Економічні вісті

Підписатися на Економічні вісті потік

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Адреса URL: http://ev.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 20 годин 37 хв тому

ВПЛИВ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Мета даної статті полягає у дослідженні впливу динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах. Щоб оцінити ступінь зв’язку між темпами приросту грошової маси і темпами приросту ВВП, а також для аналізу ступеню зв’язку між показниками темпів приросту грошової маси та показниками дефлятора ВВП було використано лінійну регресію. Дослідження продемонструвало відсутність стійкого лінійного зв’язку між темпами приросту грошової маси та темпами приросту ВВП як у постсоціалістичних, так і у розвинутих країнах. Результати даного аналізу дозволяють зробити висновки щодо досить високого ступеню впливу грошової пропозиції на інфляцію у постсоціалістичних країнах у 90-х роках ХХ століття. Аналіз виявив, що при розробці моделі лінійної регресії для постсоціалістичних країн слід враховувати, що трансформаційний період цих економік, що мав місце у 90-х роках, чинить суттєвий вплив на лінійні функції у зв’язку з великими значеннями окремих показників, що характеризують цей період.  Зокрема, великі значення темпів приросту грошової маси та дефлятора ВВП, що характерні для початку 90-х років, але не властиві для інших часових проміжків, суттєво впливають на значення коефіцієнта детермінації і навіть можуть змінити напрям кореляції досліджуваних змінних.

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27

Проаналізовано значення малого та середнього підприємництва (МСП) у економічній системі європейських країн та України, визначено частку малого бізнесу у структурі суб’єктів господарювання держави, продемонстровано його роль як основи конкурентного середовища, провідника наукового-технічного прогресу, засобу зниження рівня безробіття, сприяння покращенню соціального клімату у суспільстві та створення ринку якісної продукції та послуг. Окреслено причини, що негативно впливають на розвиток МСП в Україні, серед яких складність доступу до фінансових ресурсів, несприятливий клімат для ведення бізнесу, недосконалість законодавства тощо.  Освітлено фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства: недосконалість конкурентного середовища, високий рівень тонізації економіки, залежність від органів влади у вирішенні низки проблем, низький рівень розвитку економіки в цілому,  політичні проблеми. Продемонстровано взаємозв’язок між економічною безпекою держави та малого та середнього підприємництва, що проявляється у їх діалектичній єдності. Визначено роль підприємця та держави у забезпеченні економічної безпеки підприємництва.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЦИКЛІЧНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ «НАУКА-ВИРОБНИЦТВО»

Втр, 06/06/2017 - 19:27

У статті опрацьовано офіційні дані наукомістких підприємств України «Квазар», «Красилівський машинобудівний завод» та Наукового Парку «Київська Політехніка» щодо стану і характеру їх фінансової діяльності за період з 2008 по 2013 рр. Метою є дослідження закономірностей прояву циклічності в діяльності українських наукомістких підприємництв у системі «наука-виробництво». Обґрунтування проявів циклічностей розвитку ґрунтується на економічному аналізі показників фінансової звітності досліджуваних підприємств. Аналізуючи складову інноваційної діяльності підприємств визначено, що циклічність розвитку сфер  наукомісткого підприємництва у системі «наука-виробництво» полягає у ефективному функціонуванні механізму національної інноваційно-інвестиційної системи у взаємодії освіти і науки, генерації знань та виробництва. Науково-технічне співробітництво здійснюється, як правило, проведенням спільних наукових досліджень, комерціалізацією технічних розробок (форми: спеціалізація та кооперування), здійсненням спільних заходів. Циклічні закономірності проявляються у річному бізнес-циклі, особливостями якого для предмету досліджень є сильний взаємозв’язок з системою освіти і науки.

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В статті досліджено світовий досвід розвитку соціальної інфраструктури для використання його в межах регіонів України. Визначено, що розвиток інфраструктури, у тому числі соціальної, розглядається багатьма країнами світу як платформа для їх майбутнього розвитку. Встановлено, що для розвитку соціальної інфраструктури активно застосовується принцип державно-приватного партнерства для більш активного залучення недержавних інвестиційних ресурсів. Це пов’язано з тим, що бюджетні витрати не можуть покривати зростаючи потреби у розвитку соціальної інфраструктури. З’ясовано, на досягнення яких цілей спрямована існуюча взаємодія між державними органами влади та приватним бізнесом за рахунок системи сформованих взаємовідносин на основі державно-приватного партнерства. Проаналізовано досвід розвитку соціальної інфраструктури за використанням державно-приватного партнерства у таких країнах, як: Канада, Італія, Великобританія, Австралія, Японія, Австрія, Аргентина, Німеччина, Франція, Китай та інших. Доведено необхідність використання світового досвіду для розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України. Обґрунтовано використання державно-приватного партнерства у формі концесійних проектів для зменшення бюджетних видатків, покращення якості соціальних послуг, залучення інвестиційних ресурсів, що дозволяє розподілити ризики між партнерами.

АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Статтю присвячено визначенню пріоритетних секторів національної економіки за допомогою якісного та кількісного аналізу, використовуючи критерії соціально-економічного ефекту та впливу на економічну безпеку країни. Підкреслено необхідність оновлення методики розрахунку рівня економічної безпеки України, яка в сучасних умовах не є релевантною. Визначено, що видатки державного бюджету мають бути спрямовані на стратегічні сектори національної економіки, які забезпечать енергетичну, інвестиційно-інноваційну, продовольчу, складові безпеки країни. Представлено динаміку та розподіл основних показників соціально-економічного розвитку за видами економічної діяльності. Експертним шляхом обрано основні критерії при виборі стратегічних видів діяльності. Для кожного з критеріїв експертним методом визначено вагові коефіцієнти та розраховано очікуваний ефект від кожної галузі. Визначено, що сільське господарство та паливно-енергетичний комплекс є пріоритетними серед стратегічних видів економічної діяльності для надання  державної допомоги

ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті проаналізовано основні причини невміння керівників підприємств передбачати економічні кризи, а також причини скорочення численності підприємств під час економічної кризи. Підкреслена актуальність виокремлення спрощених показників маркетингового середовища, легких і доступних для керівників підприємств, що надавало б керівникам можливість ідентифікувати початок і закінчення кризових явищ в економіці країни. У статті проаналізований поточний стан економіки України та висунута гіпотеза про передумови початку нового етапу економіки в Україні. Проаналізовано доцільність для цих умов використання деяких макроекономічних показників. Проведено порівняльний аналіз динаміки різних макроекономічних показників під час економічних криз в Україні, зокрема динаміки темпу зміни ВВП та динаміки темпу зміни обсягу роздрібного товарообігу. Розглянуто способи виокремлення для української економіки періодів економічних криз. Розроблені практичні рекомендації для керівників підприємств із використання макроекономічних показників для передбачення моменту настання і закінчення чергових економічних криз в Україні.

ІНДЕКСИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ УРЯДУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ ЗАГРОЗ КРАЇНІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Визначено актуальність дослідження геополітичних викликів сьогодення. Здійснено вибірку даних для аналізу, у яку увійшли наукові доробки The Worldwide Governance Indicators (WGI). Сформовано базу порівняння на основі індексу політичної стабільності, індексу ефективності роботи уряду та індексу якості регулювання. Окреслено гіпотезу про те, що політична стабільність у країні залежить від якості регулювання та ефективності роботи уряду. Запропонована та апробована методика дослідження місця положення країн у координатах обраних індексів. Визначено можливі причини політичної нестабільності. Розраховано числові значення кореляційного зв’язку для індексів. Візуалізовано розміщення країн у двомірному просторі для індексу політичної стабільності та індексу якості регулювання. Визначено країни-сусіди для України у просторі визначених індексів. Доведено, що запропонований методичний підхід надає змогу об’єктивно оцінити стан дестабілізуючих політичних процесів на можливі збройні конфлікти.

ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОТЕКЦІОНІЗМ І ФРИТРЕДЕРСТВО

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Актуальність обраної для аналізу проблеми пов’язана з необхідністю визначення раціонального балансу в державі між дотриманням інтересів національної економіки та зовнішнього середовища, між вигодами від зростання експортного потенціалу та загроз надлишкового допуску на внутрішній ринок імпортера в рамках норм і правил СОТ.               Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних і методологічних основ                             доктрин протекціонізму і фритредерства, формулюванні практичних                   рекомендацій стосовно створення ефективного механізму управління зовнішньоекономічною політикою держави. Узагальнено фактори успіху розвинених країн на світовому ринку промислової продукції на етапах переходу від методів протекціонізму до економічного лібералізму. Встановлено залежність рівня соціально-економічного розвитку держави від ефективності організації управління національною економікою,                       її зовнішньоекономічною діяльністю в умовах постійних змін і ризиків, в умовах відкритості економіки, в умовах викликів глобалізації.

МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
В статті досліджено проблеми трансфертного ціноутворення в Україні як інструменту мінімізації бази оподаткування податком на прибуток підприємств. Проведено аналіз історико-економічних засад формування трансфертних цін. Вивчено законодавчу база з питань трансфертного ціноутворення та систематизовано основні критерії визнання операцій підконтрольними. Досліджено механізм регулювання державною фіскальною службою України контрольованих операцій між взаємопов’язаними особами. Встановлено перелік осіб які вважаються взаємопов’язаними. Розглянуто основні методи трансфертного ціноутворення, що застосовуються в Україні, надано їх коротку характеристику. Здійснено дослідження міжнародної документації по врегулюванню питань формування трансфертних цін. Встановлено невідповідність штрафних санкцій до платників податків, які підпадають під категорію взаємопов’язаних осіб і здійснюють підконтрольні операції.Обґрунтовано необхідність створення розширеної бази ринкових цін та надано ряд практичних рекомендацій по підвищенню ефективності процесу регулювання трансфертного ціноутворення в Україні.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ХАРАКТЕР ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Дана стаття присвячена особливостям розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК) на сучасному етапі та характеру їх функціонування в Україні. На основі аналізу наукових досліджень визначено причини активного розвитку ТНК, а також особливості управління корпораціями. Розглянуто рейтинги найбільших транснаціональних корпорацій у світі за 2012 та 2014 роки. Наведено коротку характеристику  лідируючих світових ТНК. Визначено провідні ТНК за кількістю працюючих. Представлено поділ транснаціональних корпорацій за виробничою спеціалізацією та країною базування. Наведено порівняння річних доходів ТНК із ВВП деяких країн. Сформовано рейтинг транснаціональних корпорацій за індексом транснаціоналізації. Виокремлено позитивні та негативні фактори впливу на економіку країни базування та приймаючої країни. Зазначено найбільш привабливі галузі промисловості України для ТНК та інвесторів. Представлено фінансові результати діяльності ТНК за І півріччя 2014 рік в Україні.

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КАЗАХСТАНУ В ПРОГНОЗОВАНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті визначено стратегічні напрямки розвитку гірничо-металургійного комплексу Казахстану, проведено узагальнення викликів, які будуть визначати конкурентоспроможність і стійкість розвитку галузі в найближчій (до 2030 р) і довгостроковій (до 2050 г.) перспективі. Проведено аналіз стану свинцево-цинкової промисловості, визначено тенденції світового попиту і пропозиції в цьому контексті, аргументовано актуальність підвищення конкурентоспроможності галузі. Визначено об'єктивні причини консерватизму свинцевого виробництва, а також розглянуто нову технологію виплавки свинцю. Проаналізовано позицію Республіки Казахстан на світовому ринку міді, представлено структуру світового споживання міді по галузях, визначено фактори, що підвищують рівень конкурентоспроможності цього металу. Дано оцінку стану мінерально-сировинної бази алюмінієвої промисловості світу і Казахстану. Запропоновано продовжити геологорозвідувальні роботи з пошуку родовищ якісних бокситів і боксітоносних районів Казахстану в якості умови для забезпечення вітчизняних металургів надійною та стійкою матеріально-сировинною базою.

ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Наукове дослідження присвячене оцінці та аналізу сучасного стану зовнішнього боргу України, виявленню динаміки та основних тенденцій розвитку зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі економічної кризи та наданню подальшого розвитку науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення політики зовнішнього боргу України в сучасних умовах функціонування світового господарства. В науковій статті визначено теоретико-методологічні основи міжнародного кредитування, досліджено загальний вплив зовнішнього боргу на розвиток національних економік країн світу, розглянуто систему регулювання зовнішнього боргу України. В роботі надано оцінку динаміки та розвитку зовнішньої заборгованості України та проаналізовано сучасний стан розвитку зовнішнього боргу України. Розглянуто національний економічний потенціал України; розроблено механізм регулювання зовнішнього боргу України; запропоновано напрямки удосконалення вже існуючого механізму регулювання міжнародного кредитування в сучасних умовах економічної кризи.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті проведено порівняльний аналіз стану ринку праці України та країн ЄС в сучасних умовах за основними показниками. Обґрунтовано доцільність співставлення ринків праці країн ЄС та України. Окреслено негативний вплив тимчасової окупації Криму, військових дій на території Донецької і Луганської областей, а також кризових явищ в українській економіці на національний ринок праці. Застосовано систему статистичних показників економічної активності населення (зайнятих та безробітних), обчислених за допомогою методології Міжнародної організації праці. Показано взаємоємозв’язок між ступенем розвитку соціально-трудових відносин та рівнем оплати праці економічно активного населення. Обґрунтовано доцільність проведення порівняльного аналізу в Україні та країнах Європейського союзу за допомогою показника «мінімальна заробітна плата». Використано методику рейтингового оцінювання країн за основними показниками ринку праці з подальшим визначенням країн ЄС, ринки праці яких подібні до українського. Доведено, що зазначений підхід дозволить визначити механізми регулювання зайнятості населення в Україні шляхом подолання структурних та територіальних диспропорцій.

ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Втр, 06/06/2017 - 19:27

Запропоновано методологічний підхід до аналізу причин і наслідків існування сучасної моделі економіки пропозиції і перевиробництва на основі дослідження економічної природи і ролі фінансового сектора економіки в процесі відтворення виробництва та визначення основних чинників дефіциту торгівельного балансу розвинутих країн, безробіття, дефляції і економічної кризи.

У статті розглядаються форми взаємодії між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, виходячи з того, що вони належать до контурів відтворення з різним рівнем розвитку системи розподілу праці. Доведено, що особливості відтворення виробництва і споживання визначають систему економічних інтересів країн та певні наслідки торгово-економічної взаємодії. Встановлено, що наслідки торгівельної форми взаємодії для країн залежать від рівня розвитку системи розподілу праці. Для країни з менш розвинутою системою розподілу праці та з більш високими витратами праці на одиницю продукції така форма взаємодії веде до утворення монокультурного типу виробництва. Країна, яка належить до розвинутої системи техніко-економічного відтворення і валюта якою постійно використовується в міжнародних розрахунках буде мати від’ємне торгівельне сальдо та зростаючий державний борг. Проаналізовано наслідки взаємодії двох контурів відтворення інвестиційного типу з різним рівнем розвитку системи розподілу праці. Доведено, що інвестиційна форма взаємодії країн з різним рівнем розвитку системи розподілу праці призводить до порушення балансу виробництва і споживання, скороченню рівня доходів, а, отже, і споживання в системі розвинутого контуру відтворення, появи безробіття і економічної кризи.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті досліджено особливості процесу працевлаштування молоді на ринку праці, а саме: уточнено сутність поняття «працевлаштування молоді» та визначено основні чинники впливу на означений процес. Отже, аналіз суб’єктно-об’єктних відносин процесу працевлаштування молоді на ринку праці надало можливість визначити його зміст як сукупність соціально-економічних та інституційно-правових заходів, що реалізуються за безпосередньої активної участі молоді, відповідних державних та недержавних органів і спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості та гідних умов праці для молоді, а також створення передумов для її розвитку. Оскільки ключовим аспектом проведеного дослідження є розгляд основних чинників впливу на процес працевлаштування, авторами було запропоновано їх класифікацію, яка дає можливість забезпечити адресність дій щодо регулювання працевлаштування молоді на ринку праці. Крім того, у роботі виокремлено стадії процесу працевлаштування молоді на ринку праці.

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті розглянуто процес впровадження конкурентної політики у діяльність поліграфічних підприємств на основі побудови алгоритму впровадження механізму формування конкурентної політики поліграфічних підприємств та врахування потреб і платоспроможності замовників і споживачів. Визначені основні конкурентні детермінанти підприємства, що впливають на ефективність конкурентної політики, зокрема, на стан підприємства і приведені основні чинники, які впливають на кожну з детермінант, а саме: попит на продукцію підприємства, стан потреб і платоспроможності споживачів, конкурентні ресурси, наявність інноваційного процесу та виробничі чинники.  Наведено послідовність процесу впровадження механізму формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Зазначені рекомендації з використання приведеної послідовності впровадження механізму формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Проаналізовано основні складові, на які звертають увагу замовники поліграфічної продукції.

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Проблема розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі є надзвичайно актуальною, що викликає необхідність її комплексного вирішення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємств, використання нових технологій та проблем, викликаних кризовими станами, що наразі існують. У статті пропонується власне бачення вимог, яким має відповідати процес розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств, а саме : існування обмежень, зумовлених рівнем економічної безпеки підприємства, проявами зовнішнього середовища; адекватність стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства економічній ситуації в країні; відповідність стратегії забезпечення економічної безпеки загальній стратегії безпеки країни; альтернативність вибору стратегії. Показано місце стратегії забезпечення економічної безпеки і ієрархії стратегій енергетичного підприємства. Запропоновано виділяти стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі залежно від зон (рівня) економічної безпеки. Для розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі визначено алгоритм та інструментарій формування такої стратегії.

УКРАЇНСЬКІ МЕТАЛУРГІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МІСЦЕ У СВІТОВОМУ МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Металургійна промисловість займає одне з центральних місць в економіці України, вона не тільки забезпечує потреби країни в чорних і кольорових металах, а й виступає одним з основних постачальників валюти, реалізуючи продукцію на експорт. За даними асоціації World Steel (WSA) протягом останніх п’ятнадцяти років Україна входить до переліку найбільших у світі виробників металургійної продукції. У статті проаналізовано статистичні дані Світової металургійної асоціації за 2000-2014рр. обсягів виробництва чавуну, «сирої» сталі, злитків, гарячекатаного прокату, труб та арматури найбільшими країнами виробниками. Проведено оцінку динаміки обсягів металургійного виробництва України та виявлено основні тенденції, що склалися у металургійній галузі. Встановлено, що вітчизняна металургія все більше поступається своїми позиціями на світовому металургійному ринку. Оцінка сучасного стану металургійного виробництва дозволила дійти висновку про необхідність розробки та реалізації інноваційних стратегій розвитку вітчизняними металургійними підприємствами

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОЦЕСІВ ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті опрацьовано офіційні звіти Міністерства палива і  вугільної промисловості України, Державного комітету статистики щодо стану і розвитку підприємств газової промисловості країни, процесів інвестування галузі; виконаний аналіз основних показників газової промисловості України в результаті чого виявлені основні тренди розвитку галузі за період з 2005 р. по 2014 р., проблеми інвестування підприємств газової промисловості України, особливості функціонування газової промисловості України, а саме: державна монополізація, одночасна автономність і зовнішня залежність сегментації газового ринку України, необхідність у модернізації і розвитку газорозподільчик станцій, трубопровідних систем, які мають не тільки значний рівень одиничної потужності, але й високу вартість прокладки труб, недостатньо ефективні процеси відтворення сировинної бази, недостатня інвестиційна привабливість підприємств газової промисловості, відсутність системного підходу до ціноутворення, відсутність фінансової стійкості; на основі системного аналізу встановлені причинно-наслідні зв’язки між особливостями газової промисловості України та елементами організаційно-економічного механізму залучення інвестицій  у розвиток підприємств газової промисловості.У статті опрацьовано офіційні звіти Міністерства палива і  вугільної промисловості України, Державного комітету статистики щодо стану і розвитку підприємств газової промисловості країни, процесів інвестування галузі; виконаний аналіз основних показників газової промисловості України в результаті чого виявлені основні тренди розвитку галузі за період з 2005 р. по 2014 р., проблеми інвестування підприємств газової промисловості України, особливості функціонування газової промисловості України, а саме: державна монополізація, одночасна автономність і зовнішня залежність сегментації газового ринку України, необхідність у модернізації і розвитку газорозподільчик станцій, трубопровідних систем, які мають не тільки значний рівень одиничної потужності, але й високу вартість прокладки труб, недостатньо ефективні процеси відтворення сировинної бази, недостатня інвестиційна привабливість підприємств газової промисловості, відсутність системного підходу до ціноутворення, відсутність фінансової стійкості; на основі системного аналізу встановлені причинно-наслідні зв’язки між особливостями газової промисловості України та елементами організаційно-економічного механізму залучення інвестицій  у розвиток підприємств газової промисловості.

ДИТЯЧА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, МІНІМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Втр, 06/06/2017 - 19:27
Викорінення дитячої праці і запобігання її поширенню є важко досяжними благочестивими цілями міжнародного співтовариства. В боротьбі проти економічної експлуатації дітей береться до уваги не лише забезпечення їхніх прав, але й умови формування їхнього майбутнього добробуту. При цьому найбільшими факторами ризику його руйнування виступають слабке здоров’я працюючих дітей та неповне відвідування ними школи. Дитяча праця в Україні має національну специфіку, всебічне вивчення якої є необхідним для формування і впровадження ефективної політики у цій сфері. Вивчення статистичних баз відповідних досліджень є необхідним для розуміння характеристик дитячої праці в Україні і підвищення суспільної поінформованості щодо її негативних наслідків. Здійснюючи опис головних особливостей дитячої праці в Україні, автор надає відомості, необхідні для розробки державної політики у цій сфері і визначає найбільш актуальні соціальні загрози, викликані наявністю дитячої праці в Україні. В публікації також представлено перспективні шляхи для викорінення дитячої праці та запобігання її поширенню.

Сторінки