Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Підписатися на Радіотехніка, Радіоапаратобудування потік
Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
Оновлено: 36 хв 42 сек тому

Адаптивне виявлення сигналів на фоні пасивних завад

Суб, 09/30/2017 - 00:00
У статті синтезовано адаптивні оптимальні алгоритми виявлення когерентно-імпульсних радіолокаційних сигналів на фоні пасивних перешкод. Синтезовані алгори-тми оптимального виявлення сигналів припускають їх реалізацію на основі адаптивно-го матричного фільтра і багатоканального фільтра накопичення. Синтезований квазіоп-тимальний алгоритм оцінювання доплеровской фази радіолокаційного сигналу і систе-ма виявлення з адаптивним накопиченням сигналу. Моделюванням на ПЕОМ проведе-но аналіз синтезованих вимірювача і системи виявлення сигналу. Показано, що адапти-вне накопичення сигналу, дозволяє скоротити число доплеровских каналів або при ко-лишньому числі доплеровских каналів расстройку між каналами, виключивши міжка-нального втрати.

Дослідження спектральних характеристик розсіюючих МОМ-структур в нелінійній локації

Суб, 09/30/2017 - 00:00
Досліджена надійність детекторів нелінійних переходів (NLJD − Non Linear Junction Detector) при виявленні радіоелектронних пристроїв (РЕП) і розсіювачів корозійного походження типу “метал-окисел-метал” (МОМ-структур). Виявлено, що наявність в досліджуваному просторі МОМ-структур істотно погіршує надійність NLJD при виявленні РЕП з “малою” нелінійною ефективною площею розсіювання (НЕПР) зондуючого сигналу. При цьому завдання порогових рівнів кратних гармонік і їх співвідношень не поліпшить ефективність використання NLJD, що пов'язано з особливостями вольт-амперних характеристик (ВАХ) МОМ-структур. Контакти між металами Al, Cr, Ni мають ВАХ з асиметрією, що визначаються товщиною та площею окислу. Асиметрія може бути двох типів − позитивною і негативною, мати явний і квазіявний прояв. Показано, що вибір оптимального порогового співвідношення гарантує надійність NLJD лише при виявленні МОМ-структур з квазіявними асиметріями ВАХ двох типів. В разі МОМ-структур з явною асиметрією ВАХ двох типів, забезпечення належної ефективності використання NLJD спочатку вимагає істотного зниження рівнів побічних випромінювань передавальної антени.

Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу

Суб, 09/30/2017 - 00:00
У статті наведено аналітичний підхід, який є математичною формалізацією фізичних процесів, що відбуваються при визначенні оцінок несучої частоти джерел радіовипромінювання під час ведення радіомоніторингу. Розроблено математичну модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу та вирішено завдання визначення структури відповідного пристрою. Отримані аналітичні вирази можуть бути використані для розробки нових і удосконалення існуючих методів миттєвого визначення несучої частоти джерел радіовипромінювання з подальшим розробленням пристроїв їх реалізації.

Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик

Суб, 09/30/2017 - 00:00
В статті на основі відомого методу з двома опорними генераторами наведено базову структурну схему вимірювача частоти СВІП-генератора з одноканальним частотно-часовим перетворювачем, основним вузлом якого є стробоскопічний змішувач. Доведено, що використання як опорних генераторів на кварцових резонаторах суттєво знижує вплив складової похибки визначення частоти, яка обумовлена частотною нестабільністю генераторів. Вдосконалено метод з двома опорними генераторами, базову структурну схему вимірювача доповнено третім опорним генератором. Встановлено, що при застосуванні вдосконаленого методу складова похибки визначення частоти свіп-генератора, яка викликана нелінійністю розгортки, зменшується на порядок. Знайдено взаємозв’язок між множником та коефіцієнтами нелінійності розгортки свіп-генератора, який може бути використаний при проектуванні вимірювача для формування вимог до частот опорних генераторів.

Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв

Суб, 09/30/2017 - 00:00
В роботі вирішується задача підвищення точності вимірювальних перетворювачів електричного імпедансу з врахуванням негармонічності задаючих сигналів. Отримані результати базуються на методі SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) модельних досліджень, в якому проводиться співставлення малосигнального AC (Alternative Current) аналізу за змінним струмом та перехідного Transient аналізу. Запропоновано методику, згідно якої формують та порівнюють масиви інформативних сигналів активного Re Z та реактивного Im Z імпедансу. Підвищення точності вимірювального перетворення забезпечується відповідно розрахованими коефіцієнтами, які дозволяють проводити корекцію результатів вимірювання активної та реактивної складових імпедансу. Представлено спосіб розрахунку таких коефіцієнтів та приклади їх використання.

Підвищення точності дискретно-аналогових асинхронних кореляторів

Суб, 09/30/2017 - 00:00
Представлені варіанти підвищення точності дискретно-аналогових асинхронних корреляторів на основі інтегральних мікросхем з бінарною імпульсною функцією. Показана можливість кореляційної обробки сигналів з довільною імпульсною функцією, представленою у вигляді двійкового коду. Розглянуто три варіанти структур та принцип роботи асинхронного програмованого корелятора, що побудований на основі паралельних каналів. В першому варіанті масштабується вхідна напруга, в другому – вихідний сигнал. Третій варіант відрізняється тим, що в кожному каналі масштабується струм живлення паралельної аналогової пам’яті. Вказано на можливість побудови корелятора, в якому розряди будуть масштабовані всередині мікросхеми масштабуванням топологічних розмірів компонентів.

Динаміка частотних залежностей параметрів електричного імпедансу людини в процесі сухого голодування

Суб, 09/30/2017 - 00:00
У статті розглянуто методику аналізу та результати експериметальних досліджень змін функціонального стану людини за аналізом параметрів електричного імпедансу під час "сухого" голодування. Вимірювання параметрів електричного імпедансу проводились на одній людині щотижня до, під час та після півтора добового голодування протягом півроку. Використана широкосмугова тричастотна методика вимірювань. Встановлено, що в процесі "сухого" голодування має місце зміна всіх параметрів електричного імпедансу. Найбільш виразні зміни параметрів електричного імпедансу спостерігаються за модулем і активною складовою на частоті 100 кГц, фази на частотах 20 і 500 кГц, реактивної складової на частоті 20 кГц. Зміни дисперсійних властивостей опору тіла людини помітні за всіма параметрами, але найбільш відчутні зміни фази і реактивного опору. Розглянуто можливість аналізу дисперсійних характеристик тіла людини за допомогою годографа Коула. За результатами досліджень проведено інтерпретацію змін функціонального стану людини під час голодування.

Комбіновані електроди в електроімпедансній томографії

Суб, 09/30/2017 - 00:00
У роботі представлені комбіновані електроди, що застосовуються для дослідження методів покращення завадостійкості та точності вимірювань в електроімпедансній томографії. Вказані можливі варіанти компенсації неточності виготовлення електродів та неточності їх встановлення. Показано, що, завдяки використанню вказаних електродів, підвищується зручність у використанні та ремонтопридатність ліній передачі сигналів.

Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Суб, 09/30/2017 - 00:00
Виконано порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот традиційних конструкцій та на основі тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей. Одновимірна модель являє собою неоднорідну лінію передачі з еквівалентними параметрами. Розглянуто фільтри на основі різноімпедансних секцій мікросмужкової лінії та з ємнісним шлейфом. Обґрунтовано можливість використання одновимірної моделі як моделі першого наближення.

Розробка наноструктурованих плазмонних пiдкладок для використання в якості датчикiв ГКР

Суб, 09/30/2017 - 00:00
Плазмоннi наноструктури сильно локалiзують електричне поле на їх поверхнях за допомогою колективних коливань електронiв провiдностi при стимуляцiї падаючим свiтлом на певнiй довжинi хвилi. Молекули, адсорбованi на таких поверхнях, вiдчувають сильно посилене електричне поле через локалiзований поверхневий плазмонний резонанс (ЛППР), який пiдсилює сигнал комбiнацiйного розсiювання вiд цих молекул. Це явище називають поверхневим гiгантським комбiнацiйним розсiюванням (ГКР). Подальшi полiпшення в iнтенсивностi комбiнацiйного розсiювання були досягнутi шляхом проектування плазмонних наноструктур з контрольованим розмiром, формою, складом та розташуванням. У цiй оглядовiй статтi основна увага придiляється теорiї та аналiзу впливу захисного покриття на оксиднi матерiали на iзольованi наноструктури плазмонних металiв. Починаючи з короткого опису основних принципiв, що лежать в основi ЛППР i ГКР, ми порiвнюємо два плазмонних метала, два дiелектричних матерiала i вплив змiни окремих параметрiв наноструктури на вихiдний посилений сигнал комбiнацiйного розсiювання.