Економічні вісті

Підписатися на Економічні вісті потік

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Адреса URL: http://ev.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 13 годин 56 хв тому

АКУМУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Циклічність розвитку національної економіки України чітко простежується протягом років її незалежності за основними макроекономічними показниками. У статті досліджено тенденції акумулювання та перерозподілу інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічності розвитку економіки. Досвід розвинутих країн підтверджує, що за умов відсутності сприятливого інвестиційного клімату, чіткої структури суб’єктів і інструментів інвестування, належних кількісних та якісних показників господарської діяльності об’єктів інвестування неможливо досягти потрібного рівня активності інвестиційних процесів.

Виявлено особливості розвитку світового фондового ринку та ринку України; для ефективного функціонування ринку цінних паперів в сучасних умовах існує проблема недостатнього рівня ринкової капіталізації підприємств реального сектора національної економіки, потенційно відкритої для інвестування.

Проаналізовано стану і розвитку процесів інвестування підприємств газової промисловості України. Виявлено, що в умовах глобалізації важливими чинниками розвитку підприємств різних галузей є також прямі іноземні інвестиції на міжнародному ринку капіталу та, зокрема, на ринку публічного розміщення акцій (ІРО). Не дивлячись на наявну інвестиційну кон'юнктуру, загальна динаміка ринку ІРО зростає, залучення коштів за допомогою ІРО дедалі більше стає джерелом фінансування розвитку підприємств. 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Стаття присвячена дослідженню стану розвитку та ефективності організації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудівного комплексу. Зроблено висновок про стратегічну невідповідність результатів інноваційної діяльності потребам оновлення технологічної бази вітчизняної промисловості. Визначено макроекономічні наслідки такої невідповідності. Застосування в якості методологічної парадигми дослідження нової системно-структурної економічної теорії дозволило формалізувати механізм включення інновацій в якості системного елемента будь-якої стійкої економічної системи. Результати економетричного моделювання, проведеного за даними низки машинобудівних підприємств, дозволили підтвердити та обґрунтувати характер інноваційної діяльності. Зроблено висновок про доцільність застосування нового підходу до управління інноваційною діяльністю на макро- та мікроекономічних рівнях, що ґрунтується на положеннях зазначеної теорії. 

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В роботі досліджено роль та значення іноземних інвестицій для розвиту економіки країни. З метою визначення ефективності інвестиційної політики на сучасному етапі проаналізовано динаміку та структуру іноземних інвестицій в економіку України за 2011-2015 роки. Визначено основні причини зменшення обсягів інвестицій в економіку України та з’ясовано, що в багатьох секторах української економіки був відзначений спад в інвестиціях. Це зумовлюється тим, що, на сьогоднішній день, політична та економічна ситуація сповільнює ріст інвестиційної діяльності не тільки в державі, але і за її межами.

Проведений аналіз має стати підґрунтям  розробки та впровадження  ефективного організаційно-правового механізму  залучення іноземних інвестицій, який у свою чергу забов’язаний включати законодавчо-правову базу, а також адміністративні структури, методи їх діяльності і використовуваний ними інструментарій залучення ПІІ. Основними складовими комплексного механізму залучення прямих іноземних інвестицій  визначено  інституціонально-правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний механізми. 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглядаються ендогенні та екзогенні джерела залучення інвестиційних ресурсів підприємств розподілення електроенергії. Встановлено, що диверсифіковані джерела можна представити як суму, що об’єднує ендогенні та екзогенні джерела інвестиційних ресурсів, які мають різні властивості та параметри. Головним джерелом інвестування є ендогенні інвестиційні ресурси підприємства, що формуються за рахунок початкових внесків засновників підприємства, накопичення прибутку, амортизаційних відрахувань, заощаджень трудового колективу, продажу частини активів підприємства, виплат від страхових компаній тощо. Обґрунтовано, що якісні характеристики ендогенних інвестиційних ресурсів переносять свої властивості на структуру капіталу підприємства розподілення електроенергії. Визначено позитивні та негативні властивості залучення інвестиційних ресурсів для підприємств розподілення електроенергії з ендогенних та екзогенних джерел. Встановлено, що інвестиційні ресурси із ендогенного джерела, у свою чергу, можуть бути внутрішнього та зовнішнього походження.

Доведено, що залучення інвестиційних ресурсів з ендогенних джерел походження приводить до максимальної фінансової стійкості підприємства, але при цьому обмежує: по-перше, використання фінансових можливостей приросту прибутку за вкладеними інвестиційними ресурсами, по-друге, можливості розвитку підприємства. Фінансові ресурси, залучені з екзогенних джерел з одного боку підвищують фінансовий потенціал та фінансову рентабельність за рахунок диверсифікації джерел інвестиційних ресурсів, а з іншого, спричиняють появу фінансових ризиків та банкрутство підприємства.

Запропоновані схеми поетапних процедур до реалізації механізму залучення інвестиційних ресурсів по відношенню до формування ресурсів із ендогенних та екзогенних джерел походження, у вигляді поетапних процедур.

Обґрунтовано, що формування інвестиційних ресурсів із ендогенних як внутрішніх, так і зовнішніх джерел є частиною механізму залучення інвестиційних ресурсів, що полягає у забезпеченні необхідного рівня самофінансування підприємства.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
Дана стаття присвячена дослідженню системи управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах. При вагомому значенні інноваційної діяльності виникають певні бар’єри, які пов’язані з вибором оцінки та механізмів управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. Розглянуто основні підходи до формування та схема управління інноваційним потенціалом. Авторами виокремлено основні показники, які характеризують зміну інноваційного потенціалу промислового підприємства після впровадження інноваційного продукту. В статті представлені результати аналізу статистичних даних інноваційного розвитку та інноваційної діяльності українських промислових підприємств. В даній статті пропонуються найбільш ефективні методологічні рекомендації щодо оцінювання інноваційного потенціалу. Визначено основні напрями ефективного управління інноваційним потенціалом. Авторами було запропоновано розподіл повноважень з організації інноваційної діяльності на промислових підприємствах.

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглядається вплив сучасних інформаційних технологій на діяльність підприємства, як позитивного так і негативного. Водночас демонструється масштаб їх проникнення у всі сфери життя, і в тому числі бізнес, як у B2C, так і в B2B-сектор.

У статті описуються практичні приклади використання сучасних інформаційних технологій, що покликані підвищити ефективність діяльності підприємства та збільшити його конкурентоздатність на сучасному динамічному ринку.  Серед них можна виділити такі, як cloud computing, віртуальні підприємства, онлайн-підприємства, електронний документообіг, програми по складанню бізнес-планів тощо. Окремо розглядається використання хмарних технологій у діяльності бізнес-одиниць, як технології, що набуває активного поширення.

Доведено, що сучасні технології, починаючи від програм обміну інформацією, закінчуючи використанням харних технологій, несуть відчутний вплив не лише на інформаційну, а й на всі складові економічної безпеки. Залежно від того, чи зможе підприємство використати можливості, що перед ним виникають і чи зможе протистояти новим загрозам, визначається його можливість зберігати високий рівень економічної безпеки. Стаття систематизує вплив інформаційних технологій за окремими складовими економічної безпеки, розглядаючи як позитивні, так і негативні його наслідки. 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: КАДРОВІ АСПЕКТИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджується стан вітчизняної ІТ галузі. Проведено аналіз та оцінку світових тенденцій розвитку ІТ галузі за останнє десятиріччя. Наоснові досвіду провідних країн світу досліджуються умови, які необхідно створити для  подальшого розвитку ІТ галузі України. Визначається роль та місце ІТ галузі у виході економіки України з кризи. Проаналізований досвід провідних організацій ІТ галузі України за 2013-2016 рр. Визначені основні чинники, що вплинули на тенденції її розвитку. Ідентифіковано проблеми, які необхідно вирішити для подальшого розвитку вітчизняної ІТ галузі. Визначено основні проблеми з кадрового забезпечення ІТ галузі, що впливають на подальший розвиток та конкурентоспроможність вітчизняних фахівців. Запропоновано основні напрями розвитку ІТ галузі та необхідні заходи для їх здійснення в контексті зростання економіки України.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Статтю присвячено розгляду теоретичних підходів до дослідження технологічної конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано праці, в яких технологічна конкурентоспроможність економіки досліджується з точки зору: характеристик фактичної торговельної спеціалізації економіки; рівня інноваційного потенціалу країни; національних технологічних можливостей; комплексного підходу, що враховує ширше коло чинників, що впливають на формування технологічного потенціалу економіки. Окреслені підходи надають розуміння впливу технологічного чинника на різні аспекти економічного розвитку країни, що створюють ті чи інші умови та можливості для розвитку національних конкурентних переваг. Автором запропоновано власний підхід до оцінки технологічної конкурентоспроможності економіки, який ґрунтується на виявленні особливостей і тенденцій процесу створення, залучення, поширення і використання технологій, знань, інновацій з точки зору цілісності і системності технологічного процесу в економіці. У його основі знаходяться структурно-технологічні перетворення, зумовлені технологічним оновленням виробничої структури та її адаптації до змінних умов внутрішнього і глобального середовища, що призводить до істотних зрушень у галузевій структурі економіки, насамперед у напрямі підвищення частки інноваційних виробництв та економічної діяльності з високою часткою доданої вартості.

ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗАОЩАДЛИВОГО ТИПУ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У цій статті проведено аналіз сучасного стану страхового ринку України, зокрема діяльності страхових компаній ощадливого типу. Розглянуто механізм функціонування страхових компаній накопичуваного типу, їх інвестиційної діяльності та процеси взаємодії з клієнтами. Проведено аналіз змін, які відбулися у продовж 2015-2016 років на ринку страхування України.  Для підвищення ефективності процесу прийняття рішень про наявність засобів, які мають виділятися серед потенційних інвестицій, була розроблена багатоступінчаста стохастична модель ефективного управління активами та пасивами страхової компанії ощадливого типу, яка дозволяє керівництву компанії компаніям ефективно управляти інвестиційною діяльністю з урахуванням поточних та майбутніх зобов’язань по страховим полюсам для мінімізації ризиків та для покращення майбутнього добробуту компанії. Загальна ціль моделювання полягає у тому, щоб максимізувати очікуваний чистий прибуток за кожний плановий період за вирахуванням страхових виплат. Багатоступінчаста стохастична модель оптимального управління активами та пасивами страхової компанії дозволяє знаходити оптимальний розподіл отриманого інвестиційного прибутку та  очікуваний баланс для кожного для кожного модельованого періоду, розподіл ймовірностей дефіцитів страхового резерву, а також  стан кожного регулюючого обмеження для кожного типу активів компанії.

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті розглядається моделювання функції попиту на кредити та функції пропозиції депозитів комерційного банку. Наведено методику підготовки даних для побудови таких моделей – від вихідних даних на рівні індивідуальних угод. На прикладі українського банку, використовуючи підготовлені дані, були побудовані регресійні економетричні моделі залежності обсягів кредитів від кредитної ставки та обсягів депозитів від депозитної ставки. Була проведена оцінка тісноти зв’язку кредитної ставки з обсягами виданих кредитів та оцінка тісноти зв’язку депозитної ставки з обсягами залучених депозитів та виявлено, що за коефіцієнтом детермінації моделі є достатньо точними. Аналіз залишків моделей показав, що моделі є також і адекватними, оскільки залишки мали нульове математичне сподівання, були незалежними та мали нормальний розподіл. Таким чином були побудовані регресійні економетричні моделі попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку, що є точними та адекватними та можуть бути використані при моделюванні банку.

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто бар’єри групових інтересів агентів при впровадженні енергозберігаючих технологій: комунікаційні, промислові та технічні. Запропоновано використання агентно-орієнтованого моделювання для визначення параметрів стану активності поведінки агентів.   Запропоновано групування агентів  за ступенем зацікавленості до процесів з енергозбереження. Побудовано математичні залежності переходу цих груп агентів на засадах теорії клітинних автоматів (КА). На основі концепції еволюції екосистем агентів проаналізовано принципи  побудови системи управління впровадження енергозберігаючих технологій. Розглянута можливість впровадження моделі поведінки агентів з питань енергозбереження в контексті концепції «хижак-жертва», що обумовлено принципами економічної доцільності поведінки агентів та наявними інноваційними енергозберігаючими технологіями. Розглянута модель поведінки агентів дозволить посилити контроль та вплив на групи агентів, які приймають управлінські  рішення щодо доцільності заходів щодо просування технологій з енергозбереження.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті побудована математична модель аналізу і прогнозування діяльності компанії з урахуванням займаної частки ринку та зовнішніх інвестицій. Побудовано математичну залежність динаміки приросту активів від зміни з часом частки ринку компанії та загальної ємності ринку. Показано, що запропонована модель дозволяє дослідити динаміку розвитку та проаналізувати різні стратегії поведінки компанії на ринку. Розглянуто такі можливі стратегії, основною метою яких є збільшення частки ринку: дотримання старої товарної політики – збереження або зменшення ціни на товар без залучання інвестицій, або кардинальної зміни товарної політики шляхом виведення нового інноваційного продукту на ринок за рахунок введення інвестицій. Для розглядуваних стратегій проведено порівняння динаміки основних показників: частки ринку, прибутку та активів компанії. В результаті визначена ефективна стратегія, яка дозволить зберегти та посилити конкурентну позицію компанії на ринку, ґрунтуючись не тільки на показниках доходу компанії та розміру її активів, а і частки ринку. Отже, запропонована модель дозволяє визначити напрям товарної політики компанії, оперуючи основними показниками її діяльності, як фінансовими, так і маркетинговими: ринковою часткою, прибутком та розміром активів компанії.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто рефлексивний підхід до моделювання прийняття рішень у економічній системі. Розглянуто основи поведінкової економіки в контексті рефлексивних механізмів прийняття рішень. Проаналізовано моделі рефлексії Лефевра та взаємної рефлексії Таран. Розглянуто особливості інформаційних впливів на поведінку вибору економічних суб’єктів. Побудовано модель рефлексивного вибору економічних суб’єктів. Інтерпретовано результати моделювання взаємної рефлексії на прикладі поведінки економічних суб’єктів – продавця та покупця. Наведено варіативні напрями рефлексивного впливу на інформаційні складові характеристик товару. Визначено ключові особливості рефлексивних процесів у економічних суб’єктів – різноманітність інформації та захист від інформаційних впливів. Доведено вплив інформатизації на зростання ролі саме рефлексивних механізмів прийняття рішень економічних суб’єктів. 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У результаті проведеного дослідження  було проаналізовано методи  прогнозування динаміки економічних процесів. Проведений аналіз показав, що деякі процеси не підлягають прогнозуванню класичними поліноміальними методами. Було виявлено, що такі процеси мають фрактальну структуру, і для їх моделювання необхідно розробляти, вдосконалювати та застосовувати комп’ютерні технології фрактальної геометрії. Для усунення недоліків існуючих методів екстраполяції та побудови моделі, що за короткий час відтворювала б реальну картину подій, та з високою вірогідністю давала прогноз на наступний період, було удосконалено метод плаваючої середньої шляхом автоматичного підбору конкретного методу на кожній ітерації. Було оцінено сумарні середньоквадратичні похибки розрахунків різними методами плаваючої середньої. Виявилося, що удосконалений метод плаваючої середньої дає найменшу похибку. Створена комп'ютерно-інформаційна система значно спрощує процес прийняття рішень, що пов’язані з регулюванням стану соціально-економічної сфери в державі, зокрема, зі зменшенням валютних ризиків.

ОЦІНКА СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ ВОЛОДІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Стаття присвячена дослідженню проблеми використання операційних систем в органах державної влади України. Оскільки більша частина використовуваних систем є застарілими, у сучасних умовах витрати на їх підтримку э значними, проте можуть бути ще більшими. Це обумовлено додатковими витратами на здійснення комплексу заходів для забезпечення необхідного рівня сумісності з прикладними програмами, зменшення ризику втрати даних через вихід систем з ладу та впровадження додаткових механізмів захисту від кібератак. Для оцінки вартості володіння операційними системами запропоновано застосувати методику розрахунку сукупної вартості володіння (Total Cost of Ownership (TCO) виходячи з рівня сукупних витрат на ІТ. На прикладі Державної фіскальної служби України розраховано вартість володіння операційними системами Windows з урахуванням сучасної організаційної структури, загальних витрат на ІТ та інших ключових показників діяльності служби. Ряд припущень дозволив отримати реальну оцінку вартості володіння, на основі якої запропоновано можливі варіанти оптимізації витрат.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У сучасних складних економіко-політичних умовах для ефективного функціонування підприємства важливим є визначення стратегії управління підприємством заради попередження економічних втрат. Особливо гостро постає питання максимізації прибутку при мінімальних інвестиціях у виробництво. Особливо проблемною галуззю промислового комплексу України є легка промисловість, оскільки в останні роки її частка у загальній промисловості України скоротилася і нині, за статистичними даними, становить менше 1%. [17] У цій статті розглядається питання моніторингу виробничої діяльності швейного підприємства за допомогою математичного моделювання. Досліджуване підприємство займається виробництвом за двома технологіями. Було визначено основні параметри виробничих функцій, щоб по кожній з двох інвестувати в основні види ресурсів (праця та капітал) задля максимізації накопиченого прибутку підприємства, а також запропоновано методи чисельного розв’язання цієї задачі. Модель може бути застосована до будь-якого швейного підприємства, що виробляє продукцію за неоднорідними технологіями.

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті розроблена стратегія інвестування у фармацевтичну галузь. Для адекватної оцінки загальної ситуації на ринку, та вибору найефективніших  ліків для кожного класу хвороб, було  проаналізовано статистичні показники хвороб населення України, виведено ймовірності попиту на різні ліки. Було описано набір припущень, обчислено попит на ліки, формалізовано задачу максимізації капіталу та показано її розв’язання. Використовуючи  метод ковзного середнього, зроблений прогноз ціни на ліки  на вересень - грудень 2016 року. Практичні розрахунки наведені для компанії Sandoz Ukraine, яка займається постачанням ліків в Україну. В статті  оптимізується календарний план реалізації запасів фармацевтичної продукції у детермінованому випадку та за умовою недетермінованості ринкових цін на продукцію (в умовах цінового ризику). Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу отриманої інвестиційної стратегії  для компанії Sandoz Ukraine. В статті використовується модифікована модель Марковіца. 

Сторінки