Останні повідомлення

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРУ НА РИНОК

Перехід до нового технологічного укладу, інтенсифікація економічних процесів, глобалізація стали причиною зростання конкурентного тиску. Це вимагає від підприємств мобільності, модерності, моментальної реакції на виклики ринку шляхом удосконалення існуючих товарів та створення нових. У статті розкрито поняття «стратегія», «стратегія виведення» та наведено типи існуючих стратегій залежно від підходів. Акцентується увага на необхідності алгоритмізації процесу розроблення стратегії виведення нового для підприємства товару на ринок, що сприяє підвищенню ефективності управління діяльністю ринкових суб’єктів. Запропоновано структурно-логічну схему формування маркетингової стратегії. В основі лежить метод дедукції та аналізу ієрархій. Кожен етап передбачає деталізацію первинної стратегії. Застосовуються такі інструменти як GAP-аналіз, побудова карт стратегічних груп, сегментація. Також розроблено алгоритм визначення точок входження для товарів масового попиту ґрунтуючись на аналізі ринку побутової хімії.

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено сутність та зміст фінансового потенціалу підприємства. Сформульовано поняття «фінансового потенціалу», зазначено місце фінансового потенціалу у системі економічного потенціалу підприємства. Адже на сьогоднішній день, фінансовий потенціал є одним із тих факторів, що визначають успіх роботи підприємства в цілому. Тож наявність фінансового потенціалу у достатньому обсязі свідчить про ефективність діяльності підприємства. У статті зазначено, що фінансові ресурси не є ототожненням фінансового потенціалу, а є лише його складовою частиною. Фінансовий потенціал є більш широким поняттям і включає в себе не тільки фінансові ресурси, але й здатність до ефективного та раціонального їхнього використання у необхідному обсязі у відповідні терміни.  Важливе значення для здійснення господарської діяльності набуває формування фінансового потенціалу підприємства. Тож виникає необхідність у дослідженні факторів, що мають вплив на формування фінансового потенціалу на підприємстві. У статті досліджено та визначено важелі впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які сприяють нарощенню підприємством фінансового потенціалу на належному рівні.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Підприємства всіх форм власності ставлять за мету так організувати свою діяльність, щоби їх робота характеризувалася підвищенням рентабельності та збільшенням прибутку. У статті розглянуто питання управлінням прибутком підприємства. Показано, що прибуток  є  важливою  грошовою оцінкою  виробничої  та  фінансової  діяльності  підприємства, що демонструє ефективність роботи підприємства. Він є одним з основних показників діяльності та розвитку підприємства, вдосконалення матері‏‏‏‏‏альної бази підприємства та ‏‏‏його продукції. Також прибуток  характеризує окупні‏‏‏‏‏сть вкладених в підприємство коштів і‏‏‏‏‏ раціональне використання його майна.  Розглянуто роль прибутку у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Проведено аналіз підходів щодо управління прибутком.  Проаналізовані системи управління прибутком підприємства. Визначені послідовність дій при управлінні розподілом та використанням прибутку підприємства. Виявлено необхідні умови ефективного управління і вдосконалення процесу управління прибутком підприємства. Запропоновані заходи для покращення цільової структури використання прибутку підприємства, що дозволить поліпшити фінансове становище підприємства і збільшити ефективність його діяльності.

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ЗБУТОВУ ПОЛІТИКУ

У статті розглядаються питання, пов'язані з проблемами підвищення конкурентоспроможності підприємства, дано поняття збутової політики, розглянуто ряд проблем, що існують на українських підприємствах. У дослідженні статті надані дієві заходи, спрямовані на вдосконалення збутової діяльності підприємств. Метою дослідження стало визначення поняття «збутова політика» і розгляд існуючих підходів щодо визначення конкурентоспроможності, як економічної категорії з дослідженням системи критеріїв, які забезпечують рівень конкурентоспроможності підприємств вітчизняного ринку, і аналізом маркетингової концепції збуту і елементів її стратегії, а також визначення найбільш ефективної методики визначення конкурентоспроможності і пропозиція найбільш ефективних каналів збутового розподілу з урахуванням маркетингової стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Для досягнення цієї мети було проаналізовано широке розмаїття визначень конкуренції і сформульована сутність проблеми конкурентоспроможності в сучасних ринкових умовах. Одночасно визначено та розглянуто чинники, які забезпечують рівень конкурентоспроможності підприємства. Була запропонована маркетингова стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням основних і допоміжних факторів її підвищення. При цьому розглянуто роль збутової політики в даній стратегії і її значення для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Основним її завданням є створення умов для перетворення потреб потенційного покупця в реальний попит на конкретний товар. Також наголошено на важливості економічної оцінки різних стратегічних і тактичних рішень в області збуту і формування каналів руху товару. В кінцевому підсумку зроблені висновки про особливості стратегії забезпечення конкурентоспроможності в сфері торгівлі, а також про вплив даної сфери на економіку країни в цілому.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті головна увага приділена управлінню процесом формування прибутковості на підприємстві. Процес управління прибутком має відбуватися в певній послідовності. В ході дослідження було представлено структурно-логічну схему здійснення процесу управління прибутком підприємства та визначено її ключові елементи, до яких віднесено формування прибутку, розподіл прибутку та організаційно-методичну систему управління прибутком.

В статті розглянуто шляхи підвищення прибутковості підприємства:  нарощування обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення цін, прискорення оборотності активів,  зниження заборгованості через погашення боргів дебіторами та недопущення прострочення платежів. В дослідженні також приділено увагу механізму формування прибутковості і визначено, що він являє собою систему цілеспрямованого впливу засобами управлінських, економічних і організаційних процедур, інструментів і методів на стан підприємства, які здійснюються з метою підвищення стійкості підприємства до зовнішніх умов, забезпечення росту і сталого розвитку з використанням потенціалу підприємства.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті головна увага приділена управлінню процесом формування прибутковості на підприємстві. Процес управління прибутком має відбуватися в певній послідовності. В ході дослідження було представлено структурно-логічну схему здійснення процесу управління прибутком підприємства та визначено її ключові елементи, до яких віднесено формування прибутку, розподіл прибутку та організаційно-методичну систему управління прибутком.

В статті розглянуто шляхи підвищення прибутковості підприємства:  нарощування обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення цін, прискорення оборотності активів,  зниження заборгованості через погашення боргів дебіторами та недопущення прострочення платежів. В дослідженні також приділено увагу механізму формування прибутковості і визначено, що він являє собою систему цілеспрямованого впливу засобами управлінських, економічних і організаційних процедур, інструментів і методів на стан підприємства, які здійснюються з метою підвищення стійкості підприємства до зовнішніх умов, забезпечення росту і сталого розвитку з використанням потенціалу підприємства.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена використанню методів економіко-математичного моделювання в рамках управління формуванням збутової політики вітчизняного підприємства. Проаналізовано кошти спрямовані підприємствами на збутову діяльність з позиції їх поетапного формування. Надано та обґрунтовано обрану класифікацію збутових витрат. Наведено переваги використання методів економіко-математичного моделювання і визначено постановку задачі оптимізації. Описано алгоритм побудови оптимізаційної моделі. Проведено дослідження з використанням методів експертної  оцінки і Делфі, в результаті чого отримано рейтинги значущості елементів структури витрат на збут. На основі даних підприємства розраховано коефіцієнти ефективності і у середовищі Excel здійснено оптимальний розподіл коштів між елементами витрат спрямованих на розвиток збуту  підприємства. Аргументовано, що побудована економіко-математична модель може бути використана при формуванні збутової політики вітчизняними промисловими підприємствами з метою обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Під час розроблення ефективної системи управління фінансами постійно виникає проблема поєднання інтересів розвитку, наявності достатнього рівня коштів на розвиток і збереження високої платоспроможності підприємства. Дана проблема вирішується за допомогою розробки і дотримання основних параметрів фінансової політики. Розглянуто сутність і зміст фінансової політики, виділяються короткострокова і довгострокова фінансова політика, у напрямку дії - зовнішня і внутрішня фінансова політика. Дані аспекти розкривають її напрямки, які можуть бути націлені на оптимізацію фінансових відносин і процесів, що відбуваються всередині компанії, і на оптимальне використання можливостей різних сегментів національного і міжнародного фінансових ринків для розвитку підприємства.Розглянуто вимоги до розробки фінансової політики. Наведено компоненти, необхідні для формування і реалізації політики, а саме два взаємопов'язаних напрямки: політика доходів і витрат, які в цілому на практиці реалізують відповідні функції фінансів.Представлена фінансова політика як алгоритм дій для досягнення основної мети підприємства, який передбачає реалізацію послідовних етапів і включає різні інструменти і механізми. Наведено визначення короткостроковій і довгостроковій фінансовій політики.При розробці фінансової політики керівництво підприємства змушене постійно приймати управлінські рішення. У виборі найбільш оптимального рішення важливу роль відіграє оперативна і точна інформація.Сформульовано поняття фінансової інформації і розроблена її класифікація, відзначена її важливість для реалізації цілей фінансової політики, виявлено важливість як внутрішньої, так і зовнішньої інформації, уточнена схема процесу генерування фінансової інформації для розробки і реалізації фінансової політики.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття містить відомості про економічні категорії «цінова політика виробничого підприємства» та «механізм ціноутворення» в рамках проведеного аналізу існуючих підходів до трактування економічної сутності цінової політики та механізму ціноутворення. Здійснено порівняльну характеристику взаємозв'язку цінової політики та механізму ціноутворення. На прикладі діючого підприємства визначено систему цілей цінової політики, її основні принципи, процес формування остаточної відпускної ціни з подальшим аналізом етапів формування і факторів ефективності цінової політики, на які має здійснюватися цілеспрямований управлінський вплив. Було виділено дві основні групи факторів ефективності реалізації цінової політики: зміни, пов'язані з внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства. Схематично зображено взаємозв'язок між факторами ефективності цінової політики підприємства і рівнем досягнення нею поставлених цілей діяльності. У підсумку було визначено положення цінової політики апробовані на вітчизняному підприємстві фармацевтичної галузі, які можуть бути прийняті в якості теоретичної бази розробки механізму ціноутворення виробничих підприємств.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

У статті розглянуто методичні підходи до оцінки ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві, проаналізовано основні показники, що відображають доцільність здійснення зовнішньоекономічної діяльності, систематизовано у вигляді таблиці їх математичне визначення та практичне значення. Визначено за групами показники, що використовуються для оцінки ефективності керування зовнішньоторговельними операціями на підприємстві, а також детально розглянуто показники експорту та імпорту, що є визначальними при визначенні ефективності здійснюваної ЗЕД на будь-якому підприємстві. Запропоновано поєднувати зазначені групи показників для визначення доцільності проведення зовнішньоекономічної діяльності загалом, порівнянні досягнутих результатів із минулими періодами та задля розробки подальших дій у зв’язку з отриманими результатами. Результативність від здійсненняпроведеної оцінки ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю здебільшого залежить від наведених показників загалом на підприємстві, що у подальшому проявляється у показниках фінансового становища компанії, її платоспроможності тощо.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто базові поняття процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю, а також проаналізовано функції та методи, що зумовлюють особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності. Визначено методи управління, що використовуються для підвищення ефективності керування операціями на підприємстві, а також детально розглянуто особливості поданих методів, що застосовуються безпосередньо до здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано поєднувати загальні методи управління такі, як адміністративні, організаційні та соціальні у комплексі задля досягнення ефективної роботи з персоналом адже саме від правильної організації роботи як у відділі, так і по усьому підприємству буде залежати успіх майбутньої операції. Проаналізовано функції управління та виокремлено чинники, що впливають на ефективність здійснення цих функцій. Результативність від здійснення зовнішньоекономічної діяльності здебільшого залежить від виконання наведених функцій у відділі та загалом на підприємстві. Виокремлено характерні риси управління зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до виробничо-господарської діяльності підприємства.

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті проаналізована залежність кількості зареєстрованих правопорушень в Україні від низки факторів. Дослідження було проведено на основі офіційної державної статистики. Фактори для моделі були виокремлені, базуючись на вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. За допомогою економетричних методів виявлена наявність зв’язку між криміногенною ситуацією в країні та кількістю молоді, безробітних та людей, чиї доходи нижче прожиткового мінімуму. В масиві даних була виявлена мультиколінеарність, від якої необхідно було позбавитись для отримання більш точних результатів. Після цього методом найменших квадратів побудована лінійна економетрична модель та проведене порівняння реальних даних та даних,отриманих за допомогою моделі. На підставі отриманого рівняння регресії гіпотеза щодо негативного впливу підвищення кількості молоді на криміногенну ситуацію в Україні була спростована, а гіпотеза щодо прямого зв’язку між кількістю безробітних, людей з доходами нижче межи бідності та кількості правопорушень була підтверджена.

ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ “PROZORRO” ЯК ІНСТРУМЕНТА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Корупція - небезпечне явище, яке вже досить давно заважає розвитку багатьом країнам світу. Як свідчить міжнародний досвід, ще не одна країна в світі не змогла повністю витіснити це явище зі своєї держави. В даній статті розглядаються можливі шляхи подолання корупції, пов’язанні з держзакупівлями, за допомогою електронної системи “Prozorro”. Метою дослідження є проведення аналізу ефективності реформи, визначення її переваг та недоліків, а також надання практичних рекомендацій щодо її поліпшення. В процесі дослідження була виявлена велика кількість протиправних дій, які негативно впливають на систему. Автором була розглянута можливість  розробки модуля запобігання загрозам на основі підходу Machine learning (методу машинного навчання), який би допоміг вирішити цілий ряд проблем і підвищив ефективність електронної системи.

АНАЛІЗ СТАНУ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ АГРОКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В статті ставиться питання про вдосконалення єдиної системи обліку лісового господарства України на базі інформаційної системи, її  подальший розвиток.  Досліджується впровадження цієї системи для різних областей України та принципи її розробки в залежності від  особливостей регіону . На основі аналізу державного контролю лісових масивів за їх складом та проведенням операцій із сировиною, окреслюються слабкі сторони та змальовуються наслідки використання даної системи без  подальших змін.  Порівнюється облік, що застосовувався раніше, із новою системою електронного обліку, змальовуються шляхи поліпшення впроваджень. До того ж в тексті статті пропонується шаблон таблиці обліку деревини, який є універсальним як для лісових господарств так і для обласних управлінь, що ведуть державну звітність. Пояснюються причини важливості застосування інноваційних технологій для масштабного обліку деревини та операцій з нею. В процесі впровадження нового технічного обладнання  дуже важливою є співпраця з країнами сусідами та створення спільних проектів та заходів. З боку держави повинні заохочуватися та одночасно відслідковуватися різноманітні тематичні семінари, тренінги та дискусії задля навчання та ознайомлення лісників та молодих спеціалістів з процесом введення обліку.

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІІ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКАМИ УКРАЇНИ

В статті розглядаються підходи до організації кредитно-депозитної діяльності банками України, зокрема методичні підходи до ціноутворення, питання врахування кредитного ризику та ризику ліквідності при ціноутворенні, підходи до виділення кредитних продуктів за групами споживачів, термінами видачі кредитів, валютами, цілями кредиту, забезпеченості кредиту та аналогічні підходи до виділення депозитних продуктів за різними критеріями. Наведено шість методів ціноутворення на кредити та один алгоритм ціноутворення кредитів, що використовують українські банки. Розглянуто врахування запізнення при поверненні кредитів при ціноутворенні, врахування та оцінки кредитного ризику, впливу аналізу розриву ліквідності на ціноутворення. Приведено аналіз кредитних та депозитних продуктів 27 найбільших банків в Україні, впливу різних факторів на їх ціноутворення, аналіз кількості продуктів, що вони пропонують на ринках кредитів та депозитів та аналіз закономірностей серед підходів до виділення кредитних та депозитних продуктів.

МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Економіка України кінця двадцятого сторіччя поставила перед кожним суб'єктом підприємницької діяльності низку нових завдань. Серед найголовніших - управління ризиками. Їх поява обумовлена специфікою та особливостями ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб'єкту господарювання. Банківські керівники у більшості випадків вирішують як головну не проблему отримання максимального прибутку від операцій, а проблему досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю операцій. Ризик є в кожній банківській операції. Кредитний ризик визначається науковцями як внутрішній ризик в основній діяльності банку. Його суть полягає у вірогідності збитків від непогашення позичальником основної суми боргу та процентів за кредитом.

     Але слід зауважити, що банківська сиcтема держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів: затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв'язків, що в свою чергу лише покращує підґрунтя для загострення ризиків.

Статтю присвячено аналізу кредитних ризиків для комерційних банків. Проаналізовано поняття кредитного ризику, розглянута сутність кредитного ризику. Проведено дослідження кредитного ризику методом Монте-Карло.

НАПРЯМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

В статті подано інформацію про основні результати дослідження стратегій та напрямів  розвитку електронної комерції в Україні, розглянуто ключові фактори негативного впливу на розвиток електронної комерції.

На сучасному етапі становлення економічної системи, актуальним стає питання введення інформаційних технологій, таких як електронна комерція, спираючись на євроінтеграційні спрямування суб'єктів економіки нашої країни, а також вихід багатьох підприємств на міжнародний рівень. Саме застосування електронної комерції допоможе підняти на новий щабель конкуретноспроможність вітчизняні підприємства.

Дослідження у роботі спрямоване на комплексний аналіз системи електронної комерції в Україні та формулювання основних недоліків та проблем, які заважають її розвитку і більш широкого впровадження для застосування на вітчизняних підприємствах.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

У статті висвітлено аспекти використання штучних нейронних мереж для моделювання та прогнозування економічних та фінансових показників. Для того, щоб підприємство могло функціонувати більш ефективно, створюються безліч статистичних методів і моделей, а також спеціалізовані програмні забезпечення. Однак більшість методів мають істотний недолік - лінійність, тобто можливість описати більшість процесів лінійної залежністю, а також однозначність стаціонарного рішення в системі лінійних рівнянь, що робить її недостатньо коректною. У таких випадках актуальним є використання нейронних мереж як способу моделювання економічних процесів. Існує декілька підходів для реалізації штучних нейронних мереж, серед яких варто виділити програмний метод. Цей метод має низку очевидних переваг, пов'язаних з простотою використання і впровадження в інформаційно-керуючу систему. Для роботи з нейромережами існує велика кількість спеціалізованих програм, одні з яких більш універсальні, інші - вузькоспеціалізовані.

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ІГОР

Авторами розглянута теорія економетричного моделювання поведінки будівельної організації в конкурентному середовищі, яка дає змогу здійснити розробку, достовірну оцінку та ефективний вибір стратегічних альтернатив діяльності будівельної організації на ринку будівельних робіт та послуг. Створену на науковій основі методологію вибору стратегій будівельних організацій в конкурентному середовищі можливо втілити в єдиний комплекс проблемно-орієнтованих, прикладних програм. Модель гри, яка моделює інвестиційну ситуацію, дає можливість визначити достовірні сценарії розвитку, і скласти план, який він буде втілюватися. При цьому процес вибору оптимальних стратегій сполучено з процедурами мінімізації будівельно-інвестиційних ризиків. Корисність учасника моделювалася в умовах конфліктної ситуації як одержана за рахунок конкурента.

КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

У статті досліджено основні чинники, що впливають на ймовірність економічної структури стати жертвою кібератаки. Розглянуто і проаналізовано основні шляхи, інструменти і механізми реалізації кібератак. У статті проаналізовано причини і наслідки останніх наймасштабніших атак у кіберпросторі, які мали місце відбутися на території України і які були спрямовані, у тому числі, на стратегічно важливі для розвитку національної економіки структури. На основі проаналізованих даних, які були надані як українськими, так і закордонними компаніями, було визначено  основні тенденції щодо розвитку механізмів і шляхів реалізації, зміни масштабів і частоти кібератак в залежності від розміру і рівня захисту економічної структури. У цій статті також проаналізовано основні механізми та інструменти захисту інформації. Визначено доцільність витрат спрямованих на захист інформації, стратегічно важливої для функціонування і розвитку будь-якої економічної структури.

Сторінки