Останні повідомлення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОЕЛЕКТРИЧНОГО СТАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ OpenFOAM

Проведено  серію  тестових  розрахунків  з  оцінки  придатності  вільного  відкритого  програмного  коду
OpenFOAM для розв’язання термічних та електротермічних задач.

ЕФЕКТ РОЗБУХАННЯ ПІД ЧАС ЕКСТРУЗІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ПРОФІЛІВ

Досліджено ефект розбухання під час екструзійного формування полімерних профілів, визначено залежно-
сті розподілу швидкостей зсуву та лінійних швидкостей за довжиною профілю, проаналізовано залежність
коефіцієнта розбухання від коефіцієнта налипання.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ ОХОЛОДЖУВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ

Розглянуто результати числового моделювання температурних полів і полів напружень у стінці полімерних
труб двох типорозмірів (90, SDR 6 і 63, SDR 9) за різних умов охолодження. Показано, що двостороннє
охолодження труб (особливо за участі води як холодоагенту), не лише інтенсифікує процес охолодження,
але  й  може  призвести  до  виникнення  в  їхніх  стінках  значних  механічних  напружень,  що  негативно
впливатиме на якість екструдованих труб.

СУШІННЯ НАПОВНЮВАЧА ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

Наведено фізичну та математичну моделі, що описують основні процеси, які відбуваються під час сушіння
пасти  двооксиду  титану  в  сушарці  з  фонтануючим  шаром  інертних  тіл.  Запропоновано  конструкцію
установки для дослідження процесу та перевірки адекватності моделі. Працездатність установки переві-
рено експериментально. Отримано залежність напруження установки за випареною вологою від перепаду
температури в шарі.

КІНЕТИКА ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА НА БАШМАЧНОМУ ПРЕСІ

Проаналізовано конструкції башмачних пресів. Запропоновано принципово нову конструкцію. Розроблено математичну модель пресування паперового полотна на башмачному пресі з новими умовам однозначності, що дає можливість розрахувати кількість видаленої вологи та сухість полотна після пресування.

КІНЕТИКА ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА НА БАШМАЧНОМУ ПРЕСІ

Проаналізовано конструкції башмачних пресів. Запропоновано принципово нову конструкцію. Розроблено математичну модель пресування паперового полотна на башмачному пресі з новими умовам однозначності, що дає можливість розрахувати кількість видаленої вологи та сухість полотна після пресування.

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИКРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ КОМПАУНДІВ

Досліджено фізико-механічні властивості епоксикремнійорганічних компаундів. Показано особливу поведінку поліметилфенілсилоксанів під час формування структури епоксикремнійорганічних компаундів.

ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У ЧЕРВ’ЯЧНОМУ ЕКСТРУДЕРІ

Здійснено чисельне моделювання змішування в черв’ячному каналі екструдера та динамічного змішувача бар’єрного типу. Наведено результати моделювання, що дозволяють дослідити динаміку зміни температур під час течії полімерів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні параметри змішувальних елементів та/чи технологічні режими змішування.

КОНЦЕНТРУВАННЯ РОЗЧИНУ ХЛОРИДУ АМОНІЮ НА МЕМБРАНАХ МФФК І ПВХ

Проаналізовано можливість концентрування розчину хлориду амонію на мікрофільтраційних мембранах МФФК і ПВХ контактною мембранною дистиляцією. Визначено найкращі умови концентрування.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

Показана важность переработки нефтяных шламов. Определены наиболее важные исходные характеристики и проведен анализ технологий переработки нефтяных шламов, образующихся на нефтеперерабатывающих заводах. Функционально-стоимостной анализ базовых технологий утилизации нефтяных шламов показал, что наивысшую интегральную оценку имеет технология термодесорбции и трехфазного центрифугирования. 

ВПЛИВ ВМІСТУ АЗОТУ В КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЯХ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФЛЮТІНГУ

Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальному клеї, катіонованому диметиламіном, він краще утримується на волокні, що зменшує вміст крохмалю в підсітковій воді та мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники паперу для гофрування щонайменше вдвічі. Доцільно використовувати крохмальний клей, модифікований диметиламіном, із вмістом азоту понад 1,5 %. Найкращі показники мають зразки флютінгу, виготовлені за умови введення крохмального клею, катіонованого диметиламіном, із вмістом азоту 2 %, під час відливання. Одержано математичне узагальнення результатів. 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТОРФ’ЯНОГО СИНТЕЗ-ГАЗУ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Проведено розрахунки економічної ефективності енергетичного комплексу, що складається включає в себе газифікатор для газифікації низинного торфу та паро-газотурбінну установку для промислового виробництва електроенергії. Показано, що даний проект є досить привабливим з інвестиційної точки зору: має термін окупності – 2,2 роки та внутрішню норму рентабельності понад 56 %.

ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ

Під час проектування теплообмінників техніко-економічним показникам їхньої роботи приділяється недостатньо уваги. Це призводить до використання малоефективних конструкцій апаратів. У статі запропоновано сучасну методику оптимізації теплообмінних апаратів.

ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТІНКИ

Подано передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Результати можуть бути використані для синтезу систем керування.

ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТІНКИ

Подано передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Результати можуть бути використані для синтезу систем керування.

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПУСКУ ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРІВ

Наведено новий спосіб моделювання режиму пуску екструзії полімерів, що базується на нейронних мережах. Досліджено декілька різних структур моделі. Як критерій оцінювання якості нейромоделей використано накопичену суму квадратів помилок. Як навчальний алгоритм застосовано алгоритм зворотного розрахунку помилки. У процесі синтезу системи керування використано дані реального процесу екструдування. Показано, що найкращим чином працює нейромережа, що включає три нейрони у схованому шарі та запізнення на два кроки. Визначено оптимальну структуру та параметри нейромережі.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВАННИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

Розглянуто ванну скловарної печі, що є об’єктом у системі керування скловарним виробництвом. Розроблено математичну модель скловарної печі з урахуванням усіх межових умов і виведено передатні функції за каналами температура газу – температура скломаси, температура газу – температура кладки. Задачу розв’язано за допомогою перетворення за Лапласом рівнянь теплопровідності для скломаси і кладки з отриманням їх характеристичних рівнянь. Наступним кроком було створення матриці коефіцієнтів системи та за її розрахунком – отримання коефіцієнтів  рівнянь теплопровідності.

АВТОМАТИЗОВАНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Дістав подальший розвиток новий підхід щодо розробки автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю стану забруднення довкілля. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке пройшло успішну апробацію та впроваджено у обласних те регіональних відділах інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті досліджуються особливості та чинники, що мали вплив на формування інститутів громадянського суспільства до набуття незалежності України і стали підґрунтям вітчизняної традиції організації громадського життя. Зокрема, йдеться про роль національного питання, вплив держави на створення та діяльність громадських об’єднань, рівень громадської активності населення.

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ У ХХ-ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Розглянуто участь політичних партій у формуванні української політичної нації на різних етапах цього процесу. Запропоновано авторську періодизацію участі політичних партій у процесі націєтворення. Проаналізовано механізми здійснення партійних впливів на цей процес у кожному з періодів.

Сторінки