Останні повідомлення

КОНТРОЛІНГ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті наведено причини виникнення контролінгу на теренах України та висвітлено основні теоретичні підходи до трактування терміну «логістичний контролінг». Обґрунтовано ефективність впровадження логістики на підприємствах для досягнення максимального результату їх діяльності при незначних фінансових витратах. Визначено роль логістичного контролінгу як в ефективному управлінні підприємством взагалі, так і в оптимізації логістичних процесів на підприємстві, зокрема, у складних фінансово-економічних умовах. Проаналізовано основні завдання та принципи логістичного контролінгу, які забезпечують таку організацію діяльності підприємства, яка дозволяє отримувати позитивні фінансові результати відповідно до стратегічного менеджменту підприємства. Обґрунтовано позитивні наслідки впровадження логістичного контролінгу для реалізації стратегічних цілей підприємства. Наведено основні показники та їх використання в межах конкретних видів логістичної діяльності. Визначено сутність логістичного контролінгу як методу управління підприємством.

СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

Розглянуто суть та надано визначення інновації. Охарактеризовано модель Шумпетера, що ґрунтується на теорії попиту. Проаналізовано закритий підхід в управлінні інноваціями, що ґрунтується на реалізації інновацій обов’язково внутрішніми силами компанії. Подано характерні ознаки моделі закритих інновацій, що зорієнтовані на: висококваліфіковані кадри; досягнення ринкового пріоритету; виділення найбільшої частини коштів на наукові дослідження;контроль над інтелектуальною власністю. Виявлено недоліки закритих інновацій. Досліджено становлення концепції відкритих інновацій. Систематизовано підходи до визначення відкритих інновацій. Зазначено категорії відкритих інновацій: доцентрові; відцентрові; змішані. Розкрито сутність краудсорсингу. Опрацьовано моделі відкритих інновацій заснованих на знаннях «натовпу» з урахуванням їх організаційних форм та інструментів, що використовуються в моделях. Розкрито сутність моделі «open source» та приведено приклади програмних продуктів, що використовуються в цій моделі. Надано характеристику моделі «потрійної спіралі» та зазначено її основні елементи.

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

У статті розглядається краудфандинг як інноваційний інструмент для розвитку бізнесу. Були досліджені сутність поняття, його історичні прояви, діяльність сучасних платформ, її результати та причини значно більшої популярності деяких платформ краудфандингу порівняно до інших,перспективи та тенденції розвитку краудфандингу в українському бізнесі, розглянуті його основні типи та принципи. Проаналізовано останні дослідження і публікації з даної теми. Розкрита актуальність поняття краудфандингу як інноваційного інструменту для розвитку бізнесу, важливість та перспективи його розвитку у світі, в тому числі і в Україні. Наведено тенденції регіонального розвитку краудфандингу. Детально проаналізовано основні інтернет-платформи краудфандингової діяльності в регіональному розрізі, їх вимоги та критерії фінансування. Визначено основні принципи даного фінансування. Наведено тенденції останніх років розвитку краудфандингу в Україні.

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ КОРМОВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено теоретичні та практичні аспекти концепції стратегічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання на прикладі кормовиробничого підприємства. Обґрунтовано організаційно-економічні напрями активізації інноваційної діяльності в стратегічному розвитку підприємства, а також проведено аналіз впливу витрат на результативність інноваційної діяльності підприємства. Також проаналізовано показники джерел фінансування інноваційної діяльності на кормовиробничому підприємстві та показники управління інноваційним розвитком. На основі аналізу запропоновано основні методи та способи активізації інноваційної діяльності, які визначають досягнення стратегічної мети підприємства. Формування стратегічного розвитку розглянуто з урахуванням ринкової та ресурсної складових, які передбачають глибокий аналіз зовнішнього середовища підприємства, оцінку його сильних і слабких внутрішніх сторін, ефективне використання ресурсів, пошук нових комерційно привабливих сегментів ринку.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті досліджено важливість застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством. Подано визначення інформаційних технологій. Визначено перелік переваг використання інформаційних технологій в управлінні підприємством. Наведено приклади програм, що використовуються у сфері взаємовідносинами з партнерами. Надано характеристику концепції CRM. Сформульовано перелік завдань CRM-системи. Виокремлено базові функції CRM-системи. Розкрито сутність SCM-технології з прикладами сфер її застосування. Виявлено технології, що застосовуються в реінжинірингу бізнес-процесів. Виокремлено позитивні та негативні впливи впровадження BPR- і ERP-технологій. Охарактеризовано сфери застосування HR-, MIS- і BI-технологій. Описано платформи захисту даних підприємства. Систематизовано та наведено приклад застосування програмних продуктів на різних етапах управління підприємством.ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

В даній статті розглянуто управлінські закони (закон невизначеності відгуку, закон неадекватності взаємного сприйняття, закон неадекватності самооцінки, закон спотворення інформації, закон самозбереження, закон компенсації), напрями управління персоналом в системі менеджменту підприємства, а також складові системи управління персоналом з урахуванням інноваційних підходів. Виділено актуальні інструменти управління персоналом підприємства: аутстафінг, як засіб кадрової політики, менторство, як ефективний підхід до навчання та адаптації працівників на підприємстві, мотивація, як спосіб підвищення продуктивності працівників, а також система віртуального офісу, яка оптимізує управлінські процеси підприємства, робить їх компактними та мобільними. Також обґрунтовано доцільність їх застосування в Україні і необхідність подальшого розвитку цих інструментів.

            В статі наведено приклади компаній, які вже застосовують зазначені вище методи управління: Google, KPMG, Ernst&Young, Pricewaterhouse Coopers і Deloitte.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Розвитку експортної діяльності в Україні перешкоджає значна кількість проблем. Кризове становище в нашій країні призвело до зниження обсягів експорту в останні роки. Багато підприємств не мають змоги протистояти негативному впливу зовнішнього середовища і гальмують розвиток експортної діяльності. Саме аналіз бізнес-процесів всередині підприємства, оцінка ефективності організаційно-економічного механізму управління та подальша зміна парадигми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства надасть змогу оптимізувати експортну діяльність.

У статті проаналізовано організаційно-економічні аспекти здійснення експортної діяльності, виявлено недоліки в існуючій системі менеджменту та розроблено методичні рекомендації, щодо управління експортом, які допоможуть підприємствам України,незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію, посилювати міжнародні зв’язки, завоювати довіру іноземних споживачів, підвищити свою конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

На сучасному етапі імпорт в Україні відіграє беззаперечно важливу роль. Він забезпечує потреби національної економіки в тих видах продукції, які є необхідними для її повноцінного функціонування, але через низку причин не можуть бути вироблені у нашій країні. Українські підприємства, які здійснюють імпортні операції, одержують ряд переваг, серед яких доступ до дешевших та якісніших ресурсів та товарів, а також сприяння їх зовнішньоекономічній діяльності, яка є важливою в умовах стрімкого розвитку міжнародної торгівлі.

Виняткова важливість імпорту спричинює необхідність підбору оптимальних методів управління ним. Правильний спосіб організації імпорту як вагомої складової діяльності дозволить підприємствам підвищити ефективність своєї роботи та збільшити прибутки.

У статті проаналізовано основні методи здійснення імпортної діяльності, які широко застосовуються на практиці. За результатами проведеного дослідження пропонуються методичні рекомендації щодо вибору конкретного методу виходячи з доцільності його використання у галузі, в якій працює підприємство.

ІННОВАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті досліджено сутність поняття «економічна криза», її відмінності на макро- та мікроекономічному рівнях, визначено змісті завдання антикризового управління підприємством. Так, антикризове управління підприємством визначено як сукупність заходів щодо виходу з кризового стану, що проявляється у вигляді збитковості та неплатоспроможності, або його недопущення. Проаналізовано основні завдання антикризового управління, серед яких ключовими є скорочення статей витрат і збільшення прибутку для подальшого розвитку підприємства. Розглянуто базові визначення поняття «інновації» в рамках антикризового управління підприємством. Виявлено та охарактеризовано основні види інновацій, що є доцільними для використання за умов реалізації антикризового управління на підприємстві. До них належать продуктові, процесні та реорганізаційні інновації. Запропоновано використання продуктових інновацій, як найбільш доступних для впровадження, оскільки вони не потребують значних капіталовкладень та є найбільш оперативними.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

У статті проаналізовані методи формування асортиментної політики: АВС- аналіз, матриця Бостонської консалтингової групи, матриця МакКінсі та матриця «конкурентоспроможність – стадія життєвого циклу». Авторами досліджено ПрАТ «Тернопільський молокозавод» та виявлено, що найбільш ефективним методом для аналізу ринку молочної продукції являється матриця Бостонської консалтингової групи. Оцінивши асортиментну політику підприємства, можна зробити висновок, що  товарний асортимент ПрАТ «Тернопільський молокозавод» потребує вдосконалення. Для удосконалення асортиментної політики  проаналізовано потенціал існуючого товарного портфелю та розроблена стратегія для подальшої роботи з ним.

 У роботі запропоновано методику на основі матриці Бостонської консалтингової групи, яка полягає у розширенні асортименту ПрАТ «Тернопільський молокозавод» за рахунок виведення на ринок дитячої лінії молочної продукції ТМ «Молокія Казкова» у найприбутковіших та перспективних регіонів для підприємства, а саме Тернопільській, Рівненській та Волинській областях України.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ НА ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК

У статті представлений спеціально створений загальний хід розробки стратегії виведення інтернет-магазину на промисловий ринок у вигляді структурно-логічної схеми, яка складається з окремих блоків: доцільність та передумови для виведення інтернет-магазину на промисловий ринок; формування концепції бізнесу; формування digital-стратегії; розроблення концепції інтернет-магазину; просування інтернет-магазину; розроблення системи контролю досягнутих результатів (KPI). Запропоновані авторські алгоритми розроблення концепції сайту, які включають у себе процес вибору платформи для розміщення сайту: окремий комерційний сайт (як сукупність взаємопов’язаних за змістом та навігацією веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під єдиним доменним ім'ям) або SaaS-платформа («software as a service» — програмне забезпечення як послуга – певна модель обслуговування, при якій клієнтам надається контрольований провайдером доступ до користування певним програмним забезпеченням, яке провайдер повністю обслуговує). Визначений перелік якісних та кількісних  критеріїв, які впливатимуть на здійснення вибору  типу платформи для інтернет-магазину, на якій функціонуватиме сайт.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

У статті визначено поняття «збут» та «збутова система». Було висвітлено складові системи збуту, які вона в себе включає.

Дана стаття присвячена вирішенню актуальної економічної проблеми, а саме удосконалення ефективності збутової системи на торговельних підприємствах. Були розглянуті основні поняття та теоретичні положення, що стосуються ефективності збутової діяльності торговельного підприємства, яке діє в сучасних умовах ринку. Проаналізовано основні функції збуту. Сформульовано сучасні засоби стимулювання збуту. Розглянуті елементи стратегії збуту, виділені основні поняття.

Основною метою роботи є аналіз теоретичних і методичних положень, а також практичних рекомендацій по формуванню збутової системи на основі підприємства роздрібної торгівлі.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті розглянуто актуальність ринку страхування для економіки України, специфіку ринку страхових послуг. Охарактеризовано динаміку основних показників страхового ринку та зображено найбільш затребувані види страхування станом на другу половину 2016 року. Розкрито основні прийоми комплексу маркетингових комунікацій на ринку страхових послуг. Означено найбільш ефективний засіб просування страхових послуг та визначено витрати українських страхових компаній на рекламу і маркетинг у 2016 році. Досліджено рівень поінформованості споживачів про страхові послуги, визначено проблеми просування на ринку страхових послуг України. Акцентовано увагу на елементах стимулювання збуту, які представлені в українських страхових компаніях. Обґрунтовано ключові причини, що перешкоджають збільшенню рівня довіри серед споживачів. На основі аналізу проблем просування та існуючого комплексу маркетингових комунікацій в компаніях, було запропоновано  оптимальні заходи для вдосконалення системи маркетингових комунікацій в українських страхових компаніях.

ВИВЕДЕННЯ НОВОЇ ПОСЛУГИ НА СПОЖИВЧИЙ РИНОК

 У статті проаналізовано різні підходи до поетапності розроблення та виведення нових послуг і товарів на споживчий ринок, а також пропонується авторське розроблення даного процесу. У ході дослідження ринку громадського харчування в Україні, у розрізі арт-кафе, було виявлено, що найважливішими серед етапів процесу виведення та розроблення нової послуги є такі: генерація ідеї, відбір ідеї та розроблення концепції. Практичне виконання етапів було розглянуто на прикладі арт-кафе «INDIE», що відноситься до ряду гібридних послуг, так як поєднує в собі одночасно декілька сфер діяльності: освітня, харчова, розважальна та задовольняє декілька потреб споживача водночас. Розроблено варіанти слогану для закладу«INDIE» також акцентують увагу на живому спілкуванні та творчому напряму діяльності кафе.

Запропоновано концепцію такого креативного простору, як перспективного інноваційного бізнесу, що відповідає світовим тенденціям. Для втілення даної концепції, створення та успішного функціонування закладу арт-кафе запропоновано  інфраструктуру.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

У статті розглянуто визначення електронного бізнесу різних словників та компаній. В процесі аналізу передбачається розгляд бізнес моделей, з метою розробки стратегії та її впровадження на виробниче підприємство. Процес представлений у вигляді алгоритму з послідовних етапів. В межах першого етапу проводиться аналіз ринку на якому підприємство веде свою діяльність, аналіз діяльності самого підприємства, а саме його внутрішнє середовище, цілі компанії та його стратегії, а також проводиться аналіз поведінки споживачів. На другому етапі проводиться розробка самої стратегії. Визначаються цілі, підходи та заходи електронного бізнесу та розробляється стратегія інтегрована з традиційною стратегією підприємства. На третьому етапі проходить формування інтернет магазину, вибір форм та інструментів для його створення. Наступний етап полягає в розробленні стратегії та кошторису витрат на просування інтернет магазину. Останнім та ключовим моментом алгоритму являється оцінка функціонування інтернет магазину за ключовими показниками ефективності, виявлення слабких місць стратегії та виявлення заходів для ії покращення. В процесі розгляду кожного етапу, розглянуто теоретико-методичні інструменти аналізу.

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ «KLN»

В статті проаналізовано сутність асортиментної політики, яка являє собою комплекс заходів направлених на планування, формування та управління товарним асортиментом, основними завданнями якого є здобуття додаткових конкурентних переваг на ринку за рахунок максимального задоволення потреб споживачів та ефективного використання внутрішніх ресурсів компанії.  Також був проаналізований інтернет-магазин «KLN», в якого виникла проблема щодо формування та управління асортиментною політикою. Для вирішення цієї проблеми було проведене маркетингове дослідження, на основі результатів якого були запропоновані рекомендації: доцільно застосовувати стратегію горизонтальної диверсифікації. Тобто передбачається, що підприємство буде додавати до своєї номенклатури нові види продукції, які потребують аналогічних маркетингових програм. Тому на основі отриманих результатів маркетингового дослідження пропонується розширювати асортимент наступними товарними категоріями: дитячі засоби гігієни, засоби для догляду за дитиною, дитячий одяг. В тому числі, доцільно підтримувати просування таких дитячих товарів як меблі, постільна білизна, іграшки та коляски.

УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ПОСЛУГ ДОШКІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «лояльність» та її основні види. Запропоновано методику до визначення напрямку формування програми лояльності на ринку освітніх послуг для дітей дошкільного віку. Також досліджено основні підходи  формування лояльності на основі спеціальних програм.В статті сформоване загальневизначення програми лояльності на основі систематизації найпоширеніших визначень різних авторів, її можливі цілі та основні задачі, які визначають подальший результат. Розглянуто їх види та основні складові, що залежать від специфіки діяльності компанії та виду лояльності яка притаманна її клієнтам.

Визначений для компанії ТОВ «Джеронімо» поетапний процес формування лояльності, що враховує особливості ринку послуг дошкільного розвитку та специфіку послуг, як товару. Також детально проаналізований кожен з етапів процесу формування лояльності  та надані рекомендації щодо управління лояльністю на даному ринку.

ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

У роботі розглянуто основні особливості просування в мережі інтернет.  За результатом аналізу зарубіжних публікацій було запропоновано розподіл маркетингової діяльності на традиційний та вхідний маркетинг. На основі даного розподілу в статті представлені інструменти, які використовуються в мережі інтернет з метою удосконалення системи просування для кожного напрямку; також розглянуто основні особливості кожного з даних інструментів просування. Визначено переваги та недоліки використання традиційного та вхідного маркетингу для ринку декоративної косметики. Ще однією складовою даної роботи є представлення та аналіз основних моделей стадій процесу прийняття рішень про покупки. За результатами даного аналізу було обрано найбільш відповідну модель для ринку декоративної косметики. На основі проведеного дослідження в даній статті наводяться пропозиції щодо найбільш ефективних інструментів просування для ринку декоративної косметики на кожній зі стадій обраної моделі, а також наведено приклади та рекомендації щодо їх використання.  Дане питання є актуальними так, як представленні рекомендації дадуть можливість компаніям обраного ринку підвищити власну конкурентоспроможність, охопити більшу кількість цільової аудиторії та збільшити об’єми продажів продукції.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ

Аналіз наукових праць дозволив зробити висновок про відсутність єдності поглядів на сутність мерчандайзингу, а також недостатність розробленості проблеми управління мерчандайзингом на виробничих підприємствах. Тому метою даної статті є визначення теоретико-методологічних засад управління мерчандайзинговою діяльністю на виробничих підприємствах. В результаті дослідження встановлено, що мерчандайзинг як маркетингове явище включає п’ять детермінант: функцію управління роздрібними продажами, напрямок категорійного менеджменту, трейд-маркетингову технологію, комунікаційний процес та маніпуляцію поведінкою споживача. Також з’ясовано, що формування оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій залежить від різних факторів, які умовно можна виділити в такі групи як «споживач», «ринок», «товар» та «фірма». Окрім того, виділено ряд ситуацій, в яких мерчандайзинг виступає в ролі основного інструменту. Також визначено відповідність задач мерчандайзингу елементам комплексу маркетингу та встановлено, що існує п’ять основних підходів управління мерчандайзингом товаровиробника.

СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ КАВ’ЯРЕНЬ В УКРАЇНІ

У  статті було розглянуто стан, тенденцій ринку кав’ярень в Україні. Виділено два основні формати кав’ярень, які є найбільш популярними в розвитку. Розглянуто вдалим місцем розташуванням кав’ярень по частоті, традиції вживання кави та жвавих місцях в міста. Обґрунтовано потенційні споживачі, вплив різних факторів на популярність кав’ярень серед відвідувачів та фактори щодо рішення споживача вперше відвідати кав’ярень. Запропоновано спосіб  щодо виживання й розвиток кав’ярень. Сформовано можливі ризики та можливості на ринку. Проведено оцінку рівня цін на сировину, яку використовують кав’ярні в Україні та рівня комунальних тарифів. Розглянуто основні імпортери кави в Україну. Було проаналізовано споживчого попиту, так як для ринку кави характерна і сезонність, і різні заклади та організації. Також виділено бар’єри щодо проникнення на ринок.

Сторінки