Останні повідомлення

ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

В статті висвітлені результати аналітико-експериментальних досліджень нової парадигми та проблеми формування поняття економічного простору як подальшої основи досліджень ціннісно-часової та структурно-просторової динаміки економіко-інформаційних і виробничих структур інноваційних систем, їх характеристик і закономірностей в економічних системах п’яти рівнів. Розглянуто зміст досить багатьох новацій щодо опису економічного простору, які неодмінно націлені на конкретне осягнення реальних економічних процесів та по типу підходу зовсім протилежний сучасному розумінню такого простору як геометричного. Завдання полягало у тому, щоб продемонструвати такі підходи до проблеми, які можуть породжувати отримання нових і навіть неочікуваних наукових результатів у майбутньому.

Автором статті вперше продемонстровано такі підходи до можливих рішень наукової проблеми формування економічного орієнтованого  простору, які можуть породжувати отримання нових і навіть неочікуваних наукових результатів у майбутньому. Розглянуто зміст досить багатьох новацій щодо опису економічного простору, які неодмінно націлені на конкретне осягнення реальних економічних процесів та по типу підходу зовсім протилежний сучасному розумінню такого простору як геометричного.

Перспективою подальших наукових розробок за даним напрямом дослідження є формування комплексної методології оцінювання стану розвитку економічного простору інноваційних бізнес-структур.

Матеріал статті може бути рекомендований для подальшого використання як основу формування нової парадигми формування понять економічного простору та теоретико-практичного застосування й розвитку інноваційно-орієнтованого управління на підприємствах різних галузей промисловості та інноваційних бізнес-структур.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА PEER-ГРУПИ КРАЇН НА ПЕРІОДІ 1990-2014 РОКІВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
Визначено позиції країн за окремими макроекономічними показниками для України та інших країн (peer-групи – групи країн, які мали близькі до України обсяги ВВП на одну особу у 1990 році). Здійснено порівняльний аналіз за абсолютними та відносними показниками ВВП і промислового виробництва. Приведено місце України у світовій економіці у 1990 та 2014 роках. Проаналізовано зміни в економіках країн peer-групи за період 25 років. Висунута гіпотеза про те, що проінформованість про місце України у глобальному соціально-економічному просторі, аналізування основних макроекономічних показників, індексів та індикаторів, надання рекомендацій органам державної влади стосовно розробки та реалізації управлінських рішень на державному рівні з приводу поліпшення національної економіки спроможне підняти рівень якості та безпеки життя в Україні. Здійснено візуалізацію змін обсягу ВВП на особу за період 1990-2015 роки для України та країн peer-групи. Виявлено ближчих «сусідів» за окремими макроекономічними показниками. Запропоновано методичний підхід до здійснення компаративного аналізу peer-групи об’єктів /у нашому випадку країн/ на значному відтинку часу за одним з макроекономічних показників.

КРАЇНИ БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
Розглянуто фактори впливу на розширення торговельно-економічного співробітництва України з балканськими державами. Зовнішньоекономічні зв’язки оцінюються як з позицій розширення присутності України на ринку Балканського регіону, так із позицій стратегічних намірів – посилення її впливу на ринку ЄС. Здійснено порівняльний аналіз стану соціально-економічного розвитку України та балканських держав за основними показниками. Наведено групи показників та місце України, кожної з балканських держав в Індексі процвітання країн (економіка, підприємництво, державне управління, освіта, охорона здоров'я, безпека, особисті свободи, соціальний капітал). Досліджено тенденції здійснення експортно-імпортних операцій між Україною та балканськими країнами. Запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Особлива увага акцентується на необхідності вдосконалення товарної структури експорту, збільшення в ньому продукції з високою часткою доданої вартості.

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО АУТСОРСИНГУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У статті розглядаються роль та значення міжнародного аутсорсингу для зарубіжних компаній та можливі напрямки його впровадження на вітчизняних підприємствах, спираючись на досвід закордонних партнерів, а саме було розглянуто сутність поняття «аутсорсинг» та його види, виокремлено особливості виникнення аутсорсингу і його подальшого розвитку у різних країнах світу, зазначено характерні риси американської та японської моделей побудови відносин на рівні «замовник - постачальник». Також було розглянуло сучасний стан застосування аутсорсингу в Україні: рейтинг держави відповідно до інших країн, видові особливості,географічну структуру та регулювання даної діяльності вітчизняним законодавством. З огляду на проведене дослідження було проведено порівняльний аналіз використання практики аутсорсингу в різних країнах світу та України, що довів існування як спільних рис, так і відмінностей кожного регіону, що свідчать про існування впливу факторів зовнішнього середовища у межах кожної країни: економічної ситуації в цілому, структури економіки, бізнес-культури, тощо.

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ КРАЇНИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Стаття присвячена ролі держави в регулюванні зовнішньої та внутрішньої торговельної політики в умовах фінансової кризи та нестабільної ситуації на сході України. Аналізується сучасний стан промисловості в Донецькій та Луганській областях, наводяться можливі напрями розвитку вищезазначених регіонів. В рамках цього аналізу висвітлені порівняльні переваги східних областей та зазначені пріоритетні галузі промисловості, які можуть забезпечити високий технологічний розвиток України.

У статті також зазначається, що на даному етапі в країні спостерігається певна технологічна деградація, стисло описується стан науково-технічної галузі та її вплив на рівень конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках.

Дана стаття наводить аналіз сучасних світових тенденцій щодо впровадження обмежувальних заходів та ініціювання антидемпінгових розслідувань в пріоритетних для України галузях господарства, підкреслюючи значимість для нашої країни комерційної дипломатії та змін, як в зовнішньоторговельній, так і внутрішній політиці держави з метою виведення економіки України на рівень розвинених країн.

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Стаття присвячена дослідженню розвитку факторингових операцій в світовій економіці. Зазначено основні історичні етапи формування факторингу, країни його зародження та розвитку. Наведено основні міжнародні організації у сфері факторингу, їх роль у регулюванні фінансової послуги в умовах постіндустріалізації. Представлено географічний розподіл факторингових операцій за регіонами світу, визначено тенденції її видозміни. Обґрунтовано відмінність факторингу від банківського кредитування. Визначено основні переваги даних операцій. Сформовано перелік факторів зовнішнього середовища, що впливають на розвиток факторингу в країні. Наведено перелік основних комісійно-посередницьких послуг, що супроводжують факторингове обслуговування. Здійснено обґрунтування основних принципів. Досліджено ринок факторингу в Україні, приведено особливості надання факторингових послуг вітчизняними банківськими установами. Представлено тенденції розвитку факторингу в країнах-сусідах України, зроблено порівняльну характеристику.

ОЦІНЮВАННЯ ТРАНЗИТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Метою статті є комплексне дослідження процесів формування ринку транзитних перевезень України. Стаття охоплює теоретико-методологічні аспекти становлення та розвитку потенціалу транспортних транзитних вантажоперевезень України. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування світового ринку транзитних перевезень, визначено фактори впливу на ринок транзитних та транспортних вантажоперевезень. Також проаналізовано стан сучасного ринку транзитних можливостей в сучасному світовому економічному просторі, а саме досліджено основні тенденції щодо рівня транзитних можливостей  за останні роки.

Встановлено, що існує ряд проблем, які негативно впливають на функціонування ринку транзитних перевезень. а саме невирішені проблеми взаємодії між різними системами і видами транспорту в транспортному ланцюгу і недостатній розвиток сучасних логістичних систем – комбінованих, мультимодальних схем перевезення розвитку країн світу. Саме транзитні перевезення можуть надати нашій державі нові надходження зовнішніх коштів і підвищити її економічний стан. Тому розвиток транзитного потенціалу – це важлива складова у формуванні ефективної і потужної економіки України.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У статті досліджено особливості зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств України у сучасних умовах. Розглянуто систему нормативно-правових актів регулювання експорту досліджуваного виду економічної діяльності. Обґрунтовано напрями вдосконалення українського законодавства у сфері сільськогосподарської діяльності, а також основні стандарти покращення якості продуктів харчування з метою приведення певних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами ЄС. Досліджено географічну та товарну структуру сільськогосподарської продукції підприємств України. Виявлено основні ризики, які негативно впливають на експортну активність досліджуваного виду економічної діяльності. Доведено, що зазначений підхід дозволить визначити механізми підвищення рівня конкурентоспроможності сільського господарства України та розробити дієві стратегії, які сприятимуть зростання питомої ваги вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому ринку.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У статті проаналізовано поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ), визначені критерії інвестиційної привабливості країни та регіонів. Наведено дані динаміки міжнародної інвестиційної позиції України та динаміка надходження та відтоку іноземних інвестицій. На їх основі, а також на основі даних міжнародних рейтингів, було зроблено висновок про негативну інвестиційну ситуацію в Україні. Визначено низку негативних факторів, які є чинниками погіршення інвестиційного клімату та в довгостроковій перспективі є перешкодами до зростання числа інвестицій в українську економіку. Розглянуті галузі залучення іноземних інвестицій є пріоритетними з огляду на незбалансованість структури інвестицій, визначено питому вагу цих галузей у загальній структурі економіки. Запропонований ряд рекомендацій щодо стимуляції залучення прямих іноземних інвестицій. 

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УПРАВЛІНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності міжнародної економічної інтеграції та передумов її виникнення. Ідентифіковано рівні та види впливу інтеграційних процесів на господарське життя. Визначено перспективи та можливості, що відкриваються перед підприємствами внаслідок інтеграційних процесів: доступ до нових ринків збуту, застосування заходів нетарифного регулювання, доступ вітчизняних підприємств до державних закупівель у країнах-учасницях інтеграційного об’єднання, спрощення процесу руху капіталу тощо. Структуровано потенційні можливості та ризики, які постають на рівні національної економіки, на галузевому рівні та рівні підприємства в результаті міжнародної економічної інтеграції. З врахуванням останніх визначено напрями удосконалення управлінської політики підприємств та шляхи їх реалізації. Розроблено  модель багатокритеріального оцінювання впливу інтеграційних процесів на фінансовий результат підприємства. За допомогою запропонованої моделі оцінено прогнозні значення результатів аналізованого підприємства.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У роботі запропоновано підхід до зовнішньоекономічної діяльності університету як ключового економічного ресурсу інтернаціоналізації ВНЗ. Проведено огляд світового досвіду здійснення університетами зовнішньоекономічної діяльності в частині експорту освітніх послуг та послуг в сфері науково-технічної діяльності через призму Генеральної угоди з торгівлі послугами. Здійснено детальний аналіз реалізації механізмів, зазначених у Генеральній угоді з торгівлі послугами. Автором зроблена спроба адаптувати вищевказані міжнародні механізми до існуючого вітчизняного законодавства в частині дозволених платних послуг, які можуть надаватись вищими навчальними закладами в сфері освіти, науки, техніки і інноватики. У статті окремо виділено адміністративний супровід зовнішньоекономічної діяльності. Показано зв'язок надходжень від експортної складової зовнішньоекономічної діяльності з імпортом освітніх послуг, що безпосередньо впливає на розвиток інтернаціоналізації університету як процесу інтеграції міжнародних елементів в освітні, наукові та адміністративні функції вищого навчального закладу.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Статтю присвячено проблемам оновлення виробничого апарату підприємств виробничої сфери (незалежно від видів діяльності та форм власності) як найбільш активного елементу виробництва. Доведено, що виробничий апарат підприємств і, в першу чергу, наявне на підприємстві устаткування, можна оновити і довести до сучасного рівня в існуючих господарських умовах, в першу чергу за рахунок модернізації. Тобто модернізацію діючого устаткування на промислових підприємствах необхідно розглядати в якості більш альтернативного варіанту оновлення порівняно з придбанням нового аналогічного устаткування. У статті також дістало подальшого розвитку поняття «модернізація устаткування», яке, на відміну від хибно існуючих визначень, не є будь-яким удосконаленням існуючих застарілих зразків, а таким удосконаленням устаткування з метою досягнення ним показників та характеристик найсучасніших у світі аналогічних зразків. Практичне значення проведеного у статті дослідження полягає у розробці зручної для практичного використання універсальної методики щодо прийняття рішення про економічну доцільність здійснення модернізації устаткування як промислового, так і побутового призначення.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРАЇН СВІТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті проведено дослідження та визначено актуальність здійснення порівняльного аналізу фінансових звітів країн світу згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), загальноприйнятих принципів обліку США (GAAP) та національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Опрацьовано роботи вчених-економістів за суміжними дослідженнями. Проведено дослідження балансів різних країн світу та виявлено відмінності їх форми, структури і методики складання. Проаналізовано принцип розміщення статей у звітах про фінансовий стан підприємства, їх групування за рівнем ліквідності. Систематизовано дані за планами рахунків бухгалтерського обліку. Наведено перелік установ, що формують стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності закордоном і в Україні. Визначено особливості формування структури балансів за національними і міжнародними стандартами. Здійснено порівняльний аналіз  оцінки статей балансу згідно вимог  МСФЗ та GAAP. Ідентифіковано розбіжності методики формування статей балансу згідно вимог НП(С)БО та МСФЗ. Зазначено, що запозичення закордонного досвіду облікової системи сприятиме створенню дієвого механізму для прийняття управлінських рішень, спрямованих на швидке орієнтування суб’єктів господарювання в системі сучасних інтеграційних процесів.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті досліджено витрати підприємств машинобудівної галузі на прикладі провідного підприємства України – ПАТ «Мотор Січ». Досліджено природу виникнення витрат на підприємствах машинобудівної галузі та систему управління затратами. Виконаний пошук можливих резервів зниження витрат виробництва показав, що резерви – це не тільки зниження збитків при використанні ресурсів, але й невикористані можливості зниження витрат. Приділено увагу скороченню розриву між досягнутим рівнем використання ресурсів та можливим рівнем, виходячи із оптимізації їх суми, що сприятиме покращенню виробничого потенціалу машинобудівних підприємств та доведено на прикладі одного з провідних представників галузі «Мотор Січ». У статті було виявлено, що варто приділяти увагу механізму мінімізації витрат підприємства в загальній сумі чистого доходу, оскільки для ефективного використання виробничих ресурсів необхідні структурні зміни якісного характеру в сфері їх управління як складової частини управління витратами в цілому

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ФРИЛАНСЕРАМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЇХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті досліджено таку категорію зайнятих, як фрилансери, розглянуто причини широкого розповсюдження та популярності фрилансу в сучасному світі. Проаналізовано український ринок фрилансу та виявлено його основні тенденції, що стосуються спеціалістів з інтернет-маркетингу. Розкрито основні етапи взаємодії вільного працівника та замовника його послуг та наведено їх специфіку для фрилансерів, що пропонують послуги з інтернет-маркетингу, у вигляді прикладів з досвіду авторів та інших джерел. Виявлено основні види послуг з інтернет-маркетингу, які користуються найбільшим попитом на ринку фрилансу. Досліджено можливі вигоди та ризики співпраці для обох сторін: фрилансера та замовника його послуг. На основі проаналізованої інформації створено класифікацію основних переваг та недоліків роботи з фрилансерами для підприємств та фриланса як способу зайнятості для спеціалістів у сфері інтернет-маркетингу.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Зроблено спробу визначити фактори формування квазіінтеграційних структур та класифікувати їх. На основі вивчення фахової наукової літератури виділено загальні причини необхідності створення інтегрованих структур. Подано авторське визначення понять «квазіінтегарція» та «квазіінтеграційна структура». На основі аналізу існуючих наукових підходів та власних спостережень виявлено визначальні фактори створення квазіінтегрованих структур. Подано визначення та характерні ознаки загальновизнаних форм прояву квазіінтеграційних структур, серед таких: стратегічні альянси, network об’єднання, кластери, ланцюжок (мережа) створення цінності, фокальні мережі поставок, динамічні фокальні мережі, віртуальні організації (авторське визначення). Зазначено, що важливими аспектами класифікації квазіінтегаційних структур є: причинні, структурно-функціональні та технологічні ознаки. Згідно виявлених ознак та характеристик кожної форми прояву квазіінтеграції запропоновано сукупність критеріїв їх класифікації. Виявлено причини труднощів створення квазіінтеграційних структур. 

METHODOLOGY FOR DEFINING THE ATTITUDE OF BULGARIAN SMES TO IMPLEMENT CHANGE MANAGEMENT

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Nowadays competitiveness is a synonym of flexibility and adaptability to the dynamic economic environment and only these enterprises that are proactive in order to satisfy the increasing customers’ needs will survive at the market. Change management is one of the leading concept to improve competitiveness and Bulgarian SMEs have to be prepared and opened to implement changes. The article proposes a methodology for defining the attitude of the Bulgarian Small and Medium Enterprises to implement change management.

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
В статті узагальнюються та аналізуються базові положення основних міжнародних та вітчизняних стандартів, а також нормативно-законодавчих і регуляторних актів в сфері ризик-менеджменту, що діють в Україні. Зокрема, досліджуються визначення сутності концепцій ризику, проектного ризику та управління ризиком. Розгляд етимології ризику за нормативними засадами дозволив зосередитись на загальному визначенні сутності ризику та застосувати це визначення в рамках певного проекту. За результатами аналізу визначено фрагментарні та суперечливі моменти, що містять деякі з актів. На основі їх врахування та усунення формується власне визначення окреслених концепцій. Визначаються основні переваги та недоліки міжнародних стандартів FERMA, COSO ERM, PMBoK, ІSO, BS, BASEL. Пропонуються напрямки їх усунення, реалізація яких сприятиме гармонізації нормативних та регуляторних актів в сфері ризик менеджменту, формуванню системного підходу до управління ризиками на підприємствах, що організовують свою діяльність за проектним принципом. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20
У статті аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід застосування цільових комплексних програм як форми втілення у практику господарювання програмного підходу в управлінні. Розглянуто характерні особливості програмно-цільового методу управління та передумови його застосування при вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Викладено методичні рекомендації щодо попередньої оцінки результативності цільових комплексних програм. Автором розглянуто спільні риси і розбіжності понять “програма” і “план”. Розкрито особливості застосування принципу множинного підпорядкування при проектуванні матричної структури управління комплексною програмою. Узагальнено вимоги до підбору керівника програми як гаранта успішності досягнення її головної мети. Уточнено низку методологічних положень до ініціювання, розробки, прийняття та реалізації цільових програм. Проаналізовано функціонування механізму успішного застосування програмного підходу в управлінні на прикладі підприємств машинобудування.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті проведено дослідження досвіду використання інформаційних систем в управління підприємствами. На прикладі великих компаній, що функціонують на вітчизняному ринку, вивчено особливості впливу використання системи SAP ERP.

Дане питання є актуальним, оскільки великі підприємства часто стоять перед вибором тої чи іншої інформаційної системи для використання у власній господарській діяльності. Система SAP ERP є надзвичайно популярною як у світі, так і в Україні, тому вибір для аналізу впав саме на неї. Врахування переваг та недоліків її використання дасть можливість менеджерам прийняти остаточне рішення та врахувати усі помилки у процесі впровадження та використання.

В ході дослідження було виокремлено ряд переваг використання SAP ERP, а саме: гнучка адаптація; забезпечення достовірною інформацією; можливість аналізу інформації; можливість контролю чинників; використання єдиного інтегрованого рішення; підвищення ефективності бізнесу; підвищення прозорості; зберігання великих масивів інформації; зменшення паперової документації.

Також в процесі аналізу було описано ряд особливостей впровадження та використання системи.

Головним недоліком системи було визначено її високу вартість, що унеможливлює її впровадження у малий бізнес.

Дане дослідження дозволяє оцінити перспективи впровадження інформаційної системи в діяльність підприємства на прикладі системи SAP ERP.

Сторінки