Останні повідомлення

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті розглянуто теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємства.Задоволення потреб клієнтів і обслуговування стали головною причиною для ведення бізнесу, в такому випадку потреба в ефективному управлінні запасами в значній мірі розглядається скоріше як необхідність, ніж проста тенденція. Запаси перебувають на всіх стадіях життєвого циклу товару, від виробництва до їх безпосереднього споживання, а тому є найважливішою складовою конкурентоспроможності підприємства. Управління запасами передбачає оперативне маневрування ресурсами, матеріалами, товарами, готовою продукцією для забезпечення виробництва та збуту. Його потреба обумовлена визначенням розміру необхідного замовлення та створенням системи контролю за фактичним розміром запасу і своєчасністю його поповнення.

У статті встановлено, що найефективнішим підходом до управління запасами – є логістичний підхід. Зокрема, описано різницю між поняттями «управління запасами» та «логістичне управління запасами». Здійснено аналіз класифікації запасів. Розроблено схему утворення запасів на підприємстві. Наведено основні етапи управління запасами, що в свою чергу передбачають використання ряду методів для оптимізації товарно-матеріальних запасів.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті досліджено теоретичні аспекти поняття «ресурсозбереження», виділено основні принципи щодо формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві, проаналізовано ефект від ресурсозбереження для кожного з учасників виробничого процесу, обґрунтовано труднощі оцінки економічних ефектів від впровадження ресурсозберігаючих заходів. Розглянуто діяльність пивоварного заводу ПАТ  «Оболонь» в умовах енергетичних обмежень. Окреслено напрямки виробництва, в яких можлива економія ресурсів. Світовий досвід щодо реалізації ресурсозберігаючих технологій розкрито в статті. Акцентовано увагу на головних стратегіях ресурсозбереження підприємств, а саме це зниження використання води, викидів в атмосферу, рециклінг вторинних ресурсів та активна реалізація  альтернативних джерел енергії. Представлено результати розрахунку вартості проекту зі встановлення передової системи рекуперації теплової енергії Mycomizer із врахуванням високого рівня інфляції внаслідок нестабільного зовнішнього середовища.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
Розроблено механізм управління економічною безпекою підприємства. Досліджено підходи науковців до визначення сутності та подано узагальнене поняття економічної безпеки підприємства. Виділено основні функціональні цілі економічної безпеки підприємства. Визначено перелік зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на економічну безпеку підприємства. Подано визначення механізму економічної безпеки підприємства та зазначено його основні елементи. Запропоновано розділяти механізм управління економічною безпекою підприємства на попереджуюче та антикризове управління. Попереджуючим управлінням економічною безпекою підприємства є планування стратегій його розвитку, аналіз, прогнозування, планування необхідних змін і своєчасне реагування на події. Під антикризовим управлінням економічною безпекою підприємства слід розуміти реалізацію такого механізму управління, що забезпечує швидке скорочення втрат шляхом негайного реагування на події. Надано коротку характеристику окремих етапів формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства.

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті розглянуто сутність поняття «ефективність управління персоналом» як економічної категорії. Проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки між різновидами ефективності та запропоновано застосовувати каузальний метод для діагностики проблемних параметрів у показниках ефективності, зокрема, управління персоналом. Виявлено динаміку та тенденції розвитку підходів до визначення досліджуваної категорії з урахуванням процесів транснаціоналізації туристично-рекреаційних підприємств. Досліджено науковий і теоретичний базис ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств та проаналізовано аспекти втілення його в практичну діяльність. Запропоновано алгоритм забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств та зазначено відповідні напрями діяльності для покращення рівня ефективності, що відбиваються у концептуальному підході. Наведено схему проблем і принципів ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери. Визначено особливості прогнозування обсягів потреб у людських ресурсах туристично-рекреаційних ТНК. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У статті викладені розроблені автором концептуальні засади методології інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств. Дано визначення категорії «Інноваційний інжиніринг процесно-орієнтованих підприємств» як методології, що з'єднує разом науково-економічні та інформаційно-технічні знання з метою вирішення завдання забезпечення економічної стійкості підприємства шляхом проведення адаптивних перетворень на стратегічному рівні і на рівні протікання управлінських і технологічних бізнес-процесів на основі інжинірингової концепції «організаційна структура слідує за стратегією». Розроблена модель інноваційного механізму реалізації інжинірингової концепції «організаційна структура слід за стратегією». Як описового візуалізоване уявлення об'єктів бази знань процесного менеджменту інноваційно-орієнтованого підприємства в рамках його системи ланцюжків створення бізнес-цінностей запропоновано використовувати мову процесного бізнес-моделювання TML (Мова моделювання Тупкало, англ.TML - Tupkalo Modeling Language). Розроблено функціонал рішення задачі синтезу інноваційно-орієнтованої системи управління підприємства.

ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ»

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті досліджено сутність понять «механізм» та «організаційно-економічний механізм». Встановлено, що «механізм» являє собою складну організовану систему, але головним є те, що він постійно супроводжується певним процесом, без якого сам механізм, спрямований на виконання специфічних функцій, не може існувати.

З’ясовано, що різне тлумачення поняття «механізм» полягає в тому, що у технічних науках використовують ресурсний підхід, а в економічних – системний або процесний. Широке поширення поняття «механізм» у економічному обігу зумовлено тим, що за допомогою цього терміну можна описати взаємодію виробничого й соціального процесів.

В результаті проведеного дослідження поняття «організаційно-економічний механізм»з’ясовано, що: по-перше, не існує єдиної точки зору щодо сутності даного поняття; по-друге, більшість дослідників вважають, що механізм повинен враховувати певні цілі, завдання та засоби їх досягнення; по-третє, організаційно-економічний механізм являє собою певну систему організаційних та економічних форм, методів, важелів, інструментів, процедур тощо, що діють на різних рівнях економіки;по-четверте, механізм базується на певних принципах та діє в межах об’єктивних економічних законів по відношенню до певних об’єктів та суб’єктів.

Дано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм» - як певної сукупності елементів організаційного та економічного характеру (об’єктів, суб’єктів, цілей, завдань, способів взаємодії, методів, важелів, інструментів тощо), взаємозв’язаних та взаємодіючих між собою із рухливими внутрішніми та зовнішніми зв’язками на макро-, мезо-, мікрорівнях економіки, її міжгалузевих комплексів, галузей, первинних ланок тощо, ефективність реалізації якого залежить від здатності створювати відсутні у конкретний момент зв’язки, елементи, стимули тощо.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ SMM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті досліджено сутність поняття «соціальний медіа маркетинг».    Розглянуто види соціальних медіа та наведено їх приклади. Проаналізовано переваги і недоліки SMM. Однією з  найважливіших переваг є аналіз вивчення попиту і споживчих мотивацій на ринку маркетологами, а серед недоліків виділяється наявність ризику щодо втрати прихильності споживачів через некоректні дії у комунікаціях. Досліджено потребу суспільства і підприємств в соціальному медіа маркетингу. Наведено дані досліджень компанії «Factum Group Ukraine», завдяки яким було визначено кількість користувачів інтернетом, в зв’язку з чим українські компанії виокремлюють у комунікаційному бюджеті активність у соціальних мережах. Виділено низку інструментів для здійснення діяльності у соціальних медіа за рахунок чого відбувається просування бренду підприємства, створюються об’єднання споживачів тих чи інших підприємств у групи, а також збільшується та утримується аудиторія користувачів інтернету. Обґрунтовано значення  подальшого розвитку методу оцінки ефективності соціального маркетингу. Визначено необхідність використання соціального медіа маркетингу українськими підприємствами.

BIG DATA В МАРКЕТИНГУ: ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті розглянуто поняття Big Data як основний фактор переходу до персоніфікованого підходу в дослідженні та обслуговуванні споживачів компаніями. Надано основні характеристики даних, що збираються, зберігаються, обробляються та аналізуються за допомогою технології Big Data. Описано певні елементи математичного та статистичного інструментарію, що використовується в рамках технології Big Data. Визначено, яким чином Big Data впливає на маркетингову діяльність сучасних компаній. Розглянуто, як використовується досліджувана технологія на етапі аналізу ринкового середовища та аудиту власної маркетингової діяльності. Описано основні можливості використання Big Data на етапі імплементації та оптимізації практичних рішень для кожного елементу комплексу маркетингу. Розглянуто основні переваги, які отримує виробник при впровадженні рішень інтелектуального аналізу інформації. Доведено вигоди споживача від поширення  технології  Big Data у бізнес-середовищі. Виявлено основні ризики та проблеми, якими супроводжується використання Big Data на даному етапі розвитку даної технології.  

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ СЕКСУАЛЬНИХ СТИМУЛІВ У РЕКЛАМІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті досліджено історію використання сексуальних стимулів у рекламній індустрії США. Розглянуто історичні передумови активного впровадження сексуальних стимулів у рекламні матеріали виробників. Виділено основні соціальні, економічні та культурні фактори, що зумовлювали необхідність зміни підходів до апеляції до сексуальних мотивацій аудиторії на кожному етапі розвитку використання сексуальних стимулів у рекламі. Визначено, які положення психології та теорії поведінки споживача лягли в основу формування у спеціалістів комплексного розуміння механізму впливу сексуальних стимулів у рекламі на психіку людини. Здійснено аналіз головних тенденцій, характерних для рекламних звернень із сексуальним посилом, залежно від відповідного історичного періоду. На основі проаналізованого матеріалу розроблено таблицю, що містить узагальнення щодо характерних форм сексуальних стимулів, що використовувалися рекламодавцями, та факторів, що обумовили виявлені тенденції, на кожному етапі еволюції використання сексуальних стимулів у рекламі.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ ТА СПЕЦИФІКА ПРОСУВАННЯ НА НЬОМУ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Сьогодні ми не уявляємо свого життя без інформаційних технологій, майже кожна компанія у своїй діяльності  застосовує продукти ІТ-компаній чи користується їхніми послугами. Дана стаття присвячена дослідженню особливостей сучасного ринку ІТ-послуг та визначенню відповідної умовам ринку специфіки просування ІТ-послуг. Враховуючи неймовірний розвиток ринку, його фрагментацію та технологічну динамічність важливо визначити особливості які впливають на ефективність маркетингy ІТ-послуг в цілому і маркетингових комунікацій зокрема. В даній роботі розглянуто специфіку виробництва та реалізації ІТ-послуги, а також досліджено маркетинговий інструментарій комунікацій для успішного просування ІТ-послуги на ринку та зростання ІТ-компанії в подальших періодах. Оскільки ІТ-компанії не завжди застосовують потенціал сучасних засобів просування на ринку, тому в статті показано як використання відповідних комунікативних заходів та інструментів дозволяє вести покупця  воронкою продажів та забезпечувати його лояльність. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті розглядається підходи до визначення поняття «електронний бізнес», структура електронного бізнесу та його складові частини. Визначається дев'ять форм організації взаємодії між суб’єктами ринкових відносин: виробниками та споживачами контенту у процесі організації електронного бізнесу. Наводиться авторська класифікація стратегій ведення електронного бізнесу за такими критеріями: виконання функції, розміщення, використовувані технології, спрямованість, напрямок, тип стратегії та підхід. Показано зв'язок ветеринарного ринку зі спорідненими товарними ринками. Визначено структуру споживачів ветеринарного ринку на споживчому та промисловому ринках. Виявлено проблеми дослідження ринку ветеринарних препаратів. Проводиться порівняльна характеристика ветеринарного та фармацевтичного ринків на основі законодавчої бази України. На основі досліджень наводяться особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів за такими елементами як: реклама, консультування, логістика, банкінг та формування стратегії.

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

В статті наведене та проаналізоване питання формування значущої пропозиції на промисловому ринку, висвітлено основні проблеми з якими стикається українське підприємство при її розробці, а також причини їх виникнення. В статті наведена методика побудови унікальної торгової пропозиції, представлена у вигляді 4-х етапної схеми, що включає пошук відповідей на питання п’яти основних блоків: «цільова аудиторія», «цінність», «переваги», «конкуренція», «результат діяльності».Виявлено, що недостатня увага приділяється аналізу ринкового середовища клієнта, дослідженню специфіки роботи в його галузі, особливостям організації клієнта. На основі факторів, що впливають на процес прийняття рішення про покупку на промисловому ринку в статті запропонована структурно-логічна схема аналізу споживачів для формування унікальної значущої для клієнта пропозиції. Запропонований у статті хід дослідження та отримані результати можуть стати для підприємства відчутною перевагою у конкурентній боротьбі за клієнта.

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА «КLN»

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Проаналізовано управління асортиментною політикою на основі аналізу підходів до цього питання різних науковців. В основу управління асортиментною політикою покладений маркетинговий підхід, адже саме він дозволяє максимально врахувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовища та задовольнити потреби кінцевих споживачів і при цьому досягти поставлених комерційних цілей. Запропоновано модель управління асортиментною політикою послуг. Застосування даної моделі було застосоване на прикладі інтернет-магазину «KLN». Маркетингове дослідження показало, що споживачі бажають бачити широкий асортимент в інтернет-магазині, який дозволить зробити всі необхідні покупки в одному місці. Для інтернет-магазину «KLN» був розроблений процес управління асортиментною політикою та надані відповідні рекомендації, а саме:        елімінування з асортименту категорії товарів «постільна білизна»; розширення асортименту такими додатковими товарними категоріями; поглиблення асортименту в категорії «іграшки», в категорії «коляски» та в категорії «меблі»; насиченість асортименту варто збільшити до 500; впровадити систему контролю асортименту на постійній основі. Таким чином, підприємству доцільно застосовувати стратегію горизонтальної диверсифікації, а саме розширити наявний асортимент такими товарами як дитячі засоби гігієни, засоби для догляду за дитиною та дитячий одяг.

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ ТМ «МОЛОКІЯ КАЗКОВА» НА СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У статті проаналізовано поняття «новий товар» та етапи виведення нового товару на ринок. Запропоновано модель виведення нового товару на споживчий ринок на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод», що на відміну від існуючих відрізняється наступними етапами: аналіз мікро- та макросередовища підприємства, методи формування товарного асортименту,  концепція нового товару, виведення нового товару, товарна стратегія, ринкова стратегія нового товару. На основі даної моделі розроблено комплекс маркетингу та ринкову стратегію для нового товару, а саме дитячого йогурту 2,7 % жирності ТМ «Молокія Казкова». Для товарного асортименту ТМ «Молокія Казкова» згідно результатів дослідження доцільно обрати стратегію «розширення асортименту». Найкращими варіантами щодо випуску нової продукції являються регіони: Тернопільська, Волинська та Рівненська області. Для інформування потенційних споживачів про нову продукцію ТМ «Молокія Казкова», а саме дитячий йогурт пропонується використовувати: рекламу, стимулювання збуту та PR.

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ПОСЛУГИ АРТ –КАФЕ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У  статті було розглянуто ринок громадського харчування України та досліджено його основні тенденції. Ґрунтуючись на результатах дослідження та аналізу було доведено потребу в розвитку на ринку громадського харчування закладів категорії арт-кафе, що відповідають поточним тенденціям ринку, а також існуючим та прогнозованим потребам споживачів. Було розроблено та описано концепцію нового арт-кафе «INDIE», що включає ідеологію, філософію закладу, опис послуг та основних напрямів діяльності, слоган, логотип, опис екстер’єру та інтер’єру Авторами, було виведено своєрідну формулу концепції арт-кафе, слідуючи якої, такий заклад буде успішно та прибутково функціонувати. ідею арт-кафе можна описати так: «Ми створимо звичайне кафе у незвичайному столітті», яка пояснює відмову від віртуального життя. Ідея арт-кафе «INDIE» і полягає в тому, щоб об’єднати сучасну молодь 21 століття у живому спілкуванні, «витягнути» з соціальних мереж та Інтернет павутиння, позбавитись звички фабінгу. Саме в ідеології та форматі полягає інноваційність даної концепції. Діяльністю арт-кафе, також буде просуватися в маси, різні напрями мистецтва шляхом організації музичних, літературних, творчих вечорів, виставок тощо. Освітній напрям арт-кафе «INDIE» полягатиме в організації майстер-класів, тренінгів, лекцій різної тематики (від уроків ліпки глиною до вивчення мов програмування). Запропоновано комплекс маркетингової комунікаційної політики з метою виведення та просування закладу в ринкових умовах

МАРКЕТИНГ НЕЗАЛЕЖНИХ ТА АФІЛІЙОВАНИХ СТАРТАПІВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті визначено основні складові діяльності стартап-проектів, що включають наявність інноваційної ідеї, інтелектуальні та  фінансові ресурси та маркетинг інновацій. Систематизовано підходи вчених до визначення етапів розвитку стартапів і проаналізовано найбільш використовувані з них. Окреслено специфіку етапів розвитку незалежних та афілійованих стартапів, проведено їх порівняльний аналіз, і як результат, розкрито відмінності в етапах, їх послідовності та маркетинговій діяльності  незалежних та афілійованих стартапів, серед яких зокрема наступні: різні етапи та напрямки розвитку проектів, цільові аудиторії на кожному з етапів діяльності стартапу, джерела фінансування; різняться принципи формування команди та інститути, що повинні бути задіяні при розробці та виведенні продукту на ринок, відповідно відрізняються канали збуту та комунікацій, що використовуються компаніями. На основі детального аналізу вище зазначених питань в статті наведено маркетингові дії на кожному із етапів розвитку стартап-проектів інноваційної продукції.

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

В статті обґрунтовано основні принципи моніторингу кон’юнктури товарного ринку. До них віднесено: об’єктивність, точність, деталізація, цілеспрямованість, ефективність. Розглянута сутність кожного принципу та розроблено їх економічний зміст. Доведено, що побудова системи моніторингу стану товарної кон’юнктури ринку повинна вестись з використанням взаємодії поняття маркетингового середовища та поняття маркетингового дослідження. З цих позицій визначено сутність економічної кон’юнктури як предмета моніторингового дослідження. Кон’юнктура товарного ринку в системі економічного моніторингу – це форма прояву на конкретному ринку системи факторів і умов відтворювання в їх постійному розвитку і взаємодії, що проявляється в певному співвідношення попиту, пропозиції, якості та динаміки цін. Обґрунтовано, що під економічним моніторингом товарної кон’юнктури слід розуміти систематичний збір, обробку і аналіз відповідної інформації, яка може бути використана для вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень в системі виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОДЕЛІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

функціонування ринку електронної комерції, виділено його характерні особливості, зокрема  - міжнародний характер, високу залежність від розвитку технологічної бази, постійну зміну форматів взаємодії гравців, відставання законодавчого регулювання від реального стану ринку, тощо. Виділено основні характеристики ринку, такі як короткі терміни впровадження продукту на ринок, широкий вибір товарів та послуг, можливість порівняння характеристик двох та більше товарів, зручність придбання, економія часу тощо.  Проведено порівняльний аналіз з ринками Європейських країн. Розглянуто особливості та узагальнено ключові моделі бізнесу, що використовуються на ринку.  Зокрема, нові моделі, що базуються на характері взаємовідносин зі споживачем – дизайнери споживчого досвіду, генератори потоку, будівники брендів, тощо. На основі аналізу  та проведеного експертного опитування було виділено ключові позитивні та негативні тенденції, що формують ринок електронної комерції, і, як підсумок, виділено ключові проблемні питання, що потребують вирішення, в тому числі – вдосконалення нормативної бази, впровадження системи підготовки персоналу тощо.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

В статті описано особливість управління асортиментною політикою підприємства, що працює на ринку ергономічної продукції України.  Розглянуто теоретичні підходи, щодо визначення понять «асортимент» та «асортиментна політика». Окреслено особливості та основні завдання управління товарним асортиментом на етапі життєвого циклу зростання. Визначено можливості для посилення конкурентоспроможності компанії шляхом управління товарним асортиментом. Проаналізовано підходи до управління та модифікації товарного асортименту, запропоновані сучасними вченими.  Виявлені основні фактори, що зумовлюють необхідність адаптації існуючих процедур управління асортиментом для компанії, основним товаром якої є ергономічна продукція. На основі існуючих методик, запропоновано процедуру модифікації товарного асортименту відповідно до описаних особливостей компанії, що працює з ергономічною продукцією. Дана стаття спрямована на розробку процедури, що направлена на зменшення невизначеності управлінських рішень щодо оптимізацію асортименту ергономічної продукції.

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

В статті показано, що при здійсненні кожного з функціональних видів управління (організаційне управління, фінанси, персонал, виробництво, логістика, інновації, маркетинг) отримується відповідна інформація, яка використовується далі в управлінні кожного виду; інформація в процесі управління виступає одночасно ресурсом та кінцевим продуктом.  Введено визначення маркетингової інформації, як сукупності знань, відомостей та повідомлень про зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства, які збираються, генеруються та передаються керівникам для прийняття маркетингових управлінських рішень, а також формуються та розповсюджуються для реалізації маркетингових цілей підприємства. Розглянуто характерні особливості маркетингової інформації, урахування яких є необхідним при плануванні та організації її отримання, зберігання та розповсюдження, такі як: необмежена кількість та мінливість джерел отримання інформації; різна природа даних; значна кількість різних за своїми потребами та вимогами споживачів інформації; неможливість однозначного відбору важливої інформації; практично необмежені обсяги даних, при аналізі яких можуть бути отримані корисні для підприємства відомості. Обґрунтовано, що значення маркетингової інформації в управлінні підприємством полягає в створенні конкурентних переваг та зміцненні ринкових позицій підприємства, що досягається завдяки її використанню при підготовці, ухваленні, організації та контролю за результатами виконання управлінських рішень всіх рівнів, при організації взаємозв’язку між підрозділами компанії, при реалізації маркетингових впливів на ринкове середовище підприємства.

Сторінки