Останні повідомлення

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕС

Застосування права Європейського Союзу державами-членами ЄС породило багато проблем. Особливо викликає спори принцип пріоритетного права Європейського Союзу. Законодавство Європейського Союзу, визначене як acquis communautaire, для держав-членів ЄС є обов’язковим. Законодавство Європейського Союзу є автономним порядком, який не залежить від національного права (є частиною цього права, але автономною).

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Розкриваються питання зв’язку технічного прогресу з правовим регулюванням суспільних відносин в сучасних умовах розвитку Української держави. Особлива увага приділяється спеціалізації різних правових інститутів у зв’язку з виникненням суспільних відносин під впливом інноваційних процесів.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З МНОЖИННІСТЮ ОСІБ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

 Проведено дослідження цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб в римському праві. Проаналізовано часткові, солідарні та корреальні зобов’язання. Здійснено розмежування корреальних та солідарних зобов’язань за римським правом.

ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті аналізується проблема залучення іноземних інвестицій  в економіку України. Автором здійснюється аналіз проблем іноземного інвестування в Україну шляхом виявлення факторів негативного впливу на процес іноземного інвестування та формулювання власних пропозицій щодо вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України.

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У МЕХАНИЗМІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглядаються питання місця і ролі адміністративної діяльності в механізмі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища. Визначається поняття механізму адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища, засоби охорони та вплив норм адміністративного права на діяльність органів держави, що здійснюють адміністративну діяльність у природоохоронній сфері.

ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПИТАНЬ З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті досліджено сутність понять: фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу, суб'єкти фінансового моніторингу, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, суб'єкти державного фінансового моніторингу.

Методика побудови скорингових карт із використанням платформи SAS

Наукові вісті - Втр, 05/17/2016 - 00:00

Проблематика. Розробка ефективних методик оцінювання кредитоспроможності осіб і ризику банків при наданні споживчих кредитів.

Мета дослідження. Визначення механізму реалізації скорингової моделі у вигляді скорингової карти. Аналіз можливостей використання методу скорингових карт як інструменту управління кредитним ризиком.

Методика реалізації. Побудова скорингової карти та попередній аналіз вихідних даних за допомогою спеціалізованих компонент системи SAS Enterprise Miner.

Результати дослідження. Розглянуто основні етапи розробки скорингових карт. Побудовано скорингову карту на основі реальних статистичних даних щодо видачі споживчих кредитів. Проведено порівняльний аналіз скорингової карти з іншими статистичними методами класифікації потенційних позичальників кредитів.

Висновки. Встановлено, що скорингові карти мають кращу прогнозну здатність стосовно платоспроможності клієнтів, ніж інші статистичні методи, такі як дерева рішень, нейронні мережі та логістична регресія. Формат розробки прогнозних моделей у вигляді скорингової карти є найбільш простим для інтерпретації. Проте застосування цього методу вимагає значних капітало­вкладень і постійного поповнення та оновлення кредитних історій позичальників.

Теоретическая модель матрицы чувствительных элементов в фокальной плоскости QWIP приемника для формирования 3D изображения в лазерном локаторе

В статье предложена модель для системы лазерного локатора с трехмерным изображением (3D) и прямым детектированием при использовании матрицы чувствительных элементов в фокальной плоскости (FPA) инфракрасного приемника на квантовых ямах (QWIP). Эту модель предлагается использовать для улучшения формирования 3D изображений на существующих системах теплового (ИК) изображения с одинаковой базовой формой, работающих в средней области инфракрасного диапазона спектра MWIR (3–5 мкм) и в длинноволновой ИК-области спектра LWIR (8–12 мкм). Для получения интегрального сигнала необходимого уровня при коротком времени интегрирования необходима передача лазерных импульсов с высокой энергией и получение фотоэлектронов с энергиями, максимально близкими к тем значениям, которые получены от фоновых фотоэлектронов в системах тепловидения с большим интервалом времени интегрирования. Показано, что поскольку предлагаемая система характеризуется низкими уровнями для спекл-разнесения и высокими уровнями для фотоэлектронов сигнала, то сигнал подчиняется гауссовой функции плотности вероятности. Рассчитанная рабочая характеристика системы для предложенной модели показывает, что для получения удовлетворительных значений параметров необходим приемник с низким темновым током и высокой передаваемой энергией.

Моделирование трансформатора с семью выводами для малобюджетного квадратурного генератора со связанными затворами

В статье представлены результаты разработки трансформатора с семью выводами. Предложена его эквивалентная схема. Трансформатор содержит первичную обмотку с отводом средней точки и две вторичные обмотки. На основе этого трансформатора разработан малобюджетный квадратурный генератор со связанными затворами с использованием 0,18 мкм КМОП технологии. При напряжении питания 1 В квадратурный генератор потребляет мощность 7 мВт. Полученный уровень фазовых шумов при отстройке от несущей частоты на 1 МГц составил –116,3 дБ/Гц. Площадь, занимаемая генератором на кристалле, равна 400×500 мкм.

Алгоритм синтеза экономичных схем S-блоков подстановки на основе клеточных автоматов

Предложен алгоритм синтеза экономичных схем S-блоков подстановки на основе клеточных автоматов, которые удовлетворяют основным критериям криптографического качества. Найдены правила клеточных автоматов, позволяющие получить S-блоки подстановки, удовлетворяющие критерию максимального лавинного эффекта.

Однополосная квадратурная угловая модуляция

В статье описан способ модуляции угловой компоненты сигнала с квадратурной угловой модуляцией (КУМ) с целью уменьшения ширины спектра за счет использования сигналов с однополосной квадратурной модуляцией в качестве модулирующего сигнала. Это позволяет уменьшить ширину спектра сигнала по сравнению с шириной спектра сигнала с КУМ.

Расчет частотных и энергетических характеристик составного металло-диэлектрического резонатора методом частичных областей

Предложен новый метод расчета частотных и энергетических характеристик различных типов колебаний металло-диэлектрического резонатора СВЧ. Представлены результаты измерений экспериментального образца резонатора, которые хорошо согласуются с расчетными. С помощью метода частичных областей получены зависимости частотных и энергетических характеристик резонатора от его геометрических и электрофизических параметров. Обнаружена высокая чувствительность резонансной частоты основного типа колебаний на толщину воздушной неоднородности. При этом внедрение неоднородности повышает добротность резонатора. Таким образом, представленная конструкция может быть использована в качестве высокодобротного перестраиваемого резонатора.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОТЯГУВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОЛЕКТОРА

Гірництво - Птн, 05/13/2016 - 00:00

Досліджено процес протягування циліндричної поліетиленової оболонки при реконструкції колекторів закритим типом. Встановлено значення розподілу напружень поздовж елементів  конструкції колектора.  Доведено, що виникаючі зусилля у  конструкції можуть призвести до руйнування, як оболонки так існуючого колектора. Запропоновано нові технологічні заходи, які дозволяють запобігти пошкодження елементів конструкції колектора при проведенні реконструкції.

Вплив алюмінія на ударні властивості композитних кумулятивних струменів

Гірництво - Срд, 05/11/2016 - 00:00

У статті представлені експериментальні дані і дано порівняння об’єму утворюваного кратера в металі при вибухах пристроїв кумулятивного дії різної конструкції: кумулятивного заряду із суцільним облицюванням, кумулятивного заряду з пористим облицюванням, газокумулятивного заряду. Наведено залежності об’єму утворюваного кратера в металі від вмісту дрібнодисперсного алюмінію в складі пористого кумулятивного облицювання. Визначено механізм, згідно з яким зі збільшенням кількості алюмінію відбувається додаткове виділення енергії при ударі композитного кумулятивного струменя по перешкоді


Усилитель СВЧ класса Е в микрополосковом исполнении

Проведены расчет и экспериментальное исследование усилителя СВЧ класса Е, выполненного на ПТШ типа CLY5 на рабочую частоту 820 МГц. Результаты моделирования показали хорошее соответствие с экспериментом.

Многопользовательский демодулятор с сокращенным перебором

Предложен алгоритм многопользовательской демодуляции для системы с кодовым разделением каналов, позволяющий при незначительном увеличении вычислительной сложности известных алгоритмов повысить эффективность демодуляции, а при определенных условиях приблизиться к оптимальной границе.

Высокочувствительный нулевой модуляционный радиометр

Показана возможность построения радиометрической системы, у которой нулевой метод измерения реализован суммированием двух шумовых сигналов — информационного и от генератора эталонного шума, что позволило повысить чувствительность и точность измерения радиотехнической информации.

Проектирование полосовых двухтактных ступеней усилителей мощности передатчиков УКВ ЧМ- и ТВ-радиовещания

Рассмотрены принципы построения, особенности проектирования и методика расчета элементов схемы двухтактных усилительных ступеней передатчиков УКВ ЧМ- и ТВ-радиовещания на линейных биполярных СВЧ-транзисторах. Приведены пример расчета и результаты экспериментальных исследований.

Синтез несимметричных фильтров с учетом диссипативных потерь

Предложен метод синтеза пассивных несимметричных фильтров с учетом диссипативных потерь. Обобщенный подход, лишенный многих ограничений, присущих традиционным методам синтеза фильтров, позволяет значительно расширить круг аналитических решений по синтезу несимметричных избирательных устройств.

Новые цифровые фильтры нижних частот

Предложены два новых фильтра нижних частот с конечной импульсной характеристикой. Основные их достоинства — достаточно узкая полоса пропускания и низкий уровень боковых лепестков амплитудно-частотной характеристики. Для удобства читателя импульсные характеристики фильтров представлены в табличном виде.

Сторінки