Останні повідомлення

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00
Розроблена математична модель для оптимізації процесу периферійного фрезерування, яка містить чисельний метод визначення сили різання, а також рівняння, що зв'язують обмеження з керованими параметрами режиму різання: частотою обертання шпинделя і подачею. Доведено, що шорсткість поверхні не залежить від геометричної складової профілю, що утворюється при переміщенні зубів фрези за траєкторією квазітрохоїди, а визначається максимальною амплітудою і частотою спектру сили різання, а також частотними характеристиками технологічної оброблювальної системи. Оптимальний режим різання формується в області допустимих значень фазового простору «частота обертання – подача» в основному двома обмеженнями: за стійкістю інструменту і за шорсткістю. Створена прикладна програма для автоматизованого визначення оптимального режиму різання при периферійному фрезеруванні сталей, чавунів та легких сплавів на основі алюмінію

МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 7. ЧОТИРИ ТИПИ ДЕФОРМАЦІЙ, ФОРМУЛЮВАННЯ TOTAL LAGRANGIAN

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00
У Повідомленнях 1 - 4 було розглянуто, як ідею мультиплікативного розкладання Лі градієнта пружно-пластичних деформацій Коші-Гріна можна застосувати для узагальненого розкладання на випадок одночасної присутності чотирьох типів деформацій: температурної, пружної, пластичних і повзучості; а також встановлені допустимі форми рівнянь стану. У Повідомленні 5 проаналізована проблема вибору відлікової конфігурації для пружних деформацій у випадку термопружності: "розвантаженої" або "початкової". У Повідомленні 6 обґрунтовано варіант ефективного алгоритму для розв’язування крайових задач термопружно-пластичності з великими деформаціями при формулюванні Total Lagrangian. Мета цього Повідомлення – обґрунтувати варіант ефективного алгоритму для розв’язування крайових задач термопружно-пластичності та повзучості з великими деформаціями при формулюванні Total Lagrangian. Застосовували обґрунтовану на основі другого закону термодинаміки теорію повзучості при великих деформаціях, мультиплікативний розклад градієнта деформацій Коші-Гріна, формулювання Total Lagrangian та підхід, коли пружні, пластичні деформації й деформації повзучості визначаються відносно "розвантаже¬ного" стану. Матеріал – ізотропний метал. Обґрунтували ефективний скінченно-елементний алгоритм обчислення напружень та великих деформацій в твердому тілі з ізотропного матеріалу при повзучості, у формулюванні Total Lagrangian. З його використанням та алгоритму Повідомлення 6 запропонували ефективний алгоритм розв’язування крайових задач у випадку одночасної присутності чотирьох типів деформацій. Цей алгоритм запрограмований в авторській скінченно-елементній програмі ОКА-3D. Розроблений алгоритм є узагальненням ефективних алгоритмів термопружно-пластичності та повзучості, запропонованих автором в 1989 році для малих деформацій.

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОРЕАГУЮЧЕГО МЕТАЛЕВОГО ПАЛИВА ДЛЯ СУПЕРКАВІТАЦІЙНИХ АППАРАТІВ

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00
. Розглядається ряд гідрореагуючих металів: літій Li, натрій Na, магній Mg, алюміній Al, цирконій Zr із зростаючою атомною вагою і щільністю стосовно двигунів суперкавітуючих апаратів. Аналізуються параметри термохімічної реакції металів з водою. Приводяться залежності питомого імпульсу і термічного ККД суміші газів, що витікають з сопла гібридного реактивного двигуна залежно від кількості надлишкової води. Показано, що із зростанням атомної ваги металевого палива в 13 разів при переході з літію Li на цирконій Zr дальність ходу зростає в 9 разів при відповідному зростанні об'ємного питомого імпульсу і сталих конструктивних і динамічних параметрах: швидкості, числі кавітації, габаритах і об'ємі палива. Визначені оптимальні значення надлишкової води для отримання максимального питомого імпульсу I [КH•сек/кг].

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ РОТОРА ГЕРОТОРНОЇ ПЕРЕДАЧІ В УМОВАХ ОБКАТУ

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00
Статтю присвячено проблемам проектування інструментів для обробки циклоїдальної поверхні роторів героторних передач. Такими інструментами зокрема є черв’ячні фрези та черв’ячні шліфувальні круги. Попри те, що наведені інструменти є відомими в світі, практично відсутня інформація щодо методики їх проектування. Головним чином це математичний апарат, який би дозволяв будувати профіль наведених інструментів. В результаті проведеного аналізу зачеплення ротор-інструментальна рейка та графоаналітичного синтезу була сформульована та вирішена задача про існування дискримінанти (огинаючої) сімейства положень ротора, та отримані її рівняння, які мають переваги перед чисельними та графоаналітичними методами побудови і відрізняються відносною простотою для користувача. Результати досліджень можуть бути використані в якості інженерної методики при проектуванні та виготовлені черв’ячних фрез та шліфувальних кругів для обробки роторів героторних передач в умовах обкату.

СИСТЕМНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00

Робота присвячена питанням методології представлення складних технічних об’єктів. В основу аналізу об’єктів покладено поняття будови, функціонування та властивості. Об’єкт представляється у вигляді двох ієрархічних моделей будови та властивостей. Особливістю представлення є розкриття механізму взаємодії вказаних моделей. Взаємодія забезпечується через процес функціонування, в якому складові будови виконують необхідні перетворення, а результатом функціонування є отримані властивості. Ієрархія конкретних властивостей формує комплект властивостей, який забезпечує реалізацію призначення об’єкту. Наведено схему взаємодії будови та властивостей об’єкту через процес  його функціонування. У якості прикладу складного технічного об’єкту розглянуто насосну станцію. Наведено ієрархічні моделі будови та властивостей з визначенням їх взаємодії через процес функціонування. Більш детально представлено схему взаємодії на прикладі моделей насосу. Застосування уточненого представлення дозволить скоротити терміни вирішення задач аналізу та синтезу складних технічних об’єктів.

НАНОПОЛИРОВАНИЕ ПОДЛОЖЕК ДЛЯ ОПТИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00
В результаті дослідження полірування монокристалічних матеріалів показано, що полірування плоских поверхонь оптоелектронних елементів з монокристалів карбіду кремнію доцільно здійснювати з використанням полірувальної суспензії порошків на основі МАХ-фази Ti3AlC2 та колоїдних систем наночастинок, а монокристалів сапфіру – за допомогою суспензії з алмазних мікропорошків, порошків кубічного нітриду бору та MAX-фази Ti3AlC2. Нанополірування поверхонь елементів монокристалів сапфіру слід здійснювати при використанні колоїдної системи наночастинок або традиційних складів на основі колоїдного двооксиду кремнію. Показано також, що продуктивність полірування монокристалів карбіду кремнію та сапфіру обернено пропорційна енергії переносу, максимальне значення якої відповідає мінімальній шорсткості.

ДИФУЗІЙНЕ ТИТАНОАЛІТУВАННЯ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ ХН55ВМТКЮ В ЗАКРИТОМУ РЕАКЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Машинобудування - Птн, 07/01/2016 - 00:00
Наведено результати експериментальних досліджень впливу умов титаноалітування, стану поверхні жароміцного сплаву ХН55ВМТКЮ на фазовий і хімічний склади, структуру, мікротвердість покриттів. Титаноалітування проводили в суміші порошків (% мас): Ti(50); Al(10); Al2O3 (35); NH4Cl (5), в закритому реакційному просторі в контейнерах з плавким затвором при температурі 1050 оС впродовж 4-6 годин. Встановлено вплив часу насичення, швидкості охолодження після ХТО, бар’єрного шару (Ti,Zr)N на поверхні сплаву та будову покриттів. Показано, що покриття складаються з зони сполук, до якої входять шари фаз NiAl (фаза), AlNi2Ti, Ni0,2Al0,4Ti0,4(λ-фаза), шари оксидів Ti4Ni2O, Me3Ni3O, Ti(N, O), Al2O3, включення в зоні шарів на основі сполук (Ni, Co)7 (Cr, W, Re, Mo)6 (μ-фази), та перехідної зони. Присутність бар’єрного шару приводить до утворення на поверхні фази Ni0,2Al0,4Ti0,4, зміни структури центральної частини покриття. Замість дрібних включень μ-фази на фоні шарів інтерметалідів під шаром (Ti, Zr)N розташовані порівняно великі включення цих фаз. Мікротвердість шару (Ti,Zr)N після ХТО становила 22,1 ГПа. Отримані в роботі покриття за складом, структурою можуть бути перспективними в умовах дії високих температур, агресивних середовищ.

Моделі оптимальних дискретних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях

Запропоновано метод побудови оптимальних дискретних сигналів, який базується на новій комбінаторній конструкції – ідеальних кільцевих векторних послідовностях (кластерах ІКВ). Виявлений великий клас дво- та багатовимірних комбінаторних конструкцій, які перевершують класичні моделі дискретних систем за чисельністю й багатоманітністю варіантів тонкої структури з теоретично необмеженими верхніми значеннями порядку та розмірності. Показано, що унікальні властивості останніх закодовані в тонкій структурі обертової симетрії тору. Наведені приклади побудови оптимальних векторних дискретних сигналів і кодових послідовностей, призначених для проектування сучасних систем зв’язку, навігації й розвитку векторної комп’ютерної індустрії.

Визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму і кореляційних характеристик завад

Розглянуто задачі визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору з ортогоналізацією сигналів частини компенсаційних каналів на основі LMS-алгоритму, а також кореляційних характеристик завад. Аналіз ефективності рекурентного двохступеневого цифрового автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму з одночасним функціонуванням ступенів виконано за допомогою статистичного моделювання при різній обумовленості кореляційної матриці завад і різній кількості джерел завад.

Двотактні ГКН К- та Ка- діапазонів на основі об’ємного резонатора, стабілізовані ФАПЧ, з малим рівнем фазового шуму та низькою вартістю

У роботі представлені результати розробки двотактних генераторів, керованих напругою К-діапазона (24 ГГц) з виходом на другій гармоніці та Ка-діапазона (36 ГГц) з виходом на третій гармоніці, а також синтезаторів з ФАПЧ на основі запропонованих генераторів. Генератори стабілізовані об’ємним резонатором на основі відрізка прямокутного хвилевода. Потужність вихідного сигналу в діапазонах перестроювання змінюється в межах −11,5 - −7,6 дБм та −11,8 - −10,9 дБм для генераторів 24 ГГц та 36 ГГц відповідно. Рівні фазового шуму в боковій смузі для ГКН, стабілізованих петлею з ФАПЧ, складають –91 дБн/Гц для генератора 24 ГГц та –87,4 дБн/Гц для генератора36 ГГц на 10 кГц відстроювання від носійної, що знаходиться на рівні характеристик генераторів на діелектричних резонаторах. Генератори мають малі розміри, високотехнологічну квазіпланарну конструкцію та побудовані з комерційно доступних елементів.

Дослідження безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційно-згортковим обробленням

В результаті проведених досліджень визначено, що основним параметром рівняння дисперсії похибки оцінки напрямку на джерело радіовипромінювання для досліджуваного радіопеленгатора, який доцільно оптимізувати, є величина частотного перетворювального зсуву. Проведено параметричну оптимізацію безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційно-згортковим обробленням за точністю. В результаті моделювання для згорткової моделі частотного зсуву отримано залежність середнього квадратичного відхилення оцінки пеленгу від відношення сигнал/шум для різних можливих значень частотного перетворювального зсуву. Аналітичні розрахунки та результати моделювання повністю співпали, що підтверджує правильність проведених досліджень та достовірність результатів оптимізації.

Планування завантаження ресурсів центру обробки даних на основі статистичних даних

Якість обслуговування клієнтів залежить від процедури підтримки прикладних програм в центрі обробки даних постачальника зв'язку. У статті розглядається підхід контролю динамічного використання ресурсів для забезпечення обслуговування вхідного потоку, який враховує випадковий характер надходження заявок і використовує короткострокові і довгострокові статистичні навантаження. Запропонований підхід складається з двох методів, які керують кількістю обслуговуючих вузлів. Результати моделювання управління технічними ресурсами були представлені для інфраструктури ЦОД провайдера зв'язку, що доводить ефективність запропонованих методів.

Покрокова побудова системи для Інтернету речей

Запропонований покроковий підхід до підготовки фахівців з нової технології «Інтернету речей» в рамках спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». Наведений досвід організації вертикальної структури підготовки студентів, яка дозволяє навчити їх проектувати цілісну систему Інтернету речей. Особливістю такої структури є її практична наповненість та орієнтація на кінцевий результат.

Двоступеневий метод обробки результатів вимірювань високочутливої радіометричної системи

Розглянуто метод представлення результатів радіометричних вимірювань, який передбачає попередню обробку сигналів цифровим інтегратором і остаточну обробку отриманих результатів у комп’ютері із застосуванням спеціального програмного забезпечення.

Вейвлет-аналіз електрокардіосигналів для виявлення ознак посттравматичної міокардіодистрофії

Розглянуто особливості впливу травматичної хвороби на серцево-судинну систему. Виконано числові експерименти з дослідження електрокардіосигналів військовослужбовців після мінно-вибухового поранення. У процесі клінічних досліджень реєстрація та обробка електрокардіосигналів виконані за допомогою системи електрокардіографії високого розрізнення. На основі проведеного вейвлет-аналізу електрокардіосигналів запропоновано інтегральні параметри для виявлення ознак посттравматичної міокардіодистрофії.

Використання методу незалежних компонент для автоматичного видалення артефактів ЕЕГ, пов’язаних з рухами очей

В роботі аналізується можливість використання методу незалежних компонент для часових рядів, а саме алгоритму TDSEP, для видалення складових сигналу ЕЕГ, джерелом яких є активність м’язів під час руху очей. Був запропонований алгоритм автоматичного видалення артефактів ЕЕГ та проведена оцінка його ефективності на реальних записах ЕЕГ.

Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом

Дана робота присвячена дослідженню деструкції тканин міокарда оригінальним монополярним кулькоподібним електродом за допомогою високочастотного електрохірургічного генератора Erbe VIO-100 S (Німеччина) в режимі коагуляції. Визначено безпечні та ефективні розміри деструкції, характер гістологічних та температурних змін в ділянці взаємодії тканини з джерелом електричного впливу в залежності від потужності струму та тривалості аплікації для блокування поширення потенціалів з джерел патологічного збудження в серці. Розроблено рекомендації з вибору оптимальних параметрів для застосування генератора Erbe та оригінального монополярного електроду адаптовано до радіочастотної абляції тканин міокарда на відкритому серці при лікуванні аритмій з метою скорочення загальної тривалості операції зі штучним кровообігом.

Інверсія співвідношень рівнів гармонік демаскуючого сигналу в нелінійній радіолокації

Показано, що N-подібна форма вольт-амперної характеристики (ВАХ) нелінійних приладів, що входять до складу розсіювача, є однією з причин інверсії в співвідношенні рівнів гармонік перевипромененого сигналу. Це призводить до зниження ефективності використання нелінійного радіолокатора при виявленні закладних пристроїв на тунельних діодах. При аналізі останніх запропоновано ввести апроксимуючі безрозмірні коефіцієнти та , які характеризують не лише форму ВАХ, але і достовірність ідентифікації закладних пристроїв по співвідношенню рівнів гармонік демаскуючого сигналу в цілому.

Особливості європейського законодавства з безпеки радіо, телекомунікаційного та низьковольтного обладнання

Розглянуто та проаналізовано матеріали основних нормативних документів Європейського Союзу з безпеки низьковольтного обладнання, радіо- і телекомунікаційног8о обладнання та апаратури (Директива 2014/35/ЕU, Директива 2014/53/ЕU та Директива 1999/5/ЕС). Зокрема розглянуто та проаналізовано матеріали нормативних документів, які регламентують питання утилізації електричного та електронного обладнання і обмеження використання в ньому деяких шкідливих речовин (Директива 2002/96/EС та Директива 2011/65/EU). У результаті проведеного аналізу визначені основні особливості функціонування цих нормативних документів та надані відповідні рекомендації щодо їх застосування.

Предельная точность сверхширокополосной оценки скорости

Рассмотрены характеристики оценки максимального правдоподобия и байесовской оценки при квадратичной функции потерь с учетом аномальных ошибок. Показано, что применение байесовского алгоритма позволяет уменьшить ошибки измерения скорости в пороговой области. Определены оптимальные параметры зондирующей последовательности импульсов, обеспечивающие минимальные ошибки измерения скорости.

Сторінки