статті на основі проведеного критичного аналізу існуючих підходів до вдосконалення організаційної структури підприємств при впровадженні процесно – орієнтованої системи управління викладено авторське трактування концепції рішення задачі синтезу процесно – орієнтованої організаційної структури підприємства на основі використання принципу організаційного управління Альфреда Д. Чандлера «структура слідує за стратегією» в контексті забезпечення необхідності дотримання базових системоутворюючих принципів теорії управління організаційними системами «ієрархічність», «повнота і несуперечність», «синергетичність», «детермінованість», визначено нове поняття моделі   процесно - орієнтованого управління підприємством як системи створення ланцюжків цінностей по всій піраміді менеджменту підприємства, в контексті цієї моделі сформульовані нові трактовки понять оптимальної і правильної процесно - орієнтованої система управління підприємством.

ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Стратегія інноваційного технологічного розвитку підприємства стає визначальним фактором, який дозволяє забезпечити ефективну діяльність компанії. Більшість підприємств розуміють необхідність впровадження змін, але не зосереджені на внутрішніх бізнес-процесах та їх оптимізації. Менеджмент сьогодення направлений на процесний підхід в управлінні, для цього використовують сучасні програмні інструменти.  Такими інструментами є сучасне програмне забезпечення, на кшталт BPM-систем, їх використання на підприємствах сьогодні є актуальним. Для досягнення максимальної якості управління бізнес-процесами на підприємствах запропоновані для використання такі методи оптимізації, які дозволять досягти відповідного рівня показників ефективності управління бізнес-процесами та встановити баланс інтересів клієнтів бізнесу та конкурентів на ринку. Переваги використання сучасних ІТ-інструментів в менеджменті компаній, а саме в  управлінні бізнес-процесами є: швидке і ефективне використання, візуалізація і продуктивність; узгодження бізнесу і ІТ, покращення процесів та швидка їх розробка; оптимізація використання всіх ресурсів; швидке пристосування до змін, відповідність вимогам бізнесу.

МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ АБІТУРІЄНТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» НТУУ «КПІ»

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті висвітлено вплив складових споживчої моделі оцінювання привабливості спеціальності абітурієнтом на етапи формування комунікаційної стратегії. Саме дослідження споживчих мотивацій дає змогу якнайкраще зрозуміти процес прийняття рішення при виборі спеціальності вступником та відповідно розробити комплекс маркетингових комунікацій для ефективного залучення цільової аудиторії. Розглянуто систему цінностей абітурієнтів, що визначає раціональну та ірраціональну складову мотиваційної компоненти моделі споживчого вибору. Особливу увагу направлено на цінності, що формують ірраціональну складову моделі. Їх детальний аналіз допомагає врахувати всі аспекти при розробці комунікаційного звернення. Визначено важливість впливу ситуативної компоненти на вибір спеціальності. Запропоновано процедуру розробки комплексу маркетингових комунікацій, направленого на абітурієнтів. При цьому враховано цілі, ринкові та маркетингові можливості, ресурси  кафедри, що закликає випускників шкіл до вступу на її спеціальність. Сформульовано цілі, функції та завдання етапів побудови комунікаційної стратегії задля досягнення ефективності залучення абітурієнтів.

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті проаналізовано ключові чинники успіху в глобальній конкуренції на ринку освітніх послуг і ринку знань, розглянуто основні відмінні риси університетів, що належать до групи найсильніших у світі, які визначають як “університети світового класу”. Посилення конкуренції у сфері вищої освіти, переведення її на глобальний рівень вимагають від університетів в різних країнах все більше впроваджувати в свою діяльність принципи ринковоорієнтованого управління, постійно вдосконалювати свою діяльність за всіма її напрямами. Вивчення досвіду лідерів галузі, аналіз їхніх сильних сторін, ідентифікування ключових факторів успіху на ринку, ознайомлення з кращими практиками, методами та інструментами є важливими напрямами маркетингових досліджень та конкурентного аналізу для будь-якої організації в умовах висококонкурентного ринку, яким сьогодні стає і ринок освітніх послуг. Також у статті розглянуто інші важливі для підвищення глобальної конкурентоспроможності вищого навчального закладу чинники.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Серед сучасних підприємств помітна інтенсифікація використання Інтернет-комунікацій. Тому необхідно визначитися з можливими способами оцінки їх ефективності. У статті розглянуто групи підходів до оцінки ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій та методики збору даних в межах підходів. Наведено загальний огляд підсистем оцінювання ефективності, на прикладі підтверджено їх взаємозв’язок. Відсутність універсальної системи оцінювання ефективності робить актуальним пошук шляхів удосконалення певних метрик. Як об’єкт дослідження обрано систему ключових показників ефективності, наведено детальний опис метрик та можливість їх адаптації до Інтернет-простору. Запропоновано шляхи удосконалення системи КРІ на основі виділених критеріїв з акцентом на векторі «цільова аудиторія» та «швидкість».

ПРОЦЕСНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ МОДЕЛІ ТОВАРУ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Стаття присвячена дослідженню питань конкурентоспроможності товару, пов’язаних із побудовою моделей товару згідно структурно-статичного, структурно-динамічного, перцепційного, ресурсно-споживчого, та процесно-технологічного підходів. Визначено, що існуючі на сьогодні маркетингові моделі товару не враховують всієї складності поведінки споживача, оскільки не беруть до уваги процес задоволення потреби в контексті певної технології споживання товару. Розроблена модель товару як технології задоволення потреб споживачів в межах процесно-технологічного підходу містить три концептуальні рівні (принцип задоволення потреби споживача, спосіб реалізації принципу та фізичну реалізацію способу), органічно доповнює існуючі моделі та створює підґрунтя для комплексного оцінювання конкурентоспроможності товару із урахуванням технології задоволення потреби, що базується на певній моделі поведінки споживача.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PRIVATE LABEL НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Власні товарні марки сьогодні активно використовуються для підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж та виробників товарів. У публікації висвітлюється роль власних товарних марок в маркетинговій діяльності роздрібних торговців та виробників товарів. Визначено, що український ринок відстає від європейських країн за розвитком власних товарних марок, але демонструє позитивні тенденції зростання продажу товарів private label. Основними причинами купівлі товарів private label є привабливі ціни та прийнятне співвідношення вартості і якості, але факторами вибору для споживачів є також  довіра до торговельної мережі, якість продукції і навіть особливі властивості товарів. Українські торговельні мережі активно застосовують private label, оскільки ці товари дозволяють отримати додатковий прибуток, в статті оцінений портфель ВТМ провідних продовольчих та непродовольчих торговельних мереж України. Залежно від структури портфеля ВТМ, цілей і завдань підприємства  запропоновано баланс цінових сегментів товарів private label. Для успішного розвитку  private label визначено цикл впровадження для торгових підприємств, охарактеризовані вимоги до процесу впровадження власних товарних марок.

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ АБО ІМПОРТОЗАМІННОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ-ВИРОБНИКАМИ БЕТОНУ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті наведено науково-методичний інструментарій отримання прогнозів збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону. Запропоновано, в залежності від ступеню новизни технології або матеріалів (нові для ринку або нові тільки для підприємства), використовувати два методи для отримання прогнозів збуту інноваційної продукції. Перший метод – оцінок експертів різних груп – ґрунтується на отриманні узгоджених оцінок експертів щодо прогнозів майбутніх обсягів збуту нової продукції. Другий метод – прогнозних оцінок за аналогією – ґрунтується на вивченні досвіду підприємств-конкурентів. Виділено етапи прогнозування за методом оцінок експертів різних груп. Перший етап – прогнозування витрат (інвестицій) на придбання інноваційної або імпортозаміщуючої технології чи на інноваційні та імпортозаміщуючі матеріали. Другий етап – прогнозування попиту на продукцію, яка вироблена за інноваційними або імпортозаміщуючими технологіями чи з інноваційних або імпортозаміщуючих матеріалів. Третій етап – оцінка ефективності впровадження інноваційної або імпортозаміщуючої технології чи інноваційних або імпортозаміщуючих матеріалів.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ТОРГОВИХ МАРОК. СВІТОВИЙ ДОСВІД

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В статті було визначено передумови та ключові чинники, що впливають на процес розробки приватних торгових марок роздрібними та оптовими компаніями в світі. Зокрема, визначено, що в умовах глобалізації та кризових явищ в економіці значно зростає питома вага приватних торгових марок в обороті роздрібних мереж та зростає частка споживачів, що в процесі купівлі повністю або частково переключаються на приватні торгові марки. Розглянуто особливості формування стратегії розвитку приватних торгових марок, проаналізовано особливості поведінки споживачів в процесі вибору приватних торгових марок та узагальнено підходи до розробки таких стратегій роздрібними та оптовими  компаніями. В статті розглянуто особливості та умови застосування кожної зі стратегій. На основі  аналізу застосування різних стратегій приватних торгових марок провідними роздрібними мережами,  було  запропоновано матрицю для розробки стратегії на основі параметрів ціна-цінність. На основі проведеного аналізу було розроблено рекомендації щодо впровадження таких стратегій в діяльність українських компаній та запропоновано модель позиціонування приватних торгових марок в Україні в рамках матриці ціна-цінність.

SELECTING INTERNATIONAL MARKET ENTRY STRATEGY IN A HOTEL INDUSTRY

Втр, 06/06/2017 - 19:27
The article contains analysis of the process of forming the foreign market entry strategy, the factors that influence its development, and the systematization of strategic alternatives for entry strategy (indirect export, direct exports, licensing, joint ventures, ownership, direct investment). The complex of existing instruments of choosing the best strategic alternative for a particular company was researched. It was found out that the available tools are more suitable for manufacturing companies and do not take into account the specificity of services. In particular, such characteristics of services as intangibility and inability of their storage limit the use of strategic alternatives related to exporting. A possibility of adaptation the matrix for selection the strategy of entering the foreign market for service industries, especially for the hotel industry, was proposed. The application of the matrix for selection the entry strategy for a specific company from the UAE was illustrated.

ВУЗЛОВИЙ ПІДХІД ЩОДО КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Стаття фокусує увагу на важливості розроблення вузлового підходу, як підґрунтя для розроблення омні-канальних стратегій розподілу. При такому підході, канал розподілу розуміється як послідовність вузлів, по яких в результаті здійснення операції із потоками розподілу відбувається доведення продукції (послуг) до споживача, які можуть знаходитись під контролем одного чи декількох ринкових суб’єктів. В статті систематизовано логістичні потоки та потоки розподілу за допомогою кругів Ейлера. Зазначено синтетичні потоки розподілу: фізичне володіння і переміщення; право власності, сервіс, ризики, оплата, просування, контакти та переговори, оформлення замовлення. Синтетичні потоки розподілені за базовими: матеріальним, інформаційним та фінансовим. Також автором наведено схему каналів розподілу із урахуванням впливу окремих вузлів на різні стадії процесу прийняття рішення споживачем про купівлю. При цьому запропоновано додатковий етап в процесі прийняття рішення – етап оформлення замовлення споживачем

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В даній роботі розглянуті теоретичні засади формування стратегії позиціонування підприємства та основних етапів даного процесу, критерії ефективності позиції та типові помилки при розробці стратегії позиціонування, а також причини, що зумовлюють необхідність її коригування. На основі проаналізованої інформації та проведеного дослідження була запропонована схема, що характеризує типовий процес перевірки актуальності ринкової позиції. Вона враховує: передумови, що призводять до необхідності перевірки дієвості існуючої позиції; сам процес перевірки – дослідження декларованого та фактичного позиціонування підприємства та його найбільш небезпечних конкурентів; процес прийняття рішення щодо необхідності коригування наявної стратегії. В даній схемі також було визначено місце попередньо розробленого алгоритму вибору атрибуту позиціонування, що ґрунтується на здійсненні аналізу споживчих вподобань, аналізу позиціонування конкурентів та визначенні фактичного задоволення споживачів товарами за конкретним атрибутом/атрибутами, а також розширено підхід до використання даного алгоритму.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті наведено роль і значення сучасного маркетингу в досягненні загальних показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Зазначено, що сутність і особливості маркетингової діяльності на практиці значно відрізняються від нормативно встановленого її розуміння. Також у чинному українському законодавстві фактично відсутня різниця між такими важливими складовими сучасного маркетингу, як маркетингові послуги, маркетингові дослідження, збут (продаж). У такому випадку нівелюється різниця між різними функціями маркетингової діяльності, які мають носити комплексний характер з метою досягнення встановлених показників її ефективності. У межах чинних законодавчих вимог також відсутня чітка класифікація маркетингових витрат, яка, зокрема, унеможливлює врахування центрів їх виникнення (окремих структурних підрозділів), а також галузевих особливостей діяльності конкретного підприємства. Доведено, що існуюча класифікація видів економічної діяльності, у межах якої класифікуються окремі маркетингові функції, а також підходи до обліку маркетингових витрат, що нормативно трактуються як витрати на збут, ускладнюють ефективне планування та управління ними на практиці.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В статті розглянуто витратні методи встановлення ціни на підприємствах машинобудування. Проаналізовані традиційні підходи до маркетингового ціноутворення та запропоновано вдосконалити витратні методи маркетингового ціноутворення за рахунок використання кореляційно-регресійного аналізу. В процесі проведення кореляційно-регресійного аналізу були виявлені 3 основних витратних фактора, які мають найбільший вплив в структурі ціни на продукцію українських підприємств машинобудування. Визначено вплив найбільш вагомих витратних факторів в структурі ціни. Запропоновано метод питомої ціни, який повинен базуватися на питомій вазі кожного фактору в структурі ціни. Цей підхід дозволить враховувати низьку факторів ціноутворення, які притаманні галузі машинобудування. Цей підхід до ціноутворення дозволяє об’єктивно відокремлювати специфічні фактори, які мають місце в різних підгалузях машинобудування та враховувати їх при формуванні ціни на свою продукцію. Запропоновано алгоритм встановлення кінцевої ціни.

LANDING PAGE ТА SMART SITE ЯК ЕФЕКТИВНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті досліджено роль Landing Page як ефективного маркетингового інструменту, проаналізовано основні етапи створення сторінки, її структуру та компоненти. Розглянуто Smart Site як інноваційне вдосконалення Landing Page, вказано його основні характеристики і механізм дії. Проаналізовано причини ефективності цільових сторінок, основні важелі впливу на відвідувача. Охарактеризовано особливості та роль кожного компонента сторінки. Виявлено найпоширеніші помилки розробників сторінки, запропоновано можливі шляхи їх виправлення та фактори, які необхідно враховувати при створенні Landing Page. Надано рекомендації щодо правильного створення цільової сторінки, яка підвищить показник конверсії. Вказано можливі способи моніторингу результатів та виявлення недоліків, що гальмують процес покупки. Сформульовано вимоги для розробника та замовника Landing Page чи Smart Site, дотримання яких сприяє отриманню максимально ефективного результату. Обґрунтовано актуальність використання цих маркетингових інструментів у майбутньому

ЕВОЛЮЦІЯ В УПРАВЛІННІ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ: ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «7Р» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПРАЛЕНЬ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В статті досліджено еволюцію концепцій управління комплексом маркетингу. Доведено доцільність використання комплексу маркетингу «7Р» для ринку послуг. Через швидкі зміни ринкового середовища та споживчих цінностей покупців, а також відповідно до специфіки ринку послуг, розширений комплекс маркетингу «7P» поступово витісняє комплекс «4P», так як краще відповідає особливостям сфери послуг. Запропоновано авторський підхід до аналізу ефективності комплексу маркетингу підприємства за допомогою поетапного розгляду взаємозв’язку елементів комплексу маркетингу та взаємодії зі споживачем у процесі прийняття ним рішення про покупку. Розкрито особливості роботи із трьома внутрішніми елементами комплексу маркетингу – процес, фізичний атрибут, персонал. Запропоновано ряд заходів з удосконалення процесу надання послуги та методичне забезпечення для аналізу роботи персоналу підприємства відповідно до розробленого комплексу маркетингу. З метою удосконалення процесу управління споживчою цінністю запропоновано структурно-логічну схему, яка наводить послідовність дій, яких потребує процес удосконалення комплексу маркетингу підприємства на ринку послуг.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В статті наведено етапи маркетингових досліджень перспектив інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Запропоновано визначення маркетингових досліджень перспектив інноваційної діяльності як визначення можливості підприємства щодо розроблення та впровадження інноваційного продукту (технології) та випуску інноваційної продукції. Обґрунтовано порядок проведення маркетингових досліджень перспектив інноваційної діяльності: 1) дослідження основних ринкових закономірностей та тенденцій за динамікою макроекономічних показників; 2) дослідження майбутньої інноваційної технології (визначення перспективних дослідно-технічних розробок, які можуть бути в найближчий час реалізовані та/або впроваджені на машинобудівному підприємстві); 3)дослідження  кон’юнктури  ринку; 4) дослідження ділових тенденцій;  5) дослідження зовнішнього бізнес-середовища; 6) прогнозні дослідження. Для кожного етапу розроблено науково-методичне підґрунтя дослідження, визначені джерела інформації та методи аналізу.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Автором підтверджено нагальну необхідність щодо визначення та формалізації міри залежності базових макроекономічних показників, у тому числі: між інвестиційною активністю промисловості та обсягами випуску інноваційної продукції із загальним випуском промислової продукції та обсягами ВДВ промисловості України. Вказане обчислено за урахування кількості впроваджених прогресивних технологічних процесів, обсягами капітальних інвестицій в ОВЗ та загальних інноваційних витрат протягом ретроспективного періоду. Зазначене встановлено за використання дистрибутивно-лагових моделей змішаного типу з ідентифікацією трансформаційних змін. Визначено доцільність формалізації лагових термінів у п’ять років, що дозволило: а) здійснити об’єктивізацію оцінок та встановити вагомість впливу структурно-динамічних змін, які відбуваються в межах окремих показників, на трансформацію базових параметрів розвитку промисловості України та темпи нарощення її стратегічного потенціалу; б) порівняти кількісні значення індексів інфляції в Україні та цін виробників промислової продукції у 2015 р.; в) визначити динамічність їхніх змін у першій половині 2015 р. та обґрунтувати імовірність раціоналізації освоєння стратегічного потенціалу.

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті розглянуто сутність поняття «прямі іноземні інвестиції» як економічної категорії. Виявлено взаємозв’язок досліджуваної категорії з макроекономічними показниками України. Проаналізовано динаміку, тенденції іноземних надходжень та основні країни-інвестори. Розглянуто галузеву та регіональну структуру прямих іноземних інвестицій. Здійснено дослідження інвестиційного клімату України, шляхом порівняння позицій країни у міжнародних рейтингах та виявлено причини зниження оцінок інвестиційного клімату України. Визначено проблеми, які стримують розвиток інвестиційної діяльності й знижують конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку. Розглянуто основні позитивні кроки уряду у напрямку створення якісно нових умов ведення бізнесу та активізації інвестиційної діяльності. Запропоновано заходи щодо стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій, використання яких в перспективі призведе до усунення негативних тенденцій, стабілізації та розвитку економіки України.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті наведені результати досліджень інцидентів в сфері інформаційної безпеки за останні роки у світі. Визначено наслідки та масштаби втрати інформації, що стосуються внутрішніх та зовнішніх загроз соціально-економічній безпеці підприємства. Авторами систематизовано склад ризиків втрати інформації для підприємств та визначено відповідні категорії – репутаційні, операційні, стратегічні та юридичні ризики. Розглянуто складові витоку інформації та можливі відповідні наслідки на прикладах комерційного банку та телекомунікаційної компанії. Визначено специфіку інформаційної безпеки цих форм підприємництва. Також у дослідженні розглянуто альтернативні підходи щодо оцінювання вартості інформації. Наведено перелік показників оцінювання ефективності інформаційних систем – інформаційної насиченості, інформаційного потенціалу кадрів, якості інформаційного забезпечення. На основі цього було здійснено моделювання збитків підприємства від втрати конфіденційної інформації. Побудована модель описує залежність збитків власника інформації від коефіцієнту корисної конфіденційної інформації, що була втрачена.інформаційна безпека; виток інформації; ризики втрати інформації; вартість інформації; коефіцієнт корисної інформації

Сторінки