Наукові вісті

Підписатися на Наукові вісті потік

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

ISSN 1810-0546

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування;  матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.
E-mail:  n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua

Адреса URL: http://bulletin.kpi.ua/
Оновлено: 1 рік 9 місяців тому

Особливості культивування вищого базидіального гриба Trametes zonatus на рідких се­ре­довищах

Нед, 07/03/2016 - 00:00

Проблематика. Базидіальні гриби Tzonatus є продуцентами окиснювальних і целюлолітичних ферментів, а також полісахаридів з протипухлинною дією. Доцільність дослідження полягає в тому, що для створення біотехнології функціональної харчової біомаси на основі штамів із вітчизняних колекцій недостатньо вихідних даних: дані щодо умов культивування і складу середовищ, біохімічного складу біомаси Tzonatus уривчасті.

Мета дослідження. Провести скринінг штамів базидіальних грибів Т. zonatus на рідких середовищах, встановити вплив складу середовища та значення вихідного рН середовища на концентрацію біомаси Т. zonatus 5302, вивчити амінокислотний склад біомаси, отриманої при глибинному культивуванні Т. zonatus 5302 на комплексному середовищі.

Методика реалізації. Об’єкти дослідження – тринадцять штамів базидіальних грибів Т. zonatus ІБК. Методи глибинного і стаціонарного культивування стандартні, умови культивування підібрані для штамів. Кількість біомаси визначали ваговим методом, вміст сухих речовин у культуральній рідині – ареометричним методом. Джерело вуглецю і азоту додавали в середовище в кількості, еквімолярній відповідно 20 г/дм3 глюкози в перерахунку на вуглець і 3 г/дм3 NaNO3 в перерахунку на азот. Амінокислотний склад білків після відповідної обробки досліджували за допомогою амінокислотного аналізатора Т-339 (“Mikrotechna”, Чехія).

Результати дослідження. За результатами скринінгу виявлено штам з найкращими ростовими характеристиками Tzonatus 5302: концентрація біомаси – 4,5 г/дм3, продуктивність біосинтезу біомаси – 0,6 г/ дм3·добу, економічний коефіцієнт росту – 47 %. Вибрано джерело вуглецю, азоту, факторів росту, вихідне значення рН середовища для середовища культивування Tzonatus 5302.

Висновки. Біомаса Tzonatus 5302, отримана глибинним культивуванням на запропонованому комплексному середовищі, характеризується підвищеним вмістом тирозину і метіоніну. Показник біологічної цінності білка штаму Tzonatus 5302 становив 0,59, що близько до відповідних показників таких грибів, як Pleurotus ostreatus (0,52) і Ganoderma lucidum (0,48).


Методика побудови скорингових карт із використанням платформи SAS

Втр, 05/17/2016 - 00:00

Проблематика. Розробка ефективних методик оцінювання кредитоспроможності осіб і ризику банків при наданні споживчих кредитів.

Мета дослідження. Визначення механізму реалізації скорингової моделі у вигляді скорингової карти. Аналіз можливостей використання методу скорингових карт як інструменту управління кредитним ризиком.

Методика реалізації. Побудова скорингової карти та попередній аналіз вихідних даних за допомогою спеціалізованих компонент системи SAS Enterprise Miner.

Результати дослідження. Розглянуто основні етапи розробки скорингових карт. Побудовано скорингову карту на основі реальних статистичних даних щодо видачі споживчих кредитів. Проведено порівняльний аналіз скорингової карти з іншими статистичними методами класифікації потенційних позичальників кредитів.

Висновки. Встановлено, що скорингові карти мають кращу прогнозну здатність стосовно платоспроможності клієнтів, ніж інші статистичні методи, такі як дерева рішень, нейронні мережі та логістична регресія. Формат розробки прогнозних моделей у вигляді скорингової карти є найбільш простим для інтерпретації. Проте застосування цього методу вимагає значних капітало­вкладень і постійного поповнення та оновлення кредитних історій позичальників.

Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки

Суб, 04/23/2016 - 00:00

Проблематика. Побудова моделей прийняття рішень для задач, що слабо формалізуються та оперують з експертною інформацією, є можливим завдяки використанню теорії нечітких множин та побудові систем нечіткої логіки. Використання апарату теорії нечітких множин для формалізації знань автоматично ставить перед дослідником задачу вибору типу нечіткої множини для побудови функцій належності та нечіткої моделі, яка буде відповідати вибраному типу нечіткої множини. Тому задача дослідження можливостей функцій належності типу 2 у системах нечіткої логіки є актуальною.

Мета дослідження. Розширення можливостей систем нечіткої логіки за рахунок використання функцій належності типу 2.

Методика реалізації. Методику досліджень спрямуємо на використання інтервальних функцій належності та тривимірних типу 2 у задачах прогнозування і медичної діагностики. Задачу дослідження можливостей інтервальних функцій належності, які будуються з експериментальних даних, розглянемо в двох аспектах: перший – про адекватність відображення інтервальними функціями належності невизначеностей, що існують у вихідних даних, і другий – про те, які переваги чи недоліки має інтервальний вихід нечіткої моделі з інтервальними функціями належності.

Результати дослідження. Проведено дослідження можливостей інтервальних функцій належності типу 2 у системах нечіткої логіки на прикладах розв’язання задачі прогнозування та медичної діагностики. Показано доцільність побудови тривимірних функцій належності типу 2 з експериментальних даних.

Висновки. Показано переваги використання інтервальних функцій належності в системах нечіткої логіки при побудові нечітких моделей з використанням принципу множинності моделей. Наведено дослідження доцільності використання тривимірних функцій належності типу 2 при моделювання існуючих невизначеностей. Запропоновано методику генерування тривимірних функцій належності в системах нечіткої логіки, що генеруються з експериментальних даних.

Аналіз продуктивності завадозахищених систем передавання дискретної інформації

Срд, 04/20/2016 - 00:00

Проблематика. Необхідність ефективного використання енергетичного та частотного ресурсів каналів телекомунікацій.

Мета дослідження. Головним завданням роботи є аналіз продуктивності дискретного каналу зв’язку через виявлення закономірностей поведінки достовірності демодульованих сигналів багатопозиційної маніпуляції при використанні надлишкових завадостійких кодів.

Методика реалізації. Оцінка пропускної здатності та пошук екстремуму продуктивності ведуться в умовах поступового збільшення швидкості передачі символів. Потенційна завадостійкість оцінюється заданим значенням імовірності помилки pбіт у каналі передачі зі сталими параметрами при впливі флуктуаційної завади типу білого гауссового шуму, яка досягається за рахунок корегування достовірності на виході демодулятора за допомогою завадостійкого коду.

Результати дослідження. Аналіз залежностей пропускної здатності та продуктивності без кодування та з кодуванням  сигналів різної кратності маніпуляції показав наявність екстремуму за відповідних енергетичних умов у каналі. При цьому в точці екстремуму сигнали QAM-16 є продуктивнішими, ніж сигнали QAM-64. Це свідчить про раціональність використання сигналів QAM-64 у малозональних безпроводових системах (наприклад, LTE), на відміну від сигналів QAM-16, які доцільно застосовувати в крупнозональних безпроводових системах (наприклад, UMTS).

Висновки. Найефективніше використання енергетичних і частотних ресурсів каналів зв’язку спостерігається в точці екс­тремуму продуктивності за точно визначених значень швидкості передавання, тому у випадку знаходження зліва від максимуму доцільно збільшувати швидкість передачі символів, а у випадку знаходження справа від максимуму можна зменшити енергію сигналу.

Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів

Срд, 04/20/2016 - 00:00

Проблематика. У статті розглянуто експериментальне дослідження структури поверхні банкнотного паперу в зоні водяного знака та поза його межами.

Мета дослідження. Моделювання структури поверхні задрукованого і незадрукованого банкнотного паперу з використанням теорії фракталів, а також розрахунок основних показників, які описують макро- та мікроструктуру поверхні банкнотного паперу в зоні з водяними знаками і поза їх межами.

Методика реалізації. Використовуються метод, який оснований на аналізі профілограм, отриманих контактним і оптичним методами профілометрії, та метод теорії фракталів.

Результати дослідження. Визначено спосіб наближеного вимірювання фрактальної розмірності довільної фігури:

\[S_{i}\cdot h_{i}^{D}\approx c,\] де c – деяка константа, а D  фрактальна розмірність фігури. Отримано функцію поверхні паперового аркуша:

\[f(h)\approx L\cdot c\cdot h^{-(1+D_{\mathrm{np}})}.\] Визначено фрактальну розмірність поверхні паперу: \[D=1+D_{\mathrm{np}},\] і амплітудний коефіцієнт поверхні паперу: \[S=C\eta^{(2D-3)}\tau ^{(4-2D)}.\] Побудовано графічну модель поверхні паперу з урахуванням фрактальної розмірності й амплітудного кое­фіцієнта.

Висновки. Розроблено метод дослідження структури поверхні паперу на основі теорії фракталів. Вказаний метод оснований на аналізі профілограм, отриманих контактним та оптичним методами профілометрії. Розроблено математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу. Розроблено алгоритм і програмне забезпечення для визначення фрактальної розмірності й амплітудного коефіцієнта мікроструктури незадрукованого та задрукованого паперу. Отримано значення фрактальної розмірності й амплітудного коефіцієнта поверхні банкнотного паперу.

Структура і властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Мо-8,7 Si-18 B

Срд, 04/20/2016 - 00:00

Проблематика. Дослідження сплавів системи Mo–Si–B – нового типу жароміцних сплавів для виготовлення лопаток газових турбін на заміну нікелевим монокристалічним суперсплавам.

Мета дослідження. Вивчення впливу кінетичних параметрів безтигельної зонної плавки та надлишку бору на закономірності формування структури і механічні властивості спрямовано закристалізованого евтектичного сплаву Мо-8,7 ат. % Si-18 ат. % B.

Методика реалізації. Спрямовано закристалізовані сплави Мо-8,7 ат. % Si-18 ат. % B і Мо-8,7 ат. % Si-18,5 ат. % B одержано методом безтигельної зонної плавки неспечених порошкових пресовок. Проведено мікроструктурний аналіз одержаних спрямовано армованих композитів і зламів, рентгенофазовий аналіз, дослідження мікромеханічних властивостей з дисперсійним аналізом отриманих даних.

Результати дослідження. Отримано спрямовано закристалізовані сплави Мо-8,7 % Si-18 % B, Мо-8,7 % Si-18,5 % B та швидкозакристалізований сплав Мо-8,7 % Si-18,5 % B, мікроструктура яких складається з інтерметалідної матриці, армованої включеннями твердого розчину молібдену. Інтегральна мікротвердість одержаних сплавів досягає 11,86 ± 1,49 ГПа, а тріщиностійкість – 6,92 ± 0,68 МПа×м1/2.

Висновки. Збільшення швидкості кристалізації зумовлює закономірне подрібнення структури та підвищення анізотропності матричної фази. Показано, що введення домішки бору в кількості 0,5 ат. % призводить до зміщення рівноваги з області Mo-Mo5SiB2-Mo3Si в область Mo-Mo5SiB2-Mo2B. Спостерігаються анізотропія мікротвердості та переважно ізотропія тріщиностійкості.

Застосування дискретного ортогонального методу вимірювання фази для визначення характеристик матеріалів ультразвуковим методом

Срд, 04/20/2016 - 00:00

Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення точності визначення фізико-механічних характеристик порошкових матеріалів на стадії їх виготовлення при використанні ультразвукового методу контролю.

Мета дослідження. Реалізація фазового методу вимірювання часового інтервалу в системі ультразвукового контролю порошкових матеріалів з метою підвищення точності визначення їх фізико-механічних характеристик.

Методика реалізації. Для досягнення мети дослідження було запропоновано використати дискретний ортогональний метод визначення фазового зсуву між сигналами. Проводились комп’ютерне моделювання у системі Matlab для визначення різниці фазового зсуву сигналів і оцінка похибки його вимірювання.

Результати дослідження. Визначено оптимальні параметри основного елемента системи вимірювання фазового зсуву – аналого-цифрового перетворювача, який є головним джерелом похибки й істотно впливає на точність вимірювання.

Висновки. Експериментальні дослідження на матеріалах з відомими характеристиками показали ефективність застосування дискретного ортогонального методу, який дав можливість визначити швидкість поширення ультразвуку в твердому середовищі з похибкою менше 1 %