Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Підписатися на Радіотехніка, Радіоапаратобудування потік
Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
Оновлено: 1 рік 9 місяців тому

Моделі оптимальних дискретних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Запропоновано метод побудови оптимальних дискретних сигналів, який базується на новій комбінаторній конструкції – ідеальних кільцевих векторних послідовностях (кластерах ІКВ). Виявлений великий клас дво- та багатовимірних комбінаторних конструкцій, які перевершують класичні моделі дискретних систем за чисельністю й багатоманітністю варіантів тонкої структури з теоретично необмеженими верхніми значеннями порядку та розмірності. Показано, що унікальні властивості останніх закодовані в тонкій структурі обертової симетрії тору. Наведені приклади побудови оптимальних векторних дискретних сигналів і кодових послідовностей, призначених для проектування сучасних систем зв’язку, навігації й розвитку векторної комп’ютерної індустрії.

Визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму і кореляційних характеристик завад

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Розглянуто задачі визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору з ортогоналізацією сигналів частини компенсаційних каналів на основі LMS-алгоритму, а також кореляційних характеристик завад. Аналіз ефективності рекурентного двохступеневого цифрового автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму з одночасним функціонуванням ступенів виконано за допомогою статистичного моделювання при різній обумовленості кореляційної матриці завад і різній кількості джерел завад.

Двотактні ГКН К- та Ка- діапазонів на основі об’ємного резонатора, стабілізовані ФАПЧ, з малим рівнем фазового шуму та низькою вартістю

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
У роботі представлені результати розробки двотактних генераторів, керованих напругою К-діапазона (24 ГГц) з виходом на другій гармоніці та Ка-діапазона (36 ГГц) з виходом на третій гармоніці, а також синтезаторів з ФАПЧ на основі запропонованих генераторів. Генератори стабілізовані об’ємним резонатором на основі відрізка прямокутного хвилевода. Потужність вихідного сигналу в діапазонах перестроювання змінюється в межах −11,5 - −7,6 дБм та −11,8 - −10,9 дБм для генераторів 24 ГГц та 36 ГГц відповідно. Рівні фазового шуму в боковій смузі для ГКН, стабілізованих петлею з ФАПЧ, складають –91 дБн/Гц для генератора 24 ГГц та –87,4 дБн/Гц для генератора36 ГГц на 10 кГц відстроювання від носійної, що знаходиться на рівні характеристик генераторів на діелектричних резонаторах. Генератори мають малі розміри, високотехнологічну квазіпланарну конструкцію та побудовані з комерційно доступних елементів.

Дослідження безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційно-згортковим обробленням

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
В результаті проведених досліджень визначено, що основним параметром рівняння дисперсії похибки оцінки напрямку на джерело радіовипромінювання для досліджуваного радіопеленгатора, який доцільно оптимізувати, є величина частотного перетворювального зсуву. Проведено параметричну оптимізацію безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційно-згортковим обробленням за точністю. В результаті моделювання для згорткової моделі частотного зсуву отримано залежність середнього квадратичного відхилення оцінки пеленгу від відношення сигнал/шум для різних можливих значень частотного перетворювального зсуву. Аналітичні розрахунки та результати моделювання повністю співпали, що підтверджує правильність проведених досліджень та достовірність результатів оптимізації.

Планування завантаження ресурсів центру обробки даних на основі статистичних даних

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Якість обслуговування клієнтів залежить від процедури підтримки прикладних програм в центрі обробки даних постачальника зв'язку. У статті розглядається підхід контролю динамічного використання ресурсів для забезпечення обслуговування вхідного потоку, який враховує випадковий характер надходження заявок і використовує короткострокові і довгострокові статистичні навантаження. Запропонований підхід складається з двох методів, які керують кількістю обслуговуючих вузлів. Результати моделювання управління технічними ресурсами були представлені для інфраструктури ЦОД провайдера зв'язку, що доводить ефективність запропонованих методів.

Покрокова побудова системи для Інтернету речей

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Запропонований покроковий підхід до підготовки фахівців з нової технології «Інтернету речей» в рамках спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». Наведений досвід організації вертикальної структури підготовки студентів, яка дозволяє навчити їх проектувати цілісну систему Інтернету речей. Особливістю такої структури є її практична наповненість та орієнтація на кінцевий результат.

Двоступеневий метод обробки результатів вимірювань високочутливої радіометричної системи

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Розглянуто метод представлення результатів радіометричних вимірювань, який передбачає попередню обробку сигналів цифровим інтегратором і остаточну обробку отриманих результатів у комп’ютері із застосуванням спеціального програмного забезпечення.

Вейвлет-аналіз електрокардіосигналів для виявлення ознак посттравматичної міокардіодистрофії

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Розглянуто особливості впливу травматичної хвороби на серцево-судинну систему. Виконано числові експерименти з дослідження електрокардіосигналів військовослужбовців після мінно-вибухового поранення. У процесі клінічних досліджень реєстрація та обробка електрокардіосигналів виконані за допомогою системи електрокардіографії високого розрізнення. На основі проведеного вейвлет-аналізу електрокардіосигналів запропоновано інтегральні параметри для виявлення ознак посттравматичної міокардіодистрофії.

Використання методу незалежних компонент для автоматичного видалення артефактів ЕЕГ, пов’язаних з рухами очей

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
В роботі аналізується можливість використання методу незалежних компонент для часових рядів, а саме алгоритму TDSEP, для видалення складових сигналу ЕЕГ, джерелом яких є активність м’язів під час руху очей. Був запропонований алгоритм автоматичного видалення артефактів ЕЕГ та проведена оцінка його ефективності на реальних записах ЕЕГ.

Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Дана робота присвячена дослідженню деструкції тканин міокарда оригінальним монополярним кулькоподібним електродом за допомогою високочастотного електрохірургічного генератора Erbe VIO-100 S (Німеччина) в режимі коагуляції. Визначено безпечні та ефективні розміри деструкції, характер гістологічних та температурних змін в ділянці взаємодії тканини з джерелом електричного впливу в залежності від потужності струму та тривалості аплікації для блокування поширення потенціалів з джерел патологічного збудження в серці. Розроблено рекомендації з вибору оптимальних параметрів для застосування генератора Erbe та оригінального монополярного електроду адаптовано до радіочастотної абляції тканин міокарда на відкритому серці при лікуванні аритмій з метою скорочення загальної тривалості операції зі штучним кровообігом.

Інверсія співвідношень рівнів гармонік демаскуючого сигналу в нелінійній радіолокації

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Показано, що N-подібна форма вольт-амперної характеристики (ВАХ) нелінійних приладів, що входять до складу розсіювача, є однією з причин інверсії в співвідношенні рівнів гармонік перевипромененого сигналу. Це призводить до зниження ефективності використання нелінійного радіолокатора при виявленні закладних пристроїв на тунельних діодах. При аналізі останніх запропоновано ввести апроксимуючі безрозмірні коефіцієнти та , які характеризують не лише форму ВАХ, але і достовірність ідентифікації закладних пристроїв по співвідношенню рівнів гармонік демаскуючого сигналу в цілому.

Особливості європейського законодавства з безпеки радіо, телекомунікаційного та низьковольтного обладнання

Чтв, 06/30/2016 - 00:00
Розглянуто та проаналізовано матеріали основних нормативних документів Європейського Союзу з безпеки низьковольтного обладнання, радіо- і телекомунікаційног8о обладнання та апаратури (Директива 2014/35/ЕU, Директива 2014/53/ЕU та Директива 1999/5/ЕС). Зокрема розглянуто та проаналізовано матеріали нормативних документів, які регламентують питання утилізації електричного та електронного обладнання і обмеження використання в ньому деяких шкідливих речовин (Директива 2002/96/EС та Директива 2011/65/EU). У результаті проведеного аналізу визначені основні особливості функціонування цих нормативних документів та надані відповідні рекомендації щодо їх застосування.