Останні повідомлення

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОФАКТОРНОЇ НЕЧІТКОМНОЖИННОЇ МОДЕЛІ

В українській економіці новітнього періоду, після численних криз,  реформ, посткризових та перехідних періодів поглиблюються ринкові відносити, зростає їх якість та роль, а отже збільшується вплив на безпосереднє функціонування підприємств. Економічна безпека підприємства відіграє особливу роль у діяльності підприємства в довгостроковому періоді. Вимагають особливої уваги вивчення та аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств, розширення сфери виробничої діяльності, пошук засобів для їх ефективної діяльності,  а також знаходження джерел її фінансування. Проблемам економічної безпеки методологічного та науково-практичного характеру присвячено роботи багатьох провідних українських та зарубіжних вчених. Велику їх кількість присвячено проблемам економічної безпеки на макро- та мезорівнях.  Не зважаючи на суттєвий обсяг дослідницької роботи стосовно даного питання, велика кількість проблем сфери потребують подальшого розвитку та вдосконалення. Актуальність цієї проблеми зумовила вибір теми, мети та завдань роботи.

Огляд методів і підходів для планування траєкторії руху антропоморфного крокуючого апарата довільною опорною поверхнею із збереженням найбільшого запасу стійкості

Двоногі роботи широко застосовувані для стійкого переміщення непідготованою опорною поверхнею. Для забезпечення стійкого руху роботів і забезпечення збереження траєкторії їхнього руху застосовуються складні алгоритми, що містять засоби зміни положення стоп.

            У цій публікації запропонована нова концепція вирішення проблеми пошуку положення стопи робота у Декартових координатах з високим рівнем запасу стійкості. Також у роботі описані методи управління кутовими положеннями і моментами кінематичних ланок протягом двоногого руху робота по довільній опорній поверхні.

Засіб виявлення аномалій показників продуктивності розподілених комп’ютерних систем

Дана робота присвячена актуальній задачі розробки засобу автоматичного виявлення аномалій продуктивності розподілених комп’ютерних систем (РКС). Проведено порівняльний аналіз існуючих програмних рішень для виявлення аномалій. Виявлення кореляції між даними з високою мінливістю, які зібрані під час моніторингу ресурсів, вимагає використання спеціалізованих алгоритмів.

В результаті розроблено засіб, який за рахунок використання алгоритмів виявлення аномалій на часових рядах та кореляційного аналізу, дозволяє автоматично виявляти аномальні показники продуктивності в розподілених комп’ютерних системах. Використання даного засобу дозволить підвищити ефективність обслуговування РКС. Запропонований засіб не потребує попереднього аналізу характеристик часових рядів та здатний адаптувати свої параметри до отриманих даних і виявляти лінійні та нелінійні залежності.

Збільшення ефективності процесу діяльності на основі Process Mining

Розглянуто задачу отримання актуальної моделі процесу діяльності у вигляді мережі Петрі, її аналізу та побудови ефективного розподілу ресурсів для реалізації цього процесу .

Сучасні інформаційні системи підтримки процесів діяльності в більшості своїй забезпечені журналами реєстрації подій. В журналах інформація автоматично зберігається і може бути використана для отримання актуальних знань про процеси діяльності. Пропонується використати Process Mining для виявлення процесів а також перевірки відповідності, виявлення відхилень, та надання рекомендацій що до підвищення ефективності процесів.

Виявлено основні проблеми в області Process Mining. Розглянемо задачу побудови актуальної моделі процесу діяльності, ідентифікації її параметрів та надання рекомендації що до покращення параметрів процесу. Апаратом дослідження обрано модель у формі мережі Петрі. Запропоновано два актуальних критерії покращення процесу діяльності: зменшення вартості виконання процесу та зменшення залучення більш кваліфікованих ресурсів (при обмеженні на вартість).

В результаті створюється актуальна модель для діагностики процесів діяльності складної організаційної системи та збільшення ефективності розподілу людських ресурсів для різних вхідних потоків.

Прихована марківська модель надійності виробничної системи

В роботі розглядається проблема моделювання гнучкої виробничої системи з точки зору надійності її складових, що впливає на якість управління системою за умови застосування системи оперативного управління з синхронною моделлю.

Запропонована модель надійності гнучкої виробничої системи на базі математичного апарату прихованих марківських моделей. Розглянуті проблеми управління виробничими системами, що можна вирішувати з застосуванням запропонованої моделі, які пов’язані як з виникненням нештатних ситуацій обладнання ГВС, так і обладнання інформаційної підсистеми СОУ ГВС.

Дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків в контексті задачі диспетчеризації

В роботі розглядається проблема створення універсальної розподіленої моделі руху матеріальних потоків в логістичних системах. В якості основи взята економіко-математична модель ланцюжків поставок, що статично описує матеріальні потоки засобами теорії систем масового обслуговування.

Запропонована дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків, що базується на економіко-математичній моделі ланцюжків поставок Лісовського-Пономаренка. Розглянута можливість застосування запропонованої моделі для  виконання комп’ютерного моделювання проблемного середовища в контексті симуляції (імітації) руху матеріальних потоків в логістичних системах.

Комбіновані методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу

Розглянуто методи біометричної ідентифікації, а також вдалі поєднання цих методів для ефективності біометричних систем, які дозволять підвищити захист від несанкціонованого доступу.

            Сучасні методи біометричної ідентифікації займають міцні позиції на ринку систем безпеки, завдяки основній перевазі ‒  проводиться ідентифікація фізіологічних особливостей людини, а не ключа або картки. Крім того, біометричні сканери практично не ускладнюють систему безпеки, і їх вартість для деяких біометричних методів дуже низька.

            Виявлено основні переваги і недоліки методів біометричної ідентифікації.

            Запропоновано комбіновані методи біометричної ідентифікації: відбиток пальця + райдужна оболонка ока; відбиток пальця + зображення особи (2D і 3D); зображення особи (2D) + зображення особи (3D),  які дозволять підвищити захист від несанкціонованого доступу.

             В результаті комбінування методів біометричної ідентифікації збільшується точність, а також надійність з точки зору можливості фальсифікації, тому що важче підробити цілий ряд біометричних характеристик, ніж фальсифікувати одну біометричну ознаку.

Математичне моделювання парового котла для задач енергозберігаючого керування

У статті наведено основні математичні моделі парового котла теплових електростанцій, необхідні для рішення задач енергозберігаючого керування. Показано вплив теплових втрат, втрат при спалюванні палива та гідроаеродинамічних втрат на ефективність роботи котла. Показано загальний принцип формування еталонної моделі котла та основні напрямки зниження втрат енергії в котлах теплових електростанцій.

Підготовка операторів верстата з числовим програмним керуванням: модель синтезу

В межах статті визначено актуальні питання розробки автоматизованої системи, призначеної для оцінки рівня компетентності підрозділів промислових підприємств для планування заходів підготовки фахівців з автоматизації технологічних процесів.

Метою статті було розкриття моделі синтезу підготовки операторів верстата з числовим програмним керуванням.

В межах статті викладено особливості моделі синтезу підготовки операторів верстата з числовим програмним керуванням. Наведена загальна модель адаптивного планування підготовки фахівців з автоматизації технологічних процесів. Зазначено, що процес підготовки фахівців з автоматизації технологічних процесів повинен забезпечити підвищення рівня компетенції операторів верстата з числовим програмним керуванням на всьому періоді її проведення. Інтерпретовано теоретико-понятійний апарат в термінах завдання планування підготовки фахівців з автоматизації технологічних процесів. Розроблено процес планування підготовки операторів верстата з числовим програмним керуванням з урахуванням параметрів заходів, що проводяться.

За результатами проведеного дослідження в роботі зроблені ґрунтовні висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку. Зокрема автором зазначено, що використання описаної автором моделі дозволить забезпечити рівень підготовленості об’єктів процесу навчання, який дозволяє йому максимально повно реалізувати можливості обладнання технологічних процесів.

Мережі доставки контенту

Об’єктом дослідження є система доставки контенту в мережі. У статті зроблено огляд основних принципів, на яких побудована технологія мереж доставки контенту (CDN). Їй притаманні певні обмеження. Так оренда послуг комерційних мереж є занадто високою, а підтримка працездатності академічних мереж лягає на плечі, власне, замовників послуги доставки контенту.

Метою роботи є зниження вартості послуг доставки контенту та підтримки мережі розповсюдження контенту. Для досягнення мети пропонується розподілена архітектура мережі, яка використовує звичайних інтернет-користувачів для створення глобальної мережі CDN, що суттєво сприяє оптимізації та прискоренню веб-додатків без внесення значних початкових інвестицій. Успішність всієї системи DCDN базується на розробленому ефективному алгоритмі переадресації запитів, що виконується на локальних серверах.

Проведено порівняльний аналіз трьох моделей розповсюдження контенту: клієнт-серверної, CDN та CCN. Отримані дані показали, що використання CDN для поширення контенту забезпечує чудову масштабованість, крім того забезпечується доступність сервісу за рахунок існування резервних серверів. Іншою перевагою є високий рівень контролю за якістю послуг, що надаються. Архітектура DCDN, що пропонується, дає можливість зниження цін на послуги доставки контенту у порівнянні з комерційними CDN, причому ефективність поширення контенту може лишатися на тому ж рівні.

Аналіз похибок обчислення параметрів шорсткості в багатоканальних вимірювальних компютерних системах

Проведено аналіз узагальненої точності аналого-цифрових систем обробки експериментальних даних (СОЕД-К) з уніфікованими каналами вимірювання ординат шорсткості (УКВШ), що включає апаратурні похибки блоків УКВШ, статистичні похибки від кінцівки обсягу вибірки результатів вимірювання ординат профілю шорсткості і похибок алгоритмів обчислення статистичних характеристик шорсткості.

У СОЕД-К з інтегрованими УКВШ, які використовують контактні індукційні датчики, практично не схильні до дії електромагнітних полів, є принципова можливість здійснювати процедуру обчислень параметрів шорсткості не тільки на прямолінійній базової довжині, але і на простих нелінійних поверхності, перетин яких у площині вимірювання становить пряму лінію, що характерно для протяжних авіаційних виробів. При цьому статистичні похибки ви-рахування характеристик шорсткості будуть пренебрежимо малими, так можливо будуть обчислюватися по великому числу ординат профілю.

Адаптивний складальний модуль промислового робота

Розглядається конструкція блоку керування адаптивним складальним модулем промислового робота. Режим адаптації  до умов сполучення об'єктів складання заснований на принципі пропорційності величини неузгодженості складальних компонентів і різниці тисків в еластичних камерах кисті маніпулятора робота.

Пропонований складальний модуль установлюється на кисті маніпулятора промислового робота й призначений для компенсації погрішностей відносної орієнтації об'єктів зборки. Модуль дозволяє в автоматичному режимі здійснювати корекцію відносного положення об'єктів зборки, спрямовану на їхнє гарантоване сполучення. Блок адаптивного керування складальним модулем, будучи зібраним на стандартних елементах пневмоавтоматики, має низьку вартість, і тим самим, дозволяє підвищити рентабельність зборки прецизійних з'єднань.

Модель відношення для природно-мовної бази знань

У даній статті описано структуру об'єкта, здатного зберігати інформацію про відношення між окремими базовими семантико-синтаксичними структурами в рамках природно-мовної бази знань.

Перша частина статті присвячена аналізу відношень в природній мові і визначенню їх загальних властивостей. Особлива увага приділяється визначенню доцільності використання цих властивостей при моделюванні відношень як окремих компонентів бази знань.

Друга частина статті описує представлення сукупності отриманих властивостей у вигляді штучної структури, придатної для використання у реляційній базі даних, і визначення її обмежень.

Отримана структура завершує загальну модель природно-мовної бази знань і, таким чином, дозволяє втілити завершену архітектуру у вигляді програмного продукту, на основі якого можливо перевірити її основні функції і визначити межі її застосування для вирішення більш складних завдань.

Синтез оптимальної системи променевого наведення снаряда

У цій статті синтез оптимальної системи променевого наведення снаряда здійснюється методом динамічного програмування з використанням функції Ляпунова. У загальному випадку, при виборі допоміжної функції у вигляді квадратичної форми. завдання оптимізації зводиться до відомої задачі АКОР (завдання аналітичного конструювання оптимальних регуляторів), яка вирішується на основі нелінійного рівняння Ріккати, рішення якого, як правило, можна отримати тільки на основі відомих чисельних процедур. Через метод динамічного програмування з використанням функції Ляпунова було отримано точний аналітичний вираз для оптимального рівняння. Відповідне значення  допоміжної функції можна вибрати із заданих динамічних властивостей системи управління запропонованим авторами методом. Реалізоване таким чином оптимальне управління забезпечує стійкий рух снаряда у рівносигнальній зоні наведення.

Адаптивне виявлення сигналів на фоні пасивних завад

У статті синтезовано адаптивні оптимальні алгоритми виявлення когерентно-імпульсних радіолокаційних сигналів на фоні пасивних перешкод. Синтезовані алгори-тми оптимального виявлення сигналів припускають їх реалізацію на основі адаптивно-го матричного фільтра і багатоканального фільтра накопичення. Синтезований квазіоп-тимальний алгоритм оцінювання доплеровской фази радіолокаційного сигналу і систе-ма виявлення з адаптивним накопиченням сигналу. Моделюванням на ПЕОМ проведе-но аналіз синтезованих вимірювача і системи виявлення сигналу. Показано, що адапти-вне накопичення сигналу, дозволяє скоротити число доплеровских каналів або при ко-лишньому числі доплеровских каналів расстройку між каналами, виключивши міжка-нального втрати.

Дослідження спектральних характеристик розсіюючих МОМ-структур в нелінійній локації

Досліджена надійність детекторів нелінійних переходів (NLJD − Non Linear Junction Detector) при виявленні радіоелектронних пристроїв (РЕП) і розсіювачів корозійного походження типу “метал-окисел-метал” (МОМ-структур). Виявлено, що наявність в досліджуваному просторі МОМ-структур істотно погіршує надійність NLJD при виявленні РЕП з “малою” нелінійною ефективною площею розсіювання (НЕПР) зондуючого сигналу. При цьому завдання порогових рівнів кратних гармонік і їх співвідношень не поліпшить ефективність використання NLJD, що пов'язано з особливостями вольт-амперних характеристик (ВАХ) МОМ-структур. Контакти між металами Al, Cr, Ni мають ВАХ з асиметрією, що визначаються товщиною та площею окислу. Асиметрія може бути двох типів − позитивною і негативною, мати явний і квазіявний прояв. Показано, що вибір оптимального порогового співвідношення гарантує надійність NLJD лише при виявленні МОМ-структур з квазіявними асиметріями ВАХ двох типів. В разі МОМ-структур з явною асиметрією ВАХ двох типів, забезпечення належної ефективності використання NLJD спочатку вимагає істотного зниження рівнів побічних випромінювань передавальної антени.

Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу

У статті наведено аналітичний підхід, який є математичною формалізацією фізичних процесів, що відбуваються при визначенні оцінок несучої частоти джерел радіовипромінювання під час ведення радіомоніторингу. Розроблено математичну модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу та вирішено завдання визначення структури відповідного пристрою. Отримані аналітичні вирази можуть бути використані для розробки нових і удосконалення існуючих методів миттєвого визначення несучої частоти джерел радіовипромінювання з подальшим розробленням пристроїв їх реалізації.

Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик

В статті на основі відомого методу з двома опорними генераторами наведено базову структурну схему вимірювача частоти СВІП-генератора з одноканальним частотно-часовим перетворювачем, основним вузлом якого є стробоскопічний змішувач. Доведено, що використання як опорних генераторів на кварцових резонаторах суттєво знижує вплив складової похибки визначення частоти, яка обумовлена частотною нестабільністю генераторів. Вдосконалено метод з двома опорними генераторами, базову структурну схему вимірювача доповнено третім опорним генератором. Встановлено, що при застосуванні вдосконаленого методу складова похибки визначення частоти свіп-генератора, яка викликана нелінійністю розгортки, зменшується на порядок. Знайдено взаємозв’язок між множником та коефіцієнтами нелінійності розгортки свіп-генератора, який може бути використаний при проектуванні вимірювача для формування вимог до частот опорних генераторів.

Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв

В роботі вирішується задача підвищення точності вимірювальних перетворювачів електричного імпедансу з врахуванням негармонічності задаючих сигналів. Отримані результати базуються на методі SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) модельних досліджень, в якому проводиться співставлення малосигнального AC (Alternative Current) аналізу за змінним струмом та перехідного Transient аналізу. Запропоновано методику, згідно якої формують та порівнюють масиви інформативних сигналів активного Re Z та реактивного Im Z імпедансу. Підвищення точності вимірювального перетворення забезпечується відповідно розрахованими коефіцієнтами, які дозволяють проводити корекцію результатів вимірювання активної та реактивної складових імпедансу. Представлено спосіб розрахунку таких коефіцієнтів та приклади їх використання.

Підвищення точності дискретно-аналогових асинхронних кореляторів

Представлені варіанти підвищення точності дискретно-аналогових асинхронних корреляторів на основі інтегральних мікросхем з бінарною імпульсною функцією. Показана можливість кореляційної обробки сигналів з довільною імпульсною функцією, представленою у вигляді двійкового коду. Розглянуто три варіанти структур та принцип роботи асинхронного програмованого корелятора, що побудований на основі паралельних каналів. В першому варіанті масштабується вхідна напруга, в другому – вихідний сигнал. Третій варіант відрізняється тим, що в кожному каналі масштабується струм живлення паралельної аналогової пам’яті. Вказано на можливість побудови корелятора, в якому розряди будуть масштабовані всередині мікросхеми масштабуванням топологічних розмірів компонентів.

Сторінки