Останні повідомлення

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У статті розглянуто рефлексивний підхід до моделювання прийняття рішень у економічній системі. Розглянуто основи поведінкової економіки в контексті рефлексивних механізмів прийняття рішень. Проаналізовано моделі рефлексії Лефевра та взаємної рефлексії Таран. Розглянуто особливості інформаційних впливів на поведінку вибору економічних суб’єктів. Побудовано модель рефлексивного вибору економічних суб’єктів. Інтерпретовано результати моделювання взаємної рефлексії на прикладі поведінки економічних суб’єктів – продавця та покупця. Наведено варіативні напрями рефлексивного впливу на інформаційні складові характеристик товару. Визначено ключові особливості рефлексивних процесів у економічних суб’єктів – різноманітність інформації та захист від інформаційних впливів. Доведено вплив інформатизації на зростання ролі саме рефлексивних механізмів прийняття рішень економічних суб’єктів. 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У результаті проведеного дослідження  було проаналізовано методи  прогнозування динаміки економічних процесів. Проведений аналіз показав, що деякі процеси не підлягають прогнозуванню класичними поліноміальними методами. Було виявлено, що такі процеси мають фрактальну структуру, і для їх моделювання необхідно розробляти, вдосконалювати та застосовувати комп’ютерні технології фрактальної геометрії. Для усунення недоліків існуючих методів екстраполяції та побудови моделі, що за короткий час відтворювала б реальну картину подій, та з високою вірогідністю давала прогноз на наступний період, було удосконалено метод плаваючої середньої шляхом автоматичного підбору конкретного методу на кожній ітерації. Було оцінено сумарні середньоквадратичні похибки розрахунків різними методами плаваючої середньої. Виявилося, що удосконалений метод плаваючої середньої дає найменшу похибку. Створена комп'ютерно-інформаційна система значно спрощує процес прийняття рішень, що пов’язані з регулюванням стану соціально-економічної сфери в державі, зокрема, зі зменшенням валютних ризиків.

ОЦІНКА СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ ВОЛОДІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

Стаття присвячена дослідженню проблеми використання операційних систем в органах державної влади України. Оскільки більша частина використовуваних систем є застарілими, у сучасних умовах витрати на їх підтримку э значними, проте можуть бути ще більшими. Це обумовлено додатковими витратами на здійснення комплексу заходів для забезпечення необхідного рівня сумісності з прикладними програмами, зменшення ризику втрати даних через вихід систем з ладу та впровадження додаткових механізмів захисту від кібератак. Для оцінки вартості володіння операційними системами запропоновано застосувати методику розрахунку сукупної вартості володіння (Total Cost of Ownership (TCO) виходячи з рівня сукупних витрат на ІТ. На прикладі Державної фіскальної служби України розраховано вартість володіння операційними системами Windows з урахуванням сучасної організаційної структури, загальних витрат на ІТ та інших ключових показників діяльності служби. Ряд припущень дозволив отримати реальну оцінку вартості володіння, на основі якої запропоновано можливі варіанти оптимізації витрат.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

У сучасних складних економіко-політичних умовах для ефективного функціонування підприємства важливим є визначення стратегії управління підприємством заради попередження економічних втрат. Особливо гостро постає питання максимізації прибутку при мінімальних інвестиціях у виробництво. Особливо проблемною галуззю промислового комплексу України є легка промисловість, оскільки в останні роки її частка у загальній промисловості України скоротилася і нині, за статистичними даними, становить менше 1%. [17] У цій статті розглядається питання моніторингу виробничої діяльності швейного підприємства за допомогою математичного моделювання. Досліджуване підприємство займається виробництвом за двома технологіями. Було визначено основні параметри виробничих функцій, щоб по кожній з двох інвестувати в основні види ресурсів (праця та капітал) задля максимізації накопиченого прибутку підприємства, а також запропоновано методи чисельного розв’язання цієї задачі. Модель може бути застосована до будь-якого швейного підприємства, що виробляє продукцію за неоднорідними технологіями.

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ

Економічні вісті - Срд, 08/16/2017 - 00:20

В статті розроблена стратегія інвестування у фармацевтичну галузь. Для адекватної оцінки загальної ситуації на ринку, та вибору найефективніших  ліків для кожного класу хвороб, було  проаналізовано статистичні показники хвороб населення України, виведено ймовірності попиту на різні ліки. Було описано набір припущень, обчислено попит на ліки, формалізовано задачу максимізації капіталу та показано її розв’язання. Використовуючи  метод ковзного середнього, зроблений прогноз ціни на ліки  на вересень - грудень 2016 року. Практичні розрахунки наведені для компанії Sandoz Ukraine, яка займається постачанням ліків в Україну. В статті  оптимізується календарний план реалізації запасів фармацевтичної продукції у детермінованому випадку та за умовою недетермінованості ринкових цін на продукцію (в умовах цінового ризику). Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу отриманої інвестиційної стратегії  для компанії Sandoz Ukraine. В статті використовується модифікована модель Марковіца. 

Оценка текстуры и свойств труб из сплава Ti-3AL-2.5V после горячей деформации прессованием

В данной работе был исследованы трубы из сплава титана Ti-3Al-2.5V, которые используются в качестве элементов конструкций топливных систем самолетов. Трубы из сплава титана Ti-3Al-2.5V широко используются в гидросистемах современных самолетов ведущих мировых фирм, занимающихся самолетостроением «Боинг», Аэробус и др. В работе исследована структура, текстура и механические свойства этих труб на одной из стадий технологического процесса – при прессовании.Установлено, чтоструктурно-текстурное состояние в горячепрессованных трубах влияет на анизотропию и уровень механических свойств, которые определяют процесс формирования свойств и текстуры на последующих технологических переделах

Oцінка текстури та властивостей труб зі сплаву Ti-3Al-2.5V після гарячої деформації пресуванням

У даній роботі був досліджені труби зі сплаву титану Ti-3Al-2.5 V, які використовуються в якості елементів конструкцій паливних систем літаків. Труби зі сплаву титану Ti-3Al-2.5 V широко використовуються в гідросистемах сучасних літаків провідних світових фірм, що займаються літакобудуванням «Боїнг», Аеробус та ін. В роботі досліджені структура, текстура та механічні властивості цих труб на одній із стадій технологічного процесу – при пресуванні. Встановлено, що структурно-текстурний стан в гарячепресованих трубах впливає на анізотропію та рівень механічних властивостей, які визначають процес формування властивостей і текстури на наступних технологічних переділах.

Evaluation of the texture and properties of pipes made of the alloy Ti-3al-2.5V after hot deformation pressing

Titanium and its alloys are widely adopted in the aircraft equipment due to the high mechanical durability which will remain at high temperatures, corrosion resistance, thermal stability, specific durability, small density and other useful properties.

The Ti-3Al-2.5V alloy pipes investigated in this work are used for hydraulic systems of the Boeing planes and the Airbus A320. One of the requirements which are imposed, to these pipes is the requirement for the coefficient of relative compression (CRC) which characterizes texture of pipes. For the correct creation of technological process of pipes production it is necessary to know what texture exactly pipes have on all technological repartitions and how it changes in the course of the production. Pressed billets are used for pipes production.

Удосконалення технології термозміцнюючої обробки титанового сплаву

Об’єктом дослідження є кулебалон, який призначений для зберігання газів азоту або гелію в рідкому стані.

Мета дослідження – вибір матеріалу та вивчення його властивостей, удосконалення технологічного процесу виготовлення деталі типу «кулебалон». Дослідження  впливу режимів термічної обробки на титанові сплави та вибір найбільш технологічнішого режиму для об’єкта дослідження.

Формирование функции неопределенности дискретно-кодированных по частоте сигналов с заданными свойствами

Получено выражение функции неопределенности (ФН) дискретно-кодированных по частоте сигналов (ДКЧС) Костаса при весовой обработке. Предложена оптимальная частотная весовая функция для взвешивания амплитуд ДКЧС. Анализ полученных результатов расчета сечений ФН ДКЧС при нулевом доплеровском сдвиге частоты и нулевой задержке с различными параметрами весовой функции для разных размерностей ДКЧС показал возможность значительного снижения уровня боковых лепестков ФН при высокой разрешающей способности по задержке и частоте.

Метод наведенных магнитодвижущих сил для резонаторно-щелевых излучателей и отверстий связи

Методом наведенных магнитодвижущих сил решена задача о распределении магнитных токов в антенно-волноводной структуре: «щель связи в стенке волновода—прямоугольный резонатор—излучающая щель» для случаев бесконечного и полубесконечного прямоугольных волноводов. Проведены численные и экспериментальные исследования и представлены графики электродинамических характеристик таких систем.

Адаптивный обнаружитель групповых объектов

Разработана структура нового адаптивного обнаружителя на основе порядковых статистик, обеспечивающего стабилизацию вероятности ложной тревоги при нестационарном помеховом фоне, проведена сравнительная оценка показателей качества обнаружения нового и классического устройств на порядковых статистиках, показаны преимущества нового устройства при обнаружении групповых объектов.

Разрежение спектра собственных колебаний резонатора поверхностной волны

Исследованы свойства резонатора поверхностной волны (РПВ) в виде металлической пластины в нормальном и запредельном прямоугольных волноводах. Экспериментально и теоретически показано, что спектр колебаний РПВ в запредельном волноводе разрежается за счет подавления типов колебаний, обусловленных волноводными модами. Основной тип колебаний РПВ при этом всегда является нижним по частоте колебанием резонатора. Разработана теоретическая модель, хорошо описывающая обнаруженный эффект.

Экстремальные свойства селективных сигналов при интерполяции их спектров кубическими сплайнами

Разработан метод интерполяции спектральной плотности селективных сигналов с финитным спектром кубическими сплайн-функциями. Приведены примеры синтеза селективных сигналов с максимальной концентрацией энергии на заданном промежутке и с минимальным уровнем боковых лепестков.

Структура решений задачи синтеза линейной микрополосковой антенной решетки при использовании энергетического критерия

Рассмотрена структура решений задачи синтеза линейной микрополосковой антенной решетки для заданной диаграммы направленности по мощности. На основании методов нелинейного анализа показано, что для задач такого класса характерными являются не единственность и бифуркация решений. Исследовано количественные и качественные характеристики решений задачи в зависимости от параметра регуляризации.

Усилитель с автоматической стабилизацией коэффициента усиления

Описаны функциональная схема и алгоритм работы усилителя промежуточной частоты радиометра со стабильным коэффициентом усиления, который в 20% полосе частот не вносит дополнительных фазовых искажений.

Характеристики энергетического обнаружения квазидетерминированных радиосигналов с амплитудой Райса

Показано, что решающая статистика дискретного энергетического обнаружения в белом шуме квазидетерминированного радиосигнала со случайной амплитудой Райса имеет бесконечномерное гипергамма-распределение. Проанализировано влияние параметров распределения амплитуды на вероятность правильного энергетического обнаружения.

Математическая модель рассеяния электромагнитных волн на импедансном круговом цилиндре

Приведены соотношения для вычисления характеристик рассеяния радиолокационного объекта, имеющего форму кругового цилиндра, на поверхность которого нанесено покрытие с импедансными свойствами. Коэффициенты матрицы рассеяния получены с использованием импедансных граничных условий. Приведены результаты исследований влияния поверхностного импеданса на характеристики рассеяния кругового цилиндра.

Повышение точности оценки центральной частоты узкополосного процесса в процессоре БПФ

Предложены алгоритмы уточнения оценки центральной частоты узкополосного процесса, которые могут использоваться совместно с обнаружением сигнала в процессоре быстрого преобразования Фурье. Получены аналитические поправки к оценке для некоторых весовых функций (окон). Разработан интерполяционный алгоритм уточнения этой оценки для произвольных окон. Определены выигрыши в точности измерения центральной частоты для различных методов и применяемых весовых функций.

Теоретическая и экспериментальная оценка угловой разрешающей способности двухканальных бортовых антенн аппаратуры УВД

Проведена теоретическая и экспериментальная оценка угловой разрешающей способности двухканальных бортовых антенн аппаратуры управления воздушным движением концепции CNS/ATM. Показано, что при использовании последовательной суммарно-разностной обработки в такой антенне, возможно увеличение практически на порядок угловой разрешающей способности при тех же габаритах апертуры.

Сторінки