Економічні вісті

Підписатися на Економічні вісті потік

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Адреса URL: http://ev.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 13 годин 56 хв тому

ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ»

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджено сутність понять «механізм» та «організаційно-економічний механізм». Встановлено, що «механізм» являє собою складну організовану систему, але головним є те, що він постійно супроводжується певним процесом, без якого сам механізм, спрямований на виконання специфічних функцій, не може існувати.

З’ясовано, що різне тлумачення поняття «механізм» полягає в тому, що у технічних науках використовують ресурсний підхід, а в економічних – системний або процесний. Широке поширення поняття «механізм» у економічному обігу зумовлено тим, що за допомогою цього терміну можна описати взаємодію виробничого й соціального процесів.

В результаті проведеного дослідження поняття «організаційно-економічний механізм»з’ясовано, що: по-перше, не існує єдиної точки зору щодо сутності даного поняття; по-друге, більшість дослідників вважають, що механізм повинен враховувати певні цілі, завдання та засоби їх досягнення; по-третє, організаційно-економічний механізм являє собою певну систему організаційних та економічних форм, методів, важелів, інструментів, процедур тощо, що діють на різних рівнях економіки;по-четверте, механізм базується на певних принципах та діє в межах об’єктивних економічних законів по відношенню до певних об’єктів та суб’єктів.

Дано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм» - як певної сукупності елементів організаційного та економічного характеру (об’єктів, суб’єктів, цілей, завдань, способів взаємодії, методів, важелів, інструментів тощо), взаємозв’язаних та взаємодіючих між собою із рухливими внутрішніми та зовнішніми зв’язками на макро-, мезо-, мікрорівнях економіки, її міжгалузевих комплексів, галузей, первинних ланок тощо, ефективність реалізації якого залежить від здатності створювати відсутні у конкретний момент зв’язки, елементи, стимули тощо.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ SMM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджено сутність поняття «соціальний медіа маркетинг».    Розглянуто види соціальних медіа та наведено їх приклади. Проаналізовано переваги і недоліки SMM. Однією з  найважливіших переваг є аналіз вивчення попиту і споживчих мотивацій на ринку маркетологами, а серед недоліків виділяється наявність ризику щодо втрати прихильності споживачів через некоректні дії у комунікаціях. Досліджено потребу суспільства і підприємств в соціальному медіа маркетингу. Наведено дані досліджень компанії «Factum Group Ukraine», завдяки яким було визначено кількість користувачів інтернетом, в зв’язку з чим українські компанії виокремлюють у комунікаційному бюджеті активність у соціальних мережах. Виділено низку інструментів для здійснення діяльності у соціальних медіа за рахунок чого відбувається просування бренду підприємства, створюються об’єднання споживачів тих чи інших підприємств у групи, а також збільшується та утримується аудиторія користувачів інтернету. Обґрунтовано значення  подальшого розвитку методу оцінки ефективності соціального маркетингу. Визначено необхідність використання соціального медіа маркетингу українськими підприємствами.

BIG DATA В МАРКЕТИНГУ: ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто поняття Big Data як основний фактор переходу до персоніфікованого підходу в дослідженні та обслуговуванні споживачів компаніями. Надано основні характеристики даних, що збираються, зберігаються, обробляються та аналізуються за допомогою технології Big Data. Описано певні елементи математичного та статистичного інструментарію, що використовується в рамках технології Big Data. Визначено, яким чином Big Data впливає на маркетингову діяльність сучасних компаній. Розглянуто, як використовується досліджувана технологія на етапі аналізу ринкового середовища та аудиту власної маркетингової діяльності. Описано основні можливості використання Big Data на етапі імплементації та оптимізації практичних рішень для кожного елементу комплексу маркетингу. Розглянуто основні переваги, які отримує виробник при впровадженні рішень інтелектуального аналізу інформації. Доведено вигоди споживача від поширення  технології  Big Data у бізнес-середовищі. Виявлено основні ризики та проблеми, якими супроводжується використання Big Data на даному етапі розвитку даної технології.  

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ СЕКСУАЛЬНИХ СТИМУЛІВ У РЕКЛАМІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджено історію використання сексуальних стимулів у рекламній індустрії США. Розглянуто історичні передумови активного впровадження сексуальних стимулів у рекламні матеріали виробників. Виділено основні соціальні, економічні та культурні фактори, що зумовлювали необхідність зміни підходів до апеляції до сексуальних мотивацій аудиторії на кожному етапі розвитку використання сексуальних стимулів у рекламі. Визначено, які положення психології та теорії поведінки споживача лягли в основу формування у спеціалістів комплексного розуміння механізму впливу сексуальних стимулів у рекламі на психіку людини. Здійснено аналіз головних тенденцій, характерних для рекламних звернень із сексуальним посилом, залежно від відповідного історичного періоду. На основі проаналізованого матеріалу розроблено таблицю, що містить узагальнення щодо характерних форм сексуальних стимулів, що використовувалися рекламодавцями, та факторів, що обумовили виявлені тенденції, на кожному етапі еволюції використання сексуальних стимулів у рекламі.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ ТА СПЕЦИФІКА ПРОСУВАННЯ НА НЬОМУ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Сьогодні ми не уявляємо свого життя без інформаційних технологій, майже кожна компанія у своїй діяльності  застосовує продукти ІТ-компаній чи користується їхніми послугами. Дана стаття присвячена дослідженню особливостей сучасного ринку ІТ-послуг та визначенню відповідної умовам ринку специфіки просування ІТ-послуг. Враховуючи неймовірний розвиток ринку, його фрагментацію та технологічну динамічність важливо визначити особливості які впливають на ефективність маркетингy ІТ-послуг в цілому і маркетингових комунікацій зокрема. В даній роботі розглянуто специфіку виробництва та реалізації ІТ-послуги, а також досліджено маркетинговий інструментарій комунікацій для успішного просування ІТ-послуги на ринку та зростання ІТ-компанії в подальших періодах. Оскільки ІТ-компанії не завжди застосовують потенціал сучасних засобів просування на ринку, тому в статті показано як використання відповідних комунікативних заходів та інструментів дозволяє вести покупця  воронкою продажів та забезпечувати його лояльність. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглядається підходи до визначення поняття «електронний бізнес», структура електронного бізнесу та його складові частини. Визначається дев'ять форм організації взаємодії між суб’єктами ринкових відносин: виробниками та споживачами контенту у процесі організації електронного бізнесу. Наводиться авторська класифікація стратегій ведення електронного бізнесу за такими критеріями: виконання функції, розміщення, використовувані технології, спрямованість, напрямок, тип стратегії та підхід. Показано зв'язок ветеринарного ринку зі спорідненими товарними ринками. Визначено структуру споживачів ветеринарного ринку на споживчому та промисловому ринках. Виявлено проблеми дослідження ринку ветеринарних препаратів. Проводиться порівняльна характеристика ветеринарного та фармацевтичного ринків на основі законодавчої бази України. На основі досліджень наводяться особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів за такими елементами як: реклама, консультування, логістика, банкінг та формування стратегії.

ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ МОНЕТИЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті було визначено загальні методи монетизації додатків у маркетах найпопулярніших сучасних платформ поширення мобільного програмного забезпечення. Досліджено стратегії, які рекомендовані до використання мобільними розробниками та компаніями подібного профілю, та поради щодо монетизації мобільних застосунків, які було розроблено відомими практикуючими маркетологами. Проаналізовано ринок мобільних додатків для найбільш поширених платформ, їх аудиторію, число та їх загальні прибутки.Також, проаналізовано розподіл прибутків від монетизації мобільного програмного забезпечення, а саме такі, як безпосереднє придбання  додатку, прибутки від вбудованої реклами та придбань всередині додатку. Розглянуто особливості підходів до монетизації мобільних додатків, наведено відповідні приклади популярних успішних та невдалих засобів монетизації. Виявлено нові стратегії монетизації додатків, з яких деякі є поєднанням стандартних: вбудованої реклами, плати за застосунок, пробного періоду тощо, а інші є більш новаторськими та використовують відмінні від звичайних підходи. Окрім загальних засобів монетизації, розглянуто аналітику як метод монетизації мобільного програмного забезпечення, зокрема явну та тіньову аналітику, їх особливості, раціональність та методи. Особливу увагу надано поєднанню різних підходів до монетизації з метою використання переваг кожного для максимізації прибутків від додатку. В результаті дослідження та аналізу, були розроблені рекомендації до практичного застосування методів монетизації мобільних додатків. Використання вказаних підходів та порад гарантовано допоможе ефективніше розробити стратегію монетизації мобільного додатку.

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті наведене та проаналізоване питання формування значущої пропозиції на промисловому ринку, висвітлено основні проблеми з якими стикається українське підприємство при її розробці, а також причини їх виникнення. В статті наведена методика побудови унікальної торгової пропозиції, представлена у вигляді 4-х етапної схеми, що включає пошук відповідей на питання п’яти основних блоків: «цільова аудиторія», «цінність», «переваги», «конкуренція», «результат діяльності».Виявлено, що недостатня увага приділяється аналізу ринкового середовища клієнта, дослідженню специфіки роботи в його галузі, особливостям організації клієнта. На основі факторів, що впливають на процес прийняття рішення про покупку на промисловому ринку в статті запропонована структурно-логічна схема аналізу споживачів для формування унікальної значущої для клієнта пропозиції. Запропонований у статті хід дослідження та отримані результати можуть стати для підприємства відчутною перевагою у конкурентній боротьбі за клієнта.

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА «КLN»

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Проаналізовано управління асортиментною політикою на основі аналізу підходів до цього питання різних науковців. В основу управління асортиментною політикою покладений маркетинговий підхід, адже саме він дозволяє максимально врахувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовища та задовольнити потреби кінцевих споживачів і при цьому досягти поставлених комерційних цілей. Запропоновано модель управління асортиментною політикою послуг. Застосування даної моделі було застосоване на прикладі інтернет-магазину «KLN». Маркетингове дослідження показало, що споживачі бажають бачити широкий асортимент в інтернет-магазині, який дозволить зробити всі необхідні покупки в одному місці. Для інтернет-магазину «KLN» був розроблений процес управління асортиментною політикою та надані відповідні рекомендації, а саме:        елімінування з асортименту категорії товарів «постільна білизна»; розширення асортименту такими додатковими товарними категоріями; поглиблення асортименту в категорії «іграшки», в категорії «коляски» та в категорії «меблі»; насиченість асортименту варто збільшити до 500; впровадити систему контролю асортименту на постійній основі. Таким чином, підприємству доцільно застосовувати стратегію горизонтальної диверсифікації, а саме розширити наявний асортимент такими товарами як дитячі засоби гігієни, засоби для догляду за дитиною та дитячий одяг.

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ ТМ «МОЛОКІЯ КАЗКОВА» НА СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Птн, 12/15/2017 - 12:33
У статті проаналізовано поняття «новий товар» та етапи виведення нового товару на ринок. Запропоновано модель виведення нового товару на споживчий ринок на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод», що на відміну від існуючих відрізняється наступними етапами: аналіз мікро- та макросередовища підприємства, методи формування товарного асортименту,  концепція нового товару, виведення нового товару, товарна стратегія, ринкова стратегія нового товару. На основі даної моделі розроблено комплекс маркетингу та ринкову стратегію для нового товару, а саме дитячого йогурту 2,7 % жирності ТМ «Молокія Казкова». Для товарного асортименту ТМ «Молокія Казкова» згідно результатів дослідження доцільно обрати стратегію «розширення асортименту». Найкращими варіантами щодо випуску нової продукції являються регіони: Тернопільська, Волинська та Рівненська області. Для інформування потенційних споживачів про нову продукцію ТМ «Молокія Казкова», а саме дитячий йогурт пропонується використовувати: рекламу, стимулювання збуту та PR.

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ПОСЛУГИ АРТ –КАФЕ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У  статті було розглянуто ринок громадського харчування України та досліджено його основні тенденції. Ґрунтуючись на результатах дослідження та аналізу було доведено потребу в розвитку на ринку громадського харчування закладів категорії арт-кафе, що відповідають поточним тенденціям ринку, а також існуючим та прогнозованим потребам споживачів. Було розроблено та описано концепцію нового арт-кафе «INDIE», що включає ідеологію, філософію закладу, опис послуг та основних напрямів діяльності, слоган, логотип, опис екстер’єру та інтер’єру Авторами, було виведено своєрідну формулу концепції арт-кафе, слідуючи якої, такий заклад буде успішно та прибутково функціонувати. ідею арт-кафе можна описати так: «Ми створимо звичайне кафе у незвичайному столітті», яка пояснює відмову від віртуального життя. Ідея арт-кафе «INDIE» і полягає в тому, щоб об’єднати сучасну молодь 21 століття у живому спілкуванні, «витягнути» з соціальних мереж та Інтернет павутиння, позбавитись звички фабінгу. Саме в ідеології та форматі полягає інноваційність даної концепції. Діяльністю арт-кафе, також буде просуватися в маси, різні напрями мистецтва шляхом організації музичних, літературних, творчих вечорів, виставок тощо. Освітній напрям арт-кафе «INDIE» полягатиме в організації майстер-класів, тренінгів, лекцій різної тематики (від уроків ліпки глиною до вивчення мов програмування). Запропоновано комплекс маркетингової комунікаційної політики з метою виведення та просування закладу в ринкових умовах

МАРКЕТИНГ НЕЗАЛЕЖНИХ ТА АФІЛІЙОВАНИХ СТАРТАПІВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті визначено основні складові діяльності стартап-проектів, що включають наявність інноваційної ідеї, інтелектуальні та  фінансові ресурси та маркетинг інновацій. Систематизовано підходи вчених до визначення етапів розвитку стартапів і проаналізовано найбільш використовувані з них. Окреслено специфіку етапів розвитку незалежних та афілійованих стартапів, проведено їх порівняльний аналіз, і як результат, розкрито відмінності в етапах, їх послідовності та маркетинговій діяльності  незалежних та афілійованих стартапів, серед яких зокрема наступні: різні етапи та напрямки розвитку проектів, цільові аудиторії на кожному з етапів діяльності стартапу, джерела фінансування; різняться принципи формування команди та інститути, що повинні бути задіяні при розробці та виведенні продукту на ринок, відповідно відрізняються канали збуту та комунікацій, що використовуються компаніями. На основі детального аналізу вище зазначених питань в статті наведено маркетингові дії на кожному із етапів розвитку стартап-проектів інноваційної продукції.

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті обґрунтовано основні принципи моніторингу кон’юнктури товарного ринку. До них віднесено: об’єктивність, точність, деталізація, цілеспрямованість, ефективність. Розглянута сутність кожного принципу та розроблено їх економічний зміст. Доведено, що побудова системи моніторингу стану товарної кон’юнктури ринку повинна вестись з використанням взаємодії поняття маркетингового середовища та поняття маркетингового дослідження. З цих позицій визначено сутність економічної кон’юнктури як предмета моніторингового дослідження. Кон’юнктура товарного ринку в системі економічного моніторингу – це форма прояву на конкретному ринку системи факторів і умов відтворювання в їх постійному розвитку і взаємодії, що проявляється в певному співвідношення попиту, пропозиції, якості та динаміки цін. Обґрунтовано, що під економічним моніторингом товарної кон’юнктури слід розуміти систематичний збір, обробку і аналіз відповідної інформації, яка може бути використана для вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень в системі виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОДЕЛІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

функціонування ринку електронної комерції, виділено його характерні особливості, зокрема  - міжнародний характер, високу залежність від розвитку технологічної бази, постійну зміну форматів взаємодії гравців, відставання законодавчого регулювання від реального стану ринку, тощо. Виділено основні характеристики ринку, такі як короткі терміни впровадження продукту на ринок, широкий вибір товарів та послуг, можливість порівняння характеристик двох та більше товарів, зручність придбання, економія часу тощо.  Проведено порівняльний аналіз з ринками Європейських країн. Розглянуто особливості та узагальнено ключові моделі бізнесу, що використовуються на ринку.  Зокрема, нові моделі, що базуються на характері взаємовідносин зі споживачем – дизайнери споживчого досвіду, генератори потоку, будівники брендів, тощо. На основі аналізу  та проведеного експертного опитування було виділено ключові позитивні та негативні тенденції, що формують ринок електронної комерції, і, як підсумок, виділено ключові проблемні питання, що потребують вирішення, в тому числі – вдосконалення нормативної бази, впровадження системи підготовки персоналу тощо.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті описано особливість управління асортиментною політикою підприємства, що працює на ринку ергономічної продукції України.  Розглянуто теоретичні підходи, щодо визначення понять «асортимент» та «асортиментна політика». Окреслено особливості та основні завдання управління товарним асортиментом на етапі життєвого циклу зростання. Визначено можливості для посилення конкурентоспроможності компанії шляхом управління товарним асортиментом. Проаналізовано підходи до управління та модифікації товарного асортименту, запропоновані сучасними вченими.  Виявлені основні фактори, що зумовлюють необхідність адаптації існуючих процедур управління асортиментом для компанії, основним товаром якої є ергономічна продукція. На основі існуючих методик, запропоновано процедуру модифікації товарного асортименту відповідно до описаних особливостей компанії, що працює з ергономічною продукцією. Дана стаття спрямована на розробку процедури, що направлена на зменшення невизначеності управлінських рішень щодо оптимізацію асортименту ергономічної продукції.

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті показано, що при здійсненні кожного з функціональних видів управління (організаційне управління, фінанси, персонал, виробництво, логістика, інновації, маркетинг) отримується відповідна інформація, яка використовується далі в управлінні кожного виду; інформація в процесі управління виступає одночасно ресурсом та кінцевим продуктом.  Введено визначення маркетингової інформації, як сукупності знань, відомостей та повідомлень про зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства, які збираються, генеруються та передаються керівникам для прийняття маркетингових управлінських рішень, а також формуються та розповсюджуються для реалізації маркетингових цілей підприємства. Розглянуто характерні особливості маркетингової інформації, урахування яких є необхідним при плануванні та організації її отримання, зберігання та розповсюдження, такі як: необмежена кількість та мінливість джерел отримання інформації; різна природа даних; значна кількість різних за своїми потребами та вимогами споживачів інформації; неможливість однозначного відбору важливої інформації; практично необмежені обсяги даних, при аналізі яких можуть бути отримані корисні для підприємства відомості. Обґрунтовано, що значення маркетингової інформації в управлінні підприємством полягає в створенні конкурентних переваг та зміцненні ринкових позицій підприємства, що досягається завдяки її використанню при підготовці, ухваленні, організації та контролю за результатами виконання управлінських рішень всіх рівнів, при організації взаємозв’язку між підрозділами компанії, при реалізації маркетингових впливів на ринкове середовище підприємства.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті уточнюється категоріальний апарат теорії маркетингу в частині застосування етичних засобів впливу на споживача. Доведено, що етичний маркетинг компанії залежить від її корпоративної етики, яка в свою чергу формується на підставі ділової і професійної етики. Визначене місце етичного маркетингу в системі холістичного маркетингу підприємства. Він розглядається як база для реалізації маркетингової політики як в середині підприємства так і зовні. Наводиться авторське визначення комплексу етичного маркетингу, сформований типовий комплекс етичного маркетингу для банківської установи. Інструменти етичного маркетингу згруповані за складовими комплексу маркетингу сфери послуг – 7«Р», що полегшує їх використання на практиці. Обґрунтовано визначну роль інструментів етичного маркетингу в формуванні партнерських відносин зі споживачами.

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті наведені результати маркетингового дослідження споживчих мотивацій на інноваційну технологію очищення води, що була покладена в основу українського стартапа фільтрувального обладнання. Підкреслено актуальність подібних досліджень інноваційних ринків для масштабування їх результатів на інші схожі і аналогічні ринки з метою виведення на них стартапів особливо в умовах економічних криз. Докладно розглянуто проблеми і можливості ринку фільтрувального обладнання на прикладі результатів опитування київських домогосподарств. Показано зсув стереотипів у сприйнятті якості вітчизняних товарів порівняно із імпортованими у бік суттєвого покращення, за що споживачі готові платити більше. Продемонстрована різниця у споживчих мотиваціях київських домогосподарств на фільтрувальне обладнання. Результати дослідження, що наведені в статі можуть бути використані при написанні наукових праць, статей на тематику інноваційного маркетингу, маркетингу стартап-проектів, просування інноваційних технологій очищення води на ринку фільтрувального обладнання України, а також при розробці стартапів, що виводяться на аналогічні і схожі ринки України.

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РЕАЛІЯХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Розкрито особливості інвестиційної політики в різних економічних системах та встановлено взаємозалежність розвитку банків і суб’єктів господарювання. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного процесу в Україні та оцінено відповідність кредитування банками проектів потребам ринкової економіки. Сформульовані фактори впливу на ухвалення рішення інвестором про входження його в проект. Установлені причини і фактори, що стримують розвиток банківського кредитування проектів в умовах фінансової глобалізації. Визначено основні напрями розвитку інвестиційного кредитування в мікроекономічному та макроекономічному аспектах. Обґрунтовано теоретичні та методологічні підходи до вирішення проблем банківського кредитування проектів в реаліях фінансового ринку. Установлено взаємозалежність економічних умов і участі банків у фінансуванні проектів. Опрацьовано механізм міжнародного інвестиційного фінансування та доведено необхідність активного залучення українських банків в інвестиційний процес. На основі аналізу довгострокової інвестиційної привабливості різних галузей промисловості, визначено напрями ефективного банківського кредитування проектів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто правові засади регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Відсутність визначення терміну «стартап» на законодавчому рівні зумовиланеобхідність фактичного регулювання такого виду діяльності у рамках законів та законодавчих актів, які стосуються окремих напрямів та особливостей діяльності стартап-компаній. Визначено законодавчі акти, що регулюють діяльність стартапів в Україні. Необхідність діяти у правовому полі зумовила потребу у виборі засновниками організаційно-правової форми стартапу. На початковому етапі функціонування пропонується використовувати одну з таких форм: фізична особа-підприємець, приватне підприємство або товариство з обмеженою відповідальністю. Визначено переваги та недоліки використання зазначених форм. Важливим аспектом діяльності стартапів є охорона прав інтелектуальної власності авторів та розробників нових ідей. Зокрема, автори мають можливість оформлювати патенти на винаходи, авторські свідоцтва, ноу-хау тощо залежно від характеру об’єкту інтелектуальної власності. 

Сторінки