Останні повідомлення

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОДЕЛІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

функціонування ринку електронної комерції, виділено його характерні особливості, зокрема  - міжнародний характер, високу залежність від розвитку технологічної бази, постійну зміну форматів взаємодії гравців, відставання законодавчого регулювання від реального стану ринку, тощо. Виділено основні характеристики ринку, такі як короткі терміни впровадження продукту на ринок, широкий вибір товарів та послуг, можливість порівняння характеристик двох та більше товарів, зручність придбання, економія часу тощо.  Проведено порівняльний аналіз з ринками Європейських країн. Розглянуто особливості та узагальнено ключові моделі бізнесу, що використовуються на ринку.  Зокрема, нові моделі, що базуються на характері взаємовідносин зі споживачем – дизайнери споживчого досвіду, генератори потоку, будівники брендів, тощо. На основі аналізу  та проведеного експертного опитування було виділено ключові позитивні та негативні тенденції, що формують ринок електронної комерції, і, як підсумок, виділено ключові проблемні питання, що потребують вирішення, в тому числі – вдосконалення нормативної бази, впровадження системи підготовки персоналу тощо.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті описано особливість управління асортиментною політикою підприємства, що працює на ринку ергономічної продукції України.  Розглянуто теоретичні підходи, щодо визначення понять «асортимент» та «асортиментна політика». Окреслено особливості та основні завдання управління товарним асортиментом на етапі життєвого циклу зростання. Визначено можливості для посилення конкурентоспроможності компанії шляхом управління товарним асортиментом. Проаналізовано підходи до управління та модифікації товарного асортименту, запропоновані сучасними вченими.  Виявлені основні фактори, що зумовлюють необхідність адаптації існуючих процедур управління асортиментом для компанії, основним товаром якої є ергономічна продукція. На основі існуючих методик, запропоновано процедуру модифікації товарного асортименту відповідно до описаних особливостей компанії, що працює з ергономічною продукцією. Дана стаття спрямована на розробку процедури, що направлена на зменшення невизначеності управлінських рішень щодо оптимізацію асортименту ергономічної продукції.

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті показано, що при здійсненні кожного з функціональних видів управління (організаційне управління, фінанси, персонал, виробництво, логістика, інновації, маркетинг) отримується відповідна інформація, яка використовується далі в управлінні кожного виду; інформація в процесі управління виступає одночасно ресурсом та кінцевим продуктом.  Введено визначення маркетингової інформації, як сукупності знань, відомостей та повідомлень про зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства, які збираються, генеруються та передаються керівникам для прийняття маркетингових управлінських рішень, а також формуються та розповсюджуються для реалізації маркетингових цілей підприємства. Розглянуто характерні особливості маркетингової інформації, урахування яких є необхідним при плануванні та організації її отримання, зберігання та розповсюдження, такі як: необмежена кількість та мінливість джерел отримання інформації; різна природа даних; значна кількість різних за своїми потребами та вимогами споживачів інформації; неможливість однозначного відбору важливої інформації; практично необмежені обсяги даних, при аналізі яких можуть бути отримані корисні для підприємства відомості. Обґрунтовано, що значення маркетингової інформації в управлінні підприємством полягає в створенні конкурентних переваг та зміцненні ринкових позицій підприємства, що досягається завдяки її використанню при підготовці, ухваленні, організації та контролю за результатами виконання управлінських рішень всіх рівнів, при організації взаємозв’язку між підрозділами компанії, при реалізації маркетингових впливів на ринкове середовище підприємства.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті уточнюється категоріальний апарат теорії маркетингу в частині застосування етичних засобів впливу на споживача. Доведено, що етичний маркетинг компанії залежить від її корпоративної етики, яка в свою чергу формується на підставі ділової і професійної етики. Визначене місце етичного маркетингу в системі холістичного маркетингу підприємства. Він розглядається як база для реалізації маркетингової політики як в середині підприємства так і зовні. Наводиться авторське визначення комплексу етичного маркетингу, сформований типовий комплекс етичного маркетингу для банківської установи. Інструменти етичного маркетингу згруповані за складовими комплексу маркетингу сфери послуг – 7«Р», що полегшує їх використання на практиці. Обґрунтовано визначну роль інструментів етичного маркетингу в формуванні партнерських відносин зі споживачами.

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті наведені результати маркетингового дослідження споживчих мотивацій на інноваційну технологію очищення води, що була покладена в основу українського стартапа фільтрувального обладнання. Підкреслено актуальність подібних досліджень інноваційних ринків для масштабування їх результатів на інші схожі і аналогічні ринки з метою виведення на них стартапів особливо в умовах економічних криз. Докладно розглянуто проблеми і можливості ринку фільтрувального обладнання на прикладі результатів опитування київських домогосподарств. Показано зсув стереотипів у сприйнятті якості вітчизняних товарів порівняно із імпортованими у бік суттєвого покращення, за що споживачі готові платити більше. Продемонстрована різниця у споживчих мотиваціях київських домогосподарств на фільтрувальне обладнання. Результати дослідження, що наведені в статі можуть бути використані при написанні наукових праць, статей на тематику інноваційного маркетингу, маркетингу стартап-проектів, просування інноваційних технологій очищення води на ринку фільтрувального обладнання України, а також при розробці стартапів, що виводяться на аналогічні і схожі ринки України.

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РЕАЛІЯХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

Розкрито особливості інвестиційної політики в різних економічних системах та встановлено взаємозалежність розвитку банків і суб’єктів господарювання. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного процесу в Україні та оцінено відповідність кредитування банками проектів потребам ринкової економіки. Сформульовані фактори впливу на ухвалення рішення інвестором про входження його в проект. Установлені причини і фактори, що стримують розвиток банківського кредитування проектів в умовах фінансової глобалізації. Визначено основні напрями розвитку інвестиційного кредитування в мікроекономічному та макроекономічному аспектах. Обґрунтовано теоретичні та методологічні підходи до вирішення проблем банківського кредитування проектів в реаліях фінансового ринку. Установлено взаємозалежність економічних умов і участі банків у фінансуванні проектів. Опрацьовано механізм міжнародного інвестиційного фінансування та доведено необхідність активного залучення українських банків в інвестиційний процес. На основі аналізу довгострокової інвестиційної привабливості різних галузей промисловості, визначено напрями ефективного банківського кредитування проектів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто правові засади регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Відсутність визначення терміну «стартап» на законодавчому рівні зумовиланеобхідність фактичного регулювання такого виду діяльності у рамках законів та законодавчих актів, які стосуються окремих напрямів та особливостей діяльності стартап-компаній. Визначено законодавчі акти, що регулюють діяльність стартапів в Україні. Необхідність діяти у правовому полі зумовила потребу у виборі засновниками організаційно-правової форми стартапу. На початковому етапі функціонування пропонується використовувати одну з таких форм: фізична особа-підприємець, приватне підприємство або товариство з обмеженою відповідальністю. Визначено переваги та недоліки використання зазначених форм. Важливим аспектом діяльності стартапів є охорона прав інтелектуальної власності авторів та розробників нових ідей. Зокрема, автори мають можливість оформлювати патенти на винаходи, авторські свідоцтва, ноу-хау тощо залежно від характеру об’єкту інтелектуальної власності. 

АКУМУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

Циклічність розвитку національної економіки України чітко простежується протягом років її незалежності за основними макроекономічними показниками. У статті досліджено тенденції акумулювання та перерозподілу інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічності розвитку економіки. Досвід розвинутих країн підтверджує, що за умов відсутності сприятливого інвестиційного клімату, чіткої структури суб’єктів і інструментів інвестування, належних кількісних та якісних показників господарської діяльності об’єктів інвестування неможливо досягти потрібного рівня активності інвестиційних процесів.

Виявлено особливості розвитку світового фондового ринку та ринку України; для ефективного функціонування ринку цінних паперів в сучасних умовах існує проблема недостатнього рівня ринкової капіталізації підприємств реального сектора національної економіки, потенційно відкритої для інвестування.

Проаналізовано стану і розвитку процесів інвестування підприємств газової промисловості України. Виявлено, що в умовах глобалізації важливими чинниками розвитку підприємств різних галузей є також прямі іноземні інвестиції на міжнародному ринку капіталу та, зокрема, на ринку публічного розміщення акцій (ІРО). Не дивлячись на наявну інвестиційну кон'юнктуру, загальна динаміка ринку ІРО зростає, залучення коштів за допомогою ІРО дедалі більше стає джерелом фінансування розвитку підприємств. 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

Стаття присвячена дослідженню стану розвитку та ефективності організації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудівного комплексу. Зроблено висновок про стратегічну невідповідність результатів інноваційної діяльності потребам оновлення технологічної бази вітчизняної промисловості. Визначено макроекономічні наслідки такої невідповідності. Застосування в якості методологічної парадигми дослідження нової системно-структурної економічної теорії дозволило формалізувати механізм включення інновацій в якості системного елемента будь-якої стійкої економічної системи. Результати економетричного моделювання, проведеного за даними низки машинобудівних підприємств, дозволили підтвердити та обґрунтувати характер інноваційної діяльності. Зроблено висновок про доцільність застосування нового підходу до управління інноваційною діяльністю на макро- та мікроекономічних рівнях, що ґрунтується на положеннях зазначеної теорії. 

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

В роботі досліджено роль та значення іноземних інвестицій для розвиту економіки країни. З метою визначення ефективності інвестиційної політики на сучасному етапі проаналізовано динаміку та структуру іноземних інвестицій в економіку України за 2011-2015 роки. Визначено основні причини зменшення обсягів інвестицій в економіку України та з’ясовано, що в багатьох секторах української економіки був відзначений спад в інвестиціях. Це зумовлюється тим, що, на сьогоднішній день, політична та економічна ситуація сповільнює ріст інвестиційної діяльності не тільки в державі, але і за її межами.

Проведений аналіз має стати підґрунтям  розробки та впровадження  ефективного організаційно-правового механізму  залучення іноземних інвестицій, який у свою чергу забов’язаний включати законодавчо-правову базу, а також адміністративні структури, методи їх діяльності і використовуваний ними інструментарій залучення ПІІ. Основними складовими комплексного механізму залучення прямих іноземних інвестицій  визначено  інституціонально-правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний механізми. 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглядаються ендогенні та екзогенні джерела залучення інвестиційних ресурсів підприємств розподілення електроенергії. Встановлено, що диверсифіковані джерела можна представити як суму, що об’єднує ендогенні та екзогенні джерела інвестиційних ресурсів, які мають різні властивості та параметри. Головним джерелом інвестування є ендогенні інвестиційні ресурси підприємства, що формуються за рахунок початкових внесків засновників підприємства, накопичення прибутку, амортизаційних відрахувань, заощаджень трудового колективу, продажу частини активів підприємства, виплат від страхових компаній тощо. Обґрунтовано, що якісні характеристики ендогенних інвестиційних ресурсів переносять свої властивості на структуру капіталу підприємства розподілення електроенергії. Визначено позитивні та негативні властивості залучення інвестиційних ресурсів для підприємств розподілення електроенергії з ендогенних та екзогенних джерел. Встановлено, що інвестиційні ресурси із ендогенного джерела, у свою чергу, можуть бути внутрішнього та зовнішнього походження.

Доведено, що залучення інвестиційних ресурсів з ендогенних джерел походження приводить до максимальної фінансової стійкості підприємства, але при цьому обмежує: по-перше, використання фінансових можливостей приросту прибутку за вкладеними інвестиційними ресурсами, по-друге, можливості розвитку підприємства. Фінансові ресурси, залучені з екзогенних джерел з одного боку підвищують фінансовий потенціал та фінансову рентабельність за рахунок диверсифікації джерел інвестиційних ресурсів, а з іншого, спричиняють появу фінансових ризиків та банкрутство підприємства.

Запропоновані схеми поетапних процедур до реалізації механізму залучення інвестиційних ресурсів по відношенню до формування ресурсів із ендогенних та екзогенних джерел походження, у вигляді поетапних процедур.

Обґрунтовано, що формування інвестиційних ресурсів із ендогенних як внутрішніх, так і зовнішніх джерел є частиною механізму залучення інвестиційних ресурсів, що полягає у забезпеченні необхідного рівня самофінансування підприємства.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33
Дана стаття присвячена дослідженню системи управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах. При вагомому значенні інноваційної діяльності виникають певні бар’єри, які пов’язані з вибором оцінки та механізмів управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. Розглянуто основні підходи до формування та схема управління інноваційним потенціалом. Авторами виокремлено основні показники, які характеризують зміну інноваційного потенціалу промислового підприємства після впровадження інноваційного продукту. В статті представлені результати аналізу статистичних даних інноваційного розвитку та інноваційної діяльності українських промислових підприємств. В даній статті пропонуються найбільш ефективні методологічні рекомендації щодо оцінювання інноваційного потенціалу. Визначено основні напрями ефективного управління інноваційним потенціалом. Авторами було запропоновано розподіл повноважень з організації інноваційної діяльності на промислових підприємствах.

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглядається вплив сучасних інформаційних технологій на діяльність підприємства, як позитивного так і негативного. Водночас демонструється масштаб їх проникнення у всі сфери життя, і в тому числі бізнес, як у B2C, так і в B2B-сектор.

У статті описуються практичні приклади використання сучасних інформаційних технологій, що покликані підвищити ефективність діяльності підприємства та збільшити його конкурентоздатність на сучасному динамічному ринку.  Серед них можна виділити такі, як cloud computing, віртуальні підприємства, онлайн-підприємства, електронний документообіг, програми по складанню бізнес-планів тощо. Окремо розглядається використання хмарних технологій у діяльності бізнес-одиниць, як технології, що набуває активного поширення.

Доведено, що сучасні технології, починаючи від програм обміну інформацією, закінчуючи використанням харних технологій, несуть відчутний вплив не лише на інформаційну, а й на всі складові економічної безпеки. Залежно від того, чи зможе підприємство використати можливості, що перед ним виникають і чи зможе протистояти новим загрозам, визначається його можливість зберігати високий рівень економічної безпеки. Стаття систематизує вплив інформаційних технологій за окремими складовими економічної безпеки, розглядаючи як позитивні, так і негативні його наслідки. 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: КАДРОВІ АСПЕКТИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті досліджується стан вітчизняної ІТ галузі. Проведено аналіз та оцінку світових тенденцій розвитку ІТ галузі за останнє десятиріччя. Наоснові досвіду провідних країн світу досліджуються умови, які необхідно створити для  подальшого розвитку ІТ галузі України. Визначається роль та місце ІТ галузі у виході економіки України з кризи. Проаналізований досвід провідних організацій ІТ галузі України за 2013-2016 рр. Визначені основні чинники, що вплинули на тенденції її розвитку. Ідентифіковано проблеми, які необхідно вирішити для подальшого розвитку вітчизняної ІТ галузі. Визначено основні проблеми з кадрового забезпечення ІТ галузі, що впливають на подальший розвиток та конкурентоспроможність вітчизняних фахівців. Запропоновано основні напрями розвитку ІТ галузі та необхідні заходи для їх здійснення в контексті зростання економіки України.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

Статтю присвячено розгляду теоретичних підходів до дослідження технологічної конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано праці, в яких технологічна конкурентоспроможність економіки досліджується з точки зору: характеристик фактичної торговельної спеціалізації економіки; рівня інноваційного потенціалу країни; національних технологічних можливостей; комплексного підходу, що враховує ширше коло чинників, що впливають на формування технологічного потенціалу економіки. Окреслені підходи надають розуміння впливу технологічного чинника на різні аспекти економічного розвитку країни, що створюють ті чи інші умови та можливості для розвитку національних конкурентних переваг. Автором запропоновано власний підхід до оцінки технологічної конкурентоспроможності економіки, який ґрунтується на виявленні особливостей і тенденцій процесу створення, залучення, поширення і використання технологій, знань, інновацій з точки зору цілісності і системності технологічного процесу в економіці. У його основі знаходяться структурно-технологічні перетворення, зумовлені технологічним оновленням виробничої структури та її адаптації до змінних умов внутрішнього і глобального середовища, що призводить до істотних зрушень у галузевій структурі економіки, насамперед у напрямі підвищення частки інноваційних виробництв та економічної діяльності з високою часткою доданої вартості.

ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗАОЩАДЛИВОГО ТИПУ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У цій статті проведено аналіз сучасного стану страхового ринку України, зокрема діяльності страхових компаній ощадливого типу. Розглянуто механізм функціонування страхових компаній накопичуваного типу, їх інвестиційної діяльності та процеси взаємодії з клієнтами. Проведено аналіз змін, які відбулися у продовж 2015-2016 років на ринку страхування України.  Для підвищення ефективності процесу прийняття рішень про наявність засобів, які мають виділятися серед потенційних інвестицій, була розроблена багатоступінчаста стохастична модель ефективного управління активами та пасивами страхової компанії ощадливого типу, яка дозволяє керівництву компанії компаніям ефективно управляти інвестиційною діяльністю з урахуванням поточних та майбутніх зобов’язань по страховим полюсам для мінімізації ризиків та для покращення майбутнього добробуту компанії. Загальна ціль моделювання полягає у тому, щоб максимізувати очікуваний чистий прибуток за кожний плановий період за вирахуванням страхових виплат. Багатоступінчаста стохастична модель оптимального управління активами та пасивами страхової компанії дозволяє знаходити оптимальний розподіл отриманого інвестиційного прибутку та  очікуваний баланс для кожного для кожного модельованого періоду, розподіл ймовірностей дефіцитів страхового резерву, а також  стан кожного регулюючого обмеження для кожного типу активів компанії.

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

В статті розглядається моделювання функції попиту на кредити та функції пропозиції депозитів комерційного банку. Наведено методику підготовки даних для побудови таких моделей – від вихідних даних на рівні індивідуальних угод. На прикладі українського банку, використовуючи підготовлені дані, були побудовані регресійні економетричні моделі залежності обсягів кредитів від кредитної ставки та обсягів депозитів від депозитної ставки. Була проведена оцінка тісноти зв’язку кредитної ставки з обсягами виданих кредитів та оцінка тісноти зв’язку депозитної ставки з обсягами залучених депозитів та виявлено, що за коефіцієнтом детермінації моделі є достатньо точними. Аналіз залишків моделей показав, що моделі є також і адекватними, оскільки залишки мали нульове математичне сподівання, були незалежними та мали нормальний розподіл. Таким чином були побудовані регресійні економетричні моделі попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку, що є точними та адекватними та можуть бути використані при моделюванні банку.

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто бар’єри групових інтересів агентів при впровадженні енергозберігаючих технологій: комунікаційні, промислові та технічні. Запропоновано використання агентно-орієнтованого моделювання для визначення параметрів стану активності поведінки агентів.   Запропоновано групування агентів  за ступенем зацікавленості до процесів з енергозбереження. Побудовано математичні залежності переходу цих груп агентів на засадах теорії клітинних автоматів (КА). На основі концепції еволюції екосистем агентів проаналізовано принципи  побудови системи управління впровадження енергозберігаючих технологій. Розглянута можливість впровадження моделі поведінки агентів з питань енергозбереження в контексті концепції «хижак-жертва», що обумовлено принципами економічної доцільності поведінки агентів та наявними інноваційними енергозберігаючими технологіями. Розглянута модель поведінки агентів дозволить посилити контроль та вплив на групи агентів, які приймають управлінські  рішення щодо доцільності заходів щодо просування технологій з енергозбереження.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті побудована математична модель аналізу і прогнозування діяльності компанії з урахуванням займаної частки ринку та зовнішніх інвестицій. Побудовано математичну залежність динаміки приросту активів від зміни з часом частки ринку компанії та загальної ємності ринку. Показано, що запропонована модель дозволяє дослідити динаміку розвитку та проаналізувати різні стратегії поведінки компанії на ринку. Розглянуто такі можливі стратегії, основною метою яких є збільшення частки ринку: дотримання старої товарної політики – збереження або зменшення ціни на товар без залучання інвестицій, або кардинальної зміни товарної політики шляхом виведення нового інноваційного продукту на ринок за рахунок введення інвестицій. Для розглядуваних стратегій проведено порівняння динаміки основних показників: частки ринку, прибутку та активів компанії. В результаті визначена ефективна стратегія, яка дозволить зберегти та посилити конкурентну позицію компанії на ринку, ґрунтуючись не тільки на показниках доходу компанії та розміру її активів, а і частки ринку. Отже, запропонована модель дозволяє визначити напрям товарної політики компанії, оперуючи основними показниками її діяльності, як фінансовими, так і маркетинговими: ринковою часткою, прибутком та розміром активів компанії.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД

Економічні вісті - Птн, 12/15/2017 - 12:33

У статті розглянуто рефлексивний підхід до моделювання прийняття рішень у економічній системі. Розглянуто основи поведінкової економіки в контексті рефлексивних механізмів прийняття рішень. Проаналізовано моделі рефлексії Лефевра та взаємної рефлексії Таран. Розглянуто особливості інформаційних впливів на поведінку вибору економічних суб’єктів. Побудовано модель рефлексивного вибору економічних суб’єктів. Інтерпретовано результати моделювання взаємної рефлексії на прикладі поведінки економічних суб’єктів – продавця та покупця. Наведено варіативні напрями рефлексивного впливу на інформаційні складові характеристик товару. Визначено ключові особливості рефлексивних процесів у економічних суб’єктів – різноманітність інформації та захист від інформаційних впливів. Доведено вплив інформатизації на зростання ролі саме рефлексивних механізмів прийняття рішень економічних суб’єктів. 

Сторінки