Економічні вісті

Підписатися на Економічні вісті потік

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Адреса URL: http://ev.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 13 годин 55 хв тому

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
У роботі запропоновано підхід до зовнішньоекономічної діяльності університету як ключового економічного ресурсу інтернаціоналізації ВНЗ. Проведено огляд світового досвіду здійснення університетами зовнішньоекономічної діяльності в частині експорту освітніх послуг та послуг в сфері науково-технічної діяльності через призму Генеральної угоди з торгівлі послугами. Здійснено детальний аналіз реалізації механізмів, зазначених у Генеральній угоді з торгівлі послугами. Автором зроблена спроба адаптувати вищевказані міжнародні механізми до існуючого вітчизняного законодавства в частині дозволених платних послуг, які можуть надаватись вищими навчальними закладами в сфері освіти, науки, техніки і інноватики. У статті окремо виділено адміністративний супровід зовнішньоекономічної діяльності. Показано зв'язок надходжень від експортної складової зовнішньоекономічної діяльності з імпортом освітніх послуг, що безпосередньо впливає на розвиток інтернаціоналізації університету як процесу інтеграції міжнародних елементів в освітні, наукові та адміністративні функції вищого навчального закладу.

РОЗРОБЛЕННЯ НАПРЯМІВ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
Стаття присвячена розробці рекомендацій щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). У цьому контексті вирішуються наступні завдання: сформувати поняття “рейдерської привабливості” підприємств ПЕК; запропонувати напрями зростання ефективності реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству підприємств паливно-енергетичного комплексу. Заслуговує на увагу запропоновані автором визначення “рейдерської привабливості” підприємств паливно-енергетичного комплексу й інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству. Особливого значення мають розроблені напрями підвищення ефективності реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, які базуються на результатах інтегральної оцінки “рейдерської привабливості” підприємств ПЕК, застосуванні корпоративного та антирейдерського кодексів, що дозволило сформувати комплекс заходів протидії внутрішнім і зовнішнім негативним явищам, необґрунтованому впливу зацікавлених осіб.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
Статтю присвячено обґрунтуванню концептуальних положень інтеграції взаємодіючих підприємств на основі логістичної мережі. Розкрито тлумачення терміну «інтеграція». Визначено фактори, що впливають на об’єднання підприємств у інтегровані структури. Розроблено блок-схему основних процесів виробничого циклу поліграфічних підприємств. На основі дослідження структури витрат поліграфічного виробництва визначено основні групи підприємств – постачальників за їх спеціалізацією. Охарактеризовано спеціалізацію основних груп постачальників. Побудовано логіко-структурну схему компонентних складових кластероутворення поліграфічних підприємств. Запропоновано включення до складу кластера асоціації, що спеціалізується на виготовленні продукції, що забезпечує основні виробничі процеси поліграфії. Розроблено схему інтегрованої логістичної мережі кластера поліграфічних підприємств. Схемою визначено матеріальні, інформаційні та фінансові потоки. Особливістю даної схеми є можливість визначення виробничо-технологічних зв’язків та виділення компонентно-функціональніих складових кластера

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Дослідження функціонування та розвитку енергетичних систем країн світу визначається необхідністю вивчення та аналізу явищ і процесів, які протікають в них, в динаміці років та у взаємозв’язках між нами. В даній науковій статті було розглянуто проблеми становлення паливно-енергетичного комплексу України, основними з яких є: висока енергоємність ВВП, незадовільний технічний стан об’єктів ПЕК, неефективна система управління галуззю, відсутність диверсифікації джерел постачання первинних енергоресурсів. Проаналізовано сучасний стан вітчизняних енергетичних підприємств; виявлено характерні тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України та світової енергетики в цілому. Визначено що основні показники енергетичного ринку України у 2016 р. мають тенденцію до незначного збільшення обсягів, проте в динаміці років спостерігається тенденція до погіршення. Запропоновано рекомендації щодо зниження енергоємності ВВП та підвищення енергоефективності економіки країни, визначено, що потенціалом енергозбереження в Україні насамперед володіє промисловість та житлово-комунальне господарство.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо вибору методу оцінювання конкурентоспроможності видавничих підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності. Надано порівняльну характеристику методам оцінювання, наявним у науковій літературі. Визначено можливість застосування проаналізованих методів для оцінювання діяльності видавничих підприємств з урахуванням особливостей релевантного ринку. Сформульовано рекомендації щодо вибору критеріїв конкурентоспроможності видавництв в умовах зростання ринку цифрових товарів-замінників. Конкретизовано резерви удосконалення комплексного підходу до аналізу конкурентного потенціалу суб’єктів господарювання, предмет операційної діяльності яких не може бути достовірно кількісно оцінений. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування у діяльності видавничих компаній сприяє удосконаленню процесу автоматизованого оцінювання їх конкурентоспроможності та ухваленню більш обґрунтованих управлінських рішень щодо вибору та реалізації конкурентних стратегій.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті дослідженосучасний стан вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування у динаміці їх розвитку за основними напрямами фінансово-господарської діяльності. Проаналізовано обсяг необхідної сільськогосподарської техніки та обсяг виробленої промислової продукції підприємствами сільськогосподарського машинобудування України за минулий рік, проведено порівняння виробничих результатів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування у розрізі різних видів реалізованої продукції, визначено питому вагу експорту та імпорту продукції сільськогосподарського машинобудування в загальних обсягах українського експорту та імпорту на сьогоднішній день. Виокремлено основні проблеми та фактори впливу на розгортання кризових явищ на підприємствах.

Результати проведеного дослідження засвідчують наявність та поступове поглиблення кризових явищ на підприємствах сільськогосподарського машинобудування та, відповідно, необхідність застосування інструментів антикризового управління для їхнього подолання. Доведено, що з метою виведення підприємств з кризи необхідно проводити розробку національної програми розвитку сільськогосподарського машинобудування, а також звернути увагу на інвестування цієї галузі із можливістю залучення іноземного капіталу.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Статтю присвячено проблемам оновлення виробничого апарату підприємств виробничої сфери (незалежно від видів діяльності та форм власності) як найбільш активного елементу виробництва. Доведено, що виробничий апарат підприємств і, в першу чергу, наявне на підприємстві устаткування, можна оновити і довести до сучасного рівня в існуючих господарських умовах, в першу чергу за рахунок модернізації. Тобто модернізацію діючого устаткування на промислових підприємствах необхідно розглядати в якості більш альтернативного варіанту оновлення порівняно з придбанням нового аналогічного устаткування. У статті також дістало подальшого розвитку поняття «модернізація устаткування», яке, на відміну від хибно існуючих визначень, не є будь-яким удосконаленням існуючих застарілих зразків, а таким удосконаленням устаткування з метою досягнення ним показників та характеристик найсучасніших у світі аналогічних зразків. Практичне значення проведеного у статті дослідження полягає у розробці зручної для практичного використання універсальної методики щодо прийняття рішення про економічну доцільність здійснення модернізації устаткування як промислового, так і побутового призначення.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРАЇН СВІТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті проведено дослідження та визначено актуальність здійснення порівняльного аналізу фінансових звітів країн світу згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), загальноприйнятих принципів обліку США (GAAP) та національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Опрацьовано роботи вчених-економістів за суміжними дослідженнями. Проведено дослідження балансів різних країн світу та виявлено відмінності їх форми, структури і методики складання. Проаналізовано принцип розміщення статей у звітах про фінансовий стан підприємства, їх групування за рівнем ліквідності. Систематизовано дані за планами рахунків бухгалтерського обліку. Наведено перелік установ, що формують стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності закордоном і в Україні. Визначено особливості формування структури балансів за національними і міжнародними стандартами. Здійснено порівняльний аналіз  оцінки статей балансу згідно вимог  МСФЗ та GAAP. Ідентифіковано розбіжності методики формування статей балансу згідно вимог НП(С)БО та МСФЗ. Зазначено, що запозичення закордонного досвіду облікової системи сприятиме створенню дієвого механізму для прийняття управлінських рішень, спрямованих на швидке орієнтування суб’єктів господарювання в системі сучасних інтеграційних процесів.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджено витрати підприємств машинобудівної галузі на прикладі провідного підприємства України – ПАТ «Мотор Січ». Досліджено природу виникнення витрат на підприємствах машинобудівної галузі та систему управління затратами. Виконаний пошук можливих резервів зниження витрат виробництва показав, що резерви – це не тільки зниження збитків при використанні ресурсів, але й невикористані можливості зниження витрат. Приділено увагу скороченню розриву між досягнутим рівнем використання ресурсів та можливим рівнем, виходячи із оптимізації їх суми, що сприятиме покращенню виробничого потенціалу машинобудівних підприємств та доведено на прикладі одного з провідних представників галузі «Мотор Січ». У статті було виявлено, що варто приділяти увагу механізму мінімізації витрат підприємства в загальній сумі чистого доходу, оскільки для ефективного використання виробничих ресурсів необхідні структурні зміни якісного характеру в сфері їх управління як складової частини управління витратами в цілому

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ФРИЛАНСЕРАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЇХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджено таку категорію зайнятих, як фрилансери, розглянуто причини широкого розповсюдження та популярності фрилансу в сучасному світі. Проаналізовано український ринок фрилансу та виявлено його основні тенденції, що стосуються спеціалістів з інтернет-маркетингу. Розкрито основні етапи взаємодії вільного працівника та замовника його послуг та наведено їх специфіку для фрилансерів, що пропонують послуги з інтернет-маркетингу, у вигляді прикладів з досвіду авторів та інших джерел. Виявлено основні види послуг з інтернет-маркетингу, які користуються найбільшим попитом на ринку фрилансу. Досліджено можливі вигоди та ризики співпраці для обох сторін: фрилансера та замовника його послуг. На основі проаналізованої інформації створено класифікацію основних переваг та недоліків роботи з фрилансерами для підприємств та фриланса як способу зайнятості для спеціалістів у сфері інтернет-маркетингу.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Зроблено спробу визначити фактори формування квазіінтеграційних структур та класифікувати їх. На основі вивчення фахової наукової літератури виділено загальні причини необхідності створення інтегрованих структур. Подано авторське визначення понять «квазіінтегарція» та «квазіінтеграційна структура». На основі аналізу існуючих наукових підходів та власних спостережень виявлено визначальні фактори створення квазіінтегрованих структур. Подано визначення та характерні ознаки загальновизнаних форм прояву квазіінтеграційних структур, серед таких: стратегічні альянси, network об’єднання, кластери, ланцюжок (мережа) створення цінності, фокальні мережі поставок, динамічні фокальні мережі, віртуальні організації (авторське визначення). Зазначено, що важливими аспектами класифікації квазіінтегаційних структур є: причинні, структурно-функціональні та технологічні ознаки. Згідно виявлених ознак та характеристик кожної форми прояву квазіінтеграції запропоновано сукупність критеріїв їх класифікації. Виявлено причини труднощів створення квазіінтеграційних структур. 

METHODOLOGY FOR DEFINING THE ATTITUDE OF BULGARIAN SMES TO IMPLEMENT CHANGE MANAGEMENT

Птн, 12/15/2017 - 12:33

Nowadays competitiveness is a synonym of flexibility and adaptability to the dynamic economic environment and only these enterprises that are proactive in order to satisfy the increasing customers’ needs will survive at the market. Change management is one of the leading concept to improve competitiveness and Bulgarian SMEs have to be prepared and opened to implement changes. The article proposes a methodology for defining the attitude of the Bulgarian Small and Medium Enterprises to implement change management.

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
В статті узагальнюються та аналізуються базові положення основних міжнародних та вітчизняних стандартів, а також нормативно-законодавчих і регуляторних актів в сфері ризик-менеджменту, що діють в Україні. Зокрема, досліджуються визначення сутності концепцій ризику, проектного ризику та управління ризиком. Розгляд етимології ризику за нормативними засадами дозволив зосередитись на загальному визначенні сутності ризику та застосувати це визначення в рамках певного проекту. За результатами аналізу визначено фрагментарні та суперечливі моменти, що містять деякі з актів. На основі їх врахування та усунення формується власне визначення окреслених концепцій. Визначаються основні переваги та недоліки міжнародних стандартів FERMA, COSO ERM, PMBoK, ІSO, BS, BASEL. Пропонуються напрямки їх усунення, реалізація яких сприятиме гармонізації нормативних та регуляторних актів в сфері ризик менеджменту, формуванню системного підходу до управління ризиками на підприємствах, що організовують свою діяльність за проектним принципом. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
У статті аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід застосування цільових комплексних програм як форми втілення у практику господарювання програмного підходу в управлінні. Розглянуто характерні особливості програмно-цільового методу управління та передумови його застосування при вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Викладено методичні рекомендації щодо попередньої оцінки результативності цільових комплексних програм. Автором розглянуто спільні риси і розбіжності понять “програма” і “план”. Розкрито особливості застосування принципу множинного підпорядкування при проектуванні матричної структури управління комплексною програмою. Узагальнено вимоги до підбору керівника програми як гаранта успішності досягнення її головної мети. Уточнено низку методологічних положень до ініціювання, розробки, прийняття та реалізації цільових програм. Проаналізовано функціонування механізму успішного застосування програмного підходу в управлінні на прикладі підприємств машинобудування.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті проведено дослідження досвіду використання інформаційних систем в управління підприємствами. На прикладі великих компаній, що функціонують на вітчизняному ринку, вивчено особливості впливу використання системи SAP ERP.

Дане питання є актуальним, оскільки великі підприємства часто стоять перед вибором тої чи іншої інформаційної системи для використання у власній господарській діяльності. Система SAP ERP є надзвичайно популярною як у світі, так і в Україні, тому вибір для аналізу впав саме на неї. Врахування переваг та недоліків її використання дасть можливість менеджерам прийняти остаточне рішення та врахувати усі помилки у процесі впровадження та використання.

В ході дослідження було виокремлено ряд переваг використання SAP ERP, а саме: гнучка адаптація; забезпечення достовірною інформацією; можливість аналізу інформації; можливість контролю чинників; використання єдиного інтегрованого рішення; підвищення ефективності бізнесу; підвищення прозорості; зберігання великих масивів інформації; зменшення паперової документації.

Також в процесі аналізу було описано ряд особливостей впровадження та використання системи.

Головним недоліком системи було визначено її високу вартість, що унеможливлює її впровадження у малий бізнес.

Дане дослідження дозволяє оцінити перспективи впровадження інформаційної системи в діяльність підприємства на прикладі системи SAP ERP.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємства.Задоволення потреб клієнтів і обслуговування стали головною причиною для ведення бізнесу, в такому випадку потреба в ефективному управлінні запасами в значній мірі розглядається скоріше як необхідність, ніж проста тенденція. Запаси перебувають на всіх стадіях життєвого циклу товару, від виробництва до їх безпосереднього споживання, а тому є найважливішою складовою конкурентоспроможності підприємства. Управління запасами передбачає оперативне маневрування ресурсами, матеріалами, товарами, готовою продукцією для забезпечення виробництва та збуту. Його потреба обумовлена визначенням розміру необхідного замовлення та створенням системи контролю за фактичним розміром запасу і своєчасністю його поповнення.

У статті встановлено, що найефективнішим підходом до управління запасами – є логістичний підхід. Зокрема, описано різницю між поняттями «управління запасами» та «логістичне управління запасами». Здійснено аналіз класифікації запасів. Розроблено схему утворення запасів на підприємстві. Наведено основні етапи управління запасами, що в свою чергу передбачають використання ряду методів для оптимізації товарно-матеріальних запасів.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджено теоретичні аспекти поняття «ресурсозбереження», виділено основні принципи щодо формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві, проаналізовано ефект від ресурсозбереження для кожного з учасників виробничого процесу, обґрунтовано труднощі оцінки економічних ефектів від впровадження ресурсозберігаючих заходів. Розглянуто діяльність пивоварного заводу ПАТ  «Оболонь» в умовах енергетичних обмежень. Окреслено напрямки виробництва, в яких можлива економія ресурсів. Світовий досвід щодо реалізації ресурсозберігаючих технологій розкрито в статті. Акцентовано увагу на головних стратегіях ресурсозбереження підприємств, а саме це зниження використання води, викидів в атмосферу, рециклінг вторинних ресурсів та активна реалізація  альтернативних джерел енергії. Представлено результати розрахунку вартості проекту зі встановлення передової системи рекуперації теплової енергії Mycomizer із врахуванням високого рівня інфляції внаслідок нестабільного зовнішнього середовища.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
Розроблено механізм управління економічною безпекою підприємства. Досліджено підходи науковців до визначення сутності та подано узагальнене поняття економічної безпеки підприємства. Виділено основні функціональні цілі економічної безпеки підприємства. Визначено перелік зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на економічну безпеку підприємства. Подано визначення механізму економічної безпеки підприємства та зазначено його основні елементи. Запропоновано розділяти механізм управління економічною безпекою підприємства на попереджуюче та антикризове управління. Попереджуючим управлінням економічною безпекою підприємства є планування стратегій його розвитку, аналіз, прогнозування, планування необхідних змін і своєчасне реагування на події. Під антикризовим управлінням економічною безпекою підприємства слід розуміти реалізацію такого механізму управління, що забезпечує швидке скорочення втрат шляхом негайного реагування на події. Надано коротку характеристику окремих етапів формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства.

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто сутність поняття «ефективність управління персоналом» як економічної категорії. Проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки між різновидами ефективності та запропоновано застосовувати каузальний метод для діагностики проблемних параметрів у показниках ефективності, зокрема, управління персоналом. Виявлено динаміку та тенденції розвитку підходів до визначення досліджуваної категорії з урахуванням процесів транснаціоналізації туристично-рекреаційних підприємств. Досліджено науковий і теоретичний базис ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств та проаналізовано аспекти втілення його в практичну діяльність. Запропоновано алгоритм забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств та зазначено відповідні напрями діяльності для покращення рівня ефективності, що відбиваються у концептуальному підході. Наведено схему проблем і принципів ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери. Визначено особливості прогнозування обсягів потреб у людських ресурсах туристично-рекреаційних ТНК. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Птн, 12/15/2017 - 12:33
У статті викладені розроблені автором концептуальні засади методології інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств. Дано визначення категорії «Інноваційний інжиніринг процесно-орієнтованих підприємств» як методології, що з'єднує разом науково-економічні та інформаційно-технічні знання з метою вирішення завдання забезпечення економічної стійкості підприємства шляхом проведення адаптивних перетворень на стратегічному рівні і на рівні протікання управлінських і технологічних бізнес-процесів на основі інжинірингової концепції «організаційна структура слідує за стратегією». Розроблена модель інноваційного механізму реалізації інжинірингової концепції «організаційна структура слід за стратегією». Як описового візуалізоване уявлення об'єктів бази знань процесного менеджменту інноваційно-орієнтованого підприємства в рамках його системи ланцюжків створення бізнес-цінностей запропоновано використовувати мову процесного бізнес-моделювання TML (Мова моделювання Тупкало, англ.TML - Tupkalo Modeling Language). Розроблено функціонал рішення задачі синтезу інноваційно-орієнтованої системи управління підприємства.

Сторінки