Останні повідомлення

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Економічні вісті - Втр, 06/06/2017 - 19:27
Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічних категорій «інвестиції», «інвестиційна діяльність», визначено концептуальні відмінності щодо тлумачення зазначених категорій відповідно до теорій різних економічних шкіл та вітчизняної нормативно-правової бази. Запропоновано узагальнену класифікацію інвестицій, яка включає такі ознаки: напрям інвестування, об’єкти, суб’єкти, призначення, термін, мета, форма власності тощо. Доведено, що інвестиції включають у себе всі вкладення в оборотні та  необоротні активи підприємства та мають відображатися у всіх формах фінансової звітності. Встановлено, що фінансова звітність вітчизняних комерційних підприємств містить інформацію про інвестиційну діяльність, яка не відповідає економічній сутності даної економічної категорії. Запропоновано визначення інвестицій та інвестиційної діяльності відповідно на макро- та мікроекономічному рівні, що враховує особливості учасників інвестиційного процесу, тривалості здійснення інвестицій та їх мети.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Економічні вісті - Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті досліджено науково-теоретичні підходи до класифікації інновацій підприємств, що входять в міжорганізаційні об’єднання. Проаналізовані підходи зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері інновацій від  класиків економічної теорії до сучасників. Запропоновано власну класифікацію інновацій, що охоплює узагальнені ознаки класифікацій інновацій, а також ознаки, що характеризують інновації підприємств, які входять в об’єднання, а саме особливість організації інноваційних процесів, рівень розроблення і поширення нововведення, джерело ідеї, за джерелами фінансування. Визначено зміст кожної з інновацій та властиві їй якісні характеристики, набір яких і дає змогу визначити величину впливу інновації на інноваційну політику підприємства та розвиток підприємства в цілому.

ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА

Економічні вісті - Втр, 06/06/2017 - 19:27
Статтю присвячено розгляду та обґрунтуванню змісту поняття «технологічна конкурентоспроможність», висвітлено необхідність підвищення технологічної конкурентоспроможності виробничого підприємства як ключового фактору його розвитку. Визначено особливості управління підвищенням технологічної конкурентоспроможності. Запропоновано процедуру оцінювання технологічної конкурентоспроможності для прийняття рішень впровадження організаційно-економічних заходів, що складається з таких етапів: оцінювання технологічної конкурентоспроможності; виявлення базового рівня стану основних засобів для визначення необхідності технологічних перетворень; оцінювання перспективних показників підвищення технологічної конкурентоспроможності; встановлення  зміни технологічної  конкурентоспроможності продукту; збалансування отриманих результатів для прийняття рішень щодо впровадження технології.  Розглянуто впровадження технологічної інновації за використання бізнес-моделі. Сформульовано рекомендації щодо підвищення технологічної конкурентоспроможності та удосконалення виробництва на інноваційній основі.

ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Економічні вісті - Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті сформульовано і на прикладі патентів доведено гіпотезу про наявність функціонального зв’язку між індексом цитування патентів та їх вартістю. Пропозиції з цього приводу пов’язані не з загальною ціною (вартістю) патенту, а тільки з тою частиною вартості, яка знаходиться між мінімальною  та максимальною ціною. Значення мінімальної ціни патенту рекомендується визначати з використання витратного підходу, тобто з урахуванням всіх поточних витрат розробника. Розрахунок максимальної ціни патенту пропонується здійснювати з використанням прибуткового підходу, тобто з урахуванням максимальних потенційних можливостей власника патенту при його найбільш ефективному використанні. Запропоновано методичний підхід до оцінки вартості патентів з використанням індексу цитування. Розроблено пропозиції щодо визначення коефіцієнту впливу рівня цитування патентів на значення їх комерційного потенціалу. Проведено аналіз позитивних та негативних сторін запропонованих рекомендацій. Розроблені положення рекомендовано до використання при оцінці комерційного потенціалу інноваційно-інтелектуальних технологій. Вони також будуть корисними при формуванні продуктово-технологічних платформ машинобудівних підприємств на основі базового об’єкту інтелектуальної власності.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Економічні вісті - Втр, 06/06/2017 - 19:27

Функціонування вітчизняних промислових підприємств визначається господарсько-економічними умовами, сприятливість чи несприятливість яких визначається рівнем невизначеності зовнішнього середовища. Тому діяльність підприємств повинна спрямовуватись не лише на виживання в умовах конкуренції, але й на процес безперервного та ефективного розвитку. Технологічний розвиток в цьому випадку стає важливим процесом, спрямованим на вирішення зазначених завдань. Ціллю статті є дослідження проблем та шляхів техніко-технологічного розвитку промислових підприємств. У статті проаналізовано динаміку впровадження техніко-технологічних інновацій на вітчизняних промислових підприємствах та розглянуто фактори, які перешкоджають впровадженню прогресивних технологій. В результаті проведених досліджень авторами визначено ефективні заходи щодо успішного техніко-технологічного розвитку, запропоновано дієву систему показників для комплексної оцінки технологічного потенціалу підприємства.

Проаналізувавши соціально-економічну, політичну та екологічну ситуацію в країні, зроблено висновок, що найефективнішими умовами технологічного розвитку в сучасних умовах буде екологічно-спрямований розвиток. Це дозволить підприємствам забезпечити соціальну активність та економічну ефективність.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ

Економічні вісті - Втр, 06/06/2017 - 19:27
У статті запропоновано системний підхід до аналізу фінансових ризиків, зокрема операційних ризиків, які широко розповсюджені у фінансовій системі. Розглянуто задачі інтегрування існуючих елементів системного підходу в єдину методологію аналізу, розглянути деякі існуючі підходи до моделювання операційних ризиків з метою встановлення можливості їх подальшого використання у системах підтримки прийняття рішень відповідного призначення, запропонувати використання ймовірнісних моделей у формі байєсівських мереж для опису операційного ризику. Показано, що основними підходами до моделювання ризиків є моделювання розподілів втрат, регресійний аналіз (лінійні та нелінійні моделі), моделі байєсівського типу (регресія та байєсівські мережі) і нечітка логіка. Наведено приклад застосування теорії байєсівських мереж до оцінювання операційного ризику. Перевагою БМ порівняно з іншими математичними моделями для аналізу ризиків є гнучкість до надходження нових даних. Також створена БМ дає можливість оцінити можливі причини втрат, після того як вони мали місце, і швидко реагувати на допущені недоліки функціонування компанії. 

Сторінки