Машинобудування

Підписатися на Машинобудування потік

ISSN 2409-5966 (Online) 
ISSN 2305-9001 (Print)

Метою нашого видання є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій
Адреса URL: http://journal.mmi.kpi.ua/
Оновлено: 1 рік 9 місяців тому

АКАДЕМИК НАН УКРАИНЫ А. А. ЛЕБЕДЕВ (к 85-летию со дня рождения)

Птн, 07/08/2016 - 00:00
Стаття присвячена короткому опису життєвого шляху й творчої спадщини видатного українського вченого з міцності, лауреата Державних премій СРСР і УРСР професора А.О. Лебедєва.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ АПАРАТУ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИНЕНОІ КАВІТАЦІЇ

Птн, 07/08/2016 - 00:00
Розглянуто підходи до визначення моделі та параметрів процесу кавітації технологічного середовища. Виявлено,що технологічне середовище, підкорене кавітаційній обробці, представляє собою пружно-в’язко-пластичне тіло і може бути описане моделлю Бінгама-Шведова. Реалізована ідея розгляду контактної зони взаємодії системи «кавітаційний апарат – технологічне середовище» на основі визначення рівноваги силового тиску апарату і напружень, виникаючих в оточені бульбашки з розглядом моделі рідини, як системи з розподіленими параметрами. Оскільки дослідженню підлягають різні технологічні середовища, які в процесі кавітації проявляють як в’язкі, так і пластичні властивості, розглянуто врахування розсіювання енергії в кавітуючому середовищі, у тому числі в контактній зоні за законами зміни частотнонезалежних і частотнозалежних коефіцієнтів дисипації Такий підхід дав можливість розкрити фізичну сутність взаємодії, отримати аналітичні залежності для встановлення основних параметрів, в тому числі контактного тиску і хвильового опору в контактній зоні системи «кавітаційний апарат-технологічне середовище». Запропоновано вибирати значення вхідного опору компенсатора довжиною λ/4 для отримання умови максимальної передачі, за якою хвильовий опір апарату і компенсатора узгодженні.  Розташовуючи між границею апарату і середовищем допоміжний шар матеріалу з таким акустичним опором,  забезпечується  рівність акустичного опору апарату і еквівалентної лінії передачі. Тоді, відбиття від обох границь додатково встановленого  шару хвилі будуть рівні за амплітудою, забезпечуючи таким чином максимальну передачу енергії на протікання технологічного процесу.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ З ГІДРАВЛІЧНИМ І ПНЕВМАТИЧНИМ СИЛОВИМИ ПРИВОДАМИ

Птн, 07/08/2016 - 00:00
Розглянуто існуючі інструментальні засоби, які можуть бути використані побудови і подальшого використання в інженерній практиці моделей багатопривідних механотронних систем, реалізованих на гідравлічних і пневматичних елементах силових приводів. Запропоновано новий спосіб моделювання роботи багатомодульної автоматичної системи з дворівневою структурою моделі, де перший рівень відтворює виконання необхідних статичних і динамічних характеристик окремих приводів, об'єктом другого рівня є логічна взаємодія всіх пристроїв, що входять до її складу. Вихідні дані першого рівня запропонованої методики задаються декларативно і задають точність результатів моделювання. Логічний рівень системи представлений керуючими рівняннями для кожного керуючого пристрою системи, які можуть бути отримані за допомогою будь-якої з існуючих методик і представляють собою набір сигналів стану системи, поєднаними логічними функціями. Розроблено пакет прикладних програм для спрощеного моделювання роботи автоматичних систем MAS 2.0 і наведені результати його тестування.

ЕЛЕМЕНТАРНА ЧАСТКА ПОХИБКИ

Птн, 07/08/2016 - 00:00
У попередній низці статей [1, 2, 3] вже розглядалися деякі просторові елементи, як частки відліку у технологічних процесах. Цей розгляд довів, що всі ці елементи мають свої геометричні розміри та притаманні їм похибки. Проте, внаслідок дослідження з’ясувалося, що необхідно мати якусь універсальну одиницю виміру, яка задовольняла б всі вимоги стосовно фізико-математичного опису похибки вимірювань та робочого простору. Наразі, такими елементами можуть бути класичні геометричні фігури, які мають однакову форму з будь-якого погляду (проекція). Серед усіх геометричних фігур найбільше підходять для розгляду куля, куб, рівносторонній циліндр. Використовуючи ці частки ми маємо можливість надавати математичний опис реальної та уявної поверхні, як основу утворення похибки та дуалізму поверхні, який викликає система вимірювання. У такому разі введення елементарної частки похибки надає можливість виконати фізико-математичний опис похибки у вигляді польових структур деталі.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОСАДКИ НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ РОЗПОДІЛЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ В МЕТАЛІ ПРИ ПРОТЯЖЦІ ЗАГОТОВОК З ТИТАНОВОГО СПЛАВУ

Птн, 07/08/2016 - 00:00
Розглянуто дослідження впливу характеристик параметрів процесу попереднього осаджування перед операцією ковальської витяжки на нерівномірність розподілення деформацій в поковках з титанових сплавів за допомогою математичного моделювання. Результатом дослідження є графічні залежності показника нерівномірності деформації. При аналізі результатів моделювання виявлено позитивний вплив операції осаджування перед протяжкою, а саме те, що зі збільшенням фактора форми заготовки та ступеню деформації при використанні осаджування підвищується рівномірність розподілення деформацій в об’ємі металу. Визначено, що оптимальним параметром заготовки є h/D = 2, а оптимальний ступінь деформації при осаджуванні – 30 %.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМБИНИРОВАННОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ФЛАНЦЕВ НА ПОЛЫХ ДЕТАЛЯХ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Енергетичним методом верхньої оцінки проведено дослідження силового режиму процесу комбінованого (суміщеного) радіального видавлювання фланців на трубної заготовки. Зіставлені різні кінематичні модулі – кінематично можливі поля швидкостей і встановлено перевага трикутних криволінійних модулів. Отримане загальне рішення може бути поширене для випадків простого радіального видавлювання фланців на зовнішньої або внутрішньої поверхні порожнистої заготовки. Порівняння теоретичних та експериментальних значень тисків деформування показало прийнятність отриманих залежностей для технологічних розрахунків.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЁДЕЛ КЛАПАНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ОБРАБОТКИ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Мета. Підтвердження отриманих раніше теоретичних закономірностей впливу режимів різання на геометричну точність формоутворення і якість відновлених поверхонь сідел клапанів в газорозподільному механізмі двигуна внутрішнього згоряння. Методика. Робота проводилося шляхом дослідження параметрів якості експериментальних сідел клапанів з використанням сучасних засобів контролю. Результати. Отримано практичні залежності впливу варійованих режимів різання на параметри якості оброблюваних поверхонь. Наукова новизна. Виконана робота дозволила провести кореляцію між представленими раніше математичними моделями і отриманими практичними залежностями для параметрів якості процесу формоутворення сідел клапанів. Практична значимість. Виявлено раціональні режими обробки для забезпечення необхідних параметрів якості при відновленні сідел клапанів в авторемонтному виробництві.

ВПЛИВ «СТІЙКОСТІ» НА СОБІВАРТІСТЬ ТОЧІННЯ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
В практиці машинобудівного виробництва на сьогодні важливим є раціональне використання сучасного металорізального обладнання. Ціни такого обладнання значно перевищують ціни попередніх моделей . Тому важливим є раціональне втановлення режимів обробки. Наявні в довідниковій літератури рекомендації по встановленню стійкості інструмента мають бути уточнені. Наведені результати віртуального моделювання в системі автоматизованого проектування “Sapr_2014” напівчистого точіння на верстаті HAAS_ST-10Y при значеннях стійкості різця в діапазоні 5 –240 хв.Подані практичні рекомендації для раціонального використання відповідної технологічної системи Та методика має універсальний характер і дозволяє моделювання основних технологічних переходів механічної обробки.

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ВІДПРАЦЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ВИПРОБУВАНЬ З УРАХУВАННЯМ ЇХ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИРОБІВ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Зроблено аналіз існуючих методів визначення ступеню відпрацювання об'єктів при плануванні відпрацювання виробів ракетної техніки. За результатами аналізу запропоновано визначати ступінь відпрацювання об'єктів за їхніми робочими характеристиками, які відповідають заданим і отриманим за результатами випробувань. Для цього визначаються безрозмірні коефіцієнти за логарифмічною залежністю відношення величин розглянутого та нормованого параметра робочої характеристики або зовнішньої умови. Для кожного етапу (заводських, автономних та комплексних випробувань), видів і категорій для цього етапу, передбаченого в програмі випробувань даного виробу, визначається загальній безрозмірний коефіцієнт, що враховує робочі характеристики і зовнішні умови. Таким чином, отримаємо значення ступеню відпрацювання об'єктів як відношення загальних безрозмірних коефіцієнтів, які відповідають заданим та отриманим за результатами випробувань робочим характеристикам і зовнішнім умовам. Це дозволить врахувати частку вже відпрацьованих характеристик в наступному за ієрархією об'єкті випробувань і більш якісно визначати «переходи» між об'єктами випробувань, що зменшить вартість і тривалість відпрацювання

ТЕРМОДИНАМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ УТВОРЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ОКСИДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ В МЕТАЛІ ШВА ПРИ ЕЛЕКТРОДУГОВОМУ ЗВАРЮВАНІ ПІД ВИСОКОКРЕМНІСТИМИ ФЛЮСАМИ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
В процесі електродугового зварювання під флюсом утворюються неметалеві включення різної морфології, із змінною об'ємною долею їх в металі шва. Розроблена фізична модель утворення оксидних неметалевих включень в металі шва. Запропонована термодинамічна модель утворення оксидних неметалевих включень в металі шва при електродуговому зварюванні під флюсом на основі створеної фізичної моделі. Проведені металографічні дослідження з вивчення вмісту неметалевих включень в металі шва і їх морфології, показано адекватність запропонованої термодинамічної моделі

КРИВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ НАГРЕВЕ ЗАГОТОВОК ПЕРЕД БЕЗРУЧЬЕВОЙ ГИБКОЙ-ПРОФИЛИРОВАНИЕМ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Виконаний аналіз основних способів диференційованого нагрівання у процесах обробки металів тиском. Обґрунтовано, що безрівчакові способи попереднього профілювання заготовок попереду гарячого об’ємного штампування для прогнозування формозміни раціонально комбінувати з їх градієнтним нагріванням, яке змінює пластичні властивості заготовки диференційовано по довжині. Виказана гіпотеза, що найбільш ефективне управління формозміною при градієнтному нагріванні реалізується у випадку, коли розподіл температур по довжині заготовки, що профілюють, відповідає розподілу деформацій. Запропоновано 18 основних варіантів нагрівання для отримання різних конфігурацій напівфабрикатів. Експериментально підтверджено, що безрівчакове профілювання заготовок поздовжнім згинанням з нерівномірним нагріванням по довжині дозволяє збільшити локальні лінійні розміри перерізу на 38…45 %. Крім того, стає можливим профілювання частини заготовки і підвищується ефективність гнуття-профілювання заготовок з відношенням довжини нагрітої частини до діаметру більш ніж 5,5. Відповідно до виказаної гіпотези, експериментально отримана форма градієнтної кривої розподілу температур для інтенсифікації процесу профілювання поздовжнім згинанням заготовки, шляхом замірів розподілу стовщень по довжині зігнутої вісі заготовки. Експериментальні дані оброблені методом найменших квадратів і виявлено функціональну залежність розподілу температур у вигляді квадратичної функції (верзієри Ан’єзі). Встановлено, що форма градієнтної кривої розподілу температур не залежить від величини умовного ступеню деформації, а залежить лише від відношення висоти (довжини) до діаметру призначеної для профілювання частини заготовки.

ВЛИЯНИЕ БОКОВОГО ОБЖАТИЯ ФЛАНЦЕВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ВЫСОТЫ В ЧЕРНОВЫХ ЗАКРЫТЫХ БАЛОЧНЫХ КАЛИБРАХ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Наведено результати математичного моделювання течії металу в чорновому закритому балочному калібрі методом кінцевих елементів. Показано розподіл напружень, переміщень і деформацій у поперечному і поздовжньому перерізах профілю. Визначено інтегральні параметри формозміни - приріст висоти відкритих і закритих фланців і утягування висоти полиць залежно від бічного обтиснення фланців профілю. Встановлено, що зі збільшенням бічного обтиснення фланців приріст висоти відкритих і закритих фланців зменшується. Для отримання двутаврів підвищеної точності зі стабільними розмірами по ширині полиць чорнові закриті балкові калібри необхідно проектувати з мінімальним бічним обтисненням фланців, при якому в перших проходах можна отримати високі фланці і забезпечити їх надійну висотну деформацію в чистових контрольних калібрах. Рекомендується ці калібри проектувати з урахуванням середнього коефіцієнта деформації по товщині відкритих і закритих фланців не більше 1,3.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Розроблена математична модель для оптимізації процесу периферійного фрезерування, яка містить чисельний метод визначення сили різання, а також рівняння, що зв'язують обмеження з керованими параметрами режиму різання: частотою обертання шпинделя і подачею. Доведено, що шорсткість поверхні не залежить від геометричної складової профілю, що утворюється при переміщенні зубів фрези за траєкторією квазітрохоїди, а визначається максимальною амплітудою і частотою спектру сили різання, а також частотними характеристиками технологічної оброблювальної системи. Оптимальний режим різання формується в області допустимих значень фазового простору «частота обертання – подача» в основному двома обмеженнями: за стійкістю інструменту і за шорсткістю. Створена прикладна програма для автоматизованого визначення оптимального режиму різання при периферійному фрезеруванні сталей, чавунів та легких сплавів на основі алюмінію

МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 7. ЧОТИРИ ТИПИ ДЕФОРМАЦІЙ, ФОРМУЛЮВАННЯ TOTAL LAGRANGIAN

Птн, 07/01/2016 - 00:00
У Повідомленнях 1 - 4 було розглянуто, як ідею мультиплікативного розкладання Лі градієнта пружно-пластичних деформацій Коші-Гріна можна застосувати для узагальненого розкладання на випадок одночасної присутності чотирьох типів деформацій: температурної, пружної, пластичних і повзучості; а також встановлені допустимі форми рівнянь стану. У Повідомленні 5 проаналізована проблема вибору відлікової конфігурації для пружних деформацій у випадку термопружності: "розвантаженої" або "початкової". У Повідомленні 6 обґрунтовано варіант ефективного алгоритму для розв’язування крайових задач термопружно-пластичності з великими деформаціями при формулюванні Total Lagrangian. Мета цього Повідомлення – обґрунтувати варіант ефективного алгоритму для розв’язування крайових задач термопружно-пластичності та повзучості з великими деформаціями при формулюванні Total Lagrangian. Застосовували обґрунтовану на основі другого закону термодинаміки теорію повзучості при великих деформаціях, мультиплікативний розклад градієнта деформацій Коші-Гріна, формулювання Total Lagrangian та підхід, коли пружні, пластичні деформації й деформації повзучості визначаються відносно "розвантаже¬ного" стану. Матеріал – ізотропний метал. Обґрунтували ефективний скінченно-елементний алгоритм обчислення напружень та великих деформацій в твердому тілі з ізотропного матеріалу при повзучості, у формулюванні Total Lagrangian. З його використанням та алгоритму Повідомлення 6 запропонували ефективний алгоритм розв’язування крайових задач у випадку одночасної присутності чотирьох типів деформацій. Цей алгоритм запрограмований в авторській скінченно-елементній програмі ОКА-3D. Розроблений алгоритм є узагальненням ефективних алгоритмів термопружно-пластичності та повзучості, запропонованих автором в 1989 році для малих деформацій.

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОРЕАГУЮЧЕГО МЕТАЛЕВОГО ПАЛИВА ДЛЯ СУПЕРКАВІТАЦІЙНИХ АППАРАТІВ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
. Розглядається ряд гідрореагуючих металів: літій Li, натрій Na, магній Mg, алюміній Al, цирконій Zr із зростаючою атомною вагою і щільністю стосовно двигунів суперкавітуючих апаратів. Аналізуються параметри термохімічної реакції металів з водою. Приводяться залежності питомого імпульсу і термічного ККД суміші газів, що витікають з сопла гібридного реактивного двигуна залежно від кількості надлишкової води. Показано, що із зростанням атомної ваги металевого палива в 13 разів при переході з літію Li на цирконій Zr дальність ходу зростає в 9 разів при відповідному зростанні об'ємного питомого імпульсу і сталих конструктивних і динамічних параметрах: швидкості, числі кавітації, габаритах і об'ємі палива. Визначені оптимальні значення надлишкової води для отримання максимального питомого імпульсу I [КH•сек/кг].

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ РОТОРА ГЕРОТОРНОЇ ПЕРЕДАЧІ В УМОВАХ ОБКАТУ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Статтю присвячено проблемам проектування інструментів для обробки циклоїдальної поверхні роторів героторних передач. Такими інструментами зокрема є черв’ячні фрези та черв’ячні шліфувальні круги. Попри те, що наведені інструменти є відомими в світі, практично відсутня інформація щодо методики їх проектування. Головним чином це математичний апарат, який би дозволяв будувати профіль наведених інструментів. В результаті проведеного аналізу зачеплення ротор-інструментальна рейка та графоаналітичного синтезу була сформульована та вирішена задача про існування дискримінанти (огинаючої) сімейства положень ротора, та отримані її рівняння, які мають переваги перед чисельними та графоаналітичними методами побудови і відрізняються відносною простотою для користувача. Результати досліджень можуть бути використані в якості інженерної методики при проектуванні та виготовлені черв’ячних фрез та шліфувальних кругів для обробки роторів героторних передач в умовах обкату.

СИСТЕМНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ

Птн, 07/01/2016 - 00:00

Робота присвячена питанням методології представлення складних технічних об’єктів. В основу аналізу об’єктів покладено поняття будови, функціонування та властивості. Об’єкт представляється у вигляді двох ієрархічних моделей будови та властивостей. Особливістю представлення є розкриття механізму взаємодії вказаних моделей. Взаємодія забезпечується через процес функціонування, в якому складові будови виконують необхідні перетворення, а результатом функціонування є отримані властивості. Ієрархія конкретних властивостей формує комплект властивостей, який забезпечує реалізацію призначення об’єкту. Наведено схему взаємодії будови та властивостей об’єкту через процес  його функціонування. У якості прикладу складного технічного об’єкту розглянуто насосну станцію. Наведено ієрархічні моделі будови та властивостей з визначенням їх взаємодії через процес функціонування. Більш детально представлено схему взаємодії на прикладі моделей насосу. Застосування уточненого представлення дозволить скоротити терміни вирішення задач аналізу та синтезу складних технічних об’єктів.

НАНОПОЛИРОВАНИЕ ПОДЛОЖЕК ДЛЯ ОПТИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
В результаті дослідження полірування монокристалічних матеріалів показано, що полірування плоских поверхонь оптоелектронних елементів з монокристалів карбіду кремнію доцільно здійснювати з використанням полірувальної суспензії порошків на основі МАХ-фази Ti3AlC2 та колоїдних систем наночастинок, а монокристалів сапфіру – за допомогою суспензії з алмазних мікропорошків, порошків кубічного нітриду бору та MAX-фази Ti3AlC2. Нанополірування поверхонь елементів монокристалів сапфіру слід здійснювати при використанні колоїдної системи наночастинок або традиційних складів на основі колоїдного двооксиду кремнію. Показано також, що продуктивність полірування монокристалів карбіду кремнію та сапфіру обернено пропорційна енергії переносу, максимальне значення якої відповідає мінімальній шорсткості.

ДИФУЗІЙНЕ ТИТАНОАЛІТУВАННЯ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ ХН55ВМТКЮ В ЗАКРИТОМУ РЕАКЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Птн, 07/01/2016 - 00:00
Наведено результати експериментальних досліджень впливу умов титаноалітування, стану поверхні жароміцного сплаву ХН55ВМТКЮ на фазовий і хімічний склади, структуру, мікротвердість покриттів. Титаноалітування проводили в суміші порошків (% мас): Ti(50); Al(10); Al2O3 (35); NH4Cl (5), в закритому реакційному просторі в контейнерах з плавким затвором при температурі 1050 оС впродовж 4-6 годин. Встановлено вплив часу насичення, швидкості охолодження після ХТО, бар’єрного шару (Ti,Zr)N на поверхні сплаву та будову покриттів. Показано, що покриття складаються з зони сполук, до якої входять шари фаз NiAl (фаза), AlNi2Ti, Ni0,2Al0,4Ti0,4(λ-фаза), шари оксидів Ti4Ni2O, Me3Ni3O, Ti(N, O), Al2O3, включення в зоні шарів на основі сполук (Ni, Co)7 (Cr, W, Re, Mo)6 (μ-фази), та перехідної зони. Присутність бар’єрного шару приводить до утворення на поверхні фази Ni0,2Al0,4Ti0,4, зміни структури центральної частини покриття. Замість дрібних включень μ-фази на фоні шарів інтерметалідів під шаром (Ti, Zr)N розташовані порівняно великі включення цих фаз. Мікротвердість шару (Ti,Zr)N після ХТО становила 22,1 ГПа. Отримані в роботі покриття за складом, структурою можуть бути перспективними в умовах дії високих температур, агресивних середовищ.

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР КАПЕЛЬ СТРУЙ РАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Втр, 05/10/2016 - 00:00
Представленй подальший розвиток раніше отриманих результатів математичного моделювання водяних завіс протипожежного призначення. Предметом теоретичного аналізу є плоскі струмені розпиленої води, що створюються щілинними дренчерними зрошувачами. Основною метою дослідження є розвиток методу розрахунку одного з головних параметрів моделі – еквівалентного діаметру крапель струменя розпиленої води. Раніше визначення цього параметра було можливе лише за допомогою складних експериментальних вимірів. У цій роботі для розрахунку цього параметра застосовані раніше опубліковані літературні дані. Формула, отримана в роботі, дозволяє виконувати розрахунок еквівалентного діаметру крапель на основі конструктивних параметрів дренчерної установки. Графічні залежності, отримані за допомогою формули, дозволили визначити залежність еквівалентного діаметру крапель від технічних параметрів. Застосування цієї формули до математичної моделі теплозахисту дозволило розширити її можливості для практичного застосування. Ця модель може використовуватися для проектування водяних завіс протипожежного призначення, а також для визначення оптимальних режимів їх застосування.

Сторінки