Останні повідомлення

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У результаті проведеного дослідження  було проаналізовано методи  прогнозування динаміки економічних процесів. Проведений аналіз показав, що деякі процеси не підлягають прогнозуванню класичними поліноміальними методами. Було виявлено, що такі процеси мають фрактальну структуру, і для їх моделювання необхідно розробляти, вдосконалювати та застосовувати комп’ютерні технології фрактальної геометрії. Для усунення недоліків існуючих методів екстраполяції та побудови моделі, що за короткий час відтворювала б реальну картину подій, та з високою вірогідністю давала прогноз на наступний період, було удосконалено метод плаваючої середньої шляхом автоматичного підбору конкретного методу на кожній ітерації. Було оцінено сумарні середньоквадратичні похибки розрахунків різними методами плаваючої середньої. Виявилося, що удосконалений метод плаваючої середньої дає найменшу похибку. Створена комп'ютерно-інформаційна система значно спрощує процес прийняття рішень, що пов’язані з регулюванням стану соціально-економічної сфери в державі, зокрема, зі зменшенням валютних ризиків.

ОЦІНКА СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ ВОЛОДІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

Стаття присвячена дослідженню проблеми використання операційних систем в органах державної влади України. Оскільки більша частина використовуваних систем є застарілими, у сучасних умовах витрати на їх підтримку э значними, проте можуть бути ще більшими. Це обумовлено додатковими витратами на здійснення комплексу заходів для забезпечення необхідного рівня сумісності з прикладними програмами, зменшення ризику втрати даних через вихід систем з ладу та впровадження додаткових механізмів захисту від кібератак. Для оцінки вартості володіння операційними системами запропоновано застосувати методику розрахунку сукупної вартості володіння (Total Cost of Ownership (TCO) виходячи з рівня сукупних витрат на ІТ. На прикладі Державної фіскальної служби України розраховано вартість володіння операційними системами Windows з урахуванням сучасної організаційної структури, загальних витрат на ІТ та інших ключових показників діяльності служби. Ряд припущень дозволив отримати реальну оцінку вартості володіння, на основі якої запропоновано можливі варіанти оптимізації витрат.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У сучасних складних економіко-політичних умовах для ефективного функціонування підприємства важливим є визначення стратегії управління підприємством заради попередження економічних втрат. Особливо гостро постає питання максимізації прибутку при мінімальних інвестиціях у виробництво. Особливо проблемною галуззю промислового комплексу України є легка промисловість, оскільки в останні роки її частка у загальній промисловості України скоротилася і нині, за статистичними даними, становить менше 1%. [17] У цій статті розглядається питання моніторингу виробничої діяльності швейного підприємства за допомогою математичного моделювання. Досліджуване підприємство займається виробництвом за двома технологіями. Було визначено основні параметри виробничих функцій, щоб по кожній з двох інвестувати в основні види ресурсів (праця та капітал) задля максимізації накопиченого прибутку підприємства, а також запропоновано методи чисельного розв’язання цієї задачі. Модель може бути застосована до будь-якого швейного підприємства, що виробляє продукцію за неоднорідними технологіями.

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті розроблена стратегія інвестування у фармацевтичну галузь. Для адекватної оцінки загальної ситуації на ринку, та вибору найефективніших  ліків для кожного класу хвороб, було  проаналізовано статистичні показники хвороб населення України, виведено ймовірності попиту на різні ліки. Було описано набір припущень, обчислено попит на ліки, формалізовано задачу максимізації капіталу та показано її розв’язання. Використовуючи  метод ковзного середнього, зроблений прогноз ціни на ліки  на вересень - грудень 2016 року. Практичні розрахунки наведені для компанії Sandoz Ukraine, яка займається постачанням ліків в Україну. В статті  оптимізується календарний план реалізації запасів фармацевтичної продукції у детермінованому випадку та за умовою недетермінованості ринкових цін на продукцію (в умовах цінового ризику). Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу отриманої інвестиційної стратегії  для компанії Sandoz Ukraine. В статті використовується модифікована модель Марковіца. 

Выходной буфер 1,8 В на основе 180 нм КМОП технологии для устройств 3,3 В

В работе представлен выходной буфер на базе низковольтных устройств (+1,8 В) для работы с сигналами высокого напряжения +3,3 В интерфейса PCI-X (peripheral component interconnect extended), реализованный с помощью КМОП-технологического процесса 180 нм. Поскольку PCI-X является интерфейсом +3,3 В, нагрузка на оксидный затвор создает проблемы при разработке входных-выходных цепей для устройств 180 нм КМОП-процесса. Производительность предложенного выходного буфера оценивалась с применением программы Cadence и параметров модели 180 нм КМОП-процесса. Экспериментальные результаты подтверждают, что предложенный буфер эффективно работает с интерфейсом +3,3 В на частоте 100 МГц без существенного перенапряжения на оксидном затворе. В данной работе также представлен новый преобразователь уровня, реализованный на устройствах +1,8 В, который может преобразовывать размах напряжения 0/1 В в размах напряжения 0/3,3 В. Результаты компьютерного моделирования подтверждают, что предложенный преобразователь работает с достаточной точностью без какого-либо перепада напряжения. Предложенная топология имеет низкую чувствительность, что позволяет ее реализовать на СБИС. Предложенные схемы возможно реализовать с помощью низковольтных устройств без потери производительности.

Некодированные интегрированные системы множественного доступа с перемежающимся разделением с использованием степенных перемежителей

Перемежение (interleaving) представляет собой один из наиболее распространенных методов, предназначенных для устранения влияния многопользовательской помехи. Удаление различных помех является одной из главных задач, стоящих перед разработчиками современных систем связи. В литературе предложено несколько методов перемежения и их рабочие характеристики проанализированы в различных системах связи, доказывающих их пригодность для удаления многопользовательских помех. Одним из таких перемежителей является степенной перемежитель, который может быть использован в системе связи в качестве средства контроля пакетных ошибок и для сокращения многопользовательской помехи. В этой статье дан анализ эффективности двух различных методов интегрированного множественного доступа с перемежающимся разделением IIDMA (integrated interleave division multiple access): SCFDM-IDMA и OFDM-IDMA. Новизна этой работы состоит в том, что весь анализ выполнен с использованием степенных перемежителей для двух указанных выше методов IIDMA, поскольку традиционный метод IDMA не способен уменьшить проблемы межстанционных и межсимвольных помех. Таким образом, эти два метода при наличии степенных перемежителей делают возможной реализацию высококачественной связи без помех для систем связи будущего поколения.

Дуплексер на симметричной полосковой линии передачи

Приведено построение и осуществлено измерение характеристик малогабаритного дуплексера на симметричной полосковой линии передачи, который содержит гребенчатые фильтры пятого порядка в каналах передачи ТX (2300–2370 МГц) и приема RX (2510–2580 МГц). Дуплексер выполнен на диэлектрическом материале Al2O3 (alumina, поликор) c высокой теплопроводностью, что позволило использовать рабочую мощность 10 Вт при малых габаритах 57´11,8´4 мм. Потери в полосах пропускания TX и RX фильтров не превышали 3 дБ при затухании фильтров на частотах соседнего канала не менее 60 дБ. Показано, что выбором ширины металлизированной полоски у основания четвертьволновых резонаторов возможно изменять ширину дуплексера, добиваясь требуемой величины. Используемая в конструкции цепь связи резонаторов с нагрузками позволила получить достаточно высокий уровень изоляции друг от друга каналов RX и TX дуплексера, превышающий 60 дБ. При построении дуплексера учтена конечная толщина внутренних проводников полосковой линии, составляющая 16 мкм, что привело к хорошему соответствию результатов моделирования и измерения.

Параллельное подавление помех в MC-CDMA приемнике с пространственно-временным блочным кодированием

Множественный доступ с кодовым разделением и несколькими несущими MC-CDMA (multi carrier code division multiple access) является удобным методом для высокоскоростной передачи данных в канале с многолучевыми замираниями. Система MC-CDMA не может обрабатывать внезапные временные изменения канала, что приводит к тому, что поднесущие теряют ортогональность. Потеря ортогональности между поднесущими пользователя или нежелательная корреляция между кодами расширения спектра разных пользователей может привести к увеличению помех множественного доступа MAI (multiple access interference). Система MC-CDMA на основе пространственно-временных блочных кодов STBC (space time block code) выбрана для достижения полного разнесения и скорости передачи без знания информации о состоянии канала CSI (channel state information) для передатчика. Таким образом, в данной статье STBC вводится для передатчика с целью улучшения качества приема. Приемник на основе пространственно-временных блочных кодов с параллельным подавлением помех STBC-PIC (space time block code parallel interference cancellation) предложен для системы MC-CDMA. В предлагаемом STBC-PIC приемнике на каждом уровне подавления помех взвешенный сигнал другого пользователя вычитается из сигнала данного пользователя, тем самым уменьшая MAI и улучшая BER. Из результатов моделирования видно, что предлагаемый приемник превосходит приемники STBC с ортогональным полным дополняющим кодом (STBC-OCCC), STBC основанные на наименьшей среднеквадратической ошибке (STBC-MMSE) и STBC с обращением в нуль незначащих коэффициентов (STBC-ZF) с точки зрения уменьшения MAI.

Аналитическое определение паразитных частот гетеродинной системы, совпадающих с требуемой частотой выходного сигнала

В статье получены формулы для определения самого низкого порядка и других высших порядков паразитных частот, которые совпадают с требуемыми частотами выходного сигнала смесителей. Предложенный подход дает общее выражение, которое используется для любого порядка гетеродинного смешения. Формулы проверены на типичном примере и полученные результаты сравнивались с результатами моделирования, полученными с помощью программы моделирования Advanced Design System. Формулы дают возможность непосредственно получить порядок проблемных паразитных частот, с которыми проектировщики могут столкнуться при разработке гетеродинных систем. В отличие от этих прямых формул, результаты существующих программ для анализа паразитных явлений основаны на максимальном порядке проведенного моделирования. На основе результатов такого моделирования совпадающие паразитные составляющие необходимо сортировать вручную. Предложенные формулы представляют собой экспресс средства для разработчиков систем микроволновой радиосвязи и СВЧ-схем, которые позволяют осуществлять выбор и уточнение частот гетеродинирования в разрабатываемых конструкциях без использования средств моделирования.

Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом

У статті наведені експериментальні дослідження оптичної густини відбитків на металі термосублімаціним методом. Дослідження термосублімаційного друку проводився алюмінієвій пластині марки АМг1 з кольором поверхні «золото» та «срібло» при температурах в межах 360…400 °F, за 30…70 с при тиску  320…340 кгс/м2. Оцінювання відбитків проводилась на основі графіків залежності оптичної густини від відсотку насиченості плашки при різних технологічних параметрах для кожного з кольорів CMYK для відбитків на металі під «золото» та під «срібло». Стабільнішу передачу фарби мають тріадні фарби на алюмінії  під «срібло». Відбитки на алюмінії під «золото» не набувають оптимальних значень, особливо для пурпурового кольору. Для друку зображень фотографічної якості такий колір металу не рекомендовано.  

Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання)

Автори на прикладі науки, що вивчає економіку інформаційної сфери та її складових, хотіли показати, як відбувається фундаменталізація науки, що на перший погляд є суто прикладною. Цей процес полягає у зростанні питомої ваги її теоретичних складових, удосконаленні поняттєвого й концептуального апарату, побудові моделей її розвитку, виявленні законів її функціонування і, як наслідок, в отриманні нового методологічного знання. Необхідною умовою цього процесу є також наявність відповідних наукових шкіл. Аналіз питань, пов’язаних із діяльністю наукових шкіл, варто вести за схемою «теорія—школа—напрям—течія», де кожна наступна складова ширша від попередньої. Утім, дослідники не завжди чітко дотримуються необхідної субординації в термінології: поняття теорій, шкіл і напрямів часто змішуються й ототожнюються. Окрім того, не завжди робиться наголос на тривалості та спадкоємності наукових колективів. У нашому випадку дослідження ведуться протягом вісімдесяти років. Результатом цієї діяльності (в межах наукового напряму «Економічні дослідження видавничо-поліграфічної галузі України») стала поява чотирьох наукових шкіл професорів А. М. Левіна, Р. М. Машталіра, П. Ю. Бєлєнького та академіка М. І. Долішнього. Комплексний системний підхід до вирішення проблем видавничо-поліграфічної галузі, автоматизовані системи управління виробництвом, моделювання виробничих систем — ось далеко не повний перелік напрямів досліджень, які мають важливе наукове та прикладне значення.

Соціальні комунікації у системі «автор—видавець—читач» засобами трендових медіа-інновацій

У статті обґрунтовано вплив дигіталізації на учасників соціальних комунікацій в системі «автор—видавець—читач», охарактеризовано використання трендових медіа-інновацій у видавничій справі: від кроссмедійності та візуалізації контенту до користувацького контенту UGC.

Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України

Наведено рецензію на монографію Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, А. М. Штангрет, Е. П. Семенюк, В. І. Воробйов. Концептуальні засади сталого розвитку інформаційної сфери України, призначену для науковців і фахівців інформаційної сфери, студентів ВНЗ і тим, хто цікавиться інформаційною та економічною політикою України.

Пам’яті Кулака Михайла Йосиповича (1950–2017)

Некролог про члена редколегії збірника наукових праць КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ «Технологія і техніка друкарства», професора, д.ф.-м.н., завідуючого кафедрою поліграфічних виробництв Білоруського державного технологічного університету Кулака Михайла Йосиповича.

Эффект расщепления частот вырожденных мод ферритовых резонаторов

Рассмотрен эффект расщепления частот магнито-диэлектрических мод в дисковых ферритовых резонаторах в магнитном поле. Получена упрощенная формула для оценки величины расщепления. Проведено сравнение теоретических и экспериментальных результатов по эффекту расщепления частот магнито-диэлектрических мод в миллиметровом диапазоне. Предложено использование эффекта расщепления частот магнито-диэлектрических мод как альтернативы ферромагнитному резонансу в устройствах с магнитной перестройкой частоты, при величинах полей подмагничивания на порядок меньших, чем при использовании ферромагнитного резонанса. Исследованы особенности эффекта расщепления мод в разных классах ферритов и показано, что он имеет место как в СВЧ так и оптическом диапазонах. Оценочная величина расщепления частот мод в окне прозрачности ЖИГ может достигать 9 ГГц, что сопоставимо с величиной расщепления 5 ГГц в миллиметровом диапазоне. Обсуждены границы частотных диапазонов, в которых эффект расщепления частот имеет прикладной интерес. В частности, эффект в гексаферрите бария может быть использован как в зарезонансной так и дорезонансной областях, что практически нереально для феррогранатов и феррошпинелей.

Сучасні тенденції друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу

Проведено дослідження та аналіз сучасних тенденцій та підходів у виборі зображень для друкованої сувенірної продукції, що виготовляється Банкнотно-монетними дворами світу.

Результати досліджень показують, що у більшості країн світу, а насамперед в Україні, Банкнотно-монетні двори не виготовляють іміджеву друковану сувенірну продукцію, зокрема інтагліодруком. Тому, розвиток цієї теми є сучасним, перспективним та конкурентноспроможним, де головною ідеєю буде висвітлення національної ідентичності країни, її історії та культури, видатних діячів та знаменних подій, дат на державному рівні.

Тому саме інтагліодрук може бути цінним у виготовленні друкованої іміджевої сувенірної продукції, адже він максимально якісно може замінити складну механічну техніку офорту, що передбачає собою довготривалий та затратний процес виконання. Для підкреслення автентичності друкованого сувеніра варто використовувати окремі особливі елементи захисту цінних паперів.

Доцільно продумати паковання та оформлення друкованого сувеніру, зручність у колекціонуванні, якщо це передбачено.

The Properties of the New Composite Antifriction Parts for Printing Equipment’s Friction Units

У статті висвітлено формування структури і властивостей нових матеріалів після використання нової технології гарячого ізостатичного пресування. Показано ефективність розробленої технології виготовлення та наступної термічної обробки для нових високошвидкісних підшипників, що підтверджено результатами комплексних експериментальних і промислових випробувань. Така технологія здатна забезпечити високий і стабільний рівень функціональних властивостей. Представлено результати експериментальних досліджень властивостей нового підшипникового композиційного матеріалу порівняно з вже відомим нікелевим композиційним сплавом. Показано, що під час трибологічних випробувань сформовано щільні плівки тертя на контактних поверхнях. Фрикційні плівки захищають контактні поверхні від інтенсивного зносу та стабілізують роботу вузла тертя в друкарській машині. Повномасштабні промислові випробування підшипників з нового матеріалу ЕП975-CaF2 показали збільшення зносостійкості до 10 разів порівняно з вже відомими деталями, що працюють у вузлах тертя друкарських машин при навантаженні до 5 МПа та швидкостях обертання до 6000 об./хв.

Дослідження впливу офсетних друкарських форм CtP на репродукційно-графічні показники відбитків

В роботі досліджено репродукційно-графічні показники друкарських форм виготовлених за технологією CtP популярних марок, які представлені на Українському ринку поліграфічних витратних матеріалів. В результаті досліджень було побудовано графічні залежності, які дозволяють оцінити якість відтворення кольорового зображення віддрукованого офсетним способом друку при заданих умовах та визначити максимальну відповідність до оригіналу.

Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах

В статті досліджено параметри якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах. Підвищення ефективності роботи аркушевих офсетних машин досягається за рахунок використання пристроїв перевертання аркушів. На якість друкованого відбитка впливає багато факторів, одним з яких є конструкція машини для двобічного друкування, а саме друкарський циліндр, на який, при перевертанні, монтують металеву пластину для захисту віддрукованого зображення. Втрата працездатності та прискорений вихід з ладу під час експлуатації є наслідком процесів, які відбуваються у приповерхневих шарах деталей. У зв’язку з цим актуальним є аналіз досліджень параметрів друкованого відбитка з урахуванням застосування оздоблювально-зміцнювальної обробки методом вібраційного накатування з подальшим хромуванням, яка підвищує експлуатаційні властивості за рахунок утворення повністю регулярного мікрорельєфу з хромуванням поверхні друкарського циліндра з одного боку та утримує показники якості відбитка в межах стандартизованих величин, з іншого.

Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби

Технології створення зображень на тканині займають дві великі ніші — легка промисловість та методи поліграфії. У статті представлено аналіз технологій перенесення металізованої фольги на текстильні вироби поліграфічними методами. Виділено три основні способи, а саме: гаряче тиснення фольгою, нанесення фольги за допомогою термопресу, використання принтеру для гарячого тиснення. Кожен спосіб охарактеризовано за основними показниками: обладнання, матеріали, специфіка, переваги та недоліки технологічного процесу.

Так як перенесення фольги вимагає ретельного підбору параметрів технологічного процесу, було проаналізовано основні показники якості перенесення фольги та технологічні фактори, що впливають на процес формування зображення.

За результатами проведеного аналізу було виокремлено проблеми, які виникають при перенесенні фольги на тканину та методи їх вирішення.

Сторінки