Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Підписатися на Радіотехніка, Радіоапаратобудування потік
Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
Оновлено: 12 годин 38 хв тому

Метод розширення діапазону робочих частот SiGe БіКМОН НВЧ мікросхеми регульованого підсилювача

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Запропоновано метод розширення діапазону робочих частот аналогової мікросхеми регульованого підсилювача (РП) за SiGe БіКМОН технології з проектними нормами 0,18 мкм. Розроблений РП має лінійну (в дБ) характеристику управління. Розглядається архітектура РП і наводяться результати його проектування. Описано властивості двох модифікацій мікросхеми РП - з класичною корекцією амплітудно-частотної характеристики і з ланцюгом взаємної компенсації паразитної ємності у високоімпедансному вузлі. Показано, що друге схемотехнічне рішення дозволяє збільшити верхню граничну частоту РП в 1,8-2 рази.

Коаксіальний сенсор відкритого типу. Інтегральне рівняння електричного поля в площині апертури

Суб, 07/01/2017 - 00:00
В роботі показана методика отримання інтегрального рівняння поля в площині апертури сенсора, що дозволяє строго розв’язати задачу визначення параметрів сенсора, або при використанні наближення заданого поля обчислити їх з високим ступенем точності. Це є основою подальшого аналізу параметрів сенсорів на якісному рівне, а також їх практичного розрахунку. Показано критерії використання наближення і можливості норміровки задачі.

Розподіл енергії в електромагнітному полі. Порції потоку енергії. Порції енергії

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Проаналізовано розподіл енергії в електромагнітному полі гармонічної хвилі. Введено поняття порції потоку енергії, порції енергії. Доведено, що енергія електромагнітної хвилі поширюється порціями (квантами, в не сучасному розумінні цього слова). Показано, що фазова швидкість є фізично зрозумілою величиною – це є швидкість поширення порцій потоку енергії, порцій енергії. Процес переносу енергії є хвильовим процесом, що рухається зі швидкістю, рівною фазовій швидкості компонент поля, вектора Пойнтинга, густини енергії і енергії.

Застосування методу "Нескінченний потяг" для SDN контролера OpenDayLight

Суб, 07/01/2017 - 00:00
У статті розглянута можливість застосування методу "нескінченний потяг" для віртуалізації окремих функціональних можливостей SDN контролера OpenDayLight. Даний метод дозволяє організувати обчислювальні процеси контролера, викликані необхідністю обслуговувати потік абонентських заявок, що змінюється динамічно, таких як ініціалізація потоку або організація віртуальних мереж.

Фізико-математична модель для визначення радіометричного розділення космічних оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі при довільних кутах візування

Суб, 07/01/2017 - 00:00
У статті досліджується радіометричне (енергетичне) розділення космічної оптико-електронної зображуючої системи видимого діапазону спектра. Енергетичне розділення представлено як пороговий контраст коефіцієнта відбиття земної поверхні при заданій величині порогової експозиції. Розглянуто зміну енергетичного розділення при нахилі візирної осі від надира. Показано, що зі збільшенням кута візування енергетичне розділення залишається незмінним.

Оцінювання доступності наземних радіонавігаційних засобів

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Наведено метод оцінювання доступності радіонавігаційних засобів для певної частини повітряного простору, що враховує циліндричну модель зони дії наземного радіонавігаційного засобу та цифрову карту рельєфу місцевості для обмеження зони «прямої» радіовидимості та врахування дифракції. Ефект дифракції враховується тільки для високих точок рельєфу. Представлені результати оцінювання доступності наземних радіонавігаційних засобів VOR та DME для повітряного простору України за даними збірника аеронавігаційної інформації. Оцінено загальну кількість комбінацій пар навігаційних засобів та відображено на контурному графіку.

Адаптивна фільтрація параметрів руху БПЛА за даними сенсорної мережі на основі вимірювання потужності сигналу

Суб, 07/01/2017 - 00:00
На основі математичного апарату змішаних марківських процесів в дискретному часі синтезовано оптимальний і квазіоптимальний адаптивні алгоритми фільтрації параметрів руху БПЛА за даними сенсорної мережі на основі вимірювання потужності сигналу. Пристрої, що їх реалізують, є багатоканальними і відноситься до класу пристроїв із зворотними зв'язками між каналами. Обробка вимірювань, що надходять від датчиків сенсорної мережі, виконується за допомогою паралельної процедури виконання обчислень. Аналіз квазіоптимального алгоритму виконано за допомогою статистичного моделювання на ЕОМ.

Температурна стабільність наднизьковольтного перемножувача сигналів

Суб, 07/01/2017 - 00:00
В роботі розглянута температурна стабільність наднизьковольтних перемножувачів сигналів, які складають основу дискретно-аналогових програмованих фільтрів-кореляторов. Ці корелятори здійснюють згортку вектора вибірок вхідного сигналу і послідовності вагових коефіцієнтів імпульсної функції. Ці коефіцієнти приймають два значення: +1 або -1. Перемножувач побудований на основі МОП-транзистора. Першим співмножником виступає напруга вибірки сигналу, яка зберігається на затворі транзистора, а другий визначається адресою, куди буде спрямований струм транзистора, який і становить результат перемноження. В даному випадку ваговий коефіцієнт +1 означає, що струм буде спрямований в шину підсумовування "позитивних" струмів, а коефіцієнт імпульсної функції -1 визначить підключення струму перемножувача до шини підсумовування "негативних" струмів. Остаточний результат перемноження векторів формується відніманням вихідних сигналів вагових шин підсумовування. Як варіант це може бути перетворення вихідних струмів в напругу двома зовнішніми перетворювачами струм-напруга і утворення диференціального сигналу у вигляді вихідної напруги. Оскільки струм МОП-транзистора схильний до температурної залежності, то цей фактор впливає на точність перемноження. Аналіз цієї залежності і можливість її ослаблення представлені в даній роботі. Зокрема запропоновані стратегія лінійного та нелінійного наближення до термостабільної точки. Отримано аналітичні співвідношення для необхідних умов температурної стабілізації. Для стратегії нелінійного наближення запропонована схема з нелінійним елементом - біполярним транзистором. Отримано експериментальні результати поліпшення температурної стабілізації для обох стратегій.

Системний вибір оптимального технологічного рішення 3D MID

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Проаналізовано сучасний стан 3D MID технологій об’ємних литих носіїв схем та можливості вибору оптимального варіанту технології за методикою карт властивостей Т. Пфайця. За результатами аналізу розширено перелік базових характеристик технологічних процесів до шістнадцяти, що дало змогу врахувати важливі особливості впровадження технології MID. Запропоновано використовувати суміщені діаграми властивостей кількох технологій MID, що дозволяє візуалізувати їх сильні та слабкі сторони. Описана методологія дає змогу спростити вибір 3D MID процесу відповідно до індивідуальних можливостей виробника та потреб замовника.

Фотометричний спектроаналізатор поглинальної здатності слабко прозорих біоматеріалів

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Авторами запропонована функціональна схема фотометричного спектроаналізатора та алгоритм перетворення вимірювальних сигналів, які дозволяють оцінити поглинальну здатність слабко прозорих біоматеріалів, рідин та інших фізичних і біологічних об’єктів, що тією чи іншою мірою пропускають та поглинають світлові потоки. Поряд зі спрощенням схеми та одночасним підвищенням чутливості практично на порядок і точності вимірювання  забезпечується оцінка глибини проникнення світлового потоку в біоматеріал, визначення коефіцієнта згасання та побудова спектрограми за результатом аналізу сигналів двох, рознесених за довжиною хвилі джерел світла. Використання максимально рознесених за довжиною хвилі світлодіодів (синього та червоного), мікроконтролера та персонального комп’ютера забезпечує можливість побудови спектрограми для всіх потоків видимого світла за результатами тільки двох вимірювань.

Метод обробки трендiв бiологiчних сигналiв на основi вейвлет аналiзу

Суб, 07/01/2017 - 00:00
У данiй роботi запропоновано пiдхiд до обробки трендiв бiологiчних сигналiв на прикладi сигналiв сатурацiї артерiальної кровi киснем, зокрема у вирiшеннi проблеми помилкових спрацювань тривожної сигналiзацiї. Для вирiшення поставленої задачi в данiй роботi застосовано аналiз на основi дiадного ортогонального вейвлет перетворення. Було проведено аналiз чутливостi та специфiчностi методу для модельних сигналiв, що мiстили патерни сигналiв на рiвнi 80, 85, 90, 95% SpO2, якi можуть бути помилково опрацьованi системою подачi тривоги. В результатi експерименту отримано значення чутливостi методу 99% для 1-3 рiвня розкладу та значення специфiчностi 30% для материнської функцiї Хаара.

Дельта-моделі реактивних радіоелементів та фільтрів нижніх частот

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Запропоновано моделі реактивних радіоелементів, названі δ-моделями, які на відміну від традиційних не мають частотних обмежень. Виконано порівняння характеристик традиційних моделей реактивних радіоелементів та δ-моделей. Представлено δ-моделі фільтрів нижніх частот. Виходячи з δ-моделі показана можливість підвищення вибірності фільтрів.

Моделі оптимальних багатовимірних сигналів в просторових системах координат

Суб, 07/01/2017 - 00:00
Розглядаються моделі оптимальних багатовимірних дискретних сигналів для вдосконалення методів опрацювання векторних даних, які визначаються функціями двох і більше змінних, залежних від просторових координат. Досліджено зв’язок розглянутих моделей з класичними комбінаторними конфігураціями, теорією циклічних груп та обертовою симетрією. Описані моделі переважають класичні аналоги за чисельністю та різноманітністю тонкої структури, що дає змогу розширити сферу їх практичного застосування в багатовимірних системах керування, системах зв’язку, векторних інформаційних технологіях.