Останні повідомлення

МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

У статті розглянуто проблеми методології цивільно-військових відносин як політологічної концепції. Представлені сутність та специфіка формування системи таких відносин в Україні. Підкреслено важливість їх подальшої оптимізації з метою набуття Україною стабільних демократичних якостей.

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМПЕРІАЛІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У запропонованій статті аналізуються головні підходи до концептуалізації та визначення поняття «імперіалізм», акцентується основна увага на політичних його аспектах. Розглядаються ідейно-докринальні засади імперіалізму, їх кореляція з положеннями класичної геополітики та особливості трансформації в умовах глобалізації.

ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ

У статті досліджуються особливості функціонування історичних форм політики у зв'язку з трансформацією способів людської діяльності, форм і способів мислення та поведінки. Також досліджуються процеси інституалізації політичної дійсності.

ДЕТЕРМІНАНТНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНО-ЗНАКОВИХ СТРУКТУР ПОЛІТИКИ

Розкрито механізми виникнення локально-актуального стану риторично-знакової системи. Встановлено закономірності співвіднесення риторичного знаку із політичним символом. Виявлено сталий зв'язок між смисловою інтерпретацією  політичного символу та досвідом індивідуального переживання смислу буття людини.

КАТОЛИЦЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Проаналізовано питання чи можливий "католицький фундаменталізм"? Чи цей термін вигадали противники церкви? Також висвітлено проблему міжконфесійних зв’язків в сучасній Польщі, та особлива увага приділена польсько-українським міжконфесійним та міжнацональним зв’язкам.

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Проаналізовано особливості функціонування місцевого самоврядування в АРК з огляду на місцеве самоврядування України; виокремлено специфіку місцевого самоврядування на території півострова, зумовлену статусом автономії та розглянуто можливості зміцнення самоврядного потенціалу АРК.

КОНФЛІКТ «БОРОТЬБИ ЗА ГЕГЕМОНІЮ» В ТЕОРІЇ СИСТЕМНИХ ЦИКЛІВ НАКОПИЧЕННЯ ДЖОВАННІ АРРІГІ

Конфлікт "боротьби за гегемонію" - це досить тривалий період часу, це боротьба міждержавна, її суб'єктами є держави, великі держави, це боротьба двопланова. Конфлікт розгортається і відбувається на фазі (етапі) фінансової гегемонії  і виникає, коли значна частина суспільства приймає  існуючий порядок речей, існуючий світопорядок. І тоді гегемонія - це добровільна, але неорганізована згода з тим "напрямком соціального життя", яке задано панівною групою, власне, згоду з існуючим світопорядком, але не тільки згода підкорятися. Всі гегемонівські держави прагнуть до нескінченного накопичення капіталу, що призводить  до "неминучого розширення, розвитку і поглибленню військової та політичної могутності.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС О РАЗВИТИИ

Стаття розглядає аспекти становлення характерної для сучасного неолібералізму категорії розвитку як «свободи-невтручання» в межах англійської соціологічної утилітарної парадигми.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

В даній статті досліджено та проаналізовано оцінку якості життя на основі статистичних даних та результатів соціологічних опитувань респондентів у різних регіонах України. Було проведено угруповання регіонів України. Висвітлена необхідність врахування як статистичних, так і соціологічних аспектів в оцінці якості життя населення.

СВІТОВІ СТРАТЕГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена порівняльному аналізу стратегій розвитку інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в різних країнах світу. В роботі автор робить спробу систематизації даних на основі виділення факторів, що стимулюють формування нової освітньої політики щодо інвалідів. А також визначає плюси та мінуси природного та законодавчого шляхів розвитку інклюзії.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕС

Застосування права Європейського Союзу державами-членами ЄС породило багато проблем. Особливо викликає спори принцип пріоритетного права Європейського Союзу. Законодавство Європейського Союзу, визначене як acquis communautaire, для держав-членів ЄС є обов’язковим. Законодавство Європейського Союзу є автономним порядком, який не залежить від національного права (є частиною цього права, але автономною).

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Розкриваються питання зв’язку технічного прогресу з правовим регулюванням суспільних відносин в сучасних умовах розвитку Української держави. Особлива увага приділяється спеціалізації різних правових інститутів у зв’язку з виникненням суспільних відносин під впливом інноваційних процесів.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З МНОЖИННІСТЮ ОСІБ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

 Проведено дослідження цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб в римському праві. Проаналізовано часткові, солідарні та корреальні зобов’язання. Здійснено розмежування корреальних та солідарних зобов’язань за римським правом.

ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті аналізується проблема залучення іноземних інвестицій  в економіку України. Автором здійснюється аналіз проблем іноземного інвестування в Україну шляхом виявлення факторів негативного впливу на процес іноземного інвестування та формулювання власних пропозицій щодо вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України.

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У МЕХАНИЗМІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглядаються питання місця і ролі адміністративної діяльності в механізмі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища. Визначається поняття механізму адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища, засоби охорони та вплив норм адміністративного права на діяльність органів держави, що здійснюють адміністративну діяльність у природоохоронній сфері.

ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПИТАНЬ З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті досліджено сутність понять: фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу, суб'єкти фінансового моніторингу, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, суб'єкти державного фінансового моніторингу.

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті визначено актуальність інноваційної діяльності, науково-дослідних робіт та розглянуто різні аспекти фінансування інноваційної діяльності в Україні. Проведено порівняння витрат на науково-дослідні роботи в Україні та країнах-членів Європейського союзу, їх частка у структурі валового внутрішнього продукту. Наведено та проаналізовано розподіл коштів на інноваційну діяльність на підприємствах України. Досліджено та проілюстровано регіональний розподіл витрат за напрямами інноваційної діяльності в Україні. Представлено джерела фінансування інноваційної діяльності та їх зміна протягом шести років. Із наведених даних визначено найбільш важливе джерело інвестування коштів. Розглянуто оцінку індексу конкурентоспроможності України та країн-сусідів. На основі проведеного у статті аналізу сформульовано висновки та запропоновано рекомендації щодо підвищення результативності процесу залучення коштів для фінансування інноваційної діяльності.

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

У статті досліджено поняття «національна конкурентоспроможність», суть якої полягає в високому рівні добробуту громадян, високому рівні інноваційності країн та може спостерігатись лише у порівнянні. Оцінено місце України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності – країна займає відносно низькі позиції в даному рейтингу. Проаналізовано субіндекси індексу глобальної конкурентоспроможності, які охоплюють усі сфери економічного розвитку країн. З метою аналізу сучасної конкурентоспроможності України проаналізовано основні економічні показники країни, які впливають на рейтинг глобальної конкурентоспроможності, такі як рівень ВВП, рівні інфляції та безробіття та інші. Було зроблено висновок, що за основними економічними показниками Україна знаходиться на низькому рівні економічного розвитку, що супроводжується великою кількістю проблем в усіх сферах народного господарства України. Досліджено основні проблемні місця в економіці України та узагальнено висновки щодо необхідності кардинальних та глобальних змін в усіх сферах економіки задля покращення добробуту життя населення країни.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО КЛАСТЕРА

У статті розглянуто можливість практичної реалізації теоретичних основ кластерообразованія. Визначено поняття кластероутворення. Висвітлено модель «національного ромба», запропонованої М. Портером у контексті кластерної теорії. Розкрито базові категорії механізму «потрійної спіралі» Г. Іцковіца. Зазначено, що інтелектуальний капітал є провідним фактором забезпечення належного рівня конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин. На прикладі функціонування кластерного об’єднання в США, а саме Кремнієвої долини, доведено доцільність включення до складу кластера навчального закладу як джерела людського капіталу. Надано характеристику наявної інноваційної інфраструктури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Запропоновано потенційних виконавців для кожного з етапів інноваційного ланцюга поліграфічного кластера. Розроблено схему інноваційного ланцюга потенційного інноваційно-виробничого поліграфічного кластера. Зазначено інститути підтримки інноваційних процесів.

ЗМІСТ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо підвищення конкурентоспроможності видавничих підприємств в умовах економічної нестабільності. Методологічне підґрунтя дослідження представлене науковими працями вітчизняних та зарубіжних авторів. Основними методами наукового пізнання, що використано у процесі дослідження, є методи конкретизації та наукового узагальнення На основі аналізу наявних у науковій літературі трактувань сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства» уточнено його зміст з урахуванням нестабільності розвитку ринкового середовища. Узагальнено чинники конкурентоспроможності видавничих підприємств Європи, які представлено у вигляді сильних та слабких сторін їх розвитку. Визначено, що залежно від рівня об’єкту конкурентоспроможності (мікро, макро, мезо), чинники формування конкурентних переваг різнитимуться. Зауважено, що дослідження впливу різних чинників на рівень конкурентоздатності підприємства доцільно здійснювати за кількісним підходом. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено діагностику конкурентного потенціалу видавничих підприємств у країнах з різним рівнем економічної нестабільності та суспільного розвитку.

Сторінки