Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Підписатися на Радіотехніка, Радіоапаратобудування потік
Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
Оновлено: 1 година 25 хв тому

Розсіювання електромагнітних хвиль на різних діелектричних резонаторах мікрохвильових фільтрів

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Розширена теорія розсіювання електромагнітних хвиль лінії передачи на системах зв'язаних діелектричних резонаторів різної форми та діелектричної проникності. Дано нове визначення коефіцієнтів зв'язку різних діелектричних резонаторів. Отримані аналітичні вирази для коефіцієнтів взаємного зв'язку діелектричних резонаторів циліндричної та сферичної форми, виконаних із різних матеріалів. Розглянуті основні закономірності зміни зв'язку при варіації параметрів структури. Приведені результати розрахунків коефіцієнтів передачи та відбиття смугових та режекторних фільтрів, побудованих на різних діелектричних резонаторах в прямокутному та круглому хвилеводах. Встановлено найбільш оптимальні конфігурації, які дозволяють досягати найкращих характеристик розсіювання.

Ближньопольовий відкритий коаксіальний сенсор. Оцінка просторової роздільної здатності вимірювальної апертури

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Мікрохвильові сенсори знаходять все більш широке використання в різних галузях. Сенсори стають все більш складними, методи їх опису стають все більш прецизійними. У роботі наведена спрощена модель опису ближнього поля коаксіального сенсора. Надані обгрунтування спрощення аналітичного рішення, розглянуті компоненти поля в робочій області і проаналізовано розподіл поля в робочій області. Показані результати порівняння розподілів компонент електромагнітного поля поблизу апертури, отримані на підставі суворої і спрощеної моделей. Проникнення поля у зразок у першому наближенні відповідає радіальному розподілу. Просторова роздільна здатність сенсора, як по радіусу, так і по глибині зразка визначається діаметром центрального провідника або розміром щілини. Варіюючи форму апертури можна змінювати характеристики сенсора, оптимально підбираючи їх під апріорно відомі властивості зразків.

Модель пристрою управління та контролю мобільних радіотехнічних систем

Суб, 12/30/2017 - 00:00
В статті розглянуто формулювання математичної моделі єдиного пристрою управління і контролю (panel for control and monitoring, PCM) комбінованих мобільних радіотехнічних систем та її фізична інтерпретація.  Модель описує управління як розгалужений процес, функції якого покладено на PCM,  власне модель PCM, що містить різні за мірами важливості об’єкти, та процес моніторингу стану об’єктів. Визначена фізична інтерпретація вище розглянутих компонентів моделі – управління мобільною радіотехнічною системою здійснюється з виносного пульта, який має в своєму складі генератор ортогональних кусково-неперервних функцій. Отримані результати можуть бути застосовані для комбінованих телекомунікаційних платформ, що поєднують різні типи зв'язку, пристроїв моніторингу об'єктів і стану трас передачі інформації, радіолокаційних систем виявлення, розпізнання, супроводу і наведення. Показано приклад комбінованої телекомунікаційної платформи – мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція.

Аналіз ефективності частотного мультиплексування OFDMA і SC-FDMA

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Основна проблема в будь-якій високошвидкісній цифровій системі зв'язку полягає в тому, як максимізувати швидкість передачі даних, зводячи до мінімуму частоту помилок в бітах. Для досягнення цієї мети існує кілька методів, до яких належить мультиплексування з ортогональним частотним розділенням (OFDM), вирівнювання частотної області з однією несучою (SC-FDE), множинний доступ з ортогональним частотним розділенням (OFDMA) і множинний доступ з частотним поділом з однією несучою (SC-FDMA). У цій статті проведена оцінка продуктивності систем OFDMA і SC-FDMA по каналу "vehicular-A" міжнародного телекомунікаційного союзу (ITU) з використанням вирівнювання середньої квадратичної помилки (MMSE). Результати моделювання показують, що характеристики з почерговим мапінгом перевершують показники з локалізованим мапінгом. Крім того, характеристики з квадратурною фазовою маніпуляцією (QPSK) кращі, ніж у разі 16-кратної квадратурної амплітудної модуляції (16QAM). Продуктивність SC-FDMA краща, ніж продуктивність OFDMA з використанням QPSK, яка в свою чергу трохи краща за продуктивність SC-FDMA з 16QAM.

Особливості сигналів від розподілених відбиваючих об'єктів автодинного радіолокатора ближньої дії з одночасною імпульсною і лінійною частотною модуляцією

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Розроблено математичну модель для опису сигналів автодинного радіолокатора малого радіусу дії (АРМРД) з одночасною імпульсною модуляцією амплітуди (ІМА) і лінійної частотної модуляцією (ЧМ). Розглядаються особливості формування сигналів, отриманих від розподіленого об'єкта у вигляді ансамблю довільного числа точкових відбивачів. Виконано розрахунки сигналів запропонованим методом кроків для випадку двох точкових відбивачів на об'єкті локації, розташованих на різних відстанях від АРМРД. Встановлено відмінні властивості сигналів, які формуються у разі прийому першого і наступних випромінювань, що були відбиті від об'єкта локації. Результати експериментальних досліджень АРМРД з одночасною ІМА і лінійною ЧМ отримані під час використання генераторного модуля, що був виконаний на діоді Ганна 8-мм діапазону.

Використання оптимальної просторової фільтрації методом спільної просторової моделі для класифікації сигналів ЕЕГ відповідно до виду мозкової активності

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Під час реєстрації ЕЕГ внаслідок об'ємної провідності сигнал від кожного окремого джерела потрапляє одночасно до багатьох відведень. Тому зареєстрований багатоканальний сигнал ЕЕГ надає досить розмиту картину мозкової активності людини, що суттєво ускладнює задачу інтерпретації такого сигналу. Одним з ефективних методів отримання інформативного сигналу з багатоканального запису ЕЕГ є використання оптимальної просторової фільтрації, коли у вихідному сигналі досягається максимальний вміст сигналу саме з тіеї ділянки мозку, яка відповідає певному виду мозкової активності. В роботі запропоновано алгоритм класифікації сигналів ЕЕГ із застосуванням оптимальної просторової фільтрації методом спільної просторової моделі для ідентифікації двох класів мозкової активності - уявних рухів лівою та правою рукою. Для оцінки якості алгоритму використовувався запис ЕЕГ, відомий як BCI Competition IV dataset 2b. Для визначення ефективності алгоритму результат його роботи порівнювався з результатом роботи алгоритму без використання оптимальної просторової фільтрації. Завдяки використанню просторової фільтрації методом спільної просторової моделі вдалося підвищити середню точність класифікації записів ЕЕГ з 0,74 до 0,79, що свідчить про ефективність цього методу.

Вплив гамма-випромінювання на основні статичні характеристики SiGe транзисторів

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Розглянуто вплив гамма-випромінювання радіонукліда 60Co на найбільш важливі для аналогових мікросхем характеристики SiGe n-p-n транзисторів техпроцесу SGB25V: напруга на прямозміщеному емітерному переході, залежність статичного коефіцієнта передачі струму бази в схемі із спільним емітером (СЕ) від емітерного струму, вихідна характеристика в схемі з СЕ.

Сумiщенi електромагнiтнокристалiчнi неоднорiдностi

Суб, 12/30/2017 - 00:00
Запропоновано конструкцiї сумiщених неоднорiдностей електромагнiтних кристалiв (ЕК). Як модель першого наближення для сумiщених ЕК-неоднорiдностей розглянуто одновимiрну модель, яка дозволила отримати аналiтичнi результати. Виконано порiвняння ефективностi поодиноких та сумiщених ЕК-неоднорiдностей за допомогою одновимiрної та тривимiрної моделей. Тривимiрне моделювання виконано в пограмному пакетi CST Microwave Studio. Приведено експериментальнi та розрахунковi характеристики ЕК на основi поодиноких та сумiщених неоднорiдностей.

Гомоморфна двоетапна фильтрація послідовності зображень при наявності корельованого спекл-шуму

Суб, 12/30/2017 - 00:00
В результаті застосування гомоморфного перетворення завдання фільтрації спекл-шуму зводиться до фільтрації адитивної завади. З використанням властивості умовної незалежності отримано вираз для апостеріорної щільності ймовірності відліків сигнальної складової і корельованої завади в кожній точці послідовності зображень. Синтезовано алгоритм обчислення математичного очікування і кореляційної матриці спільної апостеріорної щільності ймовірності відліків сигнальної складової і корельованої завади в кожній точці для випадку гауссовских апостеріорних розподілів. Отриманий алгоритм забезпечує некаузальну внутрішньокадрову і каузальну міжкадрову обробку послідовності зображень. Його аналіз виконаний за допомогою статистичного моделювання на модельному прикладі.

Оцінювання якісних характеристик радіоелектронних систем в критичних режимах функціонування

Суб, 12/30/2017 - 00:00

На підставі інформаційного підходу до аналізу процесів в радіоелектронних системах встановлено основні співвідношення щодо оцінювання якісних характеристик систем в критичних режимах функціонування. Виконано редукцію моделей радіоелектронних систем до рівня багатоелементних фізичних систем. Передбачена можливість переходу від класичних характеристик систем до їх тлумачення на інформаційному рівні аналізу. Проаналізовані ситуації, які виникають в умовах впливу хибної інформації або втрат інформації. Враховані такі показники, як інформаційна спроможність, відносна помилка та обмеження на час роботи систем. Проаналізовані якісні характеристики автоматизованих систем. Враховано особливості роботи людини-оператора та визначено час, необхідний для виконання поставленої задачі з заданою ймовірністю.