Міжфакультетський журнал "Енергетика: економіка, технології, екологія"

URL: http://energy.kpi.ua 

Про журнал: рік заснування: 2000. Проблематика: висвітлення організаційно-економічних питань функціонування і розвитку енергетичного комплексу. ISSN: 1813-5420. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4135 від 30.03.2000. Періодичність: 2-4 рази на рік. Мова видання: українська, російська. Засновник: Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”.
Редакційна колегія: головний редактор: Ю. І. Якименко, д-р техн. наук, проф., акад. НАН України; заступники головного редактора: Г.М.Любчик, д-р техн. наук, проф., А.В.Праховник, д-р техн. наук, проф.; відповідальний секретар: О.М. Закладний, к.т.н., доцент; редакційна колегія: Е.Хадшин, проф.,  В.І.Дешко, д-р техн. наук, проф., С.П.Денисюк, д-р техн. наук, проф., В.Я.Жуйков, д-р техн. наук, проф., Р.Стржелецкі, д-р техн. наук, проф., Ю.І.Блінов, д-р техн. наук, проф., П.Я.Екель, д-р техн. наук, проф., С.О.Кудря, д-р техн. наук, проф., М.Димитрос, д-р техн. наук, проф., В.М.Чермалих, д-р техн. наук, проф., О.Ю.Майстренко, д-р техн. наук, проф., В.Ф.Шинкаренко, д-р техн. наук, проф., А.А.Щерба, д-р техн. наук, проф.,член-кор.НАН Украйни, Є.М.Письменний, д-р техн. наук, проф., Н.М.Фіалко, д-р техн. наук, проф.,член-кор.НАН України, В.А.Єрошенко, д-р техн. наук, проф., Д.Рішон, проф., Б.І.Басок,член-кор.НАН України, А.О. Авраменко,член-кор.НАН України, А.В. Кузнєцов, проф., О.С.Яндульский, д-р техн. наук, проф.
Вимоги до статей журналу: в тексті статей треба чітко виділяти вступ, постановку задачі, елементи новизни та короткі висновки. Мова статті обирається автором. Матеріал статті повинен бути ретельно відредагований і відповідати наступним вимогам: об'єм статті не повинен перевищувати десять сторінок; текст повинен бути набраний на комп'ютері у редакторі WORD. Параметри сторінки для формату А4: верхнє поле - 2 см, нижнє - 2 см, ліве – 2,5 см, праве - 1,5 см.; головна вимога до графічних матеріалів: будь-яка ілюстрація повинна бути єдиним нерозривним графічним об'єктом; математичні формули слід створювати за допомогою спеціальних редакторів Microsoft Equation. або MathType та дотримуватися таких параметрів: індекс УДК - перед назвою статті з лівого боку сторінки; назва статті друкується, великими літерами; ініціали та прізвища авторів – над назвою статті; розміри абзацного відступу – 1,27 см; схеми, рисунки та таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в тексті після посилань на них. Всі найменування треба робити без скорочення (крім одиниць вимірюваннях), формули та означення повинні відповідати діючим стандартам; посилання на літературу - по тексту в квадратних дужках. Редакції надаються: дискета 3,5' з текстами статті (включаючи рисунки, формули, таблиці) та анотації (об'єм анотації не більше 5 рядків); надруковані тексти статті та анотації (в 2-х примірниках); на окремій сторінці - дані про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, вчений ступінь, звання, повна та скорочена назва організації та її підпорядкування, робоча та домашня адреси, номер телефону, факсу, Е-mail. Рецензування забезпечується тільки редколегією. Остаточне рішення щодо друку статей приймає редакційна колегія. Редакція залишає за собою право проводити скорочення та редакційну правку статей.
Адреса редакції: 03056, Україна, м.Київ, вул.Борщагівська, 115, к.315, тел. (38-044) 236-30-17, e-mail: zakladniy@gmail.com