Останні повідомлення

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації та стимулювання персоналу на сучасних підприємствах. Метою дослідження є вивчення та аналіз особливості мотивації персоналу, взаємозв’язку вмотивованості персоналу та підвищення ефективності функціонування підприємства. У статті розкрито сутність поняття мотивація з точки зору бізнесу та управління персоналом; здійснено аналіз діяльності успішних світових компаній, який дозволив узагальнити певні правила ефективної мотивації; доведено важливість керівникам володіти практичними знаннями з психології задля відчуття та аналізу потреб персоналу, здійснений опис переваг вмотивованих працівників та доведено взаємозв’язок мотивації та стимулювання персоналу із врахуванням їх потреб, мотивів та стимулів в ефективному управлінні підприємством та підвищенні показників його діяльності. У статті доведено, що такі фактори, як розширення можливостей та визнання, підвищують мотивацію працівників. Якщо розширення можливостей та визнання працівників збільшуватиметься, покращиться також їхня мотивація до роботи, а також їх задоволення та організаційна ефективність. Проте, невдоволення працівників, викликане монотонними робочими місцями та тиском клієнтів, може послабити організаційну діяльність. Тому рівень прогулів на робочих місцях може зрости, і працівники можуть залишити організацію спільних конкурентів, які пропонують кращі умови праці та більші стимули. Якщо керівники здатні зрозуміти, передбачити та контролювати поведінку працівників, вони також повинні знати, чого працівники хочуть від своєї роботи. Тому менеджеру важливо зрозуміти, що насправді спонукає працівників, не роблячи лише припущення. Запитуючи працівника, як він себе почуває. Таким чином, менеджери можуть підвищити свою ефективність, краще розуміючи реальні потреби працівників.

УКРАЇНА В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ

Індустрія 4.0 – це нове виробництво, нова концепція управління державою, новітні технології, які змінять не лише промисловість, але й людину. На сучасному етапі розвитку країн світу питання впровадження технологій Четвертої промислової революції є актуальним і пріоритетним у розвитку держав, підвищенні їхніх рейтингів та готовності до нового майбутнього. У статті досліджено сутність концепції Індустрія 4.0, історію її виникнення та особливості, характеристики, що кардинально змінюють сучасний світ. Також оцінено наявну ситуацію щодо впровадження концепції Четвертої промислової революції в Україні, проаналізовані основні макроекономічні показники, особливу увагу приділено показникам інноваційної активності, а саме витратам на інновації, проаналізовано основні джерела їх фінансування та тенденції. Визначено місце України у світових рейтингах, таких як The Global Innovation Index і Ease of Doing Business Index та виявлені слабкі сторони, що знижують її позиції. Проведено SWOT-аналіз впровадження новітніх технологій Індустрії 4.0 в Україні та надано рекомендації Україні щодо пришвидшення процесу інтеграції до Четвертої промислової революції, зокрема: впровадити програми розширеного фінансування ІТ-сектору задля ефективнішої роботи підприємств; мотивувати робочу силу до реалізації власного потенціалу на теренах держави, адже Україна виступає джерелом робочої сили для Європи, тому дане питання вже довгий час гостро стоїть в Україні; поглибити інтеграцію до програм Європейського Союзу, адже за допомогою даної ініціативи можна не лише отримувати фінансування, якого в нинішній ситуації не вистачає, але й поглибити кооперацію між країнами; реформувати систему захисту прав інтелектуальної власності, оскільки нині українські науковці є не захищеними від крадіжки їхніх розробок, та діджиталізація основних секторів промисловості та інфраструктури.

ТHE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE’S INTERNATIONAL ACTIVITY

The globalization of the world economy necessitates the search for ways and means of cooperation beyond the borders of the countries. To be competitive, it is necessary to meet modern business conditions. The absence of a website, an automated inventory management system, a supply tracking system, a customer relationship management system, etc. can slow down development rates, increase costs and reduce profits, loss of suppliers and partners. The implementation of ICT can radically change the ways of functioning and efficiency of the enterprise. It has even become one of the benchmarks in the Global Competitiveness Index. The study analyzed the cost of world trade and found that in the period 1996-2014 their level decreased from 10 to 17% in different regions. An analysis of the structure of world trade expenditures revealed that in the commodity trade, ICT costs take second place after transportation costs and in trade of services - the first place. Research on the use of cloud technologies, such as e-mail, office software, enterprise database hosting, file storage, financial or accounting software, computing capacity for enterprises, CRM systems,by enterprises in EU countries and in Ukraine has made it possible to identify key differences between them. It is suggested to use such forms of ICT and IT products as e-commerce, blockchain and artificial intelligence for the development of international enterprise activity. E-commerce can take the following forms: online stores, announcement services, and online payment systems. Blockchain is proposed to be used for the control and tracking of goods in the global supply chain, the formation of smart contracts with foreign partners, reducing the time of payment for international transactions, eliminating the possibility of replacement or recording of data that is reserved. It is advisable to use artificial intelligence to improve the quality of forecasts of future trends in international markets, for example, changes in consumer demand, risk management in the supply chain in international supply. Thus, it is established that in the international activity of enterprises ICT саn simplify and automate business processes, stimulate business to development, implement convenient control systems, reduce the time and financial resources needed to make decisions, break down linguistic and legal barriers in the exit process to markets.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У сучасних умовах успіх бізнесу значною мірою залежить від ступеня його захищеності. Проблеми економічної безпеки підприємства доводиться вирішувати не тільки у кризові періоди або періоди невизначеності стану підприємства, але і при роботі в стабільному економічному середовищі. Економічна безпека будь-якої компанії – це ступінь захисту цієї компанії від негативного впливу будь-яких внутрішніх, а також зовнішніх загроз, дестабілізуючих факторів, що забезпечує стійку реалізацію основних ділових інтересів та цілей бізнесу, дозволених чинним законодавством України. Керівники змушені практично щодня приймати ряд рішень і шукати відповіді на десятки питань, що стосуються сфери економічної безпеки компанії. Таким чином, розробка і реалізація комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємств, що дозволяє прогнозувати загрози економічній безпеці та оперативно регулювати обсяги та структуру витрат на забезпечення економічної безпеки, дозволить якісно впливати на загальний фінансовий стан конкретного підприємства, що, в кінцевому підсумку, позитивним чином відіб'ється не тільки на діяльності самого підприємства, а й вплине на оздоровлення економіки країни в цілому. Підтримання високого рівня фінансової безпеки також є головним завданням господарюючого суб'єкта, оскільки визначена функціональна складова економічної безпеки – це ланцюг, який бере участь у функціонуванні будь-якої з  сфери діяльності компанії, організовує рух різних фінансових потоків, на яких базується робота компанії. Для визначення поточного стану тематики та проблематики досліджено стандартні показники при оцінці фінансової стійкості підприємства; способи їхньої оцінки та розрахунку, їхньої кореляції між собою та ступіть впливу на загальну систему, котра розглядається. На основі вивченого матеріалу запропонована симультативна модель системи фінансової безпеки підприємства. За допомогою підходу з використанням економіко-математичного моделювання до стійкості самої системи, визначено оптимальний розмір випуску програми, тобто такої виробничої програми самого підприємства, при якій будуть максимізуватися основні показники рентабельності. Таким чином, реалізація та розрахунок моделі, що призвело до прогнозування показників фінансових потоків підприємства, що будуть впливати на подальшу внутрішню економічну безпеку підприємства.  

INCREASING THE EFFICIENCY OF DATA GATHERING IN CLUSTERED WIRELESS SENSOR NETWORKS USING UAV

Background. To implement the process of collecting UAV monitoring data from sensor nodes in the wireless sensor networks (WSN) control system, it is necessary to implement appropriate methods and algorithms. To increase the efficiency of the data collection process in the WSN, it is clustered, the main cluster nodes are selected that collect monitoring data in the cluster and transmit this data to the UAV when it approaches. The methods proposed today for collecting data from nodes of sensor networks using UAVs do not consider the requirements of various target control functions, especially the functioning of
specific networks and require further improvement.
Objective. The aim of the work is to analyze and consider ways to improve the efficiency of the process of collecting data from sensor nodes of the WSN using UAVs during its clustering.
Methods. In contrast to the traditional ways to solve the problem of collecting UAV monitoring data from WSN nodes, a set of methods is proposed to achieve various objective control functions (maximizing WSN functioning time, minimizing data collection time, minimizing the number of UAVs) at various stages of network operation.
Results. The application of the proposed methods to increase the efficiency of monitoring data collection allows increasing the network lifetime, reducing data collection time and reducing the number of UAVs required for data collection.
Conclusions. To achieve various target management functions at the main stages of monitoring data collection in wireless sensor networks, many methods have been proposed to improve the basic indicators of their functioning.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

TESTING OF THE DRONE SWARMS AS A COMMUNICATION RELAY SYSTEM

Background. Intensive development of the unmanned aerial vehicle manufacturing industry has led to the emergence of many of their options for various applications. A separate class of low-flying drones, the work of which takes place within the framework of a certain self-organizing (robotic) group, was made up of drones, combined in a constellation or swarm. All drones of such a swarm together can perform one common function as an independent robotic complex.
Objective. The aim of this work is experimental testing and development of the basic principles of controlling a swarm (constellation) of drones and the formation of a cooperative relay system.
Methods. The structural and functional methods of constructing a wireless network based on a drone swarm are investigated.
Results. Testing a swarm of drones was carried out according to two relay scenarios: passive using metallized reflectors and active using additional SDR radio units. Drones were formed on the basis of the quadcopter model Syma X8 PRO. For testing, radio channels in the 2.4 and 5.8 GHz bands were involved.
The developed kit based on the Raspberry Pi and ADALM-Pluto programmable modules allows you to use them very flexibly both on drones and on the ground control station by changing the software on them. Each of the drones has many degrees of freedom with respect to the choice of wireless connection to other swarm drones or external devices, including ground control station. This increases the noise immunity, fault tolerance and functionality of such
a system, as well as the possibility of building it up.
Conclusions. Experimental testing and testing of the basic principles of controlling a swarm (constellation) of drones and the formation of a cooperative relay system were carried out. Scenarios for centralized and distributed construction of a collective drone swarm management network for communication services have been developed.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

ANALYSIS OF SPATIAL-TIME CHARACTERISTICS OF A RADIO LINE WITH MULTIPATH WITHIN 5G TECHNOLOGY

Background. As a result of the reflection of rays from buildings, from the surface of the Earth or from horizontal boundaries between different layers of the atmosphere, multipath effects occur that cause fast fading, which affects the quality of service.
Objective. Determine the spatial-time parameters of the directly received and reflected signals for the conditions of conducting wireless communications specific to 5G technology.
Methods. The delay time of the beam reflected from the obstacle with respect to the direct beam at the receiving point and the transmission rate of the streams for different frequency ranges are calculated.
Results. For the 900 MHz, 2.4 GHz, and 5 GHz ranges, the maximum delay of the reflected beam, at which the end of the main signal coincides with the moment of arrival of the reflected beam, corresponds to the transmission rates of the streams 1.1, 1.2, and 1.34 Mbps, respectively.
Conclusions. A technique is proposed for determining the spatio-time parameters received directly and reflected signals for the conditions of conducting wireless communications, typical for 5G technology

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

RECOMMENDATIONS CONCERNING THE ENERGY PARAMETERS SELECTION FOR MOBILE NETWORKS RADIO REPEATERS

Background. UMTS networks which belong to 3G standard help to solve the problem of mobility of different types of devices such as: POS-terminals, smartphones, sensors. Networks of this type have enough channel capacity.
However, quality of radio coverage has sufficient impact on these networks. Installation of radio repeaters may be a solution to the problem of coverage quality along with proper planning of the placement of base stations. However,
when using radio repeaters, enough attention should be paid to determining their power, type and parameters of antenna equipment, proper installation, since ignoring this can lead to interference and poor quality of service for
subscribers of this cell.
Objective. The purpose of this article is providing the method and practical recommendations concerning calculations of the energetic parameters of the radio repeaters in order to avoid interference in mobile networks.
Methods. Study known publications and standards concerning UMTS radio subsystem. Based on the requirements for receiving signal level at the receiver input of the base station and using statistical Okumura-Hata model concerning the signal attenuation in the different environments, calculate requirements for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP).
Results. Tables with EIRP requirements for urban, suburban and rural conditions depending on distance to base station.
Conclusions. Methods of research and results may be used during the project process, installation and under operation process of radio repeater in mobile networks.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

RESEARCH OF LOW-BANDWIDTH RADIONETWORKS QOS PARAMETERS

Background. This article describes the research of QoS parameters in low-bandwidth communication networks based on VHF (Very High Frequency) radio stations produced by Aselsan (Turkey) and Harris (USA).
Objective. The aim of the paper is the research of data transfer delay, jitter of data transfer delay, packet losses and analysis of the possibility of different data traffic types to pass through VHF radio channels.
Methods. The program "iperf-v2.0.5", the system utility "ping" and the software "Packet Sender" were used to experimentally research the QoS parameters of low-bandwidth radio networks.
Results. The obtained data concerning the QoS parameters of low-bandwidth radio networks was applied to improve special software "DSS Telecard" of LLC «Telecard-Prilad». which resulted in the increase of maximum users number in the VHF radio networks by 60%.
Conclusions. The research of QoS parameters in VHF radio networks was performed and recommendations upon the operation in low-bandwidth radio networks were provided for the use in the “DSS Telecard” software of LLC «Telecard- Prilad».

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

STACKELBERG GAME EXPLOITATION FOR POWER MINIMIZATION OVER LTE-V MODE 4

Background. Due to the great increase of accident into roads, vehicular communication becomes the focus of many researchers. Therefore vehicular communication is becoming an active topic of search. That’s why safety driving is the main concern of many researcher to mitigate congestion problems specifically following urban scenario. Due to the requirement of URLLC, we investigate in this paper the importance of power diminishing. In fact, power minimization is an interesting metric due to the requirement of high data rates.
Objective. The aim of the paper is to investigate power allocation into LTE-V system following a decentralized scenario.
Methods. The idea is to consider a platoon with a set of vehicles interacting together for network resources without the help of ENodeB. Power consumption minimization is a promising solution for interference diminishing since vehicles
communicate according to a decentralized way. In this regard the theoretical analysis is based on applying stackelberg game policy for power control in the way to minimize interference.
Results. We conclude that stackelberg game policy is a powerful tool for interference and power consumption management. Computer results highlight the efficiency of SK game for power allocation into a decentralized scenario.
Conclusions. Vehicular Autonomous communication attracted the attention of many researchers according to increasing number of congestion together with traffic problems. In addition, to ensure better safety we adopt platooning scenario which enables mitigations of many problems such as collisions, congestion. Inter-car communication is an interesting topic of search
to ensure safety into-roads. In addition, platooning has the potential to ensure safety with low energy consumption specifically towards urban traffic. In addition, LTE-V is a heuristic solution for vehicular communication where the connectivity is performed in a decentralized context without the requirement of the ENodeB.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

FEASIBILITY REASONING OF CREATING ULTRA-LOW ORBIT COMMUNICATION SYSTEMS BASED ON SMALL SATELLITES AND METHOD OF THEIR ORBITS DESIGNING

Background. The article is devoted to the substantiation of the approach to solving the global problem for mankind: the creation of satellite communications technology that does not pollute space with debris. Ultra-low-orbit satellite communication systems (ULO SCS) are communication systems with cluster (distributed) satellites that form a grouping (armada) of small, ultra-small, nano-, pico-satellites that move in orbits close to the dense layers of the Earth’s atmosphere (sliding on the upper edge of the dense layer of the Earth’s atmosphere - a sliding orbit). The motion in such orbit of a small-sized apparatus (provided that the engine is not started) leads to its rapid deceleration and complete combustion in the Earth’s atmosphere, i.e. complete orbit purification from space debris.
Objective. To justify the feasibility and the possibility of creating and maintaining the functioning of an economical, nonpolluting space, global satellite communications system built using small (mini-, nano-, pico-) satellites.
Methods. The theoretical approach is proposed that allows constructing the orbits of mini-nano- and picosatellites based on the use of the national design groundwork.
Results. The article developed a method for constructing ultra-low orbit clusters of nano-satellites (small satellites) to increase the efficiency of using aerospace systems when creating and maintaining the life cycle of ULO SCS.
Conclusions. The method of orbits arrangement by distributed satellites is described. The technological capabilities of Ukraine to implement the method using national aerospace systems are quantified. There is scientific, technical and technological groundwork in the field of AS in Ukraine - these are the “flying cosmodromes” of An-124-100 and An-225 airplanes.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

EVALUATION OF PRODUCTIVITY VIRTUALIZATION TECHNOLOGIES OF SWITCHING EQUIPMENT TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

Background. To date, the effectiveness of the use of virtualization technologies for the deployment of the organization's infrastructure of any complexity is beyond doubt. First of all, it is a gain due to the rapid deployment of the necessary infocommunication services, flexible scaling of the system without replacing the hardware server platform, which was purchased earlier and has a sufficient "estimated" resource. These approaches are commonly used
by modern telecom operators to build their telecommunications networks or to expand the range of new services. In turn, the rapid development of virtualization technologies such as hypervisor-based technology for mutual isolation of virtual machines and container virtualization based on Docker, requires further research on the effectiveness of their use.
Objective. The aim of the article is to determine the effectiveness of container virtualization and virtual machines.
Methods. Creating a segment of the IP telephony network for testing the load of IP PBX (PBX) Asterisk on a virtual machine and container with test calls.
Results. The share of CPU usage when using Elastix IP-based PBX based on a virtual machine is higher by an average of 5% of the container. Instead, the use of RAM is very different. In the case of virtual machines, it is several tens of times larger, which will obviously affect the operation of the system as a whole.
Conclusions. The study showed that the use of IP PBX (PBX) Asterisk on a virtual machine compared to the container takes up more virtual server resources, but when loaded with simultaneous calls is less stable.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

ADVANCED TENSOR APPROACH TO FAST REROUTE WITH QUALITY OF SERVICE PROTECTION UNDER MULTIPLE PARAMETERS

Background. The paper proposes a solution to such an urgent problem today, as to ensure the fault tolerance of infocommunication networks with the support of the required level of quality of service. The proposed solution is based on the
implementation of an advanced tensor approach to fast reroute with the protection of the level of quality of service under multiple parameters.
Objective. The aim of the article is to improve the flow-based fast rerouting model in the infocommunication network, which is based on updated conditions for ensuring quality of service in terms of bandwidth, average end-to-end delay, and probability of packet loss. It was possible to obtain updated conditions for ensuring the quality of service through the use of a tensor approach to modeling infocommunication networks.
Methods. As research methods, graph theory, tensor theory, queuing systems were used. For mathematical modeling and experimental studies, the MatLab simulation package was used.
Results. As a result of the study, under the conditions of implementing fast rerouting, it was possible to provide the required level of quality of service in the infocommunication network. At the same time, with an increase in QoS requirements, thanks to an improved tensor approach, the updated conditions for ensuring the quality of service while implementing fast  rerouting were adequate, which, as a result, contributed to a more efficient use of the available network resource.
Conclusions. Implementation of an improved tensor approach to solving the problem of fast rerouting will ensure the fault tolerance of the infocommunication network with the protection of the level of quality of service in terms of bandwidth, average end-to-end delay, and the probability of packet loss.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

DEVELOPING A COMPUTER VISION RE-IDENTIFICATION SYSTEM

Background. The rapid growth of computational power of machines and amount of data caused exploding usage of computer vision in a large variety of tasks and in particular for people recognition.
Objective. The aim of the paper is to propose a computer vision re-identification system based on research. Also improvements for detection and recognition models of the system are made.
Methods. We used classical computer vision and deep learning techniques to create the system.
Results. The main contribution of the research is a description of the optimal system structure with a trade-of between speed and quality. Furthermore, requirements for an environment are proposed, which allows to set up the system in the real world with guaranteed quality.
Conclusions. Real-time computer vision re-identification system was developed and can be used in a production environment which satisfy requirements.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF IOT PROJECTS FOR ENVIRONMENT PARAMETERS AND ENERGY RESOURCE METERING

Background. IoT is a modern trend and the need of today’s World and people. Two solutions are considered in current paper actual for Ukraine needs.
Objective. The aim of the paper is to design, build and test the practical and cost-effective IoT solutions for Ukraine needs that could be useful for rest of the world.
Methods. Analysis, synthesis, generalization, experiment, measurement.
Results. The paper presents research and practical implementation results of the Internet of Things (IoT) projects for automated collection of temperature values, and automated data gathering with text recognition from resource meters (water, electricity, etc.). The projects are implemented at Telecommunication Systems department of Institute of Telecommunication Systems.
Conclusions. The received results can be useful for wide IoT industrial-size implementations in Ukraine and countries all over the world.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

CITY STREET LAYOUT DEVELOPMENT UNDER THE CONTROL OF “SMART STREET” DATA ACQUISITION SYSTEM

Background. One of the urgent tasks of local authorities is to reduce the use of energy and human resources in the field of street services. The solution of this problem requires the development of a control system prototype that will allocate the resources needed to maintain the street in proper form more efficiently. The development and implementation of such a system is
possible through the use of the concept of the Internet of Things.
Objective. The purpose of the paper is creating advanced street management system prototype.
Methods. Particular attention of the study is directed to the data exchange protocol selection, step-by-step system topology layers configuration, and mobile street layout development.
Results. A few assembled and personally programmed end node modules were designed as a part of the first system topology layer.
Conclusions. The paper proposes the use of the LoRaWAN protocol for data transmission from the designed sensors to the processing center. Developed control system prototype testing showed satisfactory results in the field of communication reliability, sensors operating time from the internal power supply and the possibility of different subsystems integration.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

MOBILE INFOCOMMUNICATION SYSTEMS

Background. An increase in the number of users and services with the support of the required quality of service, an increase in the coverage area of one operator’s radio access network, and most importantly, the emergence of packet-switched technologies and systems, has led to a significant complication of the core mobile communications network and its nodes, an increase in the functionality and intellectualization of the network core. Gradually, it was the core network and the technologies of its functioning that became more significant than the radio access network. Hence, for the construction of
mobile communication systems, more integrated information and telecommunication technologies, especially from the field of network and information technologies, became popular.
Objective. The aim of the paper is to present the concept of the architecture of mobile infocommunication systems as systems whose services make a significant, even decisive, contribution to the functioning of the infrastructure of modern society, built on the constant exchange and assimilation of information.
Methods. The structural and functional methods of constructing the architectures of information and telecommunication systems are investigated.
Results. The signaling network of mobile infocommunications manages the maintenance of both individual wireless user terminals (telephones, smartphones, tablets), and many wireless inter-machine communication devices and the Internet of Things. In addition, the same alarm system supports various telecommunication networks of wireless subscriber access, automobile and other vehicles; creates an interface with wired / cable access networks. Thus, the core network of mobile infocommunications can fully integrate interfaces with all types of telecommunications, which are designed to transmit many low-speed data streams, as well as to transmit high-speed data streams. There is a
tendency to take over traditional old services, for example, the public telephone network and radio-relay communication lines, and turn them into private services of the mobile infocommunication network, which further enhances their importance. All this creates the prerequisites for the transformation of mobile infocommunication operator systems into the main (determining)
players in the telecommunications market. Confirmation of this is the high characteristics that are to be achieved in the networks of the 5th and 6th generations of mobile infocommunications.
Conclusions. Mobile infocommunication systems have become a defining component of all telecommunication services provided to users and non-servicing nodes of sensor networks, and the infrastructure of core networks and access networks of mobile infocommunications has begun to determine the general technical infrastructure of telecommunications

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

COMPUTER-AIDED WORKFLOW DESIGNING FOR QOS CONTROL BASED ON ONTOLOGY

Background. The rapid development of technologies in various fields of business, including in telecommunications requires an increasing level of service provision, because the formation of a market for network communication services has increased attention to issues of quality control, both by regulators and by the providers themselves. In order to meet a given
level of quality of service, telecommunication operators develop algorithms and solutions for providing quality control services based on various criteria. However, these solutions are not universal for different types of indicators (quantitative, qualitative, etc.) of quality of service.
Objective. The paper presents the approach to automating workflows and their components (functional services, connections and rules of interaction) by designing processes based on computer-aided generation of both a set of services that are components of workflows and the sequence of their execution using ontologies. Ontology serves as meta-model of the workflow, services, subject domain and logical rules that establish relationships between functional services.
Methods. The implementation of the proposed approach was realized using an ontological modeling, workflow modeling standards and methods of computer-aided designing.
Results. An ontological model of service quality indicators was developed, as well as dynamically changing workflow that guarantees the quality of service control universality was designed. For computer-aided workflows generation the
software environment has been developed, the performance of which is tested on the example of workflow designing tool IT TODOS for developing and modifying ontologies and generating workflow scheme using BPMN.
Conclusions. The proposed approach makes the process of quality of service control more transparent and reduces the involvement of analysts in this process. Such an approach is flexible and universal for usage in any subject domain by uploading relevant data to the registers. It also provides the process of the quality of service control automation and the solution encapsulation enabling employees to use the solution provided at any level without the expert analyst involvement.

2020-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Information and Telecommunication Sciences

APPLICATION OF THE INVESTOR'S PROBLEM TO FINANCIAL MARKET OF SECURITIES

The article investigates the application of the investor problem to securities trading in single-period and multi-period models. The investor has to determine at stage t the sum  he invests in the purchase of securities (shares or options), if from previous historical data he knows the distribution function of a random variable – the share price, provided that with  in period t. The investor's income is a random variable  at stage t. In addition, the investor knows the bank interest rates on both deposit and loan. The relevance of this study is of particular importance in a crisis; in particular, the study of the relationship between the optimal investment in securities (in terms of profit maximization) and the management and measuring of the risk of such investment comes to the fore. This problem can be solved by the existence of a close relationship between the optimal investment and the measurement of risk given by stochastic optimization. It is possible because the average value-at-risk AV@R is related to a simple stochastic optimization problem with a piecewise linear profit/cost function and maximal value is attained. The problem includes consideration of two possible scenarios: when the income  at the end of the period is more than the investment  at the beginning of the period and when the income is less than the investment and there is a shortfall. The result of the work is the formulation of four statements about the values of optimal investments in stocks and options in the single-period and multi-period models and about the potential maximum profits for such applying such a strategy. It turned out that the value of optimal investment can be directly expressed in terms of VaR of some probability level, and this level is expressed in terms of credit and deposit interest rates an characterizes the state of the national economic environment. The results of the theoretical study were illustrated on real financial data using two models of financial markets. In the first model, the stock movement obeys the geometric Brownian motion (GBM model). The second model was a model in which the movement of risky assets is described by generalized diffusion with a new fractal time (FAT model). The results of optimal investments for both models were compared with the fair price obtained by the Black-Scholes formula. The results of the study conducted in this work were used to develop recommendations for making decisions about optimal investments in securities (stocks, options) to obtain speculative income in stock trading.

ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНА-ЄС, В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Статтю присвячено діагностиці та аналізу тенденцій розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським союзом. Проведено деталізований порівняльний аналіз головних статистичних показників, що найбільш ґрунтовно та якісно описують існуючі тенденції розвитку економічного співробітництва України з ЄС у товарно-торгівельній сфері. Досліджено та проаналізовано структурну зміну експортно-імпортних відносин за останні роки, аналіз динаміки яких надає змогу спрогнозувати певні тенденції економічних відносин у майбутньому в процесі продовження євроінтеграційного розвитку. Досліджено специфіки торговельно-економічної моделі, що формується під впливами палітри  євроінтеграційних процесів, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток міжнародної торгівлі України з країнами ЄС. Встановлено, що за досліджуваний період український товарооборот та його структура зазнали значних структурно-трансформаційних змін, на які впливали ряд внутрішніх та зовнішніх факторів, що були створені як за умови державних та недержавних ініціатив. Досліджено позитивні та негативні сторони європейської економічної інтеграції, які є наслідками виконання економічної частини договору про Асоціацію. Проведене дослідження дає змогу здійснити загально-ситуативну оцінку динаміки українського експорту, основу якого становлять товари низької доданої вартості та сировинні продукти, що в загальній структурі сміливо збільшують свою частку національного експорту. Здійснено порівняльну динаміку рівня значимості основних торгівельних партнерів ЄС в структурі експортно-імпортних операцій на основі якої сформовано висновки, щодо зміни торгівельних відносин з найбільш значимими партнерами в контексті локального міждержавного співробітництва. Попри наявність ряду важливих проблем, вирішення яких вимагає додаткових ґрунтовних досліджень, встановлено, що українська держава, маючи сукупність складних перепон та засторог так чи інакше розвивається в напрямку досягнення поставленої кінцевої мети, сумлінно виконуючи міжнародні домовленості,  що є вимушеним процесом для вступу України до ЄС та забезпечення гідних умов для життя українських громадян.

Сторінки

Підписатися на Журнали КПІ ім.Ігоря Сікорського збирач - Останні повідомлення